Search result for

อ้อ

(71 entries)
(0.1041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ้อ-, *อ้อ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้อ    [INT] oh, See also: yes, well, right, Syn. อ๋อ, Example: อ้อ! ระนาดฝั่งโน้นเขาตีกันแบบนี้หรือ, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงว่ารู้แล้ว เข้าใจแล้ว หรือนึกได้
อ้อ    [N] reed grass, See also: Arundo donax Linn., Syn. ต้นอ้อ, Example: ใกล้ถนนมีคูน้ำดูเหมือนเป็นที่ลุ่มมีน้ำขัง มีต้นอ้อขึ้นอยู่ประปราย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Arundo donax Linn. ในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอในที่ชื้นแฉะ ลำต้นแข็งเป็นปล้อง ข้างในกลวง
อ้อ    [V] encircle, Syn. โอบรอบ, ตีวงโค้ง, ล้อม, Example: ช้างพลายดูดน้ำ ยกงวงอ้อมมาทางข้าง จ่อปลายขึ้นเหนือคอแล้วพ่นเสียงดัง
อ้อ    [V] go by an indirect or roundabout route, See also: make a detour, go by a roundabout way, take a bypass, Ant. ตรง, ลัด, Example: พวกเรามาผิดทาง จริงๆ แล้วเราจะต้องอ้อมไปอีกด้านของตึก
อ้อ    [N] sugar cane, Example: ประเทศญวนมุ่งพัฒนาการปลูกข้าวและอ้อยเป็นส่วนใหญ่, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Saccharum officinarum Linn. ในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอ ลำต้นเป็นปล้อง ข้างในตัน มีหลายพันธุ์ เช่น อ้อยขาไก่ อ้อยตะเภา หีบเอาน้ำหวานทำน้ำตาลทรายหรือใช้ดื่ม หรือเคี้ยวกินแต่น้ำหวาน
อ้อแอ้    [V] babble, See also: gabble, prattle, Example: เมื่อเด็กอายุ 5 – 8 สัปดาห์ เด็กจะเริ่มอ้อแอ้, Thai definition: อาการออกเสียงของเด็กที่เริ่มหัดพูด, อาการพูดไม่ชัดอย่างคนเมา
อ้อแอ้    [ADV] prattlingly, Thai definition: อาการออกเสียงของเด็กที่เริ่มหัดพูด, อาการพูดไม่ชัดอย่างคนเมา
อ้อนวอน    [V] plead, See also: beg, beseech, appeal, ask, implore, petition, request, pray, solicit, Syn. วิงวอน, Example: แกอ้อนวอนฉันตั้งเท่าไหร่ ฉันทนไม่ไหวจึงยอมเมตตาให้กู้, Thai definition: พยายามพูดขอร้อง
อ้อนออด    [V] implore, See also: beg, entreat, Syn. ออดอ้อน, รบเร้า, Example: เขาซื้อแหวนเพชรให้หล่อน เพราะทนหล่อนอ้อนออดไม่ไหว
อ้อมกอด    [N] embrace, See also: clasp, Syn. อ้อมแขน, Example: เด็กน้อยส่งเสียงร้องพยายามจะดิ้นให้หลุดจากอ้อมกอดของแม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ้อน. ชื่อหญ้าชนิด Arundo donaxL. ในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอในที่ชื้นแฉะ ลำต้นแข็งเป็นปล้อง ข้างในกลวง.
อ๋อ ๑น. ชื่อวิธีแทงโปกำและโปปั่นวิธีหนึ่ง มีถูกประตูเดียว กิน ๓ ประตู คือ ถ้าลูกค้าแทงอ๋อประตูเดียว โปออกประตูที่แทงนั้น เจ้ามือต้องจ่าย ๓ ต่อ ถ้าออกประตูอื่น เจ้ามือกิน, เรียกกิริยาที่แทงเช่นนั้น ว่า แทงอ๋อ.
อ้ออ. คำที่เปล่งออกมาแสดงว่ารู้แล้ว เข้าใจแล้ว หรือนึกได้, อ๋อ ก็ว่า.
อ๋องน. เจ้านายชั้นสูงของจีน.
อ๋องว. เยี่ยมยอด เช่น มือชั้นอ๋อง.
อ่อง ๑ว. ใช้เข้าคู่กับคำ เอี่ยม เป็น เอี่ยมอ่อง หมายความว่า ใหม่, สดใส, ผุดผ่อง, เปล่งปลั่ง, ไม่หมองมัว.
อ่อง ๒น. กล้วยน้ำว้า. (ดู น้ำว้า).
อ้องแอ้งว. อ้อนแอ้น, แบบบาง.
อ้อดิบน. ต้นคูน. [ดู คูน ๑ (๑)].
อ๊อดแอ๊ด, อ๊อด ๆ แอ๊ด ๆว. เสียงดังอย่างเสียงเปิดปิดประตูที่บานพับฝืดเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indirectอ้อ[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sugarcaneอ้อ[TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้อ[n.] (ø) EN: reed grass   FR: roseau [m] ; phragmite [m]
อ้อ[interj.] (ø) EN: oh ! ; ah ! ; yes ! ; well ! ; right ! ; I see !   FR: je vois ! ; bon ! ; au fait !
อ๋อ[interj.] (ø) EN: oh ! ; yes ! ; well ! ; right ! ; ah !   FR: ah ! ; je vois !
อ่อง[] (ǿng) EN: kind of chilly sauce   
อ่อง[adj.] (ǿng) EN: spotless; brand-new   FR: immaculé
อ่อง[adv.] (ǿng) EN: spotlessly ; immaculately   
อ่อน[adj.] (øn) EN: immature ; unripe ; green ; young   FR: vert ; pas mûr ; jeune
อ่อน[adj.] (øn) EN: weak ; feeble ; frail ; flabby   FR: faible
อ่อน[adj.] (øn) EN: soft ; mild ; tender ; supple ; pliable ; gentle   FR: mou ; tendre ; souple
อ่อน[adj.] (øn) EN: light ; pale   FR: clair ; pâle ; peu prononcé

