ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incomplete

IH2 N K AH0 M P L IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incomplete-, *incomplete*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incomplete(adj) ซึ่งไม่สมบูรณ์, See also: ซึ่งกระท่อนกระแท่น, ซึ่งครึ่งๆ กลางๆ, Ant. complete
incompletely(adv) อย่างไม่สมบูรณ์, See also: อย่างกระท่อนกระแท่น, อย่างครึ่งๆกลางๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incomplete(อินคัมพลีท') adj. ไม่สมบูรณ์, เพียงบางส่วน., See also: incompletely adv. incompletion, incompleteness n., Syn. undone, unfinished, undone

English-Thai: Nontri Dictionary
incomplete(adj) ไม่ครบถ้วน, ไม่สมบูรณ์, ไม่บริบูรณ์, ขาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incomplete abortionการแท้งค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incomplete breech presentationเท้าหรือเข่านำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incomplete fertilityภาวะเจริญพันธุ์ยังไม่สิ้นสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
incomplete flowerดอกไม่สมบูรณ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
incomplete fracture; fracture, greenstick; fracture, hickory-stick; fracture, interperiostealกระดูกเดาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incomplete pregnancyการตั้งครรภ์ไม่ครบกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incomplete root penetrationการหลอมลึกไม่บริบูรณ์ที่ฐาน, การหลอมลึกไม่บริบูรณ์ที่ราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
incompletely filled grooveร่องไม่เต็ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incompleteไม่สมบูรณ์, ชนิดไม่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Incomplete Breakdown Productsสารที่สลายตัวจากขบวนการไม่สมบูรณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The process is incomplete unless it leads to a cure.กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ ที่ไม่สมบูรณ์ เว้นแต่จะนำไปสู่การรักษา คุณ เห็นด้วยหรือไม่? 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Incomplete joy.-ความปิติอันไม่บริบูรณ์ Hope Springs (2003)
When you suddenly realized you had been incomplete and now you are whole.มันเหมือนกับอยู่ๆ ชีวิตที่มันเคยว่างเปล่า ไม่ว่างอีกต่อไป Imagine Me & You (2005)
In fact, your AE86 is very incomplete and old.จริงๆแล้ว 86 ของนาย มันทั้งเก่าและไม่สมบูรณ์ Initial D (2005)
We've got a woman who's only got a few hours left to live, an incomplete profile, and a unit chief on the verge of a nervous breakdown.เรามีผู้หญิงที่เหลือเวลาเพียงแค่ ไม่กี่ชั่วโมงที่จะมีชีวิตอยู่ ผลวิเคราะห์ที่ไม่สมบูรณ์กับหัวหน้าหน่วย ที่มีแนวโน้มจะสติแตก Extreme Aggressor (2005)
"My life is so incomplete without you""ชีวิตของฉันคงไม่สมบูรณ์หากปราศจากเธอ" Namastey London (2007)
It's an incomplete translation.มันแปลได้ไม่สมบูรณ์. The Fourth Kind (2009)
Maybe I do feel incomplete without a man.บางทีฉันคงรู้สึกไม่สมบูรณ์ถ้าขาดผู้ชายจริงๆ แหละ Connect! Connect! (2009)
I'm here alone, didn't want to leave my heart won't move, it's incomplete wish there was a way that I could make you understand but how do you expect me to live alone with just me?* ฉันแสนโดดเดี่ยว ไม่ต้องการไปไหน * * หัวใจไม่เต้น เพราะมันอ่อนแอ หากมีทางไหนทำให้เธอเข้าใจ * * แต่เธอคิดได้ยังไง ที่ปล่อยให้ฉันโดดเดี่ยว * Throwdown (2009)
That completely was a forward pass which they threw intentionally incomplete to avoid loss of yardage or to conserve time.ซึ่งพวกเขาจงใจขว้างไม่ให้ผ่าน เพื่อเลี่ยงการเสียระยะขว้าง หรือประหยัดเวลา ไม่อยากเชื่อว่าพวกเขาไม่โดนทำโทษ ด้วยการตัดคะแนน The Cornhusker Vortex (2009)
# Incomplete # # I'd been had ## ฉันเคยโศกเศร้า ฉันเคยเสียใจ # The Power of Madonna (2010)
I believe these bones are the incomplete skeleton of a small animal.ฉันเชื่อว่ากระดูกพวกนี้เป็น โครงกระดูกที่ไม่ครบสมบูรณ์ ของสัตว์ขนาดเล็ก The Witch in the Wardrobe (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incompleteCarbon monoxide is a poisonous substance formed by the incomplete combustion of carbon compounds.
incompleteI am incomplete.
incompleteI noticed that I got a more lasting satisfaction from works of a more incomplete character.
incompletePerception is based, to a very large extent, on conceptual models - which are always inadequate, often incomplete and sometimes profoundly wrong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอือน(adj) incomplete development of inside meat of a coconut, Thai Definition: ที่มีเนื้อบาง ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด (ใช้แก่มะพร้าว)
