ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -細-, *細*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[細, xì, ㄒㄧˋ] fine, detailed; slender, thin
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] silk,  Rank: 5,505

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄒㄧˋ, / ] fine; minutely; thin; slender; abbr. for 细胞, cell, #2,358 [Add to Longdo]
细胞[xì bāo, ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] cell, #873 [Add to Longdo]
详细[xiáng xì, ㄒㄧㄤˊ ㄒㄧˋ, / ] detailed; in detail; minute, #2,664 [Add to Longdo]
仔细[zǐ xì, ㄗˇ ㄒㄧˋ, / ] careful; attentive; cautious, #2,939 [Add to Longdo]
细节[xì jié, ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] details; particulars, #3,156 [Add to Longdo]
细菌[xì jūn, ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ, / ] bacterial; virus; germ, #5,314 [Add to Longdo]
细致[xì zhì, ㄒㄧˋ ㄓˋ, / ] delicate; fine; careful; meticulous; painstaking, #6,868 [Add to Longdo]
细腻[xì nì, ㄒㄧˋ ㄋㄧˋ, / ] exquisite, #7,032 [Add to Longdo]
细心[xì xīn, ㄒㄧˋ ㄒㄧㄣ, / ] careful; attentive, #7,963 [Add to Longdo]
精细[jīng xì, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ, / ] fine; meticulous; careful, #10,110 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ほそい, hosoi] (adj) บาง, ผอม
かい[こまかい, komakai] (adj) เล็กๆ, ย่อย, ปลีกย่อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さいぼう, saibou] (n) เซลล์,หน่วยเล็กสุดในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
[さいぶ, saibu] รายละเอียด
胞分裂[さいぼうぶんれつ, saiboubunretsu] การแบ่งเซลล์
胞膜[さいぼうまく, saiboumaku] (n ) เยื่อหุ้มเซลล์ , See also: R. cell membrane

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[こまごま, komagoma] Thai: จุกจิก หยุมหยิม ละเอียดละออ English: in detail

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほそ, hoso] (n) (See 微に入りを穿つ) detail; details [Add to Longdo]
[ほそ, hoso] (n) (1) (abbr) (See 引き,糸) fine thread; hempen cord; (n-pref) (2) slender; narrow; weak; (n-suf) (3) (as ぼそ) narrowness [Add to Longdo]
;小[ささ;さざ, sasa ; saza] (pref) (See さざ波) small; little [Add to Longdo]
々(P);[ほそぼそ, hosoboso] (adv,adv-to) (1) poor (living); (2) barely continuing; just scraping along; (adj-f) (3) (as ... とした) very narrow; (P) [Add to Longdo]
々;[こまごま, komagoma] (adv-to) minutely; in detail; with particular attention [Add to Longdo]
[ほそい, hosoi] (adj-i) (1) thin; slender; fine; (2) (sl) unlucky (billiards slang); (P) [Add to Longdo]
い糸[ほそいいと, hosoiito] (n) fine thread [Add to Longdo]
い字[ほそいじ, hosoiji] (n) slender character [Add to Longdo]
[こまか, komaka] (adj-na) small; fine; detailed; stingy; (P) [Add to Longdo]
かい[こまかい, komakai] (adj-i) (1) small; (2) fine; minute; (3) (See かいこと) minor; trivial; (4) (See 神経がかい) sensitive; attentive; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It may seem trivial to you but for me it's worth paying attention to.あなたには些な事に思えるかも知れませんが、私にとってそれは注意すべきことなのです。
Their trouble stems from a trifling matter.あの人たちのトラブルのもとは些なことだ。
Delightful shoestring potatoes.うれしくなる切りポテトフライ。
What is a cancer cell like?ガン胞とはどのようなものですか。
Oil on canvas can never paint a petal so delicate.キャンバスのオイルはとても微な花びらを描けない。
This theme should be treated in more detail.このテーマはもっと詳に論じられるべきだ。
This chemical will prevent germs from breeding.この化学薬品は菌の繁殖を防ぐだろう。
This connection is too slow for me to watch movies.この回線のさじゃ、動画は見られないよ。
I have no time to explain this in detail.この事を詳に説明する時間がありません。
Please turn over these papers and explain the matter to me in detail.この書類をめくってその問題を私に詳に説明して下さい。
From this point we go on to an even more detailed examination of the concept of repression.この段階を踏まえ、抑圧という概念をさらに詳に検証していくことになるだろう。
Detailed maps for this area have not been drawn.この地域の詳な地図はまだ書かれていない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's so finely engraved, this D![CN] 你看 刻得多巧... Les Visiteurs du Soir (1942)
I was too sweet, too obliging.[CN] 我這麼彬彬有禮 這麼殷勤 Les Visiteurs du Soir (1942)
Brown hair. Regular features. Pencil mustache.[JA] 髪は褐色 普通体型 い口髭 He Walked by Night (1948)
SWANGRON (VOICEOVER): This is you. A real double down to the last detail.[JA] かいとこまで一緒だ Hollow Triumph (1948)
You're talking about little details and forgetting the important stuff.[JA] かいことなんか どうでもいい 肝心なことは... 12 Angry Men (1957)
Myers is slight, 28 years of age, is wearing a dark shirt, dark grey trousers and a black leather jacket.[JA] マイヤーズは身の28歳... 濃い色のシャツに 濃い色のズボン... 黒のレザー・ジャケットを 着用しています The Hitch-Hiker (1953)
Now listen to this very carefully.[CN] 仔聽我說 Adam's Rib (1949)
There may be some other details. I'll be along later.[CN] 可不能還有別的節,我馬上就過來 The Uninvited (1944)
Here's a description of the suspects involved in the armed robbery of the Southwest Bank.[JA] サウスウエスト銀行の 武装強盗の詳 Kansas City Confidential (1952)
A cell?[CN] 胞? Mind Game (2004)
Try and think... The check, Shorty's check.[CN] 仔想想,支票,矮子的支票 Ride the Pink Horse (1947)
Brown hair. Regular features. Pencil mustache.[JA] 褐色の髪 普通体型 い口髭 He Walked by Night (1948)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分化[さいぶんか, saibunka] fragmentation [Add to Longdo]
胞状[さいぼうじょう, saiboujou] cellular [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さい, sai] SCHMAL, KLEIN, FEIN [Add to Longdo]
[ほそい, hosoi] duenn, schmal [Add to Longdo]
[こまか, komaka] klein, -fein, ausfuehrlich, genau [Add to Longdo]
かい[こまかい, komakai] klein, -fein, ausfuehrlich, genau [Add to Longdo]
[ほそる, hosoru] duenner_werden [Add to Longdo]
[さいく, saiku] -Werk, Handarbeit, List, Trick [Add to Longdo]
[さいぼう, saibou] -Zelle (biologisch) [Add to Longdo]
[さいきん, saikin] Bazillus, Bakterie [Add to Longdo]
[さいせつ, saisetsu] ausfuehrliche_Erklaerung [Add to Longdo]
長い[ほそながい, hosonagai] schlank, duenn_und_lang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top