ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -帆-, *帆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[帆, fān, ㄈㄢ] boat; to sail
Radical: Decomposition: 巾 (jīn ㄐㄧㄣ)  凡 (fán ㄈㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] cloth,  Rank: 2,459

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fān, ㄈㄢ, ] sail; Taiwan pr. fan2, except 布 fan1 bu4 canvas, #7,583 [Add to Longdo]
[fān chuán, ㄈㄢ ㄔㄨㄢˊ, ] sailboat, #14,714 [Add to Longdo]
[fān bù, ㄈㄢ ㄅㄨˋ, ] canvas; sailcloth, #18,236 [Add to Longdo]
风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, / ] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly, #20,097 [Add to Longdo]
[yáng fān, ㄧㄤˊ ㄈㄢ, / ] to set sail, #29,581 [Add to Longdo]
[fēng fān, ㄈㄥ ㄈㄢ, / ] sail; sailing boat, #34,990 [Add to Longdo]
[zhēng fān, ㄓㄥ ㄈㄢ, ] expedition ship, #185,428 [Add to Longdo]
[chuán fān zuò, ㄔㄨㄢˊ ㄈㄢ ㄗㄨㄛˋ, ] Vela (constellation), #404,413 [Add to Longdo]
张春[Zhāng Chūn fān, ㄓㄤ ㄔㄨㄣ ㄈㄢ, / ] Zhang Chunfan (-1935), late Qing novelist, author of The Nine-tailed Turtle 九尾龜|九尾龟, #538,113 [Add to Longdo]
[mǎn fān, ㄇㄢˇ ㄈㄢ, / 滿] under full sail; going as fast as possible, #807,219 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほたて, hotate] (n ) หอยเชลล์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほ, ho] (n) sail; (P) [Add to Longdo]
を掛ける;をかける[ほをかける, howokakeru] (exp,v1) to raise a sail [Add to Longdo]
[ほかげ, hokage] (n) sight of a sail [Add to Longdo]
掛け船;掛船;かけ船[ほかけぶね, hokakebune] (n) sailboat [Add to Longdo]
[ほげた, hogeta] (n) (sail) yard; boom [Add to Longdo]
[ほづな, hoduna] (n) halyard [Add to Longdo]
[はんせん(P);ほぶね, hansen (P); hobune] (n) sailing ship; sailing boat; sailing vessel; (P) [Add to Longdo]
前船[ほまえせん, homaesen] (n) sailboat; sailing boat [Add to Longdo]
[はんそう, hansou] (n,vs,adj-no) sailing; (P) [Add to Longdo]
柱;檣[ほばしら, hobashira] (n) mast [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The ship is about to set sail.その船はまさに出しようとしている。
The ship set sail only to sink two days later.その船は出して2日後に沈没した。
The ship will set sail for Hong Kong tomorrow at 3 p.m.その船は明日午後3時に香港へ向けて出する。
Bad weather prevented them from sailing.悪天候のため彼らは出できなかった。
A blast of wind swelled the sails.一陣の風をうけてがふくらんだ。
The sail tightened in the strong wind.強い風を受けてがぴんと張った。
You will see a forest of masts in the harbor.君は港内に林立する柱を見るであろう。 [M]
The wind blew against the sail.向かい風がに吹きつけた。
I am engrossed in sailing.私は走に夢中です。
Hoist your sail when the wind is fair.順風の時にを上げよ。
Can you see a sail on the horizon?水平線に船のが見えますか。
Can you see a sail on the horizon?水平線のところに船のが見えますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No ship not crewed by the damned and captained by a man so evil, Hell spat him back out, could have black sails, so couldn't be any other ship than The Black Pearl.[JA] 人相の悪い乗務員がいて それ以上に悪い船長がいる船で 黒いがあったから Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
I mean it. Have a nice trip, Mr Graham.[CN] 说真的格翰警官 一风顺 Shadow of a Doubt (1943)
Haul on the main brace! Make ready the guns![JA] 主を張れ 撃ちかた用意 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
But I have seen a ship with black sails.[JA] でも 黒いの船を見たぞ Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
You're as trim and as bonny as a sloop with new sails and a fresh coat of paint[JA] あなたは綺麗で美しい スループ型船での 新たな航海には キレイなコートで挨拶をと Treasure Planet (2002)
Set topsails and clear up this mess.[JA] をつけてこの混乱を片付けろ Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
I can just see you starting for China on a 26-foot sailboat.[CN] 我只能想象你乘着26英尺的船 去中国的样子 The Palm Beach Story (1942)
A little sailboat.[CN] 一艘小 Rebecca (1940)
We should drop canvas, sir.[JA] 布をたたむべきです Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
You've seen a ship with black sails, that's crewed by the damned and captained by a man so evil that Hell itself spat him back out?[JA] たまたま黒いを張ってて 人相の悪い船長が 舵を取ってただけじゃないか それと見間違えたんだろう? Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
Fire right into the canvas![CN] 朝布上开火! Battleship Potemkin (1925)
Hoist the sails! Split-quick, you dibbies![JA] を張るんだ モタモタするんじゃないよ! Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほ, ho] -Segel [Add to Longdo]
[ほばしら, hobashira] -Mast, Mastbaum [Add to Longdo]
[ほぶね, hobune] Segelschiff, Segelboot [Add to Longdo]
[ほぶね, hobune] Segelschiff, Segelboot [Add to Longdo]
[はんそう, hansou] -segeln [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top