ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stop

S T AA1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stop-, *stop*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary อังกฤษ (EN) - ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N)
stop(vi,, vt) เซา

English-Thai: Longdo Dictionary
estoppel(n) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก เช่น That decision was based on the legal concept of estoppel.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stop(vi) หยุด, See also: ยุติ, เลิก, Syn. cease, discontinue, pause
stop(vt) หยุด, See also: ยุติ, เลิก, Syn. cease, discontinue, pause
stop(vt) ระงับ, See also: ยั้ง, ยับยั้ง, ป้องกัน, Syn. hinder, impede, prevent
stop(vt) ปิดกั้น, See also: อุด, จุก, ปิด, Syn. block, obstruct, plug, stem
stop(n) การหยุด, See also: การยุติ, การเลิก, Syn. end, finish, standstill
stop(n) การแวะพัก, See also: การแวะ, การพัก, การค้าง, Syn. break, rest, stay
stop(n) ป้ายหยุดรถประจำทางหรือรถไฟ, See also: สถานีรถประจำทาง, สถานีรถไฟ, Syn. depot, station, terminus
stop(n) สิ่งกีดขวาง, Syn. blockage, obstruction
stop(n) ที่ปิด, See also: ฝาปิด, จุก, ฝา
stop at(phrv) หยุดที่, See also: จอดที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stop(สทอพ) vt., vi., n. (การ) หยุด, ห้าม, ยับยั้ง, ยุติ, จอด, เลิก, ขัดขวาง, ป้องกัน, ตัดขาด, อุด, จุก, ปิด, พัก, (มวย) ชนะน็อคเอ๊าท์, หรี่แสง, หยุดชำระ, ใส่จุด, ใส่เครื่องหมาย '.', จุก, ที่อุด, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, อุปกรณ์หยุดการเคลื่อนที่, การยุติการชำระ, สลักเสียงหีบเพลง, เครื่องอุด,
stop bitบิตหยุดหมายถึง บิตสัญญาณสั่งบอกว่าให้หยุด เพราะการถ่ายโอนข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
stopcockn. ก๊อกปิดเปิดน้ำ, สลักท่อ, ลูกสูบ
stopover(สทอพ'โอเวอะ) n. การหยุดพักระหว่างทาง
stoppage(สทอพ'พิจฺ) n. การหยุด, การยุติ, การเลิก, การห้าม, การอุด, การกีดขวาง, สิ่งกีดขวาง, การถูกหยุด, การถูกห้าม, Syn. impediment
stopper(สทอพ'เพอะ) n. ผู้หยุด, ผู้ห้าม, สิ่งกีดขวาง, สิ่งที่ทำให้อุดตัน, จุก. vt. ปิด, อุด, จุก., Syn. plug
stopwatch(สทอพ'วอทชฺ) n. นาฬิกาจับเวลา
f-stop(เอฟ'สทอพ') n. ความกว้างของม่านปิดเลนส์กล้องถ่ายรูป
nonstop(นอน'สทอพ') adj., adv. ไม่หยุดระหว่างทาง
unstop(อันสทอพ') vt. เอาจุกออก, ขจัดอุปสรรค, ขจัดสิ่งกีดขวาง., See also: unstoppable adj. unstoppably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
stop(n) เครื่องกั้น, การหยุด, การยุติ, การเลิก, อุปสรรค, การยับยั้ง, การจอด
stop(vi) ยุติ, หยุด, เลิก, พักไว้
stopgap(n) สิ่งขาดแคลน, สิ่งชดเชย
stoppage(n) เครื่องกีดขวาง, การหยุด, การยุติ, การห้าม, การเลิก, การอุด
stopper(n) สิ่งกีดขวาง, จุก, ผู้หยุด, ผู้ห้าม
stopwatch(n) นาฬิกาจับเวลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stopหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stop and search powersอำนาจสั่งให้หยุดเพื่อตรวจค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stop bitบิตหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stop light; brake lightไฟเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stop list, tradeรายชื่อผู้ต้องห้ามติดต่อค้าขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stop loss reinsuranceการประกันภัยต่อกำหนดค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stop noticeคำบอกกล่าวระงับ (การจดทะเบียนโอนหุ้น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stop sound; oral stop; oral stop sound; stopเสียงหยุด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
stop timeเวลาหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stop valveวาล์วปิดเปิด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
stop plankstop plank, แผงกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
stoplogsstoplogs, ท่อนกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
stopping potential differenceความต่างศักย์หยุดยั้ง, ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่พอดีทำให้โฟโตอิเล็กตรอนในหลอดสุญญากาศหยุดเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
