ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gagman

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gagman-, *gagman*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gagman มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gagman*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gagman(แกก'แมน) n. คนเขียนบทตลกสำหรับนักแสดง, Syn. gagster -pl. gagmen

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm the best gagman you have.Ich bin der beste "Gagman" den ihr habt. More Stars Than There Are in Heaven (2017)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャグマン[, gyaguman] (n) gagman; gag man [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gagman
   n 1: a comedian who uses gags [syn: {gagman}, {standup
      comedian}]
   2: someone who writes comic material for public performers [syn:
     {gagman}, {gagster}, {gagwriter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top