ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

债券

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -债券-, *债券*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
债券[zhài quàn, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] bond, #4,848 [Add to Longdo]
政府债券[zhèng fǔ zhài quàn, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] government bonds (investments), #45,073 [Add to Longdo]
债券[gōng zhài quàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] public bond, #167,489 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- They're going places. Good junk bond department.[CN] 这公司有发展 垃圾债券搞得不错 Wall Street (1987)
I went to his warehouse and I saw some guys unloading a crate that was filled with German bearer bonds.[CN] 我去过他的仓库 看见他们缷下一箱 无记名债券 Beverly Hills Cop (1984)
Be it bonds or drugs or whatever.[CN] 不管是债券 毒品 Beverly Hills Cop (1984)
He cashed that very nice bond against my advice, made me get him the money.[CN] 他不听我的建议 兑现了 很有前途的债券 让我给他钱 Marnie (1964)
Just because Maitland chooses to invest in the same kind of bonds your friend had, doesn't necessarily mean he's a killer.[CN] 麦特兰投资在 同一样的债券上 并不代表他就是杀人凶手 Beverly Hills Cop (1984)
Now, my friend Michael Tandino had bonds like this on him, coincidentally, when he was killed in Detroit.[CN] 迈克坦丁诺被杀时 恰巧身上也有这样的债券 Beverly Hills Cop (1984)
Miss Scarlett.[CN] 我们所剩的东西,债券 Gone with the Wind (1939)
Have you any stocks and bonds, real estate, valuables of any kind?[CN] 你能拿什么财产作抵押? 你有没有股票和债券? 地产? The Best Years of Our Lives (1946)
I don't know.[CN] 南方政府债券 Gone with the Wind (1939)
What are we gonna to do with nothing to feed those sick folks and that child?[CN] 是哪类的债券,爸? Gone with the Wind (1939)
Maitland's guys get their hands on it, they take the drugs or the bonds out of the crates and they send it back before Customs even knows what's going on.[CN] 他的手下取货以后 就把毒品或者债券拿出来 然后在海关发现前把它送回去 Beverly Hills Cop (1984)
I don't know, Mammy.[CN] 当然是南方政府的债券 Gone with the Wind (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top