ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bagman

B AE1 G M AH0 N   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bagman-, *bagman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bagman[SL] คนกรรโชกทรัพย์, See also: คนขู่กรรโชกเพื่อหวังทรัพย์คนอื่น, คนร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
bagman(n) คนพเนจร,พ่อค้าเร่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought you were way past being a bagman, Jerry.ผมคิดว่าคุณเลิกเป็นคนกรรโชกทรัพย์ ซะแล้วอีก เจอร์รี่ The Bank Job (2008)
Well if he was in the power deduction, I'd say, Daniels is your bagman.งั้นก็แปลว่าคนที่ชื่อแดเนียลเนี่ยล่ะที่นายต้องการ Prison Break: The Final Break (2009)
Well if he was in the power deduction, I'd say, Daniels is your bagman.ถ้าหมอนั่นเคยอยู่กลุ่มประหยัดพลังงาน ฉันว่า แดเนียลนี้แหล่ะ ที่ถือเงินอยู่ Free (2009)
Well, I was the bagman who paid her a quarter of a million dollars to disappear.ผมเป็นคนถือกระเป๋าเงิน จ่ายให้เธอ 250,000 ดอลล่าร์เพื่อให้เธอ หายตัวไป จำได้มั้ย? เพียงแต่ว่าเธอ ไม่ได้หายไปไกลที่ไหน Gimme Some Truth (2009)
He has a meeting next week with Al Qaeda's main bagman,เขามีประชุมสัปดาห์หน้า กับคนร้ายหลักของกลุ่มอัลคายด้า One Way (2010)
Solohob a bagman, a front.โซโลฮอบ เป็นเเค่ฉากหน้าเท่านั้น The Avengers (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BAGMAN    B AE1 G M AH0 N

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bagman \Bag"man\, n.; pl. {Bagmen}.
   A commercial traveler; one employed to solicit orders for
   manufacturers and tradesmen. --Thackeray.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bagman
   n 1: a salesman who travels to call on customers [syn:
      {traveling salesman}, {travelling salesman}, {commercial
      traveler}, {commercial traveller}, {roadman}, {bagman}]
   2: a racketeer assigned to collect or distribute payoff money

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top