ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชิ้น

   
116 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชิ้น-, *ชิ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชิ้น[N] piece, See also: slice, flake, part, lump, chunk, bit, portion, Syn. อัน, Example: แม่หั่นขนมปังเป็นชิ้นสามเหลี่ยม, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ก้อนหรือแผ่นเล็กที่ตัด แล่ แบ่ง แยก หรือแตกออกจากส่วนใหญ่
ชิ้น[CLAS] piece, See also: slice, flake, part, lump, chunk, bit, Syn. อัน, Example: การขายสินค้าของบริษัทมียอดการส่งสินค้ามากกว่า 2 ล้านชิ้น, Thai definition: ลักษณนามเรียกสิ่งที่เป็นก้อนเป็นแผ่นเล็กๆ เช่นนั้น
ชิ้น[N] piece, See also: part, fragment, particle, bit, slice, chunk, slab, segment, Example: ชิ้นงานประติมากรรมแต่ละชิ้น ต้องใช้ความสามารถของช่างทางด้านศิลปะอย่างมาก, Thai definition: ก้อนหรือแผ่นเล็กที่ตัด แล่ แบ่ง แยก หรือแตกออกจากส่วนใหญ่
ชิ้น[N] pieces, See also: bits, parts, fragments, Example: ถ้าแกไม่หยุดพูดฉันจะฉีกเนื้อแกออกเป็นชิ้นๆ
ชิ้นงาน[N] work, See also: job, Syn. ผลงาน, งาน, Example: บริษัทจะจ่ายค่าจ้างให้เป็นรายชิ้นงาน, Count unit: ชิ้น
ชิ้นเอก[N] masterpiece, See also: masterwork, Syn. ชิ้นโบว์แดง, ชิ้นเยี่ยม, Example: วรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดินเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, Thai definition: ดีเด่น
ชิ้นส่วน[N] component, See also: element, accessory, constituent, part, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, เครื่องประกอบ, Example: ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ, Count unit: ชิ้น
ชิ้นส่วน[N] piece, See also: part, fragment, particle, Syn. ชิ้น, เศษ, ชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Example: มีการค้นพบโบราณวัตถุประเภทชิ้นส่วนภาชนะดินเผารูปทรงแบบพาน, Count unit: ชิ้น
ชิ้นเยี่ยม[ADJ] excellent, See also: eminent, distinguished, exquisite, great, outstanding, masterful, Syn. ชิ้นโบว์แดง, ชิ้นเอก, Example: สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เป็นผลงานชิ้นเยี่ยมของบริษัทเรา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชิ่นก. สิ้น, หมด, เช่น อันว่าพระญาติท้งงชิ่น สทิ่นท้ยนจินดา (ม. คำหลวง ทศพร).
ชิ้นน. ก้อนหรือแผ่นเล็กที่ตัด แล่ แบ่ง แยก หรือ แตกออกจากส่วนใหญ่ เช่น ชิ้นปลา ชิ้นเนื้อ ชิ้นกระเบื้อง, ลักษณนามเรียกสิ่งที่เป็นก้อนเป็นแผ่นเล็ก ๆ เช่นนั้น เช่น ผ้าชิ้นหนึ่ง เนื้อ ๒ ชิ้น.
ชิ้น ๒, ชิ้นเช้น. คู่รัก.
