ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

custody

K AH1 S T AH0 D IY0   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -custody-, *custody*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
custody[N] การคุ้มครอง, See also: การปกป้อง, Syn. protection, guardianship, care
custody[N] สิทธิในการดูแลเด็ก, See also: การอารักขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
custody(คัส'โทดี) n. การอารักขา,การปกครอง,การเก็บรักษา,การควบคุม,การคุมขัง, See also: custodial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
custody(n) การพิทักษ์,การดูแล,การอารักขา,การปกครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
custody๑. การคุมขัง๒. การเก็บรักษาทรัพย์, การอารักขาทรัพย์๓. การปกครองดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
custody๑. การคุมขัง (ป. วิ. อาญา)๒. การเก็บรักษาทรัพย์, การอารักขาทรัพย์ (ก. แพ่ง)๓. การปกครองดูแล (บุตร) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
custody and controlความดูแลรักษาและควบคุม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Custody of childrenอำนาจปกครองบุตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Montazano, who called himself the Nightrider, had broken from custody and escaped in the police vehicle.มอนทัสแอโน ที่เรียกตัวเองว่า ไนทไรเดอ ได้เสียจากการดูแล และหนีออกมาในรถตำรวจ Mad Max (1979)
And word now is that the fugitive will be in custody in a matter of hours.และพระวจนะตอนนี้คือผู้ลี้ภัยจะได้รับ อยู่ในคุกในบางชั่วโมง First Blood (1982)
Fitz-Hume's in the custody of the tadzhik highway patrol because of you.Fitz-Hume โดนตำรวจทางหลวง Tadzhik จับตัวไป ก็เพราะคุณ Spies Like Us (1985)
Did the Royal Police criminals in custody come this way yesterday?ท่านค่ะเมื่อวานมีทหารจากเมืองหลวง มาข้ามฝากที่นี้มั้ย The Great Jang-Geum (2003)
It turns out helping someone escape from FBI custody is a criminal act.วิธีที่จะช่วยคนจาก FBI ก็ต้องใช้อาชญากร . National Treasure (2004)
Kidnapping? Well, I-I thought it was just a custody thing.จับตัวเรียกค่าถ่ายเหรอ ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องสิทธิในการดูแลลูก เสียอีก Lost Son (2004)
What custody thing?สิทธิในการดูแลลูก อะไรเหรอ Lost Son (2004)
Like I said, I though it was a custody thing.อย่างที่บอกแล้วนั้นแหละ ฉันนึกว่ามันเป็นเรื่องการแย้งลูกกัน Lost Son (2004)
Your boyfriend is in custody for kidnapping.นั้นไม่ใช่สิ่งที่น่าสนใจ ลองดูผ่านแว้นขยายสิ Lost Son (2004)
Custody of the two minor children, Alma Del Mar Jr. and Jennifer Del Mar is awarded to plaintiff.ผลการพิพากษา ผู้ปกครองของเด็กหญิงอัลมา เดล มาร์ จูเนียร์ และเจนนิเฟอร์ เดล มาร์ คือโจทก์ผู้ฟ้องร้อง Brokeback Mountain (2005)
- See, it's just come to my attention that inmate Unger has been taken into custody for the murder of Caretaker.- ฉันเพิ่งรู้ว่า นช.อังเกอร์ถูกควบคุมตัวไว้... ข้อหาฆาตกรรมแคร์เทคเกอร์ The Longest Yard (2005)
That's why is so great for me. Your mother get to keep custody and I gets to get you in custody.ให้มันได้อย่างงี้สิ แม่เป็นผู้ปกครองของลูก แล้วพ่อต้องมาแทน Saw II (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
custodyAs for the papers, I have custody of them.
custodyBut custody of the children was a problem.
custodyHe is in custody of his uncle.
custodyHer husband also wanted custody of the children.
custodyThe man was held in police custody.
custodyThe police held him in custody.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารักขา[n.] (ārakkhā) EN: custody ; protection ; guard   FR: protection [f]
จำ[v.] (jam) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain   
กักขัง[v.] (kakkhang) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody   FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
การอารักขา[n.] (kān ārakkhā) EN: custody ; protection   
การอารักขาตามกฎหมาย[n. exp.] (kān ārakkhā tām kotmāi) EN: legal custody   
ออกจากคุก[v. exp.] (øk jāk khuk) EN: be released from custody   
ที่กักกัน[n. exp.] (thī kakkan) EN: youth custody unit ; remand centre ; reform school (Am.)   
ต้องขัง[v.] (tǿng khang) EN: be under arrest ; be in custody   
ต้องขัง[adj.] (tǿng khang) EN: held in custody ; confined   

CMU English Pronouncing Dictionary
CUSTODY K AH1 S T AH0 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
custody (n) kˈʌstədiː (k uh1 s t @ d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewachung {f} | Bewachungen {pl}custody | custodies [Add to Longdo]
Gewahrsam {m}; Haft {f} | jdn. in Gewahrsam nehmencustody | to take sb. in custody [Add to Longdo]
Sorgerecht {n} [jur.] (für)custody (of) [Add to Longdo]
Verwahrung {f} | Verwahrungen {pl}custody | custodies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一時預かり[いちじあずかり, ichijiazukari] (n) (baggage) checking; temporary custody [Add to Longdo]
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P) [Add to Longdo]
引致[いんち, inchi] (n,vs) arrest; custody [Add to Longdo]
戒護[かいご, kaigo] (n) safe custody [Add to Longdo]
監護[かんご, kango] (n,vs) custody and care [Add to Longdo]
監守[かんしゅ, kanshu] (n,vs) custody; watching over [Add to Longdo]
観護措置[かんごそち, kangosochi] (n) placing a minor under protective detention; imposing a care and custody order [Add to Longdo]
検束[けんそく, kensoku] (n,vs) arrest; custody; detention [Add to Longdo]
勾引;拘引[こういん, kouin] (n,vs) arrest; custody; seduction; abduction [Add to Longdo]
拘留[こうりゅう, kouryuu] (n,vs) detention; hold a person in custody; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
保管[ほかん, hokan] safekeeping (vs), taking custody (charge) of, keeping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Custody \Cus"to*dy\ (k?s"t?-d?), n. [L. custodia, fr. custos
   guard; prob. akin to Gr. ?????? to hide, and E. hide. Seee
   {Hide} to cover.]
   1. A keeping or guarding; care, watch, inspection, for
    keeping, preservation, or security.
    [1913 Webster]
 
       A fleet of thirty ships for the custody of the
       narrow seas.             --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Judicial or penal safe-keeping.
    [1913 Webster]
 
       Jailer, take him to thy custody.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. State of being guarded and watched to prevent escape;
    restraint of liberty; confinement; imprisonment.
    [1913 Webster]
 
       What pease will be given
       To us enslaved, but custody severe,
       And stripes and arbitrary punishment? --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 custody
   n 1: a state of being confined (usually for a short time); "his
      detention was politically motivated"; "the prisoner is on
      hold"; "he is in the custody of police" [syn: {detention},
      {detainment}, {hold}, {custody}]
   2: holding by the police; "the suspect is in custody"
   3: (with `in') guardianship over; in divorce cases it is the
     right to house and care for and discipline a child; "my fate
     is in your hands"; "too much power in the president's hands";
     "your guests are now in my custody"; "the mother was awarded
     custody of the children" [syn: {hands}, {custody}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top