stop and think to stay as beforeหยุดและคิดอยู่กับฉัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop it!นี่คุณ! The Da Vinci Code (2006)
Stop saying, "I don't know."หยุดพูดว่า ผมไม่รู้ ซะที Crime Doesn't Pay (2009)
Stop it.หยุด Nationals (2012)
Stop now.หยุดได้ The Best Offer (2013)
Stop it.พอเลย Happy Endings (2013)
Stop it!หยุดนะ! The Lego Batman Movie (2017)
She'll stop at nothing!เธอจะหยุดที่ใด! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Stop it!หยุดนะ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Stop it!หยุดนะ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- You stop and buy out a candy store - Halt!คุณหยุดและซื้อจากร้านขนม หยุด! Pinocchio (1940)
No, sir, nothing can stop me now.ไม่มีครับไม่มีอะไรสามารถ หยุดฉันตอนนี้ Pinocchio (1940)
There's nobody here to stop you.ไม่มีใครที่นี่ที่จะหยุดคุณ Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stopAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
stopA clock stopped.
stopActions speak louder than words. Stop complaining and do it.
stopAfter a while the little black rabbit stopped eating and sat down, and looked very sad.
stopAfter walking for an hour, we stopped to take a rest.
stopAIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.
stopAlthough he was tired, he would not stop working.
stopA man who should stop thinking would no longer be a man.
stopAnother problem is where to stop the car.
stopA police car is stopping along the road.
stopA police officer told me to stop the car.
stopAs it stopped raining, he went our for a walk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาฬิกาจับเวลา(n) stopwatch, See also: digital timer, Example: นาฬิกาจับเวลา เป็นนาฬิการะบบดิจิตอล ที่สามารถวัดค่าได้ละเอียดถึง 1 ใน 100 ของวินาที, Count Unit: เรือน, Thai Definition: นาฬิกาซึ่งมีเครื่องกดให้หยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราวเพื่อตรวจนับเวลาที่ได้ใช้ไป
นาฬิกาจับเวลา(n) stopclock
หยุดกึก(v) stop suddenly, See also: stop abruptly, Syn. หยุดนิ่ง, Example: เสียงกลองและฉาบดังสนั่นหวั่นไหวสุดขีดแล้วก็หยุดกึกพร้อมกัน ทำให้หัวใจของผู้ยืนล้อมวงสะดุ้งตื่น, Thai Definition: หยุดนิ่งในทันทีทันใด
หยุดยั้ง(v) stop, See also: cease, halt, intercept, prevent, hinder, hold back, impede, restrain, Syn. หยุด, ยับยั้ง, สกัดกั้น, สกัด, ระงับ, ห้าม, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ป่าไม้พยายามหยุดยั้งไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกเข้ามาในแนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หน่วงเหนี่ยว(v) hold (someone) back, See also: stop, prevent, obstruct, delay, Syn. รั้ง, ถ่วง, เหนี่ยวรั้ง, ยื้อ, หน่วง, ฉุดรั้ง, Example: เธออย่าไปหน่วงเหนี่ยวเขาไว้เลย มันไม่มีประโยชน์อะไรกับคนที่ไม่รักเรา, Thai Definition: ดึงถ่วงไว้, ฉุดรั้งเอาไว้
อุด(v) plug, See also: stop, block, fill a hole, seal, close, cork, Syn. อัด, จุก, ปิด, Example: แม่ใช้กาบมะพร้าวห่อใบตองอุดปากกระบอกข้าวหลามก่อนนำไปเผาจนสุก, Thai Definition: อาการที่นำของบางสิ่งไปจุกช่องให้แน่น เช่น อุดรู
เบรก(v) brake, See also: stop, Syn. หยุด, Ant. ไป, Example: การขับรถบนถนนที่ลื่นทำให้เบรกยาก จึงต้องขับด้วยความระมัดระวัง, Thai Definition: ทำให้หยุดทันที, Notes: (อังกฤษ)
ยั้ง(v) stop, See also: halt, restrain, cease, pause, withhold, curb, Syn. หยุดชะงัก, ขยัก, ระงับ, หักห้าม, Example: พอได้ยินถ้อยคำนั้นเขาถึงกับยั้งอารมณ์ไม่อยู่
เย็บปาก(v) shut up, See also: stop speaking, keep quiet, remain silent, be tongue-tied, Syn. ห้ามพูด, Example: กรมตำรวจยุติศึกสีกากีครั้งนี้ได้อย่างทันควันเพราะสั่งเย็บปากห้ามทั้งสองฝ่ายให้สัมภาษณ ์ฉะ กัน, Notes: (สำนวน)
รา(v) cease, See also: stop, give up, abate, reduce, die down, Syn. หยุด, เลิก, ร้างไป, Example: ทั้งสองฝ่ายต่างรากันไป และไม่มีใครกล้าข่มกันอย่างหักหาญ, Thai Definition: ค่อยๆ เลิกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บินตรงไปยัง ...[bin trong pai yang ...] (v, exp) EN: fly nonstop to ...  FR: voler sans escale à destination de ...
