ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duress

D UH1 R EH0 S   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duress-, *duress*, dures
English-Thai: Nontri Dictionary
duress(n) การบีบบังคับ,การบังคับขู่เข็ญ,การข่มขู่,การกักขัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duressการข่มขู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duress๑. การขู่เข็ญว่าจะทำร้าย (ก. อาญา)๒. การข่มขู่ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duress (Law)ข่มขู่ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Flank two" is a duress code used to indicate the agent is communicating under duress.ปีก2 เป็นรหัสใช้บอกว่าจนท. ถูกบังคับให้ทำการติดต่อ ปีก2 เป็นรหัสใช้บอกว่าจนท. Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
We ran Jack's calls through a protocol filter-- if there'd been a duress signal in there, it would've found it.เราเอาสายแจ็คเข้ากรองแล้ว ถ้ามีสัญญาณถูกบังคับเราต้องเจอแล้ว เราเอาสายแจ็คเข้ากรองแล้ว ถ้ามีสัญญาณถูกบังคับเราต้องเจอแล้ว เราเอาสายแจ็คเข้ากรองแล้ว ถ้ามีสัญญาณถูกบังคับเราต้องเจอแล้ว Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
When Jack was active, "Flank two" was a duress code.สมัยที่แจ็คทำงาน ปีก2 คือรหัสถูกบังคับ สมัยที่แจ็คทำงาน ปีก2 คือรหัสถูกบังคับ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
We detected a duress code in Jack's call.เราพบรหัสถูกบังคับจากแจ็ค Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Well, if you hadn't recognized the duress code that Jack transmitted, well...คือ ถ้าคุณไม่สังเกตุเห็นรหัสถูกบังคับที่แจ็คส่งมา.. คือ ถ้าคุณไม่สังเกตุเห็นรหัสถูกบังคับที่แจ็คส่งมา.. Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
No physical duress for the next eight hours.ไม่มีการบังคับขู่เค็ญ Deal or No Deal (2008)
Another fact of physiology, the human body when in extreme duress begins to shut down.อีกอย่างนึงนะ ร่างกายมนุษย์ เมื่อโดนทรมานจนสุด Greatness Achieved (2008)
Are you mentally competent and under no duress at this time?คุณเป็นผู้มีความสามารถทางสติปัญญา และไม่ได้อยู่ภายใต้การข่มขู่ ใช่ไหม? I Smell a Rat (2010)
He came here in duress about...2 hours ago.เขาเข้ามาที่นี่ เหมือนข่มขู่ เมื่อประมาณ 2 ชั่วโมงก่อน เขาพูดว่าอะไรบ้างครับ? With Friends Like These (2011)
When duress is applied to the emotionally unstable, the result can be as violent as it is unpredictable.เมื่อการข่มขู่ถูกนำมาใช้กับ ผู้ที่มีอารมณ์แปรปรวน ผลที่ตามมาอาจรุนแรง อย่างคาดไม่ถึง Duress (2012)
Duress impacts relationships in one of two ways.ผลของความสัมพันธ์ที่ถูกบังคับ หนึ่งในสองทาง Duress (2012)
Our brain is designed to experience anxiety in short bursts, not the prolonged duress yours has seemed to enjoy.สมองของเราถูกออกแบบมาเพื่อทนต่อภาวะกังวลมากๆในเพียงระยะเวลาสั้นๆ ไม่ใช่ทนต่อการรู้สึกถูกคุกคามเป็นเวลานาน Apéritif (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การข่มขู่[n.] (kān khomkhū) EN: threat ; duress   FR: menace [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DURESS D UH1 R EH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duress (n) djˈurˈɛs (d y u1 r e1 s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強圧[きょうあつ, kyouatsu] (n,vs) pressure; duress; stress [Add to Longdo]
強迫[きょうはく, kyouhaku] (n,vs,adj-no) compelling; using duress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duress \Du"ress\, n. [OF. duresse, du?, hardship, severity, L.
   duritia, durities, fr. durus hard. See {Dure}.]
   1. Hardship; constraint; pressure; imprisonment; restraint of
    liberty.
    [1913 Webster]
 
       The agreements . . . made with the landlords during
       the time of slavery, are only the effect of duress
       and force.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The state of compulsion or necessity in which a
    person is influenced, whether by the unlawful restrain of
    his liberty or by actual or threatened physical violence,
    to incur a civil liability or to commit an offense.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duress \Du*ress"\, v. t.
   To subject to duress. "The party duressed." --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duress
   n 1: compulsory force or threat; "confessed under duress"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top