ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -值-, *值*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[值, zhí, ㄓˊ] price, value, worth
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 600

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhí, ㄓˊ, ] value; (to be) worth; to happen, #861 [Add to Longdo]
[jià zhí, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] value; worth, #664 [Add to Longdo]
[zhí de, ㄓˊ ㄉㄜ˙, ] to be worth; to deserve, #1,082 [Add to Longdo]
[shēng zhí, ㄕㄥ ㄓˊ, / ] rise in value; appreciate, #4,301 [Add to Longdo]
[zēng zhí, ㄗㄥ ㄓˊ, ] appreciation (of a car, house etc); to increase in value, #5,400 [Add to Longdo]
[chǎn zhí, ㄔㄢˇ ㄓˊ, / ] value of output; output value, #6,126 [Add to Longdo]
[zhí bān, ㄓˊ ㄅㄢ, ] to work a shift; on duty, #6,659 [Add to Longdo]
[jìng zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ, / ] net, #6,712 [Add to Longdo]
[jià zhí guān, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄍㄨㄢ, / ] value theory, #6,858 [Add to Longdo]
有价[yǒu jià zhí, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] valuable, #8,378 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As Kriemhild approached, springtime blossomed in the land of the Huns.[CN] 當克裏米爾特來到的時候,正匈奴國春暖花開 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
And if Your Excellency will permit me to give my opinion, we owe today's success mainly to the action of that battery and the heroic endurance of Captain Tushin and his company.[JA] 私見を言わせていただけば 砲兵隊の戦いぶりは 称賛にします War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
50,000 marks worth of mop rags each and every year.[CN] 每年價50,000馬克的拖布. Grand Hotel (1932)
You, whom he disdained. You, whom he gave away. You dare to belittle Siegfried?[CN] 你對他來說不一提 你是他送給別人的戰利品 竟然還敢藐視他? Die Nibelungen: Siegfried (1924)
A smile like hers is worth a million dollars.[CN] 一笑千金。 Applause (1929)
"And what's more I want what I'm worth --"[CN] 还有,我要和我的价相称的待遇 The Circus (1928)
How much would bowls and dishes sell for?[CN] 一个多少钱 如果我们崔允在现阶段 Episode #1.2 (2004)
I'll get out there and get those gorillas your money's worth.[CN] 我會走出去,讓那些下流胚們覺得自己花錢花的 Applause (1929)
He is more valuable to the South as an engineer."[CN] 他当火车司机更有价 The General (1926)
It would be folly to reject what Siegfried offers you as a brother and Kriemhild is worth more than all the gold in the world![CN] 齊格弗裏德是你的兄弟 不會拒絕你的要求的 而且克裏米爾特比全世界的黃金更有價 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
! - Yes![CN] - ! The November Man (2014)
In those memorable days, the city lived together with the rebellious battleship.[CN] 在那些得纪念的日子里 城市与起义的战舰同舟共济 Battleship Potemkin (1925)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top