Search result for

(66 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -八-, *八*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はち, hachi] (n) แปด (จำนวน)
[やっつ, yattsu] (n) แปดชิ้น/อย่าง
[ようか, youka] (n) วันที่แปดของเดือน,แปดวัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
百屋[やおや, yaoya] (n ) ร้านจำหน่ายผัก ร้านขายผัก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[はちがつ, hachigatsu] Thai: เดือนสิงหาคม English: August
百長[やおちょう, yaochou] Thai: การล้มมวย(เตี๊ยมไว้ล่วงหน้าในการแข่งขันว่าให้ใครเป็นผู้ชนะใครเป็นผู้แพ้)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[八, bā, ㄅㄚ] eight; all around, all sides
Radical: Decomposition:
Etymology: [ideographic] Two bent lines meaning "to divide"
[公, gōng, ㄍㄨㄥ] fair, equitable; public; duke
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  厶 (sī ) 
Etymology: [ideographic] To divide 八 what is private 厶
[六, liù, ㄌㄧㄡˋ] six
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: []
[兮, xī, ㄒㄧ] exclamatory particle
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  丂 (kǎo ㄎㄠˇ) 
Etymology: []
[共, gòng, ㄍㄨㄥˋ] all, total; together; to share
Radical: Decomposition: 廾 (gǒng ㄍㄨㄥˇ)  一 (yī )  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] Two hands 八 holding one object 廾
[兴, xìng, ㄒㄧㄥˋ] to thrive, to prosper, to flourish
Radical: Decomposition: 一 (yī )  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: []
[兵, bīng, ㄅㄧㄥ] soldier; troops, an army; warlike
Radical: Decomposition: 丘 (qiū ㄑㄧㄡ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] Two hands 八 holding an axe 丘
[其, qí, ㄑㄧˊ] his, her, its, their; that
Radical: Decomposition: 甘 (gān ㄍㄢ)  一 (yī )  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: []
[具, jù, ㄐㄩˋ] tool, implement; to draw up, to write
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  一 (yī )  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] Two hands 八 writing on a tablet 目
[典, diǎn, ㄉㄧㄢˇ] law, canon; scripture, classic; documentation
Radical: Decomposition: 曲 (qū ㄑㄩ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] Two hands 八 holding a book 冊

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);8[はち(P);や, hachi (P); ya] (num) eight; (P) [Add to Longdo]
つ(P);8つ[やっつ(P);やつ, yattsu (P); yatsu] (num) eight; (P) [Add to Longdo]
つあたりに[やつあたりに, yatsuatarini] (adv) indiscriminately; recklessly [Add to Longdo]
つ橋;ツ橋;橋;ッ橋[やつはし, yatsuhashi] (n) (1) type of sweet made with bean paste (local delicacy in Kyoto); cinnamon-seasoned cracknel (cookie); (2) zigzag bridge [Add to Longdo]
つ口;[やつくち, yatsukuchi] (n) small opening in the side of some traditional Japanese clothing (located where the sleeve meets the bodice, below the armpit) [Add to Longdo]
つ時[やつどき, yatsudoki] (n) (arch) (approx.) 2 o'clock (am or pm) [Add to Longdo]
つ手;[やつで, yatsude] (n) Japanese fatsia; Fatsia japonica; eight-fingered-leaf shrub [Add to Longdo]
つ手網[やつであみ, yatsudeami] (n) eight-armed scoop net [Add to Longdo]
つ切り;[やつぎり, yatsugiri] (n) octavo format (about 21.5 to 16.5 cm); cutting into 8 parts [Add to Longdo]
つ折り判[やつおりばん, yatsuoriban] (n) octavo [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bā, ㄅㄚ, ] eight; 8 [Add to Longdo]
·一五[bā yī wǔ, ㄅㄚ ㄧ ˇ, ·] cf Japanese surrender in WWII on 15th August 1945 [Add to Longdo]
一五[bā yī wǔ, ㄅㄚ ㄧ ˇ, ] cf Japanese surrender in WWII on 15th August 1945 [Add to Longdo]
