ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

part

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -part-, *part*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
part-time(n) นอกเวลา, ไม่เต็มเวลา เช่น part-time job งานนอกเวลา ที่ไม่ใช่งานหลัก
come apart(vi) แยก, แตกออกเป็นส่วนๆ
in particular(adv) โดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Syn. especially
take part(vi) |in sth.| เข้าร่วม มีส่วนร่วม, Syn. participate
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์
ordinary partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ, See also: partnership, limited partnership
third party(n) บุคคลที่สาม, Syn. third person
apart from(prep) เว้นเสียแต่ว่า เช่น What is the best war film apart from Saving Private Ryan and Black Hawk Down?
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
part(n) ส่วน, See also: ส่วนหนึ่ง, ชิ้นส่วน, ส่วนประกอบ, Syn. piece, portion, fragment, Ant. whole, total, aggregate
part(n) อัตราส่วน, See also: ส่วนแบ่ง, Syn. ration
part(n) บทบาทในการแสดง, See also: บทบาท
part(n) บทพูด, See also: บทละคร
part(n) เสียงดนตรี, Syn. chorus, second
part(vt) แยก, See also: แบ่งแยก, แยกออก, แยกกัน, แยกทาง, Syn. divide, split, Ant. unite, join
part(adj) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่ง
party(n) งานเลี้ยง, See also: งานสังสรรค์, งานปาร์ตี้, Syn. bash, beanfeast
party(n) คณะ, See also: พวก, กลุ่ม, สมาคม, Syn. set, cluster, gang
party(n) พรรคการเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
part(พาร์ท) n. ส่วน, บริเวณ, หน้าที่ vi., vt. แบ่งแยก
part musicn. ดนตรีที่มีส่วนสำหรับการแสดงอย่างอิสระ
part of speechn. ส่วนต่าง ๆ ของคำพูดหรือข้อความ
part songn. เพลงเสียงประสาน
part-timeadj. adv. นอกเวลา
partake(พาร์เทค) v. เข้าร่วม, มีส่วน
parted(พาร์ท'ทิด) adj. แบ่งออกเป็นส่วน ๆ , ตาย, See also: partedness n.
parterren. แปลงดอกไม้, พื้นที่ที่รวมทั้งพื้นที่ปลูกสิ่งก่อสร้างเอาไว้.
parthenocarpyn. การเกิดผลโดยไม่มีการปฏิสนธิ.
parthenophobian. โรคกลัวผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
part(n) ส่วน, ฝ่าย, ข้าง, หน้าที่, บทบาท, ตอน, บริเวณ
part(vi) จากกัน, แยกทาง, พรากจากกัน, ทอดทิ้ง, แตกออก
part(vt) แบ่งเป็นส่วนๆ, แยกจากกัน, เผยอ, แตก, ปริ, แสกผม
partake(vi) ร่วมมือ, สมรู้ร่วมคิด, เข้าร่วม, มีส่วนแบ่ง
partaker(n) ผู้ร่วมมือ, ผู้สมรู้ร่วมคิด, ผู้เข้าร่วม
partial(adj) เป็นบางส่วน, ลำเอียง, อคติ, ไม่ยุติธรรม
partiality(n) ความลำเอียง, ความอคติ, ความไม่ยุติธรรม
partially(adv) เพียงบางส่วน, ไม่สมบูรณ์, ไม่ทั้งหมด
participant(n) ผู้มีส่วนร่วม, ผู้ร่วมมือ, ผู้ร่วมกระทำ
participate(vi) เข้าร่วม, ร่วมมือ, สมทบ, มีส่วนร่วม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
part ofบางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
part payment ruleกฎว่าด้วยการชำระหนี้แต่เพียงบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
part performanceการชำระหนี้แต่เพียงบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
part time agentตัวแทนไม่เต็มเวลา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
partal-การคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partedเป็นแฉก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parthenocarpic fruitผลลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parthenocarpyการเกิดผลลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parthenogenesisการเกิดโดยไม่ผสมพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parthenosporeพาร์ทิโนสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Part-time employmentการจ้างงานไม่เต็มเวลา [TU Subject Heading]
Part-time self-employmentอาชีพเสริม [TU Subject Heading]
Partialการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
partial cutoff trenchpartial cutoff trench, ร่องแกนทึบน้ำแบบบางส่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Partial Overlap System หรือ Taungya Systemการปลูกสร้างสวนป่าแบบชาวไร่ในรูปหมู่บ้าน ป่าไม้, Example: ระบบวนเกษตรประเภทหนึ่งที่มีการผสมผสานระหว่าง Simultaneous cropping system กับ Cyclical or shifting cultivation system เข้าด้วยกัน โดยมีการปลูกพืชไร่ควบกับการปลูกต้นไม้ ในระยะ 2-3 ปีแรกของรอบตัดฟันหนึ่งๆ หลังจากปีที่ 2 หรือ 3 ผ่านไปแล้วเรือนยอดของต้นไม้จะเริ่มปกคลุมพื้นที่จนทำให้ไม่สามารถปลูกพืช เกษตรควบด้วยได้ จึงปล่อยให้ต้นไม้เจริญเติบโตต่อไปเรื่อยๆ จนถึงอายุตัดฟันของต้นไม้ จึงทำการตัดต้นไม้ทั้งหมดในพื้นที่นั้นออกไปใช้ประโยชน์ จากนั้นจึงเริ่มปลูกต้นไม้ใหม่โดยปลูกควบกับพืชเกษตรเช่นเดียวกับการปฎิบัต ิในรอบตัดฟันแรก [สิ่งแวดล้อม]
partial sum (of an infinite series)ผลบวกย่อย (ของอนุกรมอนันต์), ผลบวกที่ได้จากการบวกพจน์ของอนุกรมอนันต์เข้าด้วยกันตั้งแต่พจน์แรกจนถึงพจน์ที่ n ตามลำดับ เขียนแทนผลบวกย่อยของอนุกรมอนันต์ด้วยสัญลักษณ์ Sn [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Participant observationการสังเกตการณ์แบบเข้าร่วม [TU Subject Heading]
Participation Processesกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Participatory rural appraisalการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม [TU Subject Heading]
Particleอนุภาค [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
particular(adj) นั้น ๆ (e.g. the particular place = สถานที่นั้น ๆ )
particular dayวันนั้นๆ
particulate(n) การยิงอนุภาค
partita[พาร์ติต้า] เพลงชุดประเภทสวีทประกอบด้วยเพลงสั้น ๆ หลายเพลงหรือชุดของแวริเอชั่นพาร์ติตาได้รับความนิยมในศตวรรษที่ 17 และ 18
partner country(n) เจ้าภาพร่วม
partnership(n) ความร่วมมือ
party to(adj) มีส่วน (รับรู้, เกี่ยวข้อง)...., , Syn. ้having knowledge of

