Search result for

vagabond

(59 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vagabond-, *vagabond*, vagabon
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vagabond[N] คนร่อนเร่, See also: คนจรจัด, คนพเนจร, Syn. vagrant, tramp, Ant. gentleman, workman
vagabond[ADJ] พเนจร, See also: ร่อนเร่, ไร้ค่า, จรจัด, Syn. homeless, vagabond
vagabond[VI] พเนจร, See also: ร่อนเร่, ไร้ค่า, จรจัด
vagabondage[N] การร่อนเร่, Syn. vagrancy
vagabondism[N] การร่อนเร่, Syn. vagrancy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vagabond(แวก'กะบอนดฺ) adj. พเนจร,ร่อนเร่,จรจัด,ไร้ค่า,ขี้เกียจ. n. คนพเนจร,คนร่อนเร่,คนจรจัด,คนที่ไม่มีความรับผิดชอบ., See also: vagabondish adj., Syn. tramp,vagrant

English-Thai: Nontri Dictionary
vagabond(adj) ซน,ขี้ขโมย,พเนจร,ร่อนเร่,จรจัด
vagabond(n) หัวขโมย,คนพเนจร,คนร่อนเร่,คนจรจัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vagabondคนสัญจรร่อนเร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vagabondคนเร่ร่อน, คนพเนจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm living like a vagabond in a teenage girl's bedroom.ฉันเหมือนคนเร่ร่อนในห้องเด็กวัยรุ่น Welcome to Kanagawa (2008)
Looks like a vagabond monkดูเหมือนกับพระจรจัด Portrait of a Beauty (2008)
The wages for these vagabond members are all accounted by him.ค่าจ้างคนจรจัดพวกนี้ เขาจะเป็นคนจ่ายมันเอง Beethoven Virus (2008)
These are vagabonds who'll stop at nothing to take your money.พวกนี้เป็นพวกเร่ร่อนที่จะไม่มีวันหยุดจนกว่าจะได้เงินจากเธอ The Other Boleyn Girl (2008)
Butler Seo is a vagabond musician.พ่อบ้านซอ เป็นวณิพกพเนจร.. My Fair Lady (2009)
- Butler Seo is a vagabond musician.พ่อบ้านซอเป็นวณิพกพเนจร.. My Fair Lady (2009)
These vagabond shoes.# รองเท้าพเนจร # Pilot (2010)
Sounds like some Fae has a taste for young vagabonds.เหมือนบางเฟจะชอบกินวัยรุ่นนะ Table for Fae (2012)
♪ Build a stairway to heaven with a prince or a vagabond# สร้างทางไปสวรรค์ พร้อมเจ้าชายและยาจก # Goodbye (2012)
They mistook me for a vagabond.พวกเขาเข้าใจผิดคิดว่าผม Vagabond The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
No one really trusts Meisner and the methods he formulated during his vagabond days in vienna.ไม่มีใครเชื่อใจมีสเนอร์จริงๆรวมทั้งวิธีการของเค้า ช่วงระหว่างที่เค้าไม่อยู่\ในเวียนนา Nameless (2013)
We don't want no tramps, beggars ... nor vagabonds around ... here.มีปัญหามากพอกับ คนที่ต้องการที่จะมี The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vagabondHeavily romanticized portraits of gypsy vagabonds.
vagabondThe vagabond, when rich, is called a tourist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็กร่อนเร่[N] tramp child, See also: vagabond child, vagrant child, hobo child, Syn. เด็กจรจัด, เด็กเร่ร่อน, Example: ในกรุงเทพมีเด็กร่อนเร่อยู่มากมาย ที่อาจสร้างอาชญากรรมที่ร้ายแรงได้, Count unit: คน, Thai definition: เด็กที่เที่ยวเตร่ไปไม่เป็นกำหนดที่ทาง, ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
เด็กจรจัด[N] tramp child, See also: vagabond child, vagrant child, hobo child, Syn. เด็กเร่ร่อน, Example: แยกนี้มักมีเด็กจรจัดมาคอยขอเงินจากรถที่ติดไฟแดง, Count unit: คน, Thai definition: เด็กที่ไม่มีอาชีพและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
คนพเนจร[N] tramp, See also: vagabond, vagrant, hobo, Syn. คนร่อนเร่พเนจร, Example: เขาทำตัวราวกับเป็นคนพเนจรค่ำไหนนอนนั่น, Thai definition: คนที่ร่อนเร่หรือเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย
คนจรจัด[N] vagrant, See also: vagabond, Syn. คนพเนจร, คนเร่ร่อน, Example: กรมประชาสงเคราะห์พยายามหาสถานที่ให้คนจรจัดทั้งหลายได้อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งไม่ต้องร่อนเร่อีกต่อไป, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่มีอาชีพและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวโจร[n. exp.] (dāo jōn) FR: étoile vagabonde [f] ; étoile errante [f]
เด็กจรจัด[n. exp.] (dek jønjat) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   
เด็กร่อนเร่[n. exp.] (dek rǿnrē) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   FR: jeune clochard [m]
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar   FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
จรจัด[n.] (jønjat) EN: vagabond ; vagrant ; tramp ; hobo   FR: vagabond [m] ; vagabonde [f]
คนจรจัด[n.] (khon jønjat) EN: vagrant ; vagabond   FR: vagabond [m]
กุ๊ย[n.] (kui) EN: hobo ; tramp ; bum ; beggar ; idler   FR: clochard [m] ; clodo (fam.) [m] ; mendiant [m] ; vagabond [m]
นกกะลิงเขียด[n. exp.] (nok kaling kīet) EN: Rufous Treepie   FR: Témia vagabonde [f] ; Pie vagabonde de l'Inde [f] ; Témia rousse [f]
นกกะลิงเขียดสีน้ำตาล[n. exp.] (nok kaling kīet sī nāmtān) EN: Rufous Treepie   FR: Témia vagabonde [f] ; Pie vagabonde de l’Inde [f] ; Témia rousse [f]
นกกะลิงเขียดสีเทา[n. exp.] (nok kaling kīet sī thao) EN: Grey Treepie   FR: Témia de Swinhoe [f] ; Pie grise [f] ; Pie vagabonde de Taïwan [f] ; Témia de Formose [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VAGABOND    V AE1 G AH0 B AA0 N D
VAGABONDS    V AE1 G AH0 B AA0 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vagabond    (n) (v a1 g @ b o n d)
vagabonds    (n) (v a1 g @ b o n d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landstreicher {m} | Landstreicher {pl}vagabond | vagabonds [Add to Longdo]
Strolch {m} | Strolche {pl}vagabond | vagabonds [Add to Longdo]
Vagabund-Falterfisch {m} (Chaetodon vagabundus) [zool.]vagabond butterfly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[, indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond [Add to Longdo]
バガボンド[, bagabondo] (n) vagabond; (P) [Add to Longdo]
フウライチョウチョウウオ[, fuuraichouchouuo] (n) vagabond butterflyfish (Chaetodon vagabundus, species of the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
宿無し[やどなし, yadonashi] (n) homeless person; vagabond; tramp [Add to Longdo]
漂泊者[ひょうはくしゃ, hyouhakusha] (n) vagabond [Add to Longdo]
浮浪[ふろう, furou] (n,vs) vagrancy; vagabondage; wander around [Add to Longdo]
風太郎;プー太郎[ぷうたろう(風太郎);プーたろう(プー太郎);ふうたろう(風太郎);プータロー(P), puutarou ( fuutarou ); pu-tarou ( pu-tarou ); fuutarou ( fuutarou ); pu-taro-(P)] (n) (1) (col) vagabond; floater; vagrant; (2) day labourer, esp. on the docks; (P) [Add to Longdo]
風来人[ふうらいじん, fuuraijin] (n) (See 風来坊) wanderer; vagabond; capricious person; hobo [Add to Longdo]
風来坊[ふうらいぼう, fuuraibou] (n) wanderer; vagabond; capricious person; hobo [Add to Longdo]
放浪生活[ほうろうせいかつ, hourouseikatsu] (n) (leading) a vagabond life; (leading) a wandering existence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vagabond \Vag"a*bond\, v. i.
   To play the vagabond; to wander like a vagabond; to stroll.
   [1913 Webster]
 
