ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*agm*

   
424 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: agm, -agm-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
defragment[ดีแฟรกเมนท์] (vi jargon ) รวมเข้าด้วยกัน (คอมพิวเตอร์) เช่น รวมฮาร์ดดิสก์ที่แยกกันอยู่มาไว้ด้วยกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magma[N] หินหลอมละลายที่ร้อนมากใต้ผิวโลก (ทางภูมิศาสตร์), See also: แม็กม่า, Syn. lava, lapilli
bagman[SL] คนกรรโชกทรัพย์, See also: คนขู่กรรโชกเพื่อหวังทรัพย์คนอื่น, คนร้าย
fragment[N] ส่วนที่แตกออกมา, See also: สะเก็ด, Syn. piece, shard, shred
fragment[VI] แยกออกเป็นชิ้นๆ, See also: แตกออกเป็นชิ้นๆ
fragment[VT] ทำให้แยกออกเป็นชิ้นๆ, See also: ทำให้แตกออกเป็นชิ้นๆ
quagmire[N] พื้นที่ซึ่งเป็นเลนตม, Syn. bog, marsh
diaphragm[N] กะบังลม, Syn. midrib, midriff
pragmatic[ADJ] เน้นการปฏิบัติ, Syn. pragmatic, useful, Ant. impractical
pragmatic[ADJ] ที่เกี่ยวกับทฤษฎีปฏิบัตินิยม, Syn. pragmatic, Ant. impractical, imprudent
pragmatism[N] ปฏิบัตินิยม, See also: วิธีคิดที่อิงกับผลที่เกิดจริงมากกว่าตามทฤษฎี
pragmatist[N] นักปฏิบัตินิยม, Syn. realist
stalagmite[N] หินงอก
fragmentary[ADJ] ซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนเล็ก ๆ, Syn. crumbly
stalagmitic[ADJ] เกี่ยวกับหินงอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agmabbr. air-to-ground missile ขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ
agma(แอก' มา) n. เครื่องจักร, วิศวกรรม, วิศกร
agminate(แอก' มิเนท) adj. จับกันเป็นก้อน, จับกันเป็นกลุ่ม., Syn. agminated
diaphragm(ได'อะแฟรม) n. กะบังลม, See also: diaphragmmatic adj. ดูdiaphragm
fragment(แฟรก'เมินทฺ) n. เศษที่แตกออก,ชิ้นที่แตกออก,ส่วนที่ยังทำไม่เสร็จ,ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์,สะเก็ด. vi. แตกตัวออก,แตกออกเป็นเศษ. vt. แยกออกเป็นชิ้น ๆ ,ทำให้แตกออกเป็นชิ้น ๆ, Syn. portion,part ###A. whole,all
fragmental(แฟรกเมน'เทิล) adj. เป็นเศษ,เป็นชิ้น,เป็นสะเก็ด,ขาด ๆ วิ่น ๆ ,ไม่ปะติดปะต่อกัน,ไม่สมบูรณ์. -fragmentally adv.
fragmentary(แฟรก'เมนทะรี) adj. ดูfragmental., See also: fragmentarily adv. fragmentariness n.
fragmentationการแยกส่วนหมายถึง อาการอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ที่ ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึก ข้อมูลลงไป แล้วมาสั่งลบภายหลัง ก็จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่ บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการ แบ่งแฟ้มใหม่นี้ให้ได้ สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน บางที แฟ้มเดียวกันจึงต้อง ถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการเก็บแยกส่วน ในโปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จะมีคำสั่ง "DE FRAG" ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา ในเรื่องนี้ได้
gagman(แกก'แมน) n. คนเขียนบทตลกสำหรับนักแสดง, Syn. gagster -pl. gagmen
nystagmusอาการตากระตุก
pragmatic(แพรคแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับความเป็นจริง,เกี่ยวกับผลที่แท้จริง,เกี่ยวกับการเน้นการปฏิบัติหรือการประยุกต์,พลการ,ยุ่ง,เสือก,ดื้อรั้น,ถือทิฐิ,เกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ์ n. ผู้ยุ่ง,ผู้ทำโดยพลการ,ผู้ดื้อรั้น,ผู้ถือทิฐิ, See also: pragmaticism n.
quagmire(แควก'ไมเออะ,ควอก'ไมเออะ) n. บึง,หนอง,หล่ม,บ่อเลน,ปลัก,สถานการณ์ที่ลำบากมาก (bog), See also: quagmiry adj.
stalagmite(สทะแลก'ไมทฺ) n. หินงอก., See also: stalagmitic adj. stalagmitical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
bagman(n) คนพเนจร,พ่อค้าเร่
diaphragm(n) กะบังลม,เยื่อบุช่องท้อง,ม่านตา
fragment(n) เศษ,ชิ้น,เสี่ยง,ส่วน,สะเก็ด
fragmentary(adj) ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน,ไม่ครบถ้วน,กระท่อนกระแท่น,ขาดวิ่น,เป็นเสี่ยงๆ
pragmatic(adj) ในทางปฏิบัติ,อย่างจริงจัง,เกี่ยวกับความเป็นจริง
stalagmite(n) หินงอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phrenic; diaphragmatic-กะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenitis; diaphragmitisกะบังลมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pragmatismปฏิบัตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pragmaข้อความสั่งละได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pragmatic theory of truthทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleura, diaphragmaticเยื่อหุ้มปอดส่วนกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy, diaphragmaticเยื่อหุ้มปอดส่วนกะบังลมอักเสบ [มีความหมายเหมือนกับ pleurisy, basal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pendular nystagmus; nystagmus, jerkอาการตากระตุกแกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, diaphragmaticเยื่อบุช่องท้องส่วนกะบังลมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phragmobasidiumเบซิเดียมมีผนังกั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phragmoplastแพร็กโมพลาสต์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phragmosomeแพร็กโมโซม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phren; diaphragm; midriffกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, diaphragmaticการหายใจด้วยกะบังลม [มีความหมายเหมือนกับ respiration, abdominal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reverse-acting diaphragm valveวาล์วไดอะแฟรมแบบทำงานผันกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