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's the easy part.ได้งานแน่ Schindler's List (1993)
You're a prisoner? It's all part-and-parcel, the whole genie gig.มันเป็นส่วนหนึ่งไปแล้ว ภูตในตะเกียง Aladdin (1992)
Tonight, the part of Al will be played by a tall, dark and sinister ugly man.คืนนี้ ในบทบาทของอัล ถูกเล่นโดย ชาย สูง ดูชั่วร้ายและ น่ากลัว ข้าคือนายของเจ้าแล้ว Aladdin (1992)
Quit bitching! This is the part you do get paid for.อย่าบ่น เขาจ้างคุณมาทำหน้าที่นะ The Bodyguard (1992)
But take care... not to smile at any part of it.แต่พึ่งระวัง จงอย่าได้ยิ้มเยาะกับตอนใดของเรื่อง Wuthering Heights (1992)
He's part of our family now.เขาเป็น ส่วนหนึ่งของบ้านเราแล้ว Wuthering Heights (1992)
Especially if it's anything of which I have a part.โดยเฉพาะเมื่อฉันมีส่วน ทำให้หล่อนพอใจ Wuthering Heights (1992)
It was a marvelous effort on her part to discover that I did not love her.ต้องใช้ความพยายามอันน่าชื่นชม กว่าหล่อนจะพบว่าฉันมิได้ รักหล่อน Wuthering Heights (1992)
Nothing that God or Satan could inflict would have parted us.ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้า หรือซาตานทำ จะแยกเราออกจากกันได้ Wuthering Heights (1992)
Why have I made him angry then by taking your part a hundred times?งั้นเหตุใดฉันถึงทำให้ เขาโมโห เพราะรับแทนเธอ เป็นร้อยๆครั้ง Wuthering Heights (1992)
I didn't know you took my part.ฉันไม่เห็นรู้ว่าเธอรับแทน Wuthering Heights (1992)
If you're gonna wear a cast, feature it more. lt's part of the story.พี่คะ มาทำอะไรอยู่ตรงนี้เหรอคะ - อ๊ะ -คุณพ่อรอเราอยู่นะคะ Hero (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partA band of robbers attacked the party.
partAccident was caused by an error on the part of the driver.
partAccording to the newspaper he participated in the plot.
partA combination of parties formed the new government.
partA crowd of people were present at a party.
partA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
partA farewell party was held in honor of Mr Jones yesterday.
partA farewell party was held in honor of Mr Smith.
partA farewell party was held in honor of Mr Tanaka.
partA farewell party was held in honor of the retiring executive.
partA fifth part of the territory.
partA fool and his money are soon parted. [ Proverb ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิตติ(n) wall, See also: partition, Syn. ฝาเรือน, กำแพง, Count Unit: ด้าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ช่วงใดช่วงหนึ่ง(n) certain session, See also: particular session, Example: ความเร็วที่วัดได้มาจากความเร็วช่วงใดช่วงหนึ่งที่รถเคลื่อนที่
ผู้ร่วมประชุม(n) attendee at a meeting, See also: participant at a meeting, Syn. ผู้เข้าร่วมประชุม, Example: ผู้ร่วมประชุมซึ่งเป็นชาวมุสลิมต่างไม่กินอาหารและดื่มน้ำในช่วงกลางวัน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอน, Count Unit: คน
ผู้ร่วมรายการ(n) participant in a show, See also: one who assembles a list, Ant. ผู้ดำเนินรายการ, Example: ผู้ร่วมรายการแต่ละท่านล้วนเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการแสดงทั้งสิ้น, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทางรายการเชิญมