Search result for

บุบ

(32 entries)
(0.0437 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุบ-, *บุบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุบ[V] be distorted, See also: be dented, Syn. บุ๋ม, Example: ศีรษะของเขาชนกำแพงอย่างแรง จนหมวกเหล็กบุบ, Thai definition: เสียรูปทรงเพราะกระทบหรือกระแทกด้วยของหนักๆ
บุบ[V] pound, See also: pound lightly, grind into fragments, crush lightly, Syn. ทุบ, บุบๆ, Example: แม่สั่งให้ฉันบุบถั่วลิสงหนึ่งกำมือเพื่อใส่ในยำปลาทู, Thai definition: ทุบหรือตำเบาๆ พอให้เป็นรอยแตก
บุบบิบ[ADJ] distorted, See also: deformed, Syn. บุบบิบบู้บี้, บู้บี้, Example: อย่าเลือกกระป๋องที่บุบบิบ เพราะนั่นหมายถึงอาหารในกระป๋องอาจหมดอายุแล้วก็ได้, Thai definition: ลักษณะที่ของบุบหลายที่
บุบสลาย[V] damage, See also: break, chip, Syn. แตกสลาย, Example: ของใช้ต่างๆ ที่บรรจุไว้ในโลงก็บุบสลายไปพร้อมกับกาลเวลา, Thai definition: ชำรุดแตกหักไป, เสียหายไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุบก. ทุบ ตำ หรือเคี้ยวเบา ๆ พอให้เป็นรอยหรือแตก
บุบบู้ลง, บุ๋มลง, เช่น ขันบุบ.
บุบบิบว. อาการที่ของบางอย่างเช่นไข่จะละเม็ดหรือของที่ทำด้วยอะลูมิเนียม บุบเข้าไปหลายแห่ง.
บุบสลายว. ชำรุดแตกหัก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Damageบุบสลาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's broken, angry, scared.เธอบุบสลาย โกรธเคือง หวาดกลัว Believe (2009)
This is an undamaged cervical section.นี่เป็นส่วน ที่ไม่ได้บุบสลาย The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Can you highlight the perimortem bruising?คุณช่วยระบุบาดแผลที่เกิดก่อนการเสียชีวิตได้มั๊ย The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
You are so damaged.ชีวิตคุณดูบุบสลายมาก Lost Girls (2009)
JANE: I've never seen a coven escape an assault of this magnitude intact.ฉันไม่เคยเห็น พวกนั้นหนี การจู้โจมโดยไม่บุบสลาย The Twilight Saga: Eclipse (2010)
And if you can cling to that with everything you got, you gonna be all right.และหัวใจที่บุบสลายและจิตวิญญาณ ที่โอบอ้อมอารี หากคุณยังสามารถรักษาสิ่งเหล่านี้ได้ ด้วยทุกอย่างที่คุณมีอยู่ Bad Blood (2010)
Think we should have tortured this guy till he cracked?คิดว่าเราควรทรมานไอ้หมอนั้น จนกว่าเขาจะบุบสลาย? The Edge (2010)
Safe and sound.ปลอดภัยและไม่บุบสลาย There Goes the Neighborhood (2010)
So it would be discovered intact.เพื่อมันจะได้ถูกพบอย่างไม่บุบสลาย Exit Wounds (2010)
The motorbike and me are fine, so I'm returning the medical fees and motorbike repair fees to you.ทั้งรถมอเตอร์ไซด์ของผม และตัวผมเอง ก็ไม่ได้บุบสลายอะไร ผมก็เลยอยากจะคืนค่ารักษาพยาบาล กับค่าซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้คุณ Episode #1.2 (2010)
- That left a fucking dent.- มันเตะบุบแล้ว Horrible Bosses (2011)
The client was not interested in the vase but the microchip inside it, and that is intact.ผู้ว่าจ้างของเราไม่ได้สนใจที่แจกัน แต่สนใจไมโครชิบข้างใน และมันยังคงไม่บุบสลาย Chuck Versus the Zoom (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
บุบบิบ[adj.] (bupbip) EN: distorted ; deformed   
บุบสลาย[v.] (bupsalāi) EN: damage ; break ; chip   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laceration(แลสเซอเร'เชิน) n. การฉีกขาด,การบุบสลาย,การเสียรูปร่าง,การทรมานจิตใจ,การทุกข์ใจ,บาดแผลที่ฉีกขาด,บาดแผลที่บุบบู้บี้
mangle(แมง'เกิล) vt. ตัดเฉือนหรือขยี้จนเสียรูปเสียร่าง,ทำให้เสีย,ทำให้เสียหาย,ทำให้บุบบู้บี้,ทำให้แหลกเหลว,รีดน้ำออกจากผ้า,กลิ้งให้เรียบ n. เครื่องรีดน้ำออกจากผ้า,เครื่องบีบผ้าที่ซักแล้วด้วยลูกกลิ้ง, See also: mangler n. -S...
whole(โฮล) adj.,n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,พร้อมมูล,สมบูรณ์,ไม่มีการแบ่งแยก,ครบถ้วน,เต็ม,ไม่บุบสลาย,ไม่เจือปน,ล้วน ๆ, See also: wholeness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dent(n) รอยบุบสลาย,รอยเว้า,แอ่ง,รอยตอก
dent(vt) ทำให้บุบสลาย,ทำให้เป็นรอยเว้า,ทำให้เป็นแอ่ง
intact(adj) ไม่ถูกแตะต้อง,ไม่บุบสลาย,ไม่เป็นอันตราย,ครบถ้วน
laceration(n) การฉีกขาด,การบุบสลาย,รอยถลอก
mangle(vt) ตัด,ฉีก,ทำให้บุบบู้บี้,ทำให้เสีย,ทำให้แหลกเหลว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top