synallagmatic contractสัญญาต่างตอบแทน [ดู bilateral contract และ reciprocal contract] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stalagmiteหินงอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
subdiaphragmatic; subphrenicใต้กะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subphrenic; subdiaphragmaticใต้กะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ocular ataxia; nystagmus; nystaxis; talantropiaอาการตากระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ataxia, ocular; nystagmus; nystaxis; talantropiaอาการตากระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerk nystagmus; nystagmus, pendularอาการตากระตุกแกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
midriff; diaphragm; phrenกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
magmaหินหนืด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magmatic differentiationการลำดับส่วนหินหนืด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magmatic stopingการกลืนกินของหินหนืด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magmatic waterน้ำหินหนืด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diaphragm; phrenกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diaphragmแผ่นครอบ (ปากมดลูก) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
diaphragmไดอะแฟรม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
diaphragm pumpเครื่องสูบไดอะแฟรม, ปั๊มไดอะแฟรม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
diaphragm springสปริงไดอะแฟรม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
diaphragm valveวาล์วไดอะแฟรม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
diaphragm-spring clutchคลัตช์แบบสปริงไดอะแฟรม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
diaphragmatic; phrenic-กะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diaphragmatic peritonitisเยื่อบุช่องท้องส่วนกะบังลมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diaphragmatic pleuraเยื่อหุ้มปอดส่วนกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diaphragmatic pleurisyเยื่อหุ้มปอดส่วนกะบังลมอักเสบ [มีความหมายเหมือนกับ pleurisy, basal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diaphragmatic respirationการหายใจด้วยกะบังลม [มีความหมายเหมือนกับ respiration, abdominal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diaphragmitis; phrenitisกะบังลมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
defaecation, fragmentary; defecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dual diaphragm vacuum advanceกลไกเร่งไฟสุญญากาศไดอะแฟรมคู่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
defecation, fragmentary; defaecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
direct-acting diaphragm valveวาล์วไดอะแฟรมแบบทำงานโดยตรง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fragmental rockหินเศษชิ้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fragmental textureเนื้อเศษชิ้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fragmentary defaecation; defecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fragmentary defecation; defaecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fragmentationการแตกกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fragmentationการหลุดเป็นส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fission fragmentsชิ้นส่วนการแบ่งแยกนิวเคลียส, นิวเคลียสสองชนิดที่เกิดจากการแบ่งแยกนิวเคลียส มีมวลเชิงอะตอมปานกลางและมีกัมมันตภาพรังสี คำนี้ใช้หมายถึง ผลผลิตปฐมภูมิการแบ่งแยกนิวเคลียสด้วย [นิวเคลียร์]
Pragmaticsวัจนปฏิบัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Pragmatismปฏิบัตินิยม [TU Subject Heading]
Tagmemicsแทกมีมิคส์ [TU Subject Heading]
Fragment เศษหินกรวด
เศษหินกรวดในดินที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 2 มิลลิเมตร เช่น กรวด (pebble) ก้อนหินมนเล็ก (cobble) และก้อนหินมนใหญ่ (boulder) [สิ่งแวดล้อม]
Magmatic Deposits แหล่งแร่จากหินหนืด
แหล่งแร่เกิดจากการตกผลึกของหินหนืด อาจจะเกิดก่อนหรือหลังการแข็งตัวของหินหนืดซึ่งเย็นตัวลง จากอุณหภูมิเดิม 7000-1,5000 ซ. ภายใต้ความดันสูงมาก [สิ่งแวดล้อม]
Fragmentation Plant โรงย่อยโลหะ
โรงงานแยกชิ้นส่วนโลหะที่มีขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น, รถยนต์ ให้มีขนาดเล็ก เพื่อนำเศษเหล็กและวัสดุอื่นกลับไปใช้ใหม่ [สิ่งแวดล้อม]
Land Fragmentation การแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นแปลงเล็กแปลงน้อย [สิ่งแวดล้อม]
Magma หินหนืด
สารเหลวร้อนเกิดตามธรรมชาติอยู่ภายในโลก สามารถเคลื่อนตัวไปมาได้ในวงจำกัด อาจมีของแข็งเช่นผลึกและเศษหินแข็ง และ/หรือก๊าซ รวมอยู่ด้วยหรือไม่มีเลยก็ได้ เมื่อแทรกดันขึ้นมา หรือพุพุ่งออกสู่ผิวโลกแล้ว จะเย็นและแข็งตัวเกิดเป็นหินอัคนี [สิ่งแวดล้อม]
Abscess, Diaphragmaticฝีใต้กระบังลม, หนองใต้กระบังลม [การแพทย์]
Abscess, Subdiaphragmaticหนองใต้กะบังลม, ฝีใต้กะบังลม [การแพทย์]
Cellular Fragmentsองค์ประกอบของเซลล์ [การแพทย์]
Complement Fragmentsชิ้นส่วนของคอมปลีเมนต์ [การแพทย์]
Diaphragmกะบังลม [การแพทย์]
Diaphragm, Paralysis ofอัมพาตของกระบังลม [การแพทย์]
Diaphragm, Vaginalหมวกยางสอดช่องคลอด [การแพทย์]
Diaphragmatic Eventrationกะบังลม,การยกระดับของ,กะบังลมอีเวนเตรชัน [การแพทย์]
