หรือคุณหมายถึง dureß?
Search result for

duress

(24 entries)
(0.0378 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duress-, *duress*, dures
English-Thai: Nontri Dictionary
duress(n) การบีบบังคับ,การบังคับขู่เข็ญ,การข่มขู่,การกักขัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duressการข่มขู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duress๑. การขู่เข็ญว่าจะทำร้าย (ก. อาญา)๒. การข่มขู่ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duress (Law)ข่มขู่ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Another fact of physiology, the human body when in extreme duress begins to shut down.อีกอย่างนึงนะ ร่างกายมนุษย์ เมื่อโดนทรมานจนสุด Greatness Achieved (2008)
That you're not under duress.ว่าคุณไม่ได้ถูกบังคับ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
During this time of duress.ระหว่างนี้ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Are you mentally competent and under no duress at this time?คุณเป็นผู้มีความสามารถทางสติปัญญา และไม่ได้อยู่ภายใต้การข่มขู่ ใช่ไหม? I Smell a Rat (2010)
Under magical duress.Under magical duressWarrior (2010)
Just note that I'm assisting under extreme duress.จดไว้ด้วยละกันว่าผมช่วยคุณ เพราะถูกข่มขู่บังคับ Need to Know (2010)
Under duress?ถูกบังคับหรอ? The Town (2010)
He came here in duress about...2 hours ago.เขาเข้ามาที่นี่ เหมือนข่มขู่ เมื่อประมาณ 2 ชั่วโมงก่อน เขาพูดว่าอะไรบ้างครับ? With Friends Like These (2011)
Even if written under duress, the victim could sneak their own message into it.แม้ว่าจะเขียนภายใต้การข่มขู่บังคับ, เหยื่อน่าจะแอบเขียน ข้อความของตัวเองลงไป Big Sea (2011)
I don't think this was written under duress.ผมไม่คิดว่านี่จะถูกเขียนขึ้นภายใต้การข่มขู่ Big Sea (2011)
We look like the bad guys coming in, putting them under duress.เราดูเหมือนผู้ร้ายที่กำลัง จะเข้ามาข่มขู่ Pilot (2011)
No, you said they did it by the book and we're putting them under duress.ไม่ใช่ ที่คุณบอกว่า พวกเขาทำตามกฎ และเรากำลังข่มขู่พวกเขา Pilot (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การข่มขู่[n.] (kān khomkhū) EN: threat ; duress   FR: menace [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DURESS    D UH1 R EH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duress    (n) (d y u1 r e1 s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強圧[きょうあつ, kyouatsu] (n,vs) pressure; duress; stress [Add to Longdo]
強迫[きょうはく, kyouhaku] (n,vs,adj-no) compelling; using duress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duress \Du"ress\, n. [OF. duresse, du?, hardship, severity, L.
   duritia, durities, fr. durus hard. See {Dure}.]
   1. Hardship; constraint; pressure; imprisonment; restraint of
    liberty.
    [1913 Webster]
 
       The agreements . . . made with the landlords during
       the time of slavery, are only the effect of duress
       and force.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The state of compulsion or necessity in which a
    person is influenced, whether by the unlawful restrain of
    his liberty or by actual or threatened physical violence,
    to incur a civil liability or to commit an offense.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duress \Du*ress"\, v. t.
   To subject to duress. "The party duressed." --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duress
   n 1: compulsory force or threat; "confessed under duress"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top