หรือคุณหมายถึง moraß?
Search result for

morass

(17 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morass-, *morass*, moras
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morass[N] หล่ม, See also: หนอง, ปลัก, บึง, ตม, Syn. mire, quagmire, marsh
morass[N] สถานการณ์ที่ยุ่งยาก สับสน หรือเป็นปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
morass(มะแรส') n. พื้นดินที่ต่ำ นิ่มและเปียกชื้น,ที่ลุ่ม หนอง บึง บ่อ, Syn. fen,marsh

English-Thai: Nontri Dictionary
morass(n) ที่ชื้นแฉะ,ปลัก,ตม,หนอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm afraid your three chapters form a raving morass that reeks of plagiarism.เกรงว่าผลงานการเขียนที่คุณส่งมา เข้าข่ายการขโมยความคิดของผู้อื่น Pola X (1999)
We saw it, in the Morass.ประตูข้ามมิติ เราเห็นมันในโมแรส Warcraft (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
morassWe were bogged down in a morass of paperwork.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระพัง[N] marsh, See also: morass, swamp, bog, pond, pool, Syn. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตระพัง, ตะพัง, สะพัง, Example: ที่กระพังนี้มักมีควายมานอนเเช่น้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หล่ม[n.] (lom) EN: mire ; bog ; puddle ; quagmire ; mudhole : morass   FR: bourbier [m] ; fange [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MORASS    M ER0 AE1 S
MORASSES    M ER0 AE1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morass    (n) (m @1 r a1 s)
morasses    (n) (m @1 r a1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Morast {m}; Sumpf {m} | Moraste {pl}; Sümpfe {pl}morass | morasses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
泥んこ[どろんこ, doronko] (n) morass of mud [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Morass \Mo*rass"\, n. [OE. marras, mareis (perh. through D.
   moeras), fr. F. marais, prob. from L. mare sea, in LL., any
   body of water; but perh. influenced by some German word. See
   {Mere} a lake, and cf. {Marsh}.]
   A tract of soft, wet ground; a marsh; a fen.
   [1913 Webster]
 
   {Morass ore}. (Min.) See {Bog ore}, under {Bog}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 morass
   n 1: a soft wet area of low-lying land that sinks underfoot
      [syn: {mire}, {quagmire}, {quag}, {morass}, {slack}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top