Electronystagmographyการตรวจอีเลคโทรนิสแทกโมกราฟฟีย์,เครื่องบันทึกภาวะนัยน์ตากระตุก [การแพทย์]
Enzymatic Fragmentationปฏิกิริยาการแตกตัวออกเป็นชิ้นส่วนย่อยโดยน้ำย่อย [การแพทย์]
Flexion and Abduction Fragmentกางออกไปทางด้านข้าง [การแพทย์]
Floating Fragmentชิ้นกระดูกแยกตัวหลุดออกจากตำแหน่งที่เคยต่อกัน [การแพทย์]
Fractures, Fragmentedกระดูกแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย [การแพทย์]
Fragmentationลักษณะเป็นเสี่ยงๆ,การกระจายของหน่วยต่างๆ [การแพทย์]
Fragmentedความคิดมีลักษณะแตกแยกเป็นส่วนๆ,พูดขาดเป็นตอนๆ [การแพทย์]
Fragmentsเศษเล็กๆ,ชิ้น,ชิ้นส่วนย่อย,ชิ้นกระดูกที่หัก,ชนิดแผ่น,กระดูกต้นขาที่หัก,ส่วนย่อย,ชิ้นฝอยๆ,แตกเป็นเสี่ยงๆ [การแพทย์]
Fragments, Comminutedเศษกระดูกเล็กๆที่แตกออก [การแพทย์]
Fragments, Hangingกระดูกแตกห้อยลง [การแพทย์]
Fragments, Mainชิ้นประธาน [การแพทย์]
Fragments, Okazakiท่อนสั้นๆ [การแพทย์]
diaphragm walldiaphragm wall, กำแพงทึบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
magmaหินหนืด, แมกมา, หินที่อยู่ภายใต้เปลือกโลกซึ่งอยู่ในสภาพหลอมเหลวและร้อนจัด  มีลักษณะข้นและหนืด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stalagmiteหินงอก, หินปูนที่งอกจากพื้นถ้ำขึ้นไปหาเพดาน เกิดจากน้ำฝนซึ๋งเป็นสารละลายกรดเล็กน้อยละลายหินปูน แล้วหยดลงมาถึงพื้นถ้ำ สารละลายจะยังคงค้างอยู่บริเวณนั้น และเมื่อน้ำระเหยไปจะเกิดเป็นหินงอกตรงกับบริเวณที่เกิดหินย้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
diaphragmไดอะแฟรม, ส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป มีลักษณะเป็นช่องซึ่งสามารถปรับให้มีขนาดต่าง ๆ เพื่อให้แสงผ่านเข้ามากหรือน้อยได้ตามความต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
diaphragmไดอะแฟรม, กะบังลม, กล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นแผ่นยึดติดกับซี่โครงอันล่างสุดและกั้นระหว่างช่องอกกับช่องท้อง  มีหน้าที่เพิ่มหรือลดปริมาตรของช่องอก เพื่อช่วยในการหายใจเข้าออก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Magmaแมกมา, ยาแมกมา, แมกม่า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pragmaticข้อตกลงในการใช้ภาษา เช่นการเว้นช่องไฟระหว่างคำ และควรพูดนานแค่ไหน แล้วจึงเปลี่ยนให้ฝ่ายตรงข้ามพูดบ้าง
pragmatics (n) วัจนปฏิบัติศาสตร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They weren't tectonic. They were magmatic.พวกเขาไม่ได้เปลือกโลก พวกเขาเป็น magmatic นี่คือสิ่งที่จะระเบิด Dante's Peak (1997)
I am the last, and "these fragments I have shored against my ruins."ผมเป็นเครื่องสุดท้าย... แล้วชิ้นส่วนพวกนี้ ผมเก็บไว้สำรอง The Time Machine (2002)
"Beautiful dripping fragments." น้ำค้างที่แตกเป็นเสี่ยง The Notebook (2004)
Support with your diaphragm.ใช้กระบังลมช่วย Raise Your Voice (2004)
Air goes in. Diaphragm goes out. Is okay to look fat.หายใจเข้า ปล่อยลมออกทางกระบังลม ดูอ้วนก็ไม่เป็นไร Raise Your Voice (2004)
Thousands of tiny little bone fragments...มันประกอบด้วย กระดูกชิ้นเล็กๆ มากมาย Pilot (2004)
I need you to be a hard-headed pragmatist.ผมอยากให้คุณใช้ทั้งสมองและหัวใจนะ The Great Raid (2005)
I'm surprised he doesn't wear the diaphragm.มากซะจนฉันแปลกใจว่าไม่ใส่ห่วงคุมกำเนิดซะเอง Imagine Me & You (2005)
Okay, next, broaden your diaphragm.โอเค ต่อไปก็ ขยายกระบังลม Imagine Me & You (2005)
No, the muscles, the diaphragm, I'm there, but--ไม่นะ ไอ้กล้ามเนื้อ กระบังลมอะไรเนี่ย ฉันเก็ตนะ แต่ว่า.. Imagine Me & You (2005)
The remaining is just the fragment of the body partsเหลือไว้แต่ ร่างกายที่เป็นเศษชิ้นส่วน Jenny, Juno (2005)
He's using frangible rounds,which fragment on impact, making ballistics comparisons impossible.ตัวเขาวิ่งไปที่รถ แล้วไม่ได้กลับมาอีก ครอบครัวเห็นผิดปกติจึงโทรแจ้งเรา L.D.S.K. (2005)
but he was also a pragmatist.แต่พระองค์ก็เป็นนักปฏิบัติ The Da Vinci Code (2006)
At his place,cops found human remains, bone fragments,and long locksof bloody blond hair.ที่บ้านเขา, ตำรวจเจอซากมนุษย์ ชิ้นกระดูก และ.. ผมสีบลอนด์ เป็นกระจุกยาว No Exit (2006)
You know, it could be word fragments.เข้าใจไหม อาจเป็นส่วนของคำ The Usual Suspects (2006)
Brain's building new pathways around the fragment that's still in there.สมองกำลังสร้างตัวใหม่ รอบๆ รอยแตกเดิม Bang, Bang, Your Debt (2007)
Yeah, as long as the fragment's still in there.ช่าย ตราบเท่าที่รอยแตกนั้นยังอยู่ Bang, Bang, Your Debt (2007)
Would you like... an ideational activity or would you like fragmented self-image?กิจกรรมทางความคิดหรือคุณจะ ชอบซีกตนเองภาพ Sex Trek: Charly XXX (2007)
- Fragmented grape. - Thank you.องุ่นแยกส่วน ขอบคุณ Sex Trek: Charly XXX (2007)
My experience in the room was terrifying, a fragmented loop of unease and despair.ไมค์ : ประสบการณ์ของผมในห้องนั้น มันน่ากลัวจริงๆ เรื่องที่ไม่ปะติดปะต่อกัน ของความสิ้นหวัง 1408 (2007)
We actually found some latent letter fragments on it.เราพบข้อความบางส่วนที่ซ่อนอยู่ National Treasure: Book of Secrets (2007)
Murder weapon, entry wound DNA samples, prints, carbon fragments position of the corpse.อาวุธสังหาร บาดแผล... ...ตัวอย่างดีเอ็นเอ ลายนิ้วมือ เขม่าดินปืน... ...ตำแหน่งของศพ The Brave One (2007)
I desperately wanted my dad's help, but he was the king of pragmatic thinking.ผมต้องการความช่วยเหลือจากพ่อมากๆ แต่ว่าพ่อก็เป็นพวกหัวคิดสมัยเก่า Numb (2007)