ชะงัก[cha-gnak] (v) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt
ช่าง[chang] (v) EN: leave alone ; stop minding  FR: oublier ; laisser tomber
ชะงัก[cha-ngak] (v) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off  FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ชุน[chun] (v) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery  FR: raccommoder ; repriser ; stopper
ดับ[dap] (v) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out  FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
ไฟเบรค[fai brēk] (n, exp) EN: brake light  FR: feux stop [ mpl ]
ฝนขาดเม็ด[fon khātmet] (v, exp) EN: stop raining
แห่ง[haeng] (n) EN: place ; location ; spot ; stop ; point  FR: place [ f ] ; endroit [ m ] ; lieu [ m ] ; site [ m ]
ห้ามล้อ[hāmlø] (v) EN: brake ; stop ; cease  FR: freiner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STOP S T AA1 P
STOPS S T AA1 P S
STOPA S T OW1 P AH0
STOPKA S T OW1 P K AH0
STOPHER S T AA1 F ER0
STOPGAP S T AA1 P G AE2 P
STOPPEL S T AA1 P AH0 L
STOPPED S T AA1 P T
STOPPER S T AA1 P ER0
STOP-GAP S T AA1 P G AE2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stop (v) stˈɒp (s t o1 p)
stops (v) stˈɒps (s t o1 p s)
stopgap (n) stˈɒpgæp (s t o1 p g a p)
stopped (v) stˈɒpt (s t o1 p t)
stopper (n) stˈɒpər (s t o1 p @ r)
stopcock (n) stˈɒpkɒk (s t o1 p k o k)
stopgaps (n) stˈɒpgæps (s t o1 p g a p s)
stopover (n) stˈɒpouvər (s t o1 p ou v @ r)
stoppage (n) stˈɒpɪʤ (s t o1 p i jh)
stoppers (n) stˈɒpəz (s t o1 p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, / ] stop; pause; to arrange; to lay out; to kowtow; to stamp; at once; classifier for meals, beating, tellings off etc: time, bout, spell, meal #2,017 [Add to Longdo]
[sāi, ㄙㄞ, ] stop up; to squeeze in; to stuff; Serb (abbr.); Serbian #2,726 [Add to Longdo]
[dǔ, ㄉㄨˇ, ] stop up; classifier for walls #3,459 [Add to Longdo]
停产[tíng chǎn, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄢˇ,   /  ] stop production #10,179 [Add to Longdo]
闭塞[bì sè, ㄅㄧˋ ㄙㄜˋ,   /  ] stop up; close up; hard to get to; out of the way; inaccessible; unenlightened; blocking #18,474 [Add to Longdo]
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, / ] stop; cease; suspend #23,839 [Add to Longdo]
时断时续[shí duàn shí xù, ㄕˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄒㄩˋ,     /    ] stopping and starting; intermittent; sporadic; on and off #57,707 [Add to Longdo]
回采[huí cǎi, ㄏㄨㄟˊ ㄘㄞˇ,   /  ] stoping (excavating ore using stepped terraces); to extract ore; extraction; to pull back #63,910 [Add to Longdo]
[dāng, ㄉㄤ, ] stop #415,247 [Add to Longdo]
[nàng, ㄋㄤˋ, ] stoppage of the nose; to speak with a nasal twang; snuffling; snuffle (as in nose with a cold) #431,322 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbremszeit { f }stop time [Add to Longdo]
Absperrventil { n }stop valve; shut-off valve; cut-off valve; check valve [Add to Longdo]
Anlaufscheibe { f }stop disk; thrust washer [Add to Longdo]
Anschlagbolzen { m }stop pin [Add to Longdo]
Anschlaghebel { m } [ techn. ]stop lever [Add to Longdo]
Anschlagkante { f }stop angle [Add to Longdo]
Anschlagplatte { f }stop plate [Add to Longdo]
Anschlagschiene { f }stop rail [Add to Longdo]
Anschlagschraube { f } [ techn. ]stop screw [Add to Longdo]
Anschlagstift { m }stop pin [Add to Longdo]
Arretiervorrichtung { f } [ techn. ]stop device [Add to Longdo]
Bremslicht { m }; Bremsleuchte { f } | Bremslichter { pl }stop light; stop lamp | stop lights [Add to Longdo]
Endlage { f }stop position [Add to Longdo]
Haltesignal { n }stop signal [Add to Longdo]
Register { m } (Orgel) | alle Register ziehen [ übtr. ]stop | to pull out all the stops [ fig. ] [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de l'auto-stopโบกรถให้หยุด

