Search result for

สายใย

(25 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สายใย-, *สายใย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายใย[N] relationship, See also: bond, Syn. สายสัมพันธ์, Example: มาช่วยกันเชื่อมสายใยในครอบครัวเพื่อห่างไกลยาเสพติด, Thai definition: ความผูกพันภายในครอบครัวหรือกลุ่มบุคคลเป็นต้น
สายใย[N] part of a watch's mechanism, Example: ช่างกำลังเปลี่ยนสายใยในนาฬิกาให้ใหม่, Thai definition: โลหะเส้นเล็กๆ ขดเป็นวงในนาฬิกาชนิดที่ไม่มีลูกตุ้มทำให้เกิดแรงเหวี่ยง ทำให้นาฬิกาเดินตรง
สายใยแก้วนำแสง[N] fibre-optic, Syn. ใยแก้วนำแสง, Example: สายใยแก้วนำแสงขององค์การโทรศัพท์เกิดปัญหา ทำให้การเชื่อมต่อเครือข่าย UniNet ของมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งใช้งานไม่ได้, Count unit: สาย, เส้น, Thai definition: สื่อนำข้อมูลอย่างหนึ่งที่ทำจากพลาสติกหรือใยแก้วซึ่งใช้ส่งข้อมูลปริมาณมากๆ ด้วยความเร็วสูงมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สายใยน. โลหะเส้นเล็ก ๆ ขดเป็นวงในเครื่องนาฬิกาชนิดที่ไม่มีลูกตุ้ม ทำให้เกิดแรงเหวี่ยง บังคับให้นาฬิกาเดินเที่ยงตรง, โดยปริยายหมายถึงความผูกพัน เช่น สายใยแห่งความรักระหว่างแม่กับลูก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actin Filamentsสายใยแอคติน [การแพทย์]
Chromatin Filamentsสายใยโฆรมาติน [การแพทย์]
food webสายใยอาหาร, ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหนึ่ง ๆ ที่มีการถ่ายทอดพลังงานที่ประกอบด้วยหลายห่วงโซ่อาหาร   ดังแผนภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mucous Threadสายใยพวกมูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your ties with me are now over.สายใยเจ้ากับข้าจบลงแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
We break free from our mortal bondsเราหนีจากสายใยที่ตายไปของเรา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
But fate ran another course... and the chain was broken.แต่โชคชะตาพลิกพลัน สายใยการส่งต่อขาดสะบันลง City of Ember (2008)
What do we know about the bonds that link them?เรารู้อะไรบ้างเกียวกับสายใยที่เชื่อมโยงพวกมัน Home (2009)
30% have disappeared. They are an essential link in the chain of species.มันเปรียบเสมือนสายใยที่สำคัญ ในสายโซ่แห่งเผ่าพันธุ์ Home (2009)
I'd been searching for so long, hoping to find what they had - a bond.ฉันได้ค้นหามายาวนาน หวัง ที่จะพบสิ่งที่พวกเขามี -สายใยสายสัมพันธ์ Under the Mountain (2009)
It's a pity. I was just starting to sense a connection.น่าเสียดายจัง ข้าเพิ่งจะเริ่มรู้สึกถึงสายใยระหว่างเรา Dooku Captured (2009)
The bond between a Jedi teacher and his apprentice is strong.สายใยระหว่างอาจารย์เจได กับลูกศิษย์นั้นแข็งแกร่งมาก Holocron Heist (2009)
I'm trying to understand this deep connection the people have to the forest.ผมพยายามจะเข้าใจ สายใยลึกซึ้งที่พวกเค้ามีกับป่า Avatar (2009)
Six degrees of heaven bacon.สายใยโคตรสวรรค์ (ล้อเกม Six Degrees of Kevin Bacon) The Song Remains the Same (2010)
Somewhere in all that organic wiring, all those ripples of light, is you... the thing that makes you unique.ในบางส่วนจะมีสายใยออแกนิก เป็นคลื่นแสง คือคุณ... TS-19 (2010)
Fiber-optic allows him to stream large amounts of video.สายใยแก้วนำแสงทำให้เขา ส่งสัญญาณภาพวีดีโอขนาดใหญ่ได้ The Internet Is Forever (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายใย[n.] (sāiyai) EN: relationship   
สายใย[n.] (sāiyai) EN: part of a watch' s mechanism   
สายใยอาหาร[n. exp.] (sāiyai āhān) EN: food web   

English-Thai: Nontri Dictionary
filament(n) สายใย,เส้นใย,ใย,ลวดเล็กๆ
wire(n) โทรเลข,สายใย,เส้นลวด,สายไฟ,สายเบ็ด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top