There are so few Dead Sea fragments left in the world.Takezo Kensei,เขาเป็นฮีโร่ Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
Itsudemo sagashite iruyo, dokka ni kimi no kakera wo I'm always searching, for fragments of you to appear somewhereฉันเฝ้าตามหาทุกหนทุกแห่ง หวังเพียงได้พบเศษเสี้ยวขอเธอ Itsudemo sagashite iruyo, dokka ni kimi no kakera wo 5 Centimeters Per Second (2007)
i found some fragments of a legend.ฉันเจอเกร็ดของตำนานบางส่วน Wishful Thinking (2008)
Bullet fragment you found in your shirt is a match to what Jersey pulled from inside Derrick's head.เศษกระสุนที่คุณพบในเสื้อตรงกับ กระสุนที่เจอซี่ได้จากหัวของเดอริค Veritas (2008)
sella turcica, diaphragma sellae-- the dural folds of the pituitary fossa, in which the pituitary gland sits, situated in the sphenoid bone.เซลล่า เทอร์ริก้า ,ไดแกรมม่า เซลเล-- เอกสารดูรอลที่เกี่ยวกับต่อมใต้สมอง ฟอสซ่า, ซึ่งแกนต่อมใต้สมองตั้งอยู่, The Same Old Story (2008)
Trapped like fragments...ถูกจับไว้คล้ายกับเป็นส่วนย่อยๆของ The Dreamscape (2008)
If we remove that bone fragment, you could regain your sight.ถ้าเรานำเศษกระดูกชิ้นนั้นออก สายตาคุณอาจกลับมาเป็นปรกติ A Vision's Just a Vision (2008)
The scan revealed a tiny bone fragment that may be putting pressure on the optic nerves.ผลการตรวจพบกระดูกชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่ง ที่กดทับประสาทส่วนการมองเห็น Me and My Town (2008)
The bone fragment might be a remnant from your injury five years ago.เศษชิ้นส่วนกระดูก จาดอุบัติเหตุเมื่อ5ปีก่อน Me and My Town (2008)
- Actually, there is a chance if we remove that bone fragment, you could regain your sight.อันที่จริง มันก็มีโอกาสที่จะเอากระดูกที่แตกออกมา แล้วคุณจะสามารถมองเห็นได้เหมือนเดิม Me and My Town (2008)
I could elevate the skull fragments, but there's just no telling how much damage has been done.ผมสามารถซ่อมแซมได้ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้รับความเสียหายอย่างไรบ้าง Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Now to elevate the last of the skull fragments,ตอนนี้การรักษาอาการกระโหลกที่แตกอยู่ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
The ceiling collapsed in several fragments, landed inside your incision.มันถล่มลงมาตอนคุณเปิดอยู่ Here Comes the Flood (2008)
Or her diaphragm's a little flat.หรือกระบังลมเธอแบนไป Lucky Thirteen (2008)
You're the surprised the guy's a pragmatist after looking this place?คุณประหลาดใจไหมว่าชายคนนี้เครียด\ หลังจากอยู่ในที่แบบนี้ Joy (2008)
Guy's not a pragmatist. He's a flagellant. Oh.ชายคนนี้ไม่เครียด\ เขาแค่ทรมานตัวเอง Joy (2008)
They exploded and left fragments.พวกเขาระเบิดและเหลือแต่เศษเล็กเศษน้อย The Itch (2008)
If his diaphragm's not working,ถ้ากระบังลมเขาไม่ทำงานด้วย Last Resort (2008)
I thought you were way past being a bagman, Jerry.ผมคิดว่าคุณเลิกเป็นคนกรรโชกทรัพย์ ซะแล้วอีก เจอร์รี่ The Bank Job (2008)
Bone fragments.เศษกระดูก Body of Lies (2008)
KLPD antiterror-unit investigators have arrived and are examining bomb fragments in the hope of determining if this and the other recent bombings on the continent and in the UK are connected.รวมถึงหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อร่วมกันสืบสวน ก่อนจะตัดสินใจว่า การวางะเบิดติดๆ กันในยุโรป และที่อังกฤษ Body of Lies (2008)
... wegetcaughtupinanothercivil quagmire halfway around the world.เราจะติดอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่ ห่างจากนี้ไปครึ่งโลก 24: Redemption (2008)
The female has the Cube fragment.ผู้หญิงนั้นได้เศษคิวบ์ไป Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
But the last fragment of the All-Spark was stolen.แต่เศษเสี้ยวสุดท้ายของออลสปาร์คถูกขโมยไป Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Well if he was in the power deduction, I'd say, Daniels is your bagman.งั้นก็แปลว่าคนที่ชื่อแดเนียลเนี่ยล่ะที่นายต้องการ Prison Break: The Final Break (2009)
Ask around. I'm a pragmatist.ใครก็รู้ ผมตั้งใจมาก You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Key fragments that are missing.กุญแจที่จะไขได้ให้ไป Episode #3.1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agmThe glass bowl broke in tiny fragments.
agmIt looks like your hard disk is fragmented.
agmThe vase burst into fragments.
agmHe tried to put the fragments of a broken vase together.
agmFragments of the mirror were scattered on the floor.
agmAfter he bumped into the shelf, the priceless china fell and shattered into fragments.
agmThe vase broke into fragments.
agmFragment into pieces.
agmI agree on an emotional level, but on the pragmatic level I disagree.
agmThe priceless china shattered into fragments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วน[N] part, See also: fragment
เก็บเล็กผสมน้อย[V] save little by little, See also: pick up fragment by fragment, collect, Syn. เก็บหอมรอมริบ, เก็บเล็กประสมน้อย, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, Example: ถ้าคุณเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ตอนนี้ คุณจะมั่งมีขึ้นเอง, Thai definition: เก็บไว้ทีละเล็กละน้อย
เกร็ด[N] detail, See also: frill, bits, fragment, Example: วันนี้เรามีเกร็ด เล็กๆ น้อยๆเกี่ยวกะ เลขประจำตัว น.ศ.มาฝากเพื่อเป็นความรู้, Thai definition: ข้อปลีกย่อย, ส่วนเบ็ดเตล็ด, ส่วนย่อย