      On every part my vagabonding sight
      Did cast, and drown mine eyes in sweet delight.
                          --Drummond.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vagabond \Vag"a*bond\, a. [F., fr. L. vagabundus, from vagari to
   stroll about, from vagus strolling. See {Vague}.]
   1. Moving from place to place without a settled habitation;
    wandering. "Vagabond exile." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Floating about without any certain direction; driven to
    and fro.
    [1913 Webster]
 
       To heaven their prayers
       Flew up, nor missed the way, by envious winds
       Blown vagabond or frustrate.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Being a vagabond; strolling and idle or vicious.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vagabond \Vag"a*bond\, n.
   One who wanders from place to place, having no fixed
   dwelling, or not abiding in it, and usually without the means
   of honest livelihood; a vagrant; a tramp; hence, a worthless
   person; a rascal.
   [1913 Webster]
 
      A fugitive and a vagabond shalt thou be. --Gen. iv. 12.
   [1913 Webster]
 
   Note: In English and American law, vagabond is used in bad
      sense, denoting one who is without a home; a strolling,
      idle, worthless person. Vagabonds are described in old
      English statutes as "such as wake on the night and
      sleep on the day, and haunt customable taverns and
      alehouses, and routs about; and no man wot from whence
      they came, nor whither they go." In American law, the
      term vagrant is employed in the same sense. Cf {Rogue},
      n., 1. --Burrill. --Bouvier.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vagabond
   adj 1: wandering aimlessly without ties to a place or community;
       "led a vagabond life"; "a rootless wanderer" [syn:
       {rootless}, {vagabond}]
   2: continually changing especially as from one abode or
     occupation to another; "a drifting double-dealer"; "the
     floating population"; "vagrant hippies of the sixties" [syn:
     {aimless}, {drifting}, {floating}, {vagabond}, {vagrant}]
   n 1: anything that resembles a vagabond in having no fixed
      place; "pirate ships were vagabonds of the sea"
   2: a wanderer who has no established residence or visible means
     of support [syn: {vagrant}, {drifter}, {floater}, {vagabond}]
   v 1: move about aimlessly or without any destination, often in
      search of food or employment; "The gypsies roamed the
      woods"; "roving vagabonds"; "the wandering Jew"; "The
      cattle roam across the prairie"; "the laborers drift from
      one town to the next"; "They rolled from town to town"
      [syn: {roll}, {wander}, {swan}, {stray}, {tramp}, {roam},
      {cast}, {ramble}, {rove}, {range}, {drift}, {vagabond}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top