ชิ้นเอกว. ดีเด่น เช่น งานชิ้นเอก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
test pieceชิ้นงานทดสอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cruciform test pieceชิ้นงานทดสอบรูปกากบาท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
all-weld test pieceชิ้นงานทดสอบเนื้อโลหะเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
shear test pieceชิ้นงานทดสอบแรงเฉือน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
work-in processชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
test specimenชิ้นทดสอบมาตรฐาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bend specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานดัดโค้ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
transverse bend specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานดัดโค้งตามขวาง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
longitudinal bend specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานดัดโค้งตามยาว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tongue-bend test specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานดัดโค้งรูปลิ้น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fission fragmentsชิ้นส่วนการแบ่งแยกนิวเคลียส, นิวเคลียสสองชนิดที่เกิดจากการแบ่งแยกนิวเคลียส มีมวลเชิงอะตอมปานกลางและมีกัมมันตภาพรังสี คำนี้ใช้หมายถึง ผลผลิตปฐมภูมิการแบ่งแยกนิวเคลียสด้วย [นิวเคลียร์]
Machine partsชิ้นส่วนเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]
Partsชิ้นส่วน [TU Subject Heading]
Accessoryชิ้นส่วนประกอบ [การบัญชี]
Biopsyชิ้นเนื้อ,การตรวจ,การตัดเนื้อออกตรวจ,การตัดเนื้อตรวจ,การตัดชิ้นเนื้อตัวอย่าง,การผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อ,การตรวจชิ้นเนื้อ,การตัดเนื้อเยื่อออกตรวจ,ไบออพซี,การตัดเนื้อมาตรวจ,การตรวจชิ้นเนื้อ,การตรวจชื้นเนื้อทางพยาธิวิทยา,ตัดเนื้อไปตรวจ,ตัดชิ้นเนื้อ,ไบอ็อพซี,การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ,การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ,การตัดชิ้นเนื้อตรวจ,ศึกษาพยาธิสภาพของชนิดเนื้อที่ได้รับจากผู้ป่วย,การตัด [การแพทย์]
Bone Blockชิ้นกระดูกยัน,แท่งกระดูกเพื่อเชื่อม [การแพทย์]
Bone, Subturalชิ้นกระดูกในรอยประสาน [การแพทย์]
Complement Fragmentsชิ้นส่วนของคอมปลีเมนต์ [การแพทย์]
Debris, Particulateชิ้นเศษ [การแพทย์]
Floating Fragmentชิ้นกระดูกแยกตัวหลุดออกจากตำแหน่งที่เคยต่อกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Break its bones. -Chop it to pieces.หักกระดูกของมัน สับมันเป็น ชิ้น ๆ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll take the Bacterian people and tear them apart, like this!ฉันจะฆ่า ประชากรเชื้อโรคNและจะฉีกมันเป็นชิ้นๆ The Great Dictator (1940)
Good piece of wood too.ชิ้นส่วนที่ดีของไม้มากด้วย Pinocchio (1940)
What did you do with the pieces?เเล้วคุณทําอะไรกับเศษชิ้นส่วนพวกนั้นล่ะ Rebecca (1940)
Actually, he offered to withhold a vital piece of evidence from the inquest if I made it worth his while.อันที่จริงเขาเสนอจะปกปิดหลักฐานชิ้นสําคัญ ถ้าหากผมสนองความต้องการของเขาได้ Rebecca (1940)
- Wanna piece of gum?- วรรณาชิ้นส่วนของหมากฝรั่ง? 12 Angry Men (1957)
I'd want my lawyer to tear the prosecution witnesses to shreds, or at least try to.ฉันต้องการนายของฉันจะฉีกพยานโจทก์ที่จะชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรืออย่างน้อยพยายามที่จะ 12 Angry Men (1957)