ปลีก[ADJ] be piecemeal, See also: retail, be fragmentary, Syn. ย่อย, ปลีกย่อย, Example: ถ้าขาย 26 บาทแล้วโรงงานส่งมา 13 บาทนั่นแปลว่าราคาปลีกของท่านคูณ 2 จากโรงงาน, Thai definition: ย่อยออกไปจากส่วนใหญ่
บุบ[V] pound, See also: pound lightly, grind into fragments, crush lightly, Syn. ทุบ, บุบๆ, Example: แม่สั่งให้ฉันบุบถั่วลิสงหนึ่งกำมือเพื่อใส่ในยำปลาทู, Thai definition: ทุบหรือตำเบาๆ พอให้เป็นรอยแตก
เบ็ดเตล็ด[ADJ] piecemeal, See also: various, small and varied, fragmentary, Example: กล่องไม้ที่เขาซื้อให้เป็นของขวัญ ฉันเอาไว้ใส่ของเบ็ดเตล็ดต่างๆ เต็มไปหมด, Thai definition: ที่เล็กๆ น้อยๆ หลายๆ อย่างรวมกัน
ปฏิบัตินิยม[N] pragmatism, Example: กลุ่มนักปฏิบัตินิยมได้ออกโรงแย้งอิทธิพลความคิดเห็นของชาวตะวันตก
ชิ้นๆ[N] pieces, See also: bits, parts, fragments, Example: ถ้าแกไม่หยุดพูดฉันจะฉีกเนื้อแกออกเป็นชิ้นๆ
ชิ้นส่วน[N] piece, See also: part, fragment, particle, Syn. ชิ้น, เศษ, ชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Example: มีการค้นพบโบราณวัตถุประเภทชิ้นส่วนภาชนะดินเผารูปทรงแบบพาน, Count unit: ชิ้น
กระท่อนกระแท่น[ADV] brokenly, See also: fragmentary, incompletely, Syn. กระพร่องกระแพร่ง, Ant. เสมอกัน, Example: เขาพูดภาษาอังกฤษอย่างกระท่อนกระแท่น
กระท่อนกระแท่น[ADJ] fragmentary, See also: scrappy, patchy, broken, incomplete, Example: ความทรงจำที่กระท่อนกระแท่นของเขา ทำให้ไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ให้ลูกหลานฟังได้, Thai definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน, ไม่ครบถ้วน
กระจุกกระจิก[ADJ] trifling, See also: fragmentary, piecemeal, trivial, Syn. จุกจิก, เล็กๆ น้อยๆ, เบ็ดเตล็ด, Example: น้องเก็บของกระจุกกระจิกบนโต๊ะมาจัดเรียงให้เป็นระเบียบ, Thai definition: เบ็ดเตล็ดคละกัน, เล็กๆ น้อยๆ คละกัน
กระบิ[N] piece, See also: portion, fragment, Syn. แท่ง, แผ่น, Example: เปลือกไม้หลุดออกมาเป็นกระบิ จากต้นไม้ที่ตายแล้ว
กะบังลม[N] diaphragm, Example: กะบังลมสามารถยืดและหดได้ ช่วยในการหายใจ, Thai definition: แผ่นกั้นประกอบขึ้นด้วยกล้ามเนื้อและเนื้อพังผืดแยกช่องท้องออกจากช่องอก มีอาการยืดและหดได้เพื่อช่วยในการหายใจ
ชิ้น[N] piece, See also: part, fragment, particle, bit, slice, chunk, slab, segment, Example: ชิ้นงานประติมากรรมแต่ละชิ้น ต้องใช้ความสามารถของช่างทางด้านศิลปะอย่างมาก, Thai definition: ก้อนหรือแผ่นเล็กที่ตัด แล่ แบ่ง แยก หรือแตกออกจากส่วนใหญ่
นมผา[N] stalactite, See also: white stalagmite, Syn. หินงอกหินย้อย, Thai definition: หินงอกหรือหินย้อย ซึ่งเกิดจากคราบหินปูนที่ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ มีสีนวลอ่อนคล้ายน้ำนม เมื่อต้องแสงจะมีประกายแวววาว
เสี่ยง[N] piece (of), See also: fragment, portion, part (of), Syn. ซีก, Example: ข้าศึกตีกรุงศรีอยุธยาเสียแตกเป็นเสี่ยง, Thai definition: ส่วนย่อยที่แตกจากส่วนใหญ่
หล่ม[N] mire, See also: bog, quagmire, mudhole, Syn. ปลัก, แอ่ง, คู, แก่ง, Example: รถตกหล่มอยู่นานนับชั่วโมงกว่าจะมีคนมาช่วย, Thai definition: ที่ลุ่มด้วยโคลน
หินงอก[N] stalagmite, Syn. หินย้อย, Example: ในถ้ำนี้มีหินงอกสีสวยงามมากมาย, Thai definition: คราบหินปูนที่ทับถมงอกจากพื้นถ้ำขึ้นไปหาเพดานถ้ำ
หินหนืด[N] magma, Example: หินหนืดพบมากบริเวณที่มีภูเขาไฟ, Thai definition: หินที่อยู่ในสภาพของหนืดใต้เปลือกโลก
เหลวแหลก[V] break into splinters, See also: fall to pieces, be shattered, smash into fragments, be utterly destroyed, be badly damaged, Syn. ป่นปี้, เละเทะ, เละ, Example: สภาพรถเหลวแหลกไม่มีชิ้นดี, Thai definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
อัน[CLAS] piece, See also: slice, flake, part, lump, chunk, bit, portion, fragment, Syn. ชิ้น, สิ่ง, Thai definition: คำบอกลักษณะสิ่งของซึ่งโดยปรกติมีลักษณะแบนยาวหรือเป็นชิ้นเป็นแผ่น, ลักษณนามเรียกสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น
เศษไม้[N] scraps of wood, See also: wood fragment, wood bits, wood scraps, Example: เขาอยู่ได้ด้วยหาเก็บเศษไม้ไปขาย, Thai definition: ไม้ที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit   FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ชิ้นส่วน[n.] (chinsuan) EN: component ; component part ; part ; piece ; fragment   FR: composant [m] ; pièce [f] ; élément [m]
ดุ้น[n.] (dun) EN: piece ; stick of cut wood ; fragment   FR: bout [m] ; bâton [m]
หินอัคนี[n. exp.] (hin-akkhanī) EN: igneous rock   FR: roche volcanique [f] ; roche magmatique [f]
หินเหลว[n. exp.] (hin lēo) EN: igneous magma   
หินแม็กมา [n. exp.] (hin maekmā) EN: magma   FR: magma [m]
หินหนืด[n.] (hinneūt) EN: magma   FR: magma [m]
หินงอก[n.] (hin-ngøk) EN: stalagmite   FR: stalagmite [f]
หินร้อนเหลว[n. exp.] (hin røn lēo) EN: magma   FR: roche en fusion [f] ; magma
กะบังลม[n.] (kabang-lom) EN: diaphragm   FR: diaphragme [m]
การประชุมสามัญประจำปี[n. exp.] (kān prachum sāman prajampī) EN: annual general meeting (AGM)   FR: assemblée générale annuelle [f]
กล้ามเนื้อกะบังลม[n. exp.] (klāmneūa kabang-lom) EN: diaphragm   FR: diaphragme [m]
เกร็ด[n.] (kret) EN: bits ; driblets ; fragment   FR: fragment [m] ; morceau [m] ; éclat [m] ; esquille [f]
หล่ม[n.] (lom) EN: mire ; bog ; puddle ; quagmire ; mudhole : morass   FR: bourbier [m] ; fange [f]
