Search result for

servant

(90 entries)
(0.0451 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -servant-, *servant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
servant[N] คนรับใช้, See also: ทาสรับใช้, ผู้ให้บริการ, Syn. attendant, helper, lackey, slave
servant[N] ลูกจ้าง, See also: ข้าราชการ, Syn. public servant, civil servant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
servant(เซอ'เวินทฺ) n. คนใช้,คนรับใช้,คนปรนนิบัติ,คนบริการ,ลูกจ้าง,ข้า,ข้าราชการ,ทาส, Syn. housekeeper,maid,butler
bond servantn. ทาส,คนรับใช้ที่เป็นทาส, Syn. slave
civil servantn. ข้าราชการ
maidservant(เมด'เซอเวินทฺ) n. หญิงรับใช้
manservant(แมน'เซอเวินทฺ) n. คนใช้ชาย pl. menservants
observant(อับเซอ'เวินทฺ) adj. ระวัง,เอาใจใส่เคร่งครัด,ตาไว,คอยดู,ช่างสังเกต,ซึ่งรักษาวินัย,ซึ่งปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบหรือหน้าที่.n. ผู้ปฏิบัติตาม,ผู้รักษาวินัย, Syn. attentive
public servantn. ข้าราชการ,ผู้รับใช้ประชาชน