Japanese-English: EDICT Dictionary
とき[toki] (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen #186 [Add to Longdo]
どう[dou] (int) (See どうどう) whoa (command used to stop a horse, etc.) #499 [Add to Longdo]
普通[ふつう, futsuu] (adj-no) (1) general; ordinary; usual; (adv) (2) normally; generally; usually; (3) (abbr) (See 普通列車) train that stops at every station; (P) #1,198 [Add to Longdo]
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n, vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P) #1,777 [Add to Longdo]
中止[ちゅうし, chuushi] (n, vs) suspension; stoppage; discontinuance; interruption; (P) #1,891 [Add to Longdo]
終点[しゅうてん, shuuten] (n) terminus; last stop (e.g. train); (P) #2,683 [Add to Longdo]
停車[ていしゃ, teisha] (n, vs) stopping (e.g. train); (P) #2,937 [Add to Longdo]
止め[どめ, dome] (suf) (See 下痢止め) (something) stopper (e.g. geridome is medicine for diarrhea) #3,210 [Add to Longdo]
停留所[ていりゅうじょ, teiryuujo] (n) bus stop; tram stop; stop; station; (P) #3,801 [Add to Longdo]
バス停[バスてい, basu tei] (n) bus stop; (P) #3,988 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ストップビット[すとっぷびっと, sutoppubitto] stop bit [Add to Longdo]
ストップ信号[すとっぷしんごう, sutoppushingou] stop signal [Add to Longdo]
タブストップ[たぶすとっぷ, tabusutoppu] tabulation stop, tab stop [Add to Longdo]
タブ停止位置[たぶていしいち, tabuteishiichi] tabulation stop [Add to Longdo]
機能停止[きのうていし, kinouteishi] stopping functioning, being out of service [Add to Longdo]
調歩式伝送[ちょうほしきでんそう, chouhoshikidensou] start-stop transmission [Add to Longdo]
調歩同期[ちょうほどうき, chouhodouki] start-stop synchronization [Add to Longdo]
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stop \Stop\, v. t. [imp. & p. p. {Stopped}; p. pr. & vb. n.
   {Stopping}.] [OE. stoppen, AS. stoppian (in comp.); akin to
   LG. & D. stoppen, G. stopfen, Icel. stoppa, Sw. stoppa, Dan.
   stoppe; all probably fr. LL. stopare, stupare, fr. L. stuppa
   the coarse part of flax, tow, oakum. Cf. {Estop}, {Stuff},
   {Stupe} a fomentation.]
   1. To close, as an aperture, by filling or by obstructing;
    as, to stop the ears; hence, to stanch, as a wound.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To obstruct; to render impassable; as, to stop a way,
    road, or passage.
    [1913 Webster]
 