ลูกอุกกาบาต[n. exp.] (lūk ukkābāt) FR: fragment de météorite [m]
แมกมา[n.] (maēkmā) EN: magma   FR: magma [m]
อ้อ[n.] (ø) EN: reed grass   FR: roseau [m] ; phragmite [m]
ปฏิบัติการนิยม[n.] (patibatkānniyom) EN: pragmatism   
ปฏิบัตินิยม[n.] (patibatniyom) EN: pragmatism   
ปลีก[adj.] (plīk) EN: fragmentary ; piecemeal   
ซาก[n.] (sāk) EN: ruins ; remains   FR: débris [m] ; vestige [m] ; fragment [m] ; épave [f] ; carcasse [f] ; restes [mpl]
สะเก็ด[n.] (saket) EN: scrap ; piece ; fragment   FR: débris [m] ; fragment [m]
เสี่ยง[n.] (sīeng = sieng) EN: part ; portion ; piece ; fragment ; splinter   FR: partie [f] ; fragment [m]
ธรณีสูบ[n.] (thøranīsūp) EN: quagmire for sinners   
ตอน[n.] (tøn) EN: part ; portion ; section ; paragraph ; passage ; reach ; compartment   FR: partie [f] ; paragraphe [m] ; épisode [m] ; section [f] ; part [f] ; fragment [m]
วัจนปฏิบัติศาสตร์[n.] (watjanapatibatsāt) EN: pragmatics   

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGMA    M AE1 G M AH0
RAGMEN    R AE1 G M AH0 N
BAGMAN    B AE1 G M AH0 N
HAGMAN    HH AE1 G M AH0 N
WAGMAN    W AE1 G M AH0 N
DAGMAR    D AE1 G M AA2 R
MAGMA'S    M AE1 G M AH0 Z
HAGMANN    HH AE1 G M AH0 N
QUAGMIRE    K W AE1 G M AY2 ER0
FRAGMENT    F R AE1 G M AH0 N T
PRAGMATIC    P R AE0 G M AE1 T IH0 K
DIAPHRAGM    D AY1 AH0 F R AE2 M
FRAGMENTS    F R AE1 G M AH0 N T S
FRAGMENTED    F R AE1 G M AH0 N T AH0 D
PRAGMATIST    P R AE1 G M AH0 T IH2 S T
PRAGMATISM    P R AE1 G M AH0 T IH2 Z AH0 M
FRAGMENTED    F R AE1 G M AH0 N AH0 D
FRAGMENTARY    F R AE1 G M AH0 N T EH2 R IY0
FRAGMENTING    F R AE1 G M AH0 N IH0 NG
PRAGMATISTS    P R AE1 G M AH0 T IH2 S
PRAGMATISTS    P R AE1 G M AH0 T IH2 S S
PRAGMATISTS    P R AE1 G M AH0 T IH2 S T S
FRAGMENTING    F R AE1 G M AH0 N T IH0 NG
PRAGMATICALLY    P R AE0 G M AE1 T IH0 K L IY0
FRAGMENTATION    F R AE2 G M AH0 N T EY1 SH AH0 N
PRAGMATICALLY    P R AE0 G M AE1 T IH0 K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
AGM    (n) ˌɛɪʤɪˈɛm (ei2 jh i e1 m)
fragment    (n) frˈægmənt (f r a1 g m @ n t)
fragment    (v) frˈægmˈɛnt (f r a1 g m e1 n t)
quagmire    (n) kwˈægmaɪər (k w a1 g m ai @ r)
diaphragm    (n) dˈaɪəfræm (d ai1 @ f r a m)
fragments    (n) frˈægmənts (f r a1 g m @ n t s)
fragments    (v) frˈægmˈɛnts (f r a1 g m e1 n t s)
pragmatic    (j) prˈægmˈætɪk (p r a1 g m a1 t i k)
quagmires    (n) kwˈægmaɪəz (k w a1 g m ai @ z)
diaphragms    (n) dˈaɪəfræmz (d ai1 @ f r a m z)
fragmented    (v) frˈægmˈɛntɪd (f r a1 g m e1 n t i d)
pragmatism    (n) prˈægmətɪzəm (p r a1 g m @ t i z @ m)
pragmatist    (n) prˈægmətɪst (p r a1 g m @ t i s t)
stalagmite    (n) stˈæləgmaɪt (s t a1 l @ g m ai t)
fragmentary    (j) frˈægməntriː (f r a1 g m @ n t r ii)
fragmenting    (v) frˈægmˈɛntɪŋ (f r a1 g m e1 n t i ng)
pragmatists    (n) prˈægmətɪsts (p r a1 g m @ t i s t s)
stalagmites    (n) stˈæləgmaɪts (s t a1 l @ g m ai t s)
fragmentation    (n) frˌægmɛntˈɛɪʃən (f r a2 g m e n t ei1 sh @ n)
pragmatically    (a) prˈægmˈætɪkliː (p r a1 g m a1 t i k l ii)
fragmentations    (n) frˌægmɛntˈɛɪʃənz (f r a2 g m e n t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suì, ㄙㄨㄟˋ, ] to break down; to break into pieces; fragmentary, #2,477 [Add to Longdo]
实用[shí yòng, ㄕˊ ㄩㄥˋ, / ] practical; functional; pragmatic; applied (science), #3,630 [Add to Longdo]
随机[suí jī, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ, / ] according to the situation; pragmatic; random, #5,074 [Add to Longdo]
务实[wù shí, ˋ ㄕˊ, / ] pragmatic; dealing with concrete issues, #7,892 [Add to Longdo]
碎片[suì piàn, ㄙㄨㄟˋ ㄆㄧㄢˋ, ] chip; fragment; splinter; tatter, #9,276 [Add to Longdo]
零星[líng xīng, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, ] partial; fragmentary; scattered and few, #14,869 [Add to Longdo]
光圈[guāng quān, ㄍㄨㄤ ㄑㄩㄢ, ] aperture; diaphragm, #15,021 [Add to Longdo]
片断[piàn duàn, ㄆㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] section; fragment; segment, #20,055 [Add to Longdo]
实干[shí gàn, ㄕˊ ㄍㄢˋ, / ] on the job; solid practical work; pragmatic, #20,214 [Add to Longdo]
[lú, ㄌㄨˊ, / ] rush; reed; Phragmites communis, #20,652 [Add to Longdo]
[gé, ㄍㄜˊ, ] diaphragm, #24,334 [Add to Longdo]
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, / ] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances, #24,952 [Add to Longdo]
岩浆[yán jiāng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] lava; magma, #26,119 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, / ] reed; rush; Phragmites communis, #29,923 [Add to Longdo]
零碎[líng suì, ㄌㄧㄥˊ ㄙㄨㄟˋ, ] scattered and fragmentary; scraps; odds and ends, #35,540 [Add to Longdo]
[huāng, ㄏㄨㄤ, ] region between heart and diaphragm, #37,841 [Add to Longdo]
细碎[xì suì, ㄒㄧˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] fragments; bits and pieces, #38,209 [Add to Longdo]
[qín, ㄑㄧㄣˊ, ] Phragmites japonica, #38,825 [Add to Longdo]
[zhǎ, ㄓㄚˇ, ] fragments, #41,122 [Add to Longdo]