กล้อมแกล้ม(adv) indistinctively, See also: incompletely, Syn. พอไปได้, ถูไถ, แก้ขัด, Example: วันนี้ช่างซ่อมไม่อยู่ก็พอจะมีบางคนพอทำกล้อมแกล้มไปได้บ้าง
ไม่สมบูรณ์(adj) imperfect, See also: incomplete, flawed, Ant. สมบูรณ์, อ้วนท้วน, อ้วนท้วนสมบูรณ์, Example: เด็กที่ทานอาหารไม่ครบห้าหมู่มักมีร่างกายไม่สมบูรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้าง[khāng] (v) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone  FR: être inachevé ; être interrompu
คาราคาซัง[khārākhāsang] (adj) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete  FR: inachévé ; en suspens ; pendant
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ[khreung-khreung klāng-klāng] (adv) EN: partially ; unfinished ; incompletely
ไม่ครบ[mai khrop] (adj) EN: incomplete  FR: incomplet
ไม่สมบูรณ์[mai sombūn] (v) EN: be imperfect ; be incomplete ; be flawed  FR: être défectueux
ไม่สมบูรณ์[mai sombūn] (adj) EN: imperfect ; incomplete ; flawed  FR: imparfait ; défectueux
ไตรลักษณ์[trailak] (n) EN: the three characteristics of existence (impermanence, incompleteness and non-self)
แหว่ง[waeng] (adj) EN: indented ; dented ; nicked ; chipped ; incomplete  FR: ébréché ; dentelé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INCOMPLETE IH2 N K AH0 M P L IY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incomplete (j) ˌɪnkəmplˈiːt (i2 n k @ m p l ii1 t)
incompletely (a) ˌɪnkəmplˈiːtliː (i2 n k @ m p l ii1 t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不完全叶[bù wán quán yè, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄧㄝˋ, / ] incomplete leaf [Add to Longdo]
半半拉拉[bàn bàn lā lā, ㄅㄢˋ ㄅㄢˋ ㄌㄚ ㄌㄚ, ] incomplete; unfinished [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lückenhaft; unvollständig { adj } | lückenhafter | am lückenhaftestenincomplete | more incomplete | most incomplete [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[へん, hen] (pref) (1) one (of a pair); (2) incomplete; imperfect; fragmentary; (3) few; little; (4) off-centre; remote; (5) (See 片が付く) side; problem; question; matters #4,075 [Add to Longdo]
不全[ふぜん, fuzen] (adj-na, n, adj-no) partial; incomplete; imperfect; (P) #11,428 [Add to Longdo]
不完全[ふかんぜん, fukanzen] (adj-na, n) imperfect; incomplete; faulty; defective; (P) #12,011 [Add to Longdo]
不審[ふしん, fushin] (adj-na, n) incomplete understanding; doubt; question; distrust; suspicion; strangeness; infidelity; (P) #13,618 [Add to Longdo]
未完[みかん, mikan] (n, adj-no) incomplete; unfinished #15,593 [Add to Longdo]
中途半端[ちゅうとはんぱ, chuutohanpa] (adj-na, n, adj-no) halfway; half measures; unfinished; incomplete; by halves; half-baked; half-cocked; (P) #17,161 [Add to Longdo]
やりっぱ[yarippa] (n) (abbr) (sl) (See やりっぱなし) leave unfinished or incomplete [Add to Longdo]
やりっ放し;遣りっ放し[やりっぱなし, yarippanashi] (adj-no, adj-na) unfinished; incomplete [Add to Longdo]
技あり;技有り[わざあり, wazaari] (n) { MA } waza-ari (in judo, a half-point awarded for good but incomplete execution) [Add to Longdo]
荒削り;粗削り[あらけずり, arakezuri] (adj-na, n) rough-hewn; incomplete; unrefined; still in the process of being formed [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
内容脱落表示[ないようだつらくひょうじ, naiyoudatsurakuhyouji] incomplete copy indication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incomplete \In`com*plete"\, a. [L. incompletus: cf. F.
   incomplet. See {In-} not, and {Complete}.]
   [1913 Webster]
   1. Not complete; not filled up; not finished; not having all
    its parts, or not having them all adjusted; imperfect;
    defective.
    [1913 Webster]
 
       A most imperfect and incomplete divine. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Wanting any of the usual floral organs; -- said of
    a flower.
    [1913 Webster]
 
   {Incomplete equation} (Alg.), an equation some of whose terms
    are wanting; or one in which the coefficient of some one
    or more of the powers of the unknown quantity is equal to
    0.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incomplete
   adj 1: not complete or total; not completed; "an incomplete
       account of his life"; "political consequences of
       incomplete military success"; "an incomplete forward
       pass" [syn: {incomplete}, {uncomplete}] [ant: {complete}]
   2: not yet finished; "his thesis is still incomplete"; "an
     uncompleted play" [syn: {incomplete}, {uncompleted}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top