Search result for

ย่อย

(92 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ย่อย-, *ย่อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่อย[V] digest, Example: ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องลำไส้ต้องกินอาหารย่อยง่ายๆ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก, Thai definition: ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกับอีกสิ่งหนึ่ง
ย่อย[V] divide, See also: be divided, separate, split, Syn. แบ่ง, แยกย่อย, Example: ในสมัยก่อนประเทศราชหรือแว่นแคว้นแดนดินต่างๆ แบ่งย่อยออกเป็นหัวเมืองเอก โท ตรี และจัตวา, Thai definition: ทำเป็นส่วนน้อยๆ, ทำให้ละเอียด
ย่อย[ADJ] minor, See also: small, subordinate, Syn. เล็ก, Example: กลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสานพากันชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Thai definition: เรียกส่วนน้อยแยกจากส่วนใหญ่
ย่อย่น[V] tired, See also: discourage, dispirit, deject, prostrate, Syn. ย่นย่อ, ท้อถอย, ท้อ, Ant. สู้
ย่อย่น[V] shorten, See also: lessen, curtail, abridge, abbreviate, condense, compress, shrink, reduce, decrease, Syn. ย่นย่อ, Thai definition: ทำให้สั้น
ย่อยยับ[V] be totally destroyed, See also: go to ruin, fall to pieces, Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น, Example: แผนการย่อยยับไม่เหลือชิ้นดีเพราะลูกน้องที่ไม่ได้เรื่องของเขา, Thai definition: เสียหายหรือสูญสิ้นไปอย่างมากมาย
ย่อยยับ[ADV] disastrously, See also: ruinously, catastrophically, terribly, Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น, Example: กิจการของเขาขาดทุนย่อยยับตั้งตัวแทบไม่ติด, Thai definition: เสียหายหรือสูญสิ้นไปอย่างมากมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ย่อยก. ทำเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยโดยแยกจากส่วนใหญ่ เช่น ย่อยหิน
ย่อยทำให้ละลายจนซึมซาบได้ เช่น ย่อยอาหาร.
ย่อยว. เรียกส่วนน้อยที่แยกจากส่วนใหญ่ เช่น ส่วนย่อย กลุ่มย่อย, เบ็ดเตล็ด, ไม่สำคัญ, เช่น ข่าวย่อย, เรียกละครเรื่องสั้น ๆ ว่า ละครย่อย
ย่อยเรียกธนบัตรที่ราคาน้อยกว่าฉบับที่มีราคามาก ว่า ธนบัตรย่อย หรือ แบงก์ย่อย.
ย้อยก. ห้อยเป็นทางลงมา เช่น รากไทรย้อยลงมา พวงมะไฟห้อยย้อย, ห้อยลงมา เช่น รวงผึ้งย้อยลงมา ผมย้อยลงปรกหน้า, ไหลเป็นทางยืดลงมา เช่น น้ำมูกย้อย น้ำตาลย้อย, หยาดห้อยลงมาจวนจะหยด เช่น น้ำหมากย้อย น้ำตาย้อย
ย้อยคราบหินปูนที่ห้อยลงมาจากเพดานถ้ำหินปูน มีลักษณะเป็นท่อน เป็นกรวย หรือเป็นแผ่นม่าน เรียกว่า หินย้อย.
ย่อยข่าวก. หยิบยกเฉพาะประเด็นสำคัญของข่าวมากล่าว.
ย่อย่นก. ทำให้สั้น
ย่อย่นท้อถอย
ย่อย่นย่นย่อ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partialย่อย, บางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autocatalyticย่อยตัวเอง [การแพทย์]
Autolyseย่อยตัวเอง [การแพทย์]
Dializable, Completelyย่อยได้สมบูรณ์ [การแพทย์]
Digest, Initialย่อยครั้งแรก [การแพทย์]
Digestion, Intracellularย่อย,ย่อยอาหารภายในเซลล์ [การแพทย์]
Hydrolyseย่อย [การแพทย์]
Mucolyticย่อยน้ำเมือก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I got a little more juice left.ยังมีน้ำย่อยหรือนิดหน่อย.. Odyssey (2008)
But it's made up of undigested food.แต่มันเกิดจากเศษอาหารต่างๆที่ย่อยไม่หมด Adverse Events (2008)
Because if he drank the milk, he'd know that he's lactose intolerant.เพราะว่าถ้าเขาเคยดื่มนม เขารู้ว่าเขาย่อยแล็คโตสไม่ได้ Joy (2008)
Kutner's not that bad.คุทเนอร์ไม่แย่อย่างนั้นหรอก Emancipation (2008)
Welcome to rail jet substation 9-4.ยินดีต้อนรับสู่สถานีรถรางย่อย 9-4 Destroy Malevolence (2008)
You should come help me with this. It's not as bad as it looks.พวกแกมาช่วยกันหน่อยดิ มันไม่ได้แย่อย่างที่เห็น Episode #1.5 (2008)
The dead do not return without reason.คนตายแล้วย่อยไม่กลับมา หากไม่มีเหตุผล Excalibur (2008)
No one can match you for detailsเรื่องรายละเอียดยิบย่อยนั้น หาใครเทียมเจ้าได้ไม่ Portrait of a Beauty (2008)
No digestion medicine lately. Seeing a doctor?ไม่ยอมกินยา ช่วยย่อย ไปหาหมอเหรอ Heartbreak Library (2008)
So I'm still digesting.กำลังย่อยอยู่เลย Kung Fu Panda (2008)
Passengers are missing, all of them, not just missing sessions... they are missing.พวกเขาหายไป,ทุกคนเลย, ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มย่อย... พวกเขาทั้งหมดหายไป Passengers (2008)
It's not as bad as it looks.มันไม่แย่อย่างที่เห็นหรอก 24: Redemption (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย่อย[v.] (yǿi = yøi) EN: digest   FR: digérer ; assimiler
ย่อย[v.] (yǿi = yøi) EN: pulverize ; crush ; break into small parts   FR: pulvériser ; réduire en menus morceaux
ย่อย[adj.] (yǿi = yøi) EN: minor ; small ; unimportant ; insignificant ; petty ; trifling ; subordonate   FR: mineur ; insignifiant ; peu important ; moindre
ย้อย[v.] (yøi) EN: droop ; hang down loosely ; suspend   FR: pendre ; traîner
ย้อย[v.] (yøi) EN: drop ; trickle down ; drip ; stream down   FR: dégoutter ; dégouliner
ย่อย่น[v.] (yøyon) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease   FR: abréger ; condenser
ย่อยยับ[v.] (yǿiyap) EN: be totally destroyed ; go to ruin ; fall to pieces ; go to the dogs   
ย่อยยับ[adv.] (yǿiyap) EN: to pieces ; disastrously   FR: désastreusement
ย่อยอาหาร[v. exp.] (yøi āhān) EN: digest food   FR: digérer la nourriture ; digérer

English-Thai: Longdo Dictionary
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
AJAX(abbrev) ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML เป็นชื่อเทคนิคการพัฒนา web application แบบหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคย่อยๆ คือ JavaScript และ DOM ในฝั่ง client browser และใช้การติดต่อกับ server ในแบบ asynchrounous (แทนที่จะเป็น synchronous ในการเปิดเว็บแบบเดิมๆ) และส่งข้อมูลกลับมาในแบบ XML ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia
biodegradable(adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ
subculture(n) วัฒนธรรมย่อย
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., R. lactose intolerance, lactose maldigestion
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decay[VT] ย่อยสลาย, See also: ผุพัง, สลาย, ย่อย, เน่า, เปื่อย, Syn. rot, decompose, degenerate, spoil, wither, putrefy
die[VI] พินาศ, See also: ย่อยยับ, หายนะ, ล่มจม, Syn. perish, fail, collapse, Ant. succeed
digest[VT] ย่อยอาหาร, See also: ย่อย, Syn. absorb, ingest
digest[VI] ย่อยอาหาร, See also: ย่อย, Syn. absorb, ingest
indigestible[ADJ] (อาหาร) ไม่ย่อย, See also: ย่อยยาก, Syn. inedible, rough, hard, unripe
ruinous[ADJ] ย่อยยับ, See also: ล่มจม, พินาศ, Syn. pernicious, calamitous, disastrous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achlorhydria(แอคคลอไฮ' เดรีย) n. ภาวะการไร้กรดเกลือในน้ำย่อยกระเพาะอาหาร
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aminoacidopathyโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการย่อยของเอนไซม์ใน metabolic pathway ชองกรดอมิโนแอซิด
amylopsin(แอมมิลพ' ซิน) n. เอ็นไซม์ของน้ำย่อยตับอ่อน มันสามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
arehenteron(อาร์คเอน'เทอรอน) n. โพรงย่อยอาหารเริ่มแรกของตัวอ่อน. -archenteronic adj. (primitive enteron)
assimilable(อะซิม'มิละเบิล) adj. เอาอย่างได้,ย่อยและดูดซึมได้ -assimilability n.
assimilate(อะซิม'มิเลท) vt.,vi. นำเข้าดูดซึม,เปลี่ยนอาหารให้เป็นสารที่ดูดซึมได้,เอาอย่าง,ย่อย,ทำให้เหมือน,ทำให้คล้ายกัน,กลายเป็นเหมือน -assimilator n. -assimilation n., Syn. incorporate, integrate,-A. reject)
assimilation(อะซิมมิเล'เชิน) n. กระบวนการนำเข้าและทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน,การย่อยและดูดซึม,การปรับเข้ากันของลักษณะของสังคม
binary searchการค้นหาแบบทวิภาคหมายถึง วิธีการค้นหาโดยใช้ระบบแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นสองส่วน การค้นหาตัวที่ต้องการจะต้องเลือกหาจากข้อมูลทีละส่วน โดยใช้วิธีเดิมคือแบ่งเป็นสองส่วนย่อย หากพบในส่วนที่หนึ่ง ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาในอีกส่วนหนึ่งอีกต่อไป