随机应变[suí jī yìng biàn, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄧㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] to change according to the situation (成语 saw); pragmatic, #42,012 [Add to Longdo]
[chá, ㄔㄚˊ, ] fault; glass fragment; quarrel, #44,207 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] reed; Phragmites communis, #45,795 [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, / ] fragmentary; trifling, #48,758 [Add to Longdo]
碎块[suì kuài, ㄙㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ, / ] fragment, #48,872 [Add to Longdo]
石笋[shí sǔn, ㄕˊ ㄙㄨㄣˇ, / ] stalagmite, #52,487 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] fragment; spices, #53,027 [Add to Longdo]
稀稀拉拉[xī xī lā lā, ㄒㄧ ㄒㄧ ㄌㄚ ㄌㄚ, ] sparse and fragmentary, #57,428 [Add to Longdo]
机变[jī biàn, ㄐㄧ ㄅㄧㄢˋ, / ] improvisation; flexible; adaptable; pragmatic, #57,588 [Add to Longdo]
见风使舵[jiàn fēng shǐ duò, ㄐㄧㄢˋ ㄈㄥ ㄕˇ ㄉㄨㄛˋ, 使 / 使] lit. see the wind and set the helm (成语 saw); fig. to act pragmatically; to be flexible and take advantage of the situation, #68,030 [Add to Longdo]
散碎[sǎn suì, ㄙㄢˇ ㄙㄨㄟˋ, ] in fragments, #96,893 [Add to Longdo]
琐记[suǒ jì, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, / ] fragmentary recollections; miscellaneous notes, #128,576 [Add to Longdo]
七零八碎[qī líng bā suì, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄙㄨㄟˋ, ] bits and pieces; scattered fragments, #157,421 [Add to Longdo]
顺风转舵[shùn fēng zhuǎn duò, ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄉㄨㄛˋ, / ] to act according to whatever the current outlook; pragmatic; unprincipled, #734,962 [Add to Longdo]
见风使帆[jiàn fēng shǐ fān, ㄐㄧㄢˋ ㄈㄥ ㄕˇ ㄈㄢ, 使 / 使] lit. see the wind and set your sails (成语 saw); fig. to act pragmatically; to be flexible and take advantage of the situation, #898,538 [Add to Longdo]
凌杂米盐[líng zá mǐ yán, ㄌㄧㄥˊ ㄗㄚˊ ㄇㄧˇ ㄧㄢˊ, / ] disordered and fragmentary [Add to Longdo]
实用主义[shí yòng zhǔ yì, ㄕˊ ㄩㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] pragmatism [Add to Longdo]
机会主义[jī huì zhǔ yì, ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] opportunism; pragmatism [Add to Longdo]
横膈[héng gé, ㄏㄥˊ ㄍㄜˊ, / ] diaphragm [Add to Longdo]
滴石[dī shí, ㄉㄧ ㄕˊ, ] a dripstone (geol.); stalactites and stalagmites [Add to Longdo]
熔岩穹丘[róng yán qióng qiū, ㄖㄨㄥˊ ㄧㄢˊ ㄑㄩㄥˊ ㄑㄧㄡ, ] magma dome [Add to Longdo]
熔浆[róng jiāng, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] magma; molten lava [Add to Longdo]
熔融岩浆[róng róng yán jiāng, ㄖㄨㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] magma; molten lava [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] fragmentary; trifling [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] fragment; salted vegetables; spices [Add to Longdo]
裂变碎片[liè biàn suì piàn, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨㄟˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] fission fragment [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Pragmatismus(n) |der, nur Sg.| ปฏิบัตินิยม, หลักการหรือปรัชญาที่ว่าผลของการปฏิบัติเป็นแกนหรือความหมายของความรู้

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Magma {n}แมกม่า, หินลาวาที่อยู่ใต้พื้นโลก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blende {f} [photo.]diaphragm [Add to Longdo]
Bruchstück {n}; Fragment {n} | Bruchstücke {pl}; Fragmente {pl}fragment | fragments [Add to Longdo]
Deckenscheibe {f}diaphragm [Add to Longdo]
Fetzen {m}; Fragment {n}scrap [Add to Longdo]
Knochensplitter {m}bone fragment [Add to Longdo]
Lumpenhändler {m} | Lumpenhändler {pl}ragman | ragmen [Add to Longdo]
Lumpensammler {m} | Lumpensammler {pl}ragman | ragmen [Add to Longdo]
Magma {f}magma [Add to Longdo]
Massenfragment {n}mass fragment [Add to Longdo]
Membran {f}; Membrane {f}membrane; diaphragm [Add to Longdo]
Membranarmaturen {pl}diaphragm valves and fittings [Add to Longdo]
Membrandruckwandler {m}diaphragm pressure transducer [Add to Longdo]
Membrandurchführungstülle {f}diaphragm bushing nipple [Add to Longdo]
Membranmanometer {n}diaphragm pressure gauge [Add to Longdo]
Membranpumpe {f}membrane pump; diaphragm pump; airpump [Add to Longdo]
Membranventil {n}diaphragm valve [Add to Longdo]
Pessar {n} (zur Empfängnisverhütung)diaphragm; cap [Add to Longdo]
Pragmatiker {m}pragmatist [Add to Longdo]
Pragmatik {f}pragmatics [Add to Longdo]
Pragmatik {f}; Pragmatismus {m}pragmatism [Add to Longdo]
Scherbe {f} | Scherben {pl}broken piece; fragment | broken fragments [Add to Longdo]
Scherbenhaufen {m}pile of broken ragments [Add to Longdo]
Schlagmann {m} [sport]batter; batsman [Add to Longdo]
Schleppmodus {m}dragmode [Add to Longdo]
Stalagmit {m}; stehender Tropfsteinstalagmite [Add to Longdo]
Starter {m}flagman [Add to Longdo]
Sumpf {m} | Sümpfe {pl}quagmire | quagmires [Add to Longdo]
Unvollständigkeit {f}fragmentariness [Add to Longdo]
Vorruderer {m}; Schlagmann {m}stroksman [Add to Longdo]
Zerstückelung {f}; Zerstückeln {n}; Zersplittern {n} | Zerstückelungen {pl}fragmentation | fragmentations [Add to Longdo]
Zwerchfell {n} [anat.]diaphragm [Add to Longdo]
beseitigt die Aufsplitterungunfragments [Add to Longdo]
durchsichtigdiaphragmatic [Add to Longdo]
fragmentarisch {adv}fragmentarily [Add to Longdo]
fragmentieren | fragmentierend | fragmentiertto fragment | fragmenting | fragmented [Add to Longdo]
pragmatisch {adj}pragmatic [Add to Longdo]
pragmatischpragmatical [Add to Longdo]
pragmatisch {adv}pragmatically [Add to Longdo]
zerstückeltfragmented [Add to Longdo]
zusammensetzento unfragment [Add to Longdo]
Nystagmus {m}; Augenzittern {n} [med.]nystagmus [Add to Longdo]
Heizbalg {m}bladder; diaphragm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くず屋さん;屑屋さん(oK)[くずやさん, kuzuyasan] (n) (less sensitive than 屑屋) ragman; junkman; garbage man [Add to Longdo]
ごみ屋;塵屋(oK)[ごみや, gomiya] (n) (sens) ragman; garbage man; garbage collector [Add to Longdo]
ギャグマン[, gyaguman] (n) gagman; gag man [Add to Longdo]
ダイヤフラム圧力計[ダイヤフラムあつりょくけい, daiyafuramu atsuryokukei] (n) diaphragm gauge [Add to Longdo]
デフラグメンテーション[, defuragumente-shon] (n) {comp} defragmentation [Add to Longdo]
デフラグメント[, defuragumento] (n) {comp} defragment [Add to Longdo]
ハラミ;はらみ[, harami ; harami] (n) (1) skirt steak; tender beef around the diaphragm; (2) back diaphragm meat of chicken [Add to Longdo]
バタ屋[バタや, bata ya] (n) (col) ragman; garbage man [Add to Longdo]
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] (n) {comp} file fragmentation [Add to Longdo]
ファイルフラグメンテーション[, fairufuragumente-shon] (n) {comp} file fragmentation [Add to Longdo]
フラグメンテーション[, furagumente-shon] (n) fragmentation [Add to Longdo]
フラグメント[, furagumento] (n) fragment [Add to Longdo]
プラグマティスト;プラグマチスト[, puragumateisuto ; puragumachisuto] (n) pragmatist [Add to Longdo]
プラグマティズム(P);プラグマチズム[, puragumateizumu (P); puragumachizumu] (n) pragmatism; (P) [Add to Longdo]
プラグマティック;プラグマチック[, puragumateikku ; puragumachikku] (adj-na) pragmatic [Add to Longdo]
プラグマティックス[, puragumateikkusu] (n) pragmatics [Add to Longdo]
ペッサリー[, pessari-] (n) pessary; contraceptive diaphragm for vaginal use; (P) [Add to Longdo]
マグマ[, maguma] (n) magma; (P) [Add to Longdo]
マグマ溜り[マグマだまり, maguma damari] (n) magma reservoir [Add to Longdo]
葦;蘆;葭;芦[あし;よし;アシ;ヨシ, ashi ; yoshi ; ashi ; yoshi] (n,adj-no) (uk) common reed (Phragmites australis) [Add to Longdo]
一欠片;一欠けら;ひと欠けら;ひと欠片[ひとかけら, hitokakera] (n) fragment; piece [Add to Longdo]
一個(P);一箇[いっこ, ikko] (n) piece; fragment; one (object); (P) [Add to Longdo]
一端[いっぱし, ippashi] (n) (1) one end; an end; (2) part; fragment; (P) [Add to Longdo]
横隔膜;横膈膜[おうかくまく, oukakumaku] (n) diaphragm (body) [Add to Longdo]
横隔膜ヘルニア[おうかくまくヘルニア, oukakumaku herunia] (n) diaphragmatic hernia [Add to Longdo]
岡崎フラグメント[おかざきフラグメント, okazaki furagumento] (n) Okazaki fragment [Add to Longdo]
花崗岩質マグマ[かこうがんしつマグマ, kakouganshitsu maguma] (n) granitic magma [Add to Longdo]
隔壁[かくへき, kakuheki] (n,adj-no) barrier wall; bulkhead; partition; septum; diaphragm [Add to Longdo]
隔膜[かくまく, kakumaku] (n) partition; diaphragm [Add to Longdo]
隔膜法[かくまくほう, kakumakuhou] (n) diaphragm process [Add to Longdo]
眼球振盪[がんきゅうしんとう, gankyuushintou] (n) (See 眼振) nystagmus (rapid involuntary eye movements) [Add to Longdo]
眼振[がんしん, ganshin] (n,adj-no) (abbr) (See 眼球振盪) nystagmus (rapid involuntary eye movements) [Add to Longdo]
岩漿[がんしょう, ganshou] (n) magma [Add to Longdo]
旗振り[はたふり, hatafuri] (n) flagwaving; flagman; (in athletic competition) starter; instigator; leader [Add to Longdo]
屑屋;くず屋[くずや, kuzuya] (n) (sens) ragman; junkman; garbage man [Add to Longdo]
屑米[くずまい, kuzumai] (n) rice fragments [Add to Longdo]
欠け;闕け;缺け[かけ, kake] (n) (1) fragment; splinter; (2) wane (of the moon) [Add to Longdo]
欠けら(P);欠片[かけら, kakera] (n) fragment; broken pieces; splinter; (P) [Add to Longdo]
現実的[げんじつてき, genjitsuteki] (adj-na) realistic; pragmatic [Add to Longdo]
現実路線[げんじつろせん, genjitsurosen] (n) (following) a pragmatic (policy) line (approach) [Add to Longdo]
古代裂れ[こだいぎれ, kodaigire] (n) ancient cloth fragment [Add to Longdo]
語用論[ごようろん, goyouron] (n) pragmatics [Add to Longdo]
高野切れ[こうやぎれ, kouyagire] (n) fragments from the old literary work kept at Koyasan [Add to Longdo]
合理主義者[ごうりしゅぎしゃ, gourishugisha] (n) pragmatist [Add to Longdo]
骨片[こっぺん, koppen] (n) bone fragment; spicule [Add to Longdo]
最適化プログラム[さいてきかプログラム, saitekika puroguramu] (n) {comp} defragmentation program [Add to Longdo]
細分化[さいぶんか, saibunka] (n) {comp} fragmentation; subdivision [Add to Longdo]
残片[ざんぺん, zanpen] (n) fragment; remnant [Add to Longdo]
実際的[じっさいてき, jissaiteki] (adj-na) practical; realistic; pragmatic [Add to Longdo]
実用主義[じつようしゅぎ, jitsuyoushugi] (n,adj-no) pragmatism [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] file fragmentation [Add to Longdo]
ファイルフラグメンテーション[ふぁいるふらぐめんてーしょん, fairufuragumente-shon] file fragmentation [Add to Longdo]
最適化プログラム[さいてきかプログラム, saitekika puroguramu] defragmentation program [Add to Longdo]
細分化[さいぶんか, saibunka] fragmentation [Add to Longdo]
断片化[だんぺんか, danpenka] fragmentation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
断片[だんぺん, danpen] Fragment, Bruchstueck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top