ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้ารับใช้

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้ารับใช้-, *ข้ารับใช้*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Al, I can't help you--I work for senor psychopath, now.อัล ข้าช่วยเจ้าไม่ได้ ตอนนี้ข้ารับใช้เจ้าไอโรคจิตนี่ Aladdin (1992)
Hey, it's only an eternity of servitude.เฮ้ ข้าเป็นข้ารับใช้มาตลอดอยู่แล้ว Aladdin (1992)
- Come this way. Out the servants' quarters.- มาทางนี้ ออกไปทางที่พักข้ารับใช้ Anastasia (1997)
that has been given with good heart and trust to myself, your humble servant.ที่ได้รับมาด้วยหัวใจอันดีงาม และความเชื่อถือต่อตัวผม ข้ารับใช้ผู้ต่ำต้อยของพวกท่าน The Education of Little Tree (1997)
I served his father.ข้ารับใช้พ่อเขา The Man in the Iron Mask (1998)
But we are God's servants and His will must be served.แต่เราเป็นข้ารับใช้พระองค์ พระประสงค์ต้องถูกสนอง Frailty (2001)
Right next to the rules about dressing up like a man and joining the army.ข้าจะให้ความชอบธรรมแก่เหล่าทหารหาญ ในระหว่างการเข้ารับใช้ราชการแผ่นดินในกองทัพ Mulan 2: The Final War (2004)
I saw her henchmen at the harbour.ฉันเห็นข้ารับใช้เธอที่ท่าเรือ Howl's Moving Castle (2004)
Those things are Suliman's henchmen. Let's go!พวกนั้นเป็นข้ารับใช้ของซัลลิแมน ไปกันเถอะ! Howl's Moving Castle (2004)
Suliman's henchmen could get in.ข้ารับใช้ของซัลลิแมนจะเข้ามาได้ Howl's Moving Castle (2004)
Stay here, Calcifer will protect you from the henchmen.อยู่นี่นะ คาลซิเฟอร์จะปกป้องคุณจากพวกข้ารับใช้ Howl's Moving Castle (2004)
Flesh...servant...willingly...sacrificeเลือดเนื้อ จากข้ารับใช้ เต็มใจเสียสละ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peon(พี'อัน,พี'ออน) n. ผู้ดูแลม้าหรือลา,คนรับใช้เพื่อถ่ายหนี้,คนงานที่ทำงานรายวัน,บ่าว,ข้ารับใช้,ทาศ,ข้าน้ำเงิน
servitude(เซอ'วิทูด) n. ความเป็นทาส,ความเป็นข้ารับใช้, สิทธิบางอย่างที่มีต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น, Syn. serfdom
thrall(ธรอล) n. ทาส,ข้า,ข้ารับใช้,ผู้ถูกครอบงำทางจิตใจ,ความเป็นทาส,ความผูกมัด,สภาพของทาส. vt. ทำให้เป็นทาส.

English-Thai: Nontri Dictionary
myrmidon(n) บ่าว,ข้ารับใช้,ข้าช่วงใช้
servitude(n) ความเป็นข้ารับใช้,ความเป็นทาส
slave(n) บ่าว,ทาส,ขี้ข้า,ข้ารับใช้
thrall(n) ทาส,ข้ารับใช้
thralldom(n) ความเป็นทาส,ความเป็นข้ารับใช้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top