English-Thai: Longdo Dictionary
down-to-earth(adj) (คน)ไม่ถือตัว, ไม่โอ้อวด เช่น I like her. She is a down-to-earth kind of person., It's so surprised find the super-star so down-to-earth.
lollygag(vi) เอ้อระเหย, อ้อยอิ่ง เช่น We know you might lollygag on your lunch hour., S. idly pass time,
sophomoricที่พยายามทำให้ดูว่าตัวเองสำคัญ, ซึ่งโอ้อวด, S. pretentious, bombastic, inflated in style or manner; immature, crude, superficial
gewgaw(adj) (ข้าวของ เครื่องประดับ)ที่แสดงความโอ้อวดไม่ได้มีค่า, ที่ดูราคาถูก เช่น Everything is very well arranged and it doesn’t look gewgaw. The front hood is modified with three air-shafts with skew lines for perfect harmony.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lollygag (vi) อ้อยอิ่ง
See also: S. idly pass time,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjure    [VT] อ้อนวอน, See also: ร้องขอ
appeal    [VI] ร้องขอ, See also: อ้อนวอน, Syn. entreat, request, beg
backhanded    [ADJ] อ้อมค้อม, See also: ลังเล, อิดเอื้อน, Syn. ambiguous
beg    [VT] ขอร้อง, See also: อ้อนวอน
beg from    [PHRV] ขอจาก, See also: อ้อนวอนจาก
circuitous    [ADJ] อ้อม, Syn. indirect, roundabout
crave for    [PHRV] อ้อนวอน (แกมบังคับ), See also: วิงวอน, ขอร้อง
cry to    [PHRV] อ้อนวอน
detour    [VT] เลี้ยว, See also: อ้อม, วกวน, เบี่ยง, Syn. bypass, circle, skirt, go around, Ant. bisect, cross, go through
detour    [VI] เลี้ยว, See also: อ้อม, วกวน, เบี่ยง, Syn. bypass, circle, skirt, go around, Ant. bisect, cross, go through

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
ambages(แอมเบ' เจซ) n. ทางวกวน, การพูดจาอ้อมค้อม (roundabout ways)
ambagious(แอมเล' เจียส) adj. วกวน, อ้อ้มค้อม. -ambagiousness n. (roundabout)
appeal(อะพีล') n.,vi. อุทธรณ์,ร้องขอ,อ้อนวอน,เรียกร้อง,ใช้,อาศัย,ดึงดูดใจ,ซาบซึ้ง. -appealer n., Syn. request, call)
appellant(อะเพล'เลินทฺ) n. ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องขอ,ผู้อ้อนวอน
around(อะเราน์ดฺ') adv.,prep. รอบ, อ้อมรอบ,อ้อมผ่าน,อยู่รอบ ๆ , วกกลับ, กลับ,ผ่าน
arty(อาร์'ที) adj. มีลักษณะโอ้อวดทางศิลปะ
arundinaceous(อะรันดิเน'เซียส) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายไม้จำพวกอ้อ, เต็มไปด้วยหญ้า, ทำด้วยหญ้า,
ballyhoo(แบล'ลีฮู) {ballyhooed,ballyhooing,ballyhoos} n.,v. (การ) โฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก,การคุยโวโอ้อวด, Syn. babble

English-Thai: Nontri Dictionary
adjuration(n) การขอร้อง,การอ้อนวอน,การให้คำสัตย์,คำสั่ง
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
appellant(adj) ซึ่งร้องเรียน,ซึ่งอุทธรณ์,ซึ่งอ้อนวอน
appellant(n) ผู้ร้องเรียน,ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน
around(adj) รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ
around(pre) ประมาณ,รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ
beg(vt) ขอร้อง,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา
beseech(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา
blatant(adj) อึกทึกครึกโครม,ดัง,โอ่อ่า,โอ้อวด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頼む[たのむ, tanomu] Thai: อ้อนวอน English: to beg

German-Thai: Longdo Dictionary
direkt(Adv. Adj.) ตรง ไม่อ้อม (ใช้บอกเส้นทาง) เช่น Ich fahre direkt zur Arbeit. ผมขับรถตรงไปที่ทำงานเลย ไม่แวะที่ไหน
neunmalklug(adj) (ein Kind, ein Kerl)ที่เชื่อว่าตัวเองรู้เรื่องทุกอย่างดีกว่าคนอื่นๆ, โอ้อวด , See also: angeberisch

French-Thai: Longdo Dictionary
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
Image:

Are you satisfied with the result?

Go to Top