English-Thai: Nontri Dictionary
servant(n) ข้าทาส,คนรับใช้,บริวาร,บ่าวไพร่,ลูกจ้าง
CIVIL civil servant(n) ข้าราชการพลเรือน
maidservant(n) สาวใช้,คนใช้,แม่บ้าน,หญิงรับใช้
observant(adj) ซึ่งรักษาวินัย,คอยดู,ช่างสังเกต,ระวัง
PUBLIC public servant(n) ข้าราชการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
servantลูกจ้าง, คนใช้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
servant, civilข้าราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
servant, publicข้าราชการ, ข้ารัฐการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Holy creatures, transform me into your humble servant.สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนข้าให้เป็น ข้ารับใช้ของท่าน Dead Space: Downfall (2008)
It'd be embarrassing to lock up my own servant for breaking the curfew!มันลำบากใจที่จะต้องขังคุกคนใช้ของข้าเอง นั่นเพราะว่าเขาทำผิดกฎ The Labyrinth of Gedref (2008)
You're the future king. I'm just a servant.ท่านจะเป็นกษัตริย์ในอนาคต ส่วนข้าเป็นแค่คนรับใช้ The Labyrinth of Gedref (2008)
Braver than you look. Most servants collapse after the first blow.เจ้านี่กล้าหาญกว่าที่เห็นนะเนี่ย คนรับใช้ที่ผ่านๆมาส่วนใหญ่มักจะน็อคตั้งแต่โดนอัดทีแรก Valiant (2008)
So...how was your first day as Arthur's servant?แล้ว... เป็นไงมั้ง วันแรก ของการเป็นคนติดตามเจ้าชายอาร์เธอร์? Valiant (2008)
I save Arthur from being killed and I end up as a servant.ผมช่วยอาเธอร์ให้รอดจากการโดนลอบสังหาร แต่กลับต้องกลายไปเป็นคนรับใช้ Valiant (2008)
You can't accuse a knight without proof - the King would never accept the word of a servant over that of a knight.เธอกล่าวหาอัศวินโดยไม่มีหลักฐานไม่ได้นะ พระราชาน่ะไม่รับฟังคำพูดของเด็กรับใช้ที่กล่าวหาอัศวินหรอกนะ Valiant (2008)
I know I'm just a servant and my word doesn't count for anything.กระหม่อมรู้ ว่ากระหม่อมเป็นเพียงแค่เด็กรับใช้ แล้วคำพูดของกระหม่อมไม่สามารถเชื่อถือได้ Valiant (2008)
But my servant fought...แต่คนรับใช้ของหม่อมฉันได้สู้... Valiant (2008)
Your servant?คนรับใช้ของลูก? Valiant (2008)
You make these outrageous accusations against a knight on the word of your servant?ลูกทำการกล่าวหาอัศวิน -ฝ่าบาท -ช้าก่อน Valiant (2008)
- I need a servant I can trust.-ข้าต้องการคนรับใช้ที่สามารถไว้ใจได้ Valiant (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
servantAlthough I am her elder, she treats me as if I were her servant.
servantHe got angry and told off his servant.
servantHe had three servants to wait on him.
servantHe has only one servant to attend on him.
servantHe is rich enough to keep a servant.
servantHe is, so to speak, her servant.
servantHe still three servants.
servantHe was a kind master to his servants.
servantHe was made my servant.
servantHis very servants despised him.
servantI discharged one of my servants.
servantI made him my servant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับใช้[N] servant, See also: domestic helper, Syn. คนรับใช้, คนใช้, Ant. เจ้านาย, Example: เขาให้แม่อยู่บ้านหลังเดิม จัดหาลูกจ้าง ผู้รับใช้ให้พร้อมสรรพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่รับใช้และอาศัยอยู่ในบ้านเจ้านาย
ไพร่[N] peasant, See also: servant, Syn. ขี้ข้า, Example: เมื่อก่อนไพร่ต้องสักเลขว่าเป็นไพร่ของเจ้านายตระกูลใด, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีฐานะด้อยกว่า เป็นคนชั้นต่ำที่รับใช้ผู้อื่น
ขี้ข้า[N] slave, See also: servant, Syn. ทาส, คนใช้, บ่าว, ไพร่, Ant. เจ้านาย, Example: รู้ไว้ว่าเป็นแค่ขี้ข้าเพราะฉะนั้นควรเจียมตัวให้มากกว่านี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีหน้าที่รับใช้การงานต่างๆ หรือรับคำสั่งจากเจ้านาย
ขี้เค้า[N] slave, See also: servant, Syn. ขี้ข้า, บ่าว, ไพร่, คนใช้, Example: ทำดีกับพวกขี้เค้ามากไปก็ไม่ได้ เดี๋ยวมันจะได้ใจ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีหน้าที่รับใช้การงานต่างๆ หรือรับคำสั่งจากเจ้านาย
ข้า[N] slave, See also: servant, Syn. ทาส, คนรับใช้, บ่าว, Ant. นาย, เจ้า, Example: บ้านคุณหลวงเพิ่มมีข้าไว้คอยรับใช้มากมาย, Count unit: คน, Thai definition: บ่าวไพรที่คอยรับใช้งานต่างๆ
ภัจ[N] servant, Syn. ภฤตย์, คนรับใช้, คนใช้
บ่าวไพร่[N] servant, See also: slave, Syn. คนใช้, ข้าทาสบริการ, บ่าวไพร่, Example: ไม่ว่าจะไปไหนสุนทรภู่จะมีบ่าวไพร่คอยรับใช้อยู่ไม่ได้ขาด, Count unit: คน, Thai definition: คนรับใช้ตามคำสั่งของเจ้านาย
บ่าว[N] servant, Syn. บ่าวไพร่, คนใช้, Example: พวกเราเป็นแค่บ่าว อย่าไปยุ่งเรื่องของเจ้านายเลย, Count unit: คน, Thai definition: คนรับใช้ตามคำสั่งของเจ้านาย
คนใช้[N] servant, See also: maid, maidservant, housemaid, Syn. คนรับใช้, สาวใช้, หญิงรับใช้, Ant. เจ้านาย, นาย, Example: คนใช้บ้านเธอทำงานสะอาดเรียบร้อยและไว้ใจได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับจ้างทำงานบ้าน
คนรับใช้[N] servant, See also: valet, maid, housemaid, Syn. คนใช้, บ่าว, ขี้ข้า, Ant. เจ้านาย, นาย, Example: คำปูนไปทำงานเป็นคนรับใช้ที่กรุงเทพฯ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับจ้างทำงานบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants   
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
เชือกชักธง[n. exp.] (cheūak chak thong) EN: halyard   FR: cordage servant à hisser un drapeau [m] ; drisse [f]
ช่วงบาท[n.] (chūangbāt) EN: servant   
ได้[v.] (dāi = dai) EN: [auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense]   FR: [verbe auxiliaire servant à former le passé]
เด็กรับใช้[n. exp.] (dek rapchai) EN: maid ; servant ; boy ; page ; callboy   FR: jeune serviteur [m] ; jeune servante [f]
ข้า[n.] (khā) EN: servant ; slave   FR: serviteur [m] ; sujet [m] ; esclave [m]
ข้าเก่า[n. exp.] (khā kao) EN: old servant   FR: vieux serviteur [m]
ข้าราชการ[n.] (khārātchakān) EN: government officer ; government employee ; civil servant ; public servant   FR: fonctionnaire (de l'État) [m, f] ; agent de l'État [m] ; serviteur de l'État [m] (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SERVANT    S ER1 V AH0 N T
SERVANTS    S ER1 V AH0 N T S
SERVANTS'    S ER1 V AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
servant    (n) (s @@1 v @ n t)
servants    (n) (s @@1 v @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diener {m} | Diener {pl}servant | servants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant) [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
サーバント[, sa-banto] (n) servant [Add to Longdo]
ノンキャリア[, nonkyaria] (n) non career (i.e. civil servants not on track for high-ranking positions) [Add to Longdo]
パブリックサーバント[, paburikkusa-banto] (n) public servant [Add to Longdo]
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant [Add to Longdo]
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife) [Add to Longdo]
迂闊;迂濶[うかつ, ukatsu] (adj-na) (uk) careless; stupid; thoughtless; heedless; unobservant; inadvertant; incautious [Add to Longdo]
下女[げじょ, gejo] (n) maid servant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用人[yòng rén, ㄩㄥˋ ㄖㄣˊ, ] servant, #5,368 [Add to Longdo]
丫头[yā tóu, ㄧㄚ ㄊㄡˊ, / ] servant girl; maid, #7,042 [Add to Longdo]
[pú, ㄆㄨˊ, / ] servant, #12,722 [Add to Longdo]
仆人[pú rén, ㄆㄨˊ ㄖㄣˊ, / ] servant, #21,639 [Add to Longdo]
奴仆[nú pú, ㄋㄨˊ ㄆㄨˊ, / ] servant, #43,564 [Add to Longdo]
仆役[pú yì, ㄆㄨˊ ㄧˋ, / ] servant, #68,446 [Add to Longdo]
[sī, , ] servant, #117,412 [Add to Longdo]
丫环[yā huán, ㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ, / ] servant girl; maid; same as 丫頭|丫头 [Add to Longdo]
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, ] servant [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, ] servant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Servant \Serv"ant\, n. [OE. servant, servaunt, F. servant, a &
   p. pr. of servir to serve, L. servire. See {Serve}, and cf.
   {Sergeant}.]
   1. One who serves, or does services, voluntarily or on
    compulsion; a person who is employed by another for menial
    offices, or for other labor, and is subject to his
    command; a person who labors or exerts himself for the
    benefit of another, his master or employer; a subordinate
    helper. "A yearly hired servant." --Lev. xxv. 53.
    [1913 Webster]
 
