Search result for

ปลีก

(61 entries)
(0.0415 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลีก-, *ปลีก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลีก[V] evade, Syn. แยก, หลีก, ปลีกตัว, Example: ฉันอายุก็มากแล้ว อยากจะปลีกตัวออกจากเพื่อนฝูงมาอยู่โดดเดี่ยว, Thai definition: แยกหรือหลีกออกจากหมู่จากพวกไป
ปลีก[ADJ] be piecemeal, See also: retail, be fragmentary, Syn. ย่อย, ปลีกย่อย, Example: ถ้าขาย 26 บาทแล้วโรงงานส่งมา 13 บาทนั่นแปลว่าราคาปลีกของท่านคูณ 2 จากโรงงาน, Thai definition: ย่อยออกไปจากส่วนใหญ่
ปลีกตัว[V] slip away, See also: break up, go off, get away, separate oneself from a group, Syn. แยก, หลีก, ปลีก, Example: เขาปลีกตัวเดินห่างออกไปจากผู้ที่มาชุมนุมกันอยู่ เพราะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงดังนัก, Thai definition: แยกหรือหลีกออกจากหมู่จากพวกไป
ปลีกย่อย[ADJ] odds and ends, See also: detail, Syn. เบ็ดเตล็ด, เล็กน้อย, Example: บางคนอาจจะคิดว่าเหล่านี้เป็นปัญหาปลีกย่อยไม่สำคัญเท่าไรแต่ที่จริงแล้วสำคัญมากเพราะต้องประสบอยู่รอบด้าน
ปลีกล้วย[N] blossom of the banana tree, See also: banana flower, Syn. ปลี, หัวปลี, Example: เด็กๆ ได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปลีกล้วย หยวกกล้วย กล้วยสุก กล้วยดิบ, Thai definition: ดอกของกล้วยที่ยังมีกาบหุ้มอยู่ กินดิบหรือนำมาปรุงอาหารได้
ปลีกเวลา[V] spare the little time, See also: find the time, Syn. เจียดเวลา, Example: แม้ว่างานของเธอจะยุ่งมาก แต่เธอก็สามารถปลีกเวลามาให้นักข่าวสัมภาษณ์ได้, Thai definition: เจียดเวลาเพื่อมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากงานที่ทำอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลีก(ปฺลีก) ก. แยกหรือหลีกออกจากหมู่จากพวกไป, ย่อยออกไปจากส่วนใหญ่ เช่น ขายปลีก เงินปลีก.
ปลีกตัวก. แยกตัวออกมา.
ปลีกย่อยว. เบ็ดเตล็ด, เล็กน้อย.
ปลีกเวลาก. เจียดเวลาเพื่อมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากงานที่ทำอยู่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
belly of muscleปลีกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think Sir Benjamin it might be a approciate moment for me to retire.ฉันคิดว่า เซอร์ เบนจามิน กำลังพยายามใช้วิธี\ ที่จะปลีกตัวไปจากฉัน The Secret of Moonacre (2008)
Isolating.การปลีกวิเวก The Echo (2008)
You're wanted for murder,fraud,arson,a whole bunch of other stuff I can't remember.วางเพลิง นั่นหลักๆ เรื่องปลีกย่อยผมจำไม่ได้ Eggtown (2008)
You can't keep interrupting affairs of state to placate a minority.ท่านจะคอยปลีกตัวจากงานรัฐ เพื่อไปปลอบโยน.. ชนกลุ่มน้อยอย่างเดียวไม่ได้นะคะ Invictus (2009)
And in addition to the nationwide PR campaign we propose that all retail outlets charge a nominal fee for plastic bags.และสืบเนื่องจากโครงการ.. ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ เราขอเสนอให้ร้านค้าขายปลีกทั้งหมด.. Invictus (2009)
How did you leave it? He ask for your number?เธอปลีกตัวออกมายังไงนะ เขาขอเบอร์เธอไหม The Ugly Truth (2009)
Retailers are down 20%.ธุรกิจค้าปลีก ยอดขายตกลง 20% Up in the Air (2009)
Just... omitted a few pertinent details.เพียงแค่.. ตัดทอนรายละเอียดปลีกย่อยออกไปเท่านั้น Lucifer Rising (2009)
We buy wholesale, we assemble, we sell retail.เราซื้อปืนพวกนี้ไว้ทั้งหมด เราประกอบปืน เขาขายปลีก Albification (2009)
It originated from a retail store in Burbank, California.มันมีเหล่งกำเนิดมาจาก ร้านค้าปลีกในเบอร์แบงค์ แคลิฟอร์เนีย Chuck Versus the Predator (2009)
PROPOSED. MINOR DETAIL IN A PROPOSAL.\ ขอเธอแต่งงาน ก็รายละเอียดปลีกย่อยนิดหน่อยในแผนการขอ Valley Girls (2009)
YOU KNOW HOW IMPORTANT THE FOURTH QUARTER IS TO RETAIL.ลูกก็รู้ว่าไตรมาสสุดท้ายมันสำคัญกับงานขายปลีกแค่ไหน Valley Girls (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลีก[v.] (plīk) EN: get away ; extricate oneself ; slip away ; branch off ; separate ; dissociate ; retire ; evade   FR: dissocier ; séparer
ปลีก[v.] (plīk) EN: spare time ; find time   
ปลีก[adj.] (plīk) EN: fragmentary ; piecemeal   
ปลีกตัว[v.] (plīktūa) FR: s'écarter ; rester à l'écart
ปลีกย่อย[n.] (plīkyøi) EN: odds and ends ; details ; minor matters   FR: détail [m]
ปลีกย่อย[adj.] (plīkyøi) FR: secondaire ; accessoire
ปลีกล้วย[n. exp.] (plī klūay) EN: blossom of the banana tree ; banana flower   FR: inflorescence de bananier [f] ; fleur de bananier [f]
ปลีกเวลา[v. exp.] (plīk wēlā) FR: consacrer du temps

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beetle off[PHRV] ปลีกตัวออกไป (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผละไปโดยเร็ว, ละทิ้งไป
get away[PHRV] ปลีกตัวออกมา, See also: ออกมา
get away with[PHRV] ออกไปกับ, See also: ปลีกตัวไปกับ, Syn. go away
go aside[PHRV] ปลีกตัวไปด้านหนึ่ง, Syn. draw aside, pull aside, take apart, take aside
isolate from[PHRV] แยกจาก, See also: ปลีกตัวออกจาก, แยกตัวจาก
isolate[VT] แยกตัวออกจากสังคมหรือกลุ่มคน, See also: ปลีกตัวออก, Syn. separate, detach, cut off, Ant. mix, unite, join
retire[VI] ถอนตัว, See also: ปลีกตัว, Syn. forsake, withdraw
retired[ADJ] ถอนตัว, See also: ปลีกตัว, Syn. having withdrawn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bylaw(บาย'ลอ) n. กฎหมายประกอบ,กฎเทศบาล,กฎหมายท้องถิ่น,ข้อปลีกย่อย -S.byelaw
chain storen. กลุ่มร้านขายปลีกที่มีเจ้าของเดียวกัน
change(เชนจฺ) vt.,vi. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยน -n. การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนใหม่,เงินปลีก,เงินทอน,สถานที่ซื้อขาย,สิ่งที่ถูกเปลี่ยน, Syn. alter,replace
chicken feedn. จำนวนเงินที่น้อยมาก,เงินปลีก
corn chandlern. พ่อค้าขายข้าวปลีก
detail(ดี'เทล) n. รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย,ส่วนย่อย vt. แจ้งรายละเอียด,แต่งตั้งหรือสั่งให้ปฎิบัติการพิเศษ
digressionn. การวกวนนอกประเด็น,คำพูด (คำเขียน) ที่ออกนอกประเด็น,ข้อปลีกย่อย
embellish {embellishedvt. ประดับ,เสริมแต่ง,เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
embellishes}vt. ประดับ,เสริมแต่ง,เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
embellishingvt. ประดับ,เสริมแต่ง,เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish

English-Thai: Nontri Dictionary
aloof(adv) ปลีกตัว,ออกห่าง,ห่างออกไป
apostasy(n) การปลีกตัวออกจากพวกพ้อง,การละทิ้งศาสนา
apostate(n) ผู้ปลีกตัวจากพวกพ้อง,ผู้ละทิ้งศาสนา
branch(n) กิ่งไม้,สาขา,แขนง,แถว,ปลีกย่อย,แผนก,ทางแยก,วิชาย่อย
change(n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่เปลี่ยน,เงินปลีก,เงินทอน
defect(vi) เอาใจออกห่าง,ละทิ้ง,ปลีกตัว,หลบหนี้,หนีงาน
defection(n) การปลีกตัวออกจาก,การเอาใจออกห่าง,การละทิ้ง,การหนีออกนอกประเทศ
detail(n) รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย
digression(n) ความวกวน,ข้อปลีกย่อย,การพูดนอกประเด็น
fraction(n) เศษส่วน,เศษ,ปลีกย่อย,ส่วนหนึ่ง,ส่วนเล็กน้อย

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaltmiete(n) |die, pl. Kaltmieten| ค่าเช่าบ้านที่ยังไม่ได้รวมค่าน้ำค่าไฟและค่าปลีกย่อยอื่นๆ
Einzelhandelskette(n) |die, pl. Einzelhandelketten| ร้านค้าขายปลีกในเครือหรือกลุ่มบริษัทเดียวกัน ตัวอย่าง ร้าน 7-11 เช่น In den Filialen der Einzelhandelskette Lidl wird ab kommenden Montag ein PC angeboten.; Die Einzelhandelsketten Lidl und Kaisers wollen im Herbst 2008 in den Verkauf von Fairtrade-Textilien einsteigen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top