ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relationship

R IY0 L EY1 SH AH0 N SH IH2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relationship-, *relationship*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relationship(n) ความสัมพันธ์, See also: ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association, connection
relationship(n) ความเป็นญาติกัน, Syn. kinship
relationship(n) ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว, Syn. affair, liaison

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relationship(รีเล'เชินชิพ) n. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, ความเกี่ยวดอง, ความเป็นญาติกัน, ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association

English-Thai: Nontri Dictionary
relationship(n) ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวดอง, ความเป็นญาติกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relationshipความเป็นญาติ [ ดู kinship ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
relationship by marriageสัมพันธภาพทางสมรส, ความเป็นดองกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
relationship clauseข้อกำหนดสมาชิกในครอบครัว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
relationship, patron-clientสัมพันธภาพแบบผู้อุปถัมภ์กับผู้พึ่งพา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Relationship marketingการตลาดแบบสัมพันธภาพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
relationship(vi) ความสัมพันธ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I enjoy working with human beings and have stimulating relationships with them.ฉันสนุกกับการทำงานร่วมกับ มนุษย์และ มีความสัมพันธ์ที่กระตุ้นให้กับ พวกเขา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Look, our relationship is strictly business!นี่! ความสัมพันธ์ระหว่างเราน่ะ มันแค่เรื่องธุรกิจเท่านั้นนะ! Mannequin (1987)
and about your relationship with both of them.และความสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขาทั้งคู่ Don Juan DeMarco (1994)
You'll never have that kind of relationship in a world... where you're always afraid to take the first step, because all you see is every negative thing ten miles down the road.ใช่ ชั้นก็ว่างั้นแหละ เธอจะไม่มีวันมีเพื่อนรู้ใจ ถ้าเธอยังกลัวที่จะก้าวก้าวแรก Good Will Hunting (1997)
And, um... the... the truth is, neither one of us has the slightest idea where this relationship is going.และเอ่อ... ความจริงคือเราไม่รู้ว่า ความสัมพันธ์นี้จะไปถึงไหน Rushmore (1998)
You have a cozy relationship with a known drug trafficker.คุณมีไมตรีสัมพันธ์กับนักค้ายาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี Brokedown Palace (1999)
I guess you could tell that Pikul and I had a relationship prior to coming here.ฉันเดาว่าเขาบอกแล้ว ฉันกับพิกัลมีความสัมพันธ์กัน ก่อนหน้าจะมาที่นี่ เราชอบเล่นด้วยกัน eXistenZ (1999)
- The nature of our relationship wasn't clear... ..to me for reasons I won't go into.หยุดพูด หยุดพูด ฟังนะ.. Fight Club (1999)
How's the relationship between you?เธอ 2 คนเป็นไงมั่ง? Pola X (1999)
And suddenly, it turns into the language of the relationship and your only option is a silent retreat to neutral corners.ก็เลยกลายเป็นสัญญาณที่ไม่ดีระหว่างเรา ...และก็ทำให้ ความเงียบ นั้น ดีกว่าทุกสิ่ง The Story of Us (1999)
The only way a relationship works is if people grow and change together.วิธีที่ดีที่สุดก็คือ เรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกัน The Story of Us (1999)
Well, most of the world believes that a man and a woman should share a relationship which is sacred only unto themselves.Well, most of the world believes that a man and a woman should share a relationship which is sacred only unto themselves. Anna and the King (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relationshipA love-hate relationship.
relationshipAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
relationshipBefore the arrival of this skyscraper, all the buildings in the city stood in special relationship to each other.
relationshipBrian regrets starting a relationship with her and wants to escape from her.
relationshipChanging the system is difficult, not to mention the interpersonal relationships.
relationshipCommon causes of stress are work and human relationships.
relationshipFinally, their friendship broke up, and the close relationship has gone.
relationshipFreud developed the love-hate relationship between parents and child as the Oedipus complex.
relationshipHave you ever been in a long distance relationship?
relationshipHe established a friendly relationship with the natives.
relationshipHe's observed on the relationship between the two countries.
relationshipHow could you? Is our relationship really so cold?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมพันธภาพ(n) relationship, See also: kinship, Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์, ความผูกพัน
เยื่อใย(n) relationship, See also: bond, tie, attachment, lingering sentiment, Syn. สายสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, Example: แม้ทั้งสองฝ่ายจะได้แต่งงานไปแล้วแต่เขาก็ยังมีเยื่อใยกันอยู่, Thai Definition: ความเกี่ยวพันแม้จะขาดกันไปแล้ว แต่ก็ยังมีอาลัยเหลืออยู่
สัมพันธภาพ(n) relations, See also: relationship, association, connection, bond, Syn. ความผูกพัน, ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์, Example: ระยะ 1 ปีที่ผ่านมาสัมพันธภาพซาอุดิอาระเบีย-ไทยดำเนินไปด้วยความไม่ราบรื่นนัก
แรงงานสัมพันธ์(n) relationship between employer and employee about right and duty, Example: รัฐบาลควรจัดหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ใส่ไว้ในการศึกษาภาคบังคับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, Thai Definition: ความสัมพันธ์ในด้านการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการว่าจ้างทำงาน รวมทั้งสาเหตุต่างๆ ที่มีผลต่อสัมพันธภาพระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ตลอดจนการร่วมเจรจาต่อรอง และการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อการอยู่ร่วมกันต่อไป, Notes: (กฎหมาย)
ความผูกพัน(n) relationship, See also: connection, Syn. ความสัมพันธ์, Example: เพื่อนสองคนนี้มีความผูกพันกันมานาน
สายใย(n) relationship, See also: bond, Syn. สายสัมพันธ์, Example: มาช่วยกันเชื่อมสายใยในครอบครัวเพื่อห่างไกลยาเสพติด, Thai Definition: ความผูกพันภายในครอบครัวหรือกลุ่มบุคคลเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเกี่ยวพันกัน[kān kīophan kan] (n, exp) EN: relationship
การเกี่ยวพันกันทางสายโลหิต[kān kīophan kan thāng sāi lōhit] (n, exp) EN: blood relationship
ความเป็นญาติ[khwām pen yāt] (n, exp) EN: kinship ; family relationship  FR: parenté [ f ] ; lien de parenté [ m ]
ความเป็นญาติด้วยสายโลหิต[khwām pen yāt dūay sāi lōhit] (n, exp) EN: blood relationship ; consanguinity
ความผูกพัน[khwām phūkphan] (n) EN: relationship ; connection ; ties
ความสัมพันธ์[khwām samphan] (n) EN: relation ; association ; involvement ; connection ; relationship  FR: relation [ f ] ; association [ f ]
ความสัมพันธ์ฉันคู่รัก[khwām samphan] (n, exp) EN: romantic relationship
เลิกกัน[loēk kan] (v) EN: separate ; break off ; divorce ; terminate a relationship  FR: se séparer ; rompre ; divorcer
ระบบเครือญาติ[rabop khreūa yāt] (n, exp) EN: system of relatives ; kinship ; relationship
สายใย[sāiyai] (n) EN: relationship