English-Thai: Nontri Dictionary
assimilate(vt) ทำให้เหมือนกัน,ย่อย,ดูดซึม,รับไว้
assimilation(n) ความคล้ายกัน,การเอาอย่าง,การย่อย,การดูดซึม
branch(n) กิ่งไม้,สาขา,แขนง,แถว,ปลีกย่อย,แผนก,ทางแยก,วิชาย่อย
clause(n) อนุประโยค,อนุมาตรา,มาตรา,ข้อย่อย,ประโยค
detail(n) รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย
digest(vt) จำแนก,ย่อย,ย่อให้สั้น,แยกแยะ,สรุป
digestible(adj) ย่อยได้,พอประมวลได้
digestion(n) การย่อยอาหาร,การไตร่ตรอง,การเก็บข้อความสำคัญ
digestive(adj) เกี่ยวกับการย่อย,เกี่ยวกับการเก็บใจความสำคัญ
digression(n) ความวกวน,ข้อปลีกย่อย,การพูดนอกประเด็น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
消化[しょうか, shouka] (vt ) ย่อย (อาหาร)
消化[しょうか, shouka] (vt ) ย่อย (อาหาร)
消化[しょうか, shouka] (vt ) ย่อย (อาหาร)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaltmiete(n) |die, pl. Kaltmieten| ค่าเช่าบ้านที่ยังไม่ได้รวมค่าน้ำค่าไฟและค่าปลีกย่อยอื่นๆ
bekömmlich(adj) ย่อยง่าย, เป็นอาหารที่อ่อน, See also: leicht
Karbonisation(n) |die| การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน, See also: die Verkohlung
verdauen(vi vt) |verdaute, hat verdaut| ย่อยอาหาร
verdaulich(adj) ที่ย่อยได้
zersetzen(vt) |zersetzte, hat zersetzt| ย่อยสลาย เช่น Mikroorganismen zersetzen organisches Material. จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้

French-Thai: Longdo Dictionary
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
entrée(n) |f, pl. entrées| อาหารจานแรกของมื้อซึ่งมักเป็นสลัดหรือซุป, อาหารเรียกน้ำย่อย , See also: S. hors-d'oeuvre,
léger(adj) อ่อนย่อยง่าย(อาหาร) เช่น Prends une salade. C'est léger et frais. ทานสลัดซิจ๊ะ มันเบาและสดดี
hors-d'oeuvre(n) |f, pl. hors-d'oeuvres| อาหารเรียกน้ำย่อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top