       Men in office have begun to think themselves mere
       agents and servants of the appointing power, and not
       agents of the government or the country. --D.
                          Webster.
    [1913 Webster]
 
   Note: In a legal sense, stewards, factors, bailiffs, and
      other agents, are servants for the time they are
      employed in such character, as they act in
      subordination to others. So any person may be legally
      the servant of another, in whose business, and under
      whose order, direction, and control, he is acting for
      the time being. --Chitty.
      [1913 Webster]
 
   2. One in a state of subjection or bondage.
    [1913 Webster]
 
       Thou wast a servant in the land of Egypt. --Deut. v.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   3. A professed lover or suitor; a gallant. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In my time a servant was I one.    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Servant of servants}, one debased to the lowest condition of
    servitude.
 
   {Your humble servant}, or {Your obedient servant}, phrases of
    civility formerly often used in closing a letter, now
    archaic; -- at one time such phrases were exaggerated to
    include {Your most humble, most obedient servant}.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Our betters tell us they are our humble servants,
       but understand us to be their slaves. --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Servant \Serv"ant\, v. t.
   To subject. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 servant
   n 1: a person working in the service of another (especially in
      the household) [syn: {servant}, {retainer}]
   2: in a subordinate position; "theology should be the handmaiden
     of ethics"; "the state cannot be a servant of the church"
     [syn: {handmaid}, {handmaiden}, {servant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top