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RELATIONSHIP R IY0 L EY1 SH AH0 N SH IH2 P
RELATIONSHIPS R IY0 L EY1 SH AH0 N SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relationship (n) rˈɪlˈɛɪʃənʃɪp (r i1 l ei1 sh @ n sh i p)
relationships (n) rˈɪlˈɛɪʃənʃɪps (r i1 l ei1 sh @ n sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beziehung { f }; Verhältnis { n } | Beziehungen { pl }relationship | relationships [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ま, ma] (n-adv, n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv, n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv, n, n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv, n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) #202 [Add to Longdo]
関係[かんけい, kankei] (n, vs, adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n, vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P) #259 [Add to Longdo]
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6, 攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) #371 [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n, adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) { Buddh } teachings; doctrine; (n, n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis #1,914 [Add to Longdo]
[なか, naka] (n) relation; relationship; (P) #3,079 [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) { Buddh } (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda #3,129 [Add to Longdo]
縦(P);竪;経[たて, tate] (n) (1) the vertical; height; (2) front-to-back; length; (3) north-to-south; (n, adj-no) (4) vertical (relationship); hierarchy; (n) (5) (See 経糸・たていと) (weaving) warp; (P) #4,501 [Add to Longdo]
決まり(P);決り;極まり;極り[きまり, kimari] (n, adj-no) (1) rule; regulation; (2) settlement; conclusion; end; agreement; arrangement; (3) (See 御決まり) habit; custom; habitual way; (4) (usu. as 決まりが悪い, etc.) (See 決まりが悪い) countenance in front of another person; face; (5) (arch) love relationship between a customer and a prostitute; (P) #4,989 [Add to Longdo]
絆(P);紲[きずな(P);きづな, kizuna (P); kiduna] (n) (1) bonds (between people); (emotional) ties; relationship; connection; link; (2) tether; fetters; (P) #6,345 [Add to Longdo]
攻め[せめ, seme] (n) (1) attack; offence; offense; (2) (uk) (col) (See タチ, 受け・5) dominant partner of a homosexual relationship; (suf) (3) (See 質問攻め) a barrage of; a flood of; (P) #6,448 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relationship \Re*la"tion*ship\, n.
   The state of being related by kindred, affinity, or other
   alliance. --Mason.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relationship
   n 1: a relation between people; (`relationship' is often used
      where `relation' would serve, as in `the relationship
      between inflation and unemployment', but the preferred
      usage of `relationship' is for human relations or states of
      relatedness); "the relationship between mothers and their
      children" [syn: {relationship}, {human relationship}]
   2: a state of connectedness between people (especially an
     emotional connection); "he didn't want his wife to know of
     the relationship"
   3: a state involving mutual dealings between people or parties
     or countries
   4: (anthropology) relatedness or connection by blood or marriage
     or adoption [syn: {kinship}, {family relationship},
     {relationship}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top