九不离十[bā jiǔ bù lí shí, ㄅㄚ ㄐㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ ㄕˊ, / ] pretty close; very near; about right [Add to Longdo]
[bā xiān, ㄅㄚ ㄒㄧㄢ, ] the Eight Immortals [Add to Longdo]
仙桌[bā xiān zhuō, ㄅㄚ ㄒㄧㄢ ㄓㄨㄛ, ] old fashioned square table to seat eight people [Add to Longdo]
佰伴[Bā bǎi bàn, ㄅㄚ ㄅㄞˇ ㄅㄢˋ, ] Yaohan retail group [Add to Longdo]
倍体[bā bèi tǐ, ㄅㄚ ㄅㄟˋ ㄊㄧˇ, / ] octoploid [Add to Longdo]
[bā bā liù, ㄅㄚ ㄅㄚ ㄌㄧㄡˋ, ] Bye bye! (in chat room and text messages) [Add to Longdo]
分之一[bā fēn zhī yī, ㄅㄚ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one eighth [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Would you please meet me at Yaesu central gate of Tokyo Station on Monday May 10 at 3:00 p.m?5月10日月曜日の午後3時に東京駅重洲中央口で待ち合わせをしていただけませんか。
The race was fixed.あのレースは百長だった。
The rumor spread far and wide.うわさは四方方に広がった。
Don't take it out on me.オレにつ当たりするなよ。 [M]
Ken's team will win nine cases out of ten.ケンのチームは十中九勝つだろう。
This game is fixed.このゲームは百長だ。
In all likelihood you will pass the entrance exam if you use this textbook.この参考書を使えば、十中九入試に合格するだろう。
This system will work well in nine cases out of ten.この制度は十中九うまくいくだろう。
But I slept right through the class. Don't you ever sleep through an eight-thirty class?しかし私は授業の間ずっと寝ていました。あなたは今までで、時三十分からの授業で眠ったことはありませんか。
You cannot rely upon Jim's words since he tries to please everybody.ジムは方美人だから、彼の言うことは当てにならない。
You can make up to 80,000 yen a month in that part-time job.そのアルバイトで一ヶ月万円までは稼げる。
The hike will take no less than 8 hours.そのハイキングは時間もかかるでしょう。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The documents you came for are over there.[CN] 另一本的内容与其说是小说 不如说是卦杂志吧? Ready (2017)
When we got hit, we were pinned down,[JA] 銃撃を受け 方塞になりました The Flag House (2017)
Just like you already know that Louis kills for you out there whether he's taking your calls or not.[CN] 如果是这样 周后这些损失也会出现 也就是说你现在不安的唯一原因 就是你的诉讼没有理由 Divide and Conquer (2017)
RPGs, snipers.[JA] 方塞になりました Alt.truth (2017)
Pigsy, Sandy, see if anyone can be saved.[JA] 戒 悟浄... 救える者を捜せ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
One day, I'ma turn pro.[CN] 六年内 我们就培养了个全国冠军 个纽约金手套拳击赛冠军 我们现在有了好几位职业拳击手 CounterPunch (2017)
And he's got photos of his family and this is...[CN] 如果我只让克里斯去打 六回合或回合的比赛 他可能打不下来 CounterPunch (2017)
I'm Second Brother.[JA] 戒兄だよ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
With one year of inactivity, it's extremely difficult being who you were... because you become civilized.[CN] -我今天打了个回合 CounterPunch (2017)
For now and the next time this happens.[CN] 你胡说道 你真是个大骗子 我会... 我懂你的意思了 Mudmare (2017)
If I've been taking it out on you, I'm sorry.[JA] もしお前につ当たりしていたら 申し訳ない 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
Intelligence officers usually hedge their bets. It's...[JA] 情報部の幹部は いつも一かかなんです The Covenant (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
進細分記号[はちしんさいぶんきごう, hachishinsaibunkigou] octave device [Add to Longdo]
進数[はちしんすう, hachishinsuu] octal, base 8 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丈島[はちじょうじま, hachijoujima] (Insel suedlich von Tokyo) [Add to Longdo]
[はっぽう, happou] alle_Richtungen, alle_Seiten [Add to Longdo]
百屋[やおや, yaoya] Gemuesehaendler [Add to Longdo]
重桜[やえざくら, yaezakura] Kirschbluete_mit_mehr_als_5, Bluetenblaetter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top