   3. To arrest the progress of; to hinder; to impede; to shut
    in; as, to stop a traveler; to stop the course of a
    stream, or a flow of blood.
    [1913 Webster]
 
   4. To hinder from acting or moving; to prevent the effect or
    efficiency of; to cause to cease; to repress; to restrain;
    to suppress; to interrupt; to suspend; as, to stop the
    execution of a decree, the progress of vice, the
    approaches of old age or infirmity.
    [1913 Webster]
 
       Whose disposition all the world well knows
       Will not be rubbed nor stopped.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) To regulate the sounds of, as musical strings, by
    pressing them against the finger board with the finger, or
    by shortening in any way the vibrating part.
    [1913 Webster]
 
   6. To point, as a composition; to punctuate. [R.]
    [1913 Webster]
 
       If his sentences were properly stopped. --Landor.
    [1913 Webster]
 
   7. (Naut.) To make fast; to stopper.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To obstruct; hinder; impede; repress; suppress;
     restrain; discontinue; delay; interrupt.
     [1913 Webster]
 
   {To stop off} (Founding), to fill (a part of a mold) with
    sand, where a part of the cavity left by the pattern is
    not wanted for the casting.
 
   {To stop the mouth}. See under {Mouth}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stop \Stop\, n.
   1. The act of stopping, or the state of being stopped;
    hindrance of progress or of action; cessation; repression;
    interruption; check; obstruction.
    [1913 Webster]
 
       It is doubtful . . . whether it contributed anything
       to the stop of the infection.     --De Foe.
    [1913 Webster]
 
       Occult qualities put a stop to the improvement of
       natural philosophy.          --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
       It is a great step toward the mastery of our desires
       to give this stop to them.      --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. That which stops, impedes, or obstructs; as obstacle; an
    impediment; an obstruction.
    [1913 Webster]
 
       A fatal stop traversed their headlong course.
                          --Daniel.
    [1913 Webster]
 
       So melancholy a prospect should inspire us with zeal
       to oppose some stop to the rising torrent. --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.) A device, or piece, as a pin, block, pawl, etc.,
    for arresting or limiting motion, or for determining the
    position to which another part shall be brought.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.)
    (a) The closing of an aperture in the air passage, or
      pressure of the finger upon the string, of an
      instrument of music, so as to modify the tone; hence,
      any contrivance by which the sounds of a musical
      instrument are regulated.
      [1913 Webster]
 
         The organ sound a time survives the stop.
                          --Daniel.
      [1913 Webster]
    (b) In the organ, one of the knobs or handles at each side
      of the organist, by which he can draw on or shut off
      any register or row of pipes; the register itself; as,
      the vox humana stop.
      [1913 Webster]
 
   5. (Arch.) A member, plain or molded, formed of a separate
    piece and fixed to a jamb, against which a door or window
    shuts. This takes the place, or answers the purpose, of a
    rebate. Also, a pin or block to prevent a drawer from
    sliding too far.
    [1913 Webster]
 
   6. A point or mark in writing or printing intended to
    distinguish the sentences, parts of a sentence, or
    clauses; a mark of punctuation. See {Punctuation}.
    [1913 Webster]
 
   7. (Opt.) The diaphragm used in optical instruments to cut
    off the marginal portions of a beam of light passing
    through lenses.
    [1913 Webster]
 
   8. (Zool.) The depression in the face of a dog between the
    skull and the nasal bones. It is conspicuous in the
    bulldog, pug, and some other breeds.
    [1913 Webster]
 
   9. (Phonetics) Some part of the articulating organs, as the
    lips, or the tongue and palate, closed
    (a) so as to cut off the passage of breath or voice
      through the mouth and the nose (distinguished as a
      lip-stop, or a front-stop, etc., as in p, t, d, etc.),
      or
    (b) so as to obstruct, but not entirely cut off, the
      passage, as in l, n, etc.; also, any of the consonants
      so formed. --H. Sweet.
      [1913 Webster]
 
   {Stop bead} (Arch.), the molding screwed to the inner side of
    a window frame, on the face of the pulley stile,
    completing the groove in which the inner sash is to slide.
    
 
   {Stop motion} (Mach.), an automatic device for arresting the
    motion of a machine, as when a certain operation is
    completed, or when an imperfection occurs in its
    performance or product, or in the material which is
    supplied to it, etc.
 
   {Stop plank}, one of a set of planks employed to form a sort
    of dam in some hydraulic works.
 
   {Stop valve}, a valve that can be closed or opened at will,
    as by hand, for preventing or regulating flow, as of a
    liquid in a pipe; -- in distinction from a valve which is
    operated by the action of the fluid it restrains.
 
   {Stop watch}, a watch the hands of which can be stopped in
    order to tell exactly the time that has passed, as in
    timing a race. See {Independent seconds watch}, under
    {Independent}, a.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cessation; check; obstruction; obstacle; hindrance;
     impediment; interruption.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stop \Stop\, v. i.
   1. To cease to go on; to halt, or stand still; to come to a
    stop.
    [1913 Webster]
 
       He bites his lip, and starts;
       Stops on a sudden, looks upon the ground;
       Then lays his finger on his temple: strait
       Springs out into fast gait; then stops again.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cease from any motion, or course of action.
    [1913 Webster]
 
       Stop, while ye may, suspend your mad career!
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. To spend a short time; to reside temporarily; to stay; to
    tarry; as, to stop with a friend. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       By stopping at home till the money was gone. --R. D.
                          Blackmore.
    [1913 Webster]
 