I will. Now, let's take two pieces of testimony and try to put them together.ฉันจะ ตอนนี้ขอใช้เวลาสองชิ้นส่วนของพยานหลักฐานและพยายามที่จะนำพวกเขาเข้าด้วยกัน 12 Angry Men (1957)
Not a piece of fish!ไม่ได้ชิ้นส่วนของปลา! The Ugly American (1963)
No, but we can put you where your decision might prove fatal.ไม่มี แต่เราสามารถทำให้คุณที่ การตัดสินใจของคุณ อาจพิสูจน์ร้ายแรง ชิ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการจราจรติดขัด บางคนที่มีผมกับมัน How I Won the War (1967)
I must work it into my New Statesman piece.ฉันต้องทำงานลงในใหม่รัฐบุรุษของ ฉันชิ้น Yellow Submarine (1968)
I think I'll tear him up into little pieces.ฉันคิดว่าฉันจะฉีกเขาขึ้นมาคือชิ้น เล็ก ๆ Yellow Submarine (1968)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit   FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ชิ้นขนมปัง[n. exp.] (chin khanompang) EN: slice of bread   FR: tranche de pain [f]
ชิ้นปลา[n. exp.] (chin plā) EN: slice of fish   FR: filet de poisson [m]
ชิ้นผ้า[n.] (chin phā) EN: piece of cloth   FR: pièce de tissu [f]
ชิ้นส่วน[n.] (chinsuan) EN: component ; component part ; part ; piece ; fragment   FR: composant [m] ; pièce [f] ; élément [m]
ชิ้นส่วนของเครื่องจักร[n. exp.] (chinsuan khøng khreūangjak) EN: machine part   
ชิ้นส่วนสำเร็จรูป [n. exp.] (chinsuan samretrūp) EN: precast element   FR: élément préfabriqué [m]
ชิ้นเนื้อ[n. exp.] (chin neūa) EN: slice of meat   FR: tranche de viande [f]
ชิ้นเหล็ก[n. exp.] (chin lek) EN: steel billet   

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
stiffener(n) แผ่นเสริมแรง, แผ่นเสริมกำลัง, ชิ้นส่วนช่วยยึด, R. stiffened, stiff
vise(n) คีมคีบหรือปากกาจับชิ้นงาน
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้
cutout(n) แผ่นป้าย ที่ตัดจากไม้หรือวัสดุอื่นตัดเป็นชิ้นขนาดใหญ่ มักมีรูปภาพหรือข้อความโฆษณาบนแผ่นป้ายนั้น เช่น Cardboard cutouts, lifesize standups of movie stars at wholesale prices. , R. board
WIP(n slang) ย่อมาจาก work-in-process หมายถึง ชิ้นงานหรือกระบวนการที่กำลังผลิตอยู่ใช้ในทางอุตสาหกรรม เช่น Work in process (WIP) is the value accumulated in the balance sheet throughout a project.
clipping(n) กฤตภาค, ข่าวในหนังสือพิมพ์ที่ตัดเป็นชิ้นๆ เช่น The company is a public relations supplier of media directories, media software, press clippings, Internet clipping, media lists and news.
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assembly[N] ชิ้นส่วน, See also: ส่วนประกอบ
bit[N] ชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆ, Syn. whit, Ant. lot, mass
block[N] ชิ้นของวัสดุที่เป็นของแข็งและมีลักษณะแบนราบ
chop[N] ชิ้นเนื้อที่หั่นบางๆ (ส่วนใหญ่ยังมีกระดูกติดอยู่ด้วย)
escalope[N] ชิ้นเนื้อที่หั่นบางๆ และไม่ติดกระดูก, Syn. cutlet
filet[N] ชิ้นปลาหรือเนื้อที่ไม่มีกระดูก
fillet[N] ชิ้นปลาหรือเนื้อที่ไม่มีกระดูก
fitting[N] ชิ้นส่วนเล็กๆของอุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์, Syn. part, piece
flake[N] ชิ้นย่อยที่แตกออกมา, See also: ชิ้นเล็กๆ, สะเก็ด, เกล็ด, Syn. fragment, scale
fraction[N] ชิ้นส่วน, See also: ส่วน, Syn. element, part, portion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acentric chromosomeเศษชิ้นส่วนของโครโมโซมที่ปราศจาก centromere
apart(อะพาร์ทฺ') adv.,adj. ต่างหาก,คนละต่างหาก,เป็นชิ้น ๆ-apartness n., Syn. aloof, separately ###A. together)
apiece(อะพีซฺ') adv. แต่ละ,ชิ้นละ,อันละ
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece,essay)
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
assembly lineแนวประกอบชิ้นส่วนของเครื่องในโรงงาน
asunder(อะซัน'เดอร์) adv.,adj.แยกออกเป็นชิ้น ๆ , กระจายออก, Syn. apart
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
bacon(เบ'เคิน) n. ชิ้นเนื้อด้านหลังและข้างของสุกรที่ทำให้เค็ม,หมูเค็ม,เนื้อหมูอบ
bikini(บิคี'นี) n. ชุดอาบน้ำบิกินี,ชุดอาบน้ำสองชิ้นของผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
apiece(adv) อันละ,แต่ละชิ้น
bit(n) ของเล็กน้อย,เหรียญเล็กๆ,ชิ้นอาหาร,เศษ,การกัด
bite(n) การกัด,ความคม,ส่วนที่กัดออก,ชิ้นอาหาร
broken(adj) เป็นเศษเล็กเศษน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
chip(n) ชิ้น,เศษ,สะเก็ดหิน,เบี้ย,แผ่นบางๆ
chip(vt) เลาะ,หั่นเป็นชิ้นๆ,เฉือนเป็นแผ่นบางๆ
chunk(n) ชิ้นใหญ่
crumb(vt) ทำให้เป็นชิ้นเล็กๆ
decimate(vt) เลือกชิ้นที่ 10,ทำลายยับเยิน,ทำให้เสียหายมาก,ฆ่าทิ้ง
either(adj) ทุก,แต่ละ,อันละ,ชิ้นละ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
autopart (n ) ชิ้นส่วนรถยนต์/ชิ้นส่วนยานยนต์
chum[ชิ้น-ปลา] (n ) ชิ้นปลา
deliverables (n ) ชิ้นงานที่สร้างขึ้น
subtracter (n ) ชิ้นส่วน/วงจรที่ใช้ในการลบเลข

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ญี่ปุ่น[] (n) ชิ้นส่วน
piece[piece] ชิ้น
部品[ぶひん, buhin] (n ) ชิ้นส่วน อะไหล่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: ชิ้นEnglish: a slice

German-Thai: Longdo Dictionary
Stück(n) |das, pl. Stücke| ชิ้น, ก้อน
Werk(n) |das, pl. Werke| ผลงาน, ชิ้นงาน เช่น das Werk von Van Gogh
eigentlich(Adj. Adv.) เดิมทีแล้ว, จริงๆ แล้ว, โดยเนื้อแท้ เช่น Wer macht eigentlich diese Arbeit? จริงๆ แล้วใครเป็นคนทำงานชิ้นนี้
einหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น ein Hund (m)สุนัขตัวหนึ่ง, ein Haus (n) บ้านหนึ่งหลัง, See also: eins
eineหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น eine Schule โรงเรียนแห่งหนึ่ง , See also: ein
einemหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปกรรมรอง Dativ, See also: ein
einenหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปกรรมตรง Akkusativ, See also: ein
einzeln(Adj. Adv.) แต่ละ, ที่เป็นเดี่ยวๆ, ที่แยกจากกัน เช่น Lautsprecher einzeln verkaufen ขายลำโพงแยกเป็นชิ้น
ganz(adv adj) ทั้งหมด, ไม่เหลือเศษ เช่น Kannst du den Kuchen ganz aufessen? เธอสามารถกินขนมเค้กหมดทั้งชิ้นได้ไหม, Eine ganze Flasche Wein bitte! ขอไวน์ทั้งขวดครับ , See also: S. völlig
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaut| ถอดชิ้นส่วนโดยใช้อุปกรณ์ออก เช่น das Gerät ausbauen

French-Thai: Longdo Dictionary
quel,quelle,quelles|m/pl. quels, f. quelle, f/pl. quelles| ประเภทไหน, ชิ้นไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il aime quel film? = Quel film est-ce qu'il aime? หนังประเภทไหนที่เขาชอบ
quelconque(adj) ชิ้นใดก็ตาม, ชิ้นใดก็ได้ J'ai besoin d'un livre quelconque. , See also: S. n'importe quel,
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top