   {To stop over}, to stop at a station or airport beyond the
    time of the departure of the train or airplane on which
    one came, with the purpose of continuing one's journey on
    a subsequent train or airplane; to break one's journey.
    See {stopover}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stop
   n 1: the event of something ending; "it came to a stop at the
      bottom of the hill" [syn: {stop}, {halt}]
   2: the act of stopping something; "the third baseman made some
     remarkable stops"; "his stoppage of the flow resulted in a
     flood" [syn: {stop}, {stoppage}]
   3: a brief stay in the course of a journey; "they made a
     stopover to visit their friends" [syn: {stop}, {stopover},
     {layover}]
   4: the state of inactivity following an interruption; "the
     negotiations were in arrest"; "held them in check"; "during
     the halt he got some lunch"; "the momentary stay enabled him
     to escape the blow"; "he spent the entire stop in his seat"
     [syn: {arrest}, {check}, {halt}, {hitch}, {stay}, {stop},
     {stoppage}]
   5: a spot where something halts or pauses; "his next stop is
     Atlanta"
   6: a consonant produced by stopping the flow of air at some
     point and suddenly releasing it; "his stop consonants are too
     aspirated" [syn: {stop consonant}, {stop}, {occlusive},
     {plosive consonant}, {plosive speech sound}, {plosive}] [ant:
     {continuant}, {continuant consonant}]
   7: a punctuation mark (.) placed at the end of a declarative
     sentence to indicate a full stop or after abbreviations; "in
     England they call a period a stop" [syn: {period}, {point},
     {full stop}, {stop}, {full point}]
   8: (music) a knob on an organ that is pulled to change the sound
     quality from the organ pipes; "the organist pulled out all
     the stops"
   9: a mechanical device in a camera that controls size of
     aperture of the lens; "the new cameras adjust the diaphragm
     automatically" [syn: {diaphragm}, {stop}]
   10: a restraint that checks the motion of something; "he used a
     book as a stop to hold the door open" [syn: {catch}, {stop}]
   11: an obstruction in a pipe or tube; "we had to call a plumber
     to clear out the blockage in the drainpipe" [syn:
     {blockage}, {block}, {closure}, {occlusion}, {stop},
     {stoppage}]
   v 1: come to a halt, stop moving; "the car stopped"; "She
      stopped in front of a store window" [syn: {stop}, {halt}]
      [ant: {get going}, {go}, {start}]
   2: put an end to a state or an activity; "Quit teasing your
     little brother" [syn: {discontinue}, {stop}, {cease}, {give
     up}, {quit}, {lay off}] [ant: {bear on}, {carry on},
     {continue}, {preserve}, {uphold}]
   3: stop from happening or developing; "Block his election";
     "Halt the process" [syn: {stop}, {halt}, {block}, {kibosh}]
   4: interrupt a trip; "we stopped at Aunt Mary's house"; "they
     stopped for three days in Florence" [syn: {stop}, {stop
     over}]
   5: cause to stop; "stop a car"; "stop the thief" [ant: {start},
     {start up}]
   6: prevent completion; "stop the project"; "break off the
     negotiations" [syn: {break}, {break off}, {discontinue},
     {stop}]
   7: hold back, as of a danger or an enemy; check the expansion or
     influence of; "Arrest the downward trend"; "Check the growth
     of communism in South East Asia"; "Contain the rebel
     movement"; "Turn back the tide of communism" [syn: {check},
     {turn back}, {arrest}, {stop}, {contain}, {hold back}]
   8: seize on its way; "The fighter plane was ordered to intercept
     an aircraft that had entered the country's airspace" [syn:
     {intercept}, {stop}]
   9: have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense;
     either spatial or metaphorical; "the bronchioles terminate in
     a capillary bed"; "Your rights stop where you infringe upon
     the rights of other"; "My property ends by the bushes"; "The
     symphony ends in a pianissimo" [syn: {end}, {stop}, {finish},
     {terminate}, {cease}] [ant: {begin}, {start}]
   10: render unsuitable for passage; "block the way"; "barricade
     the streets"; "stop the busy road" [syn: {barricade},
     {block}, {blockade}, {stop}, {block off}, {block up}, {bar}]
   11: stop and wait, as if awaiting further instructions or
     developments; "Hold on a moment!" [syn: {hold on}, {stop}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 stop
  1. jug; pitcher
  2. jug; box; container; vessel

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 stop /stɔp/
  1. patch
  2. stop
  3. plug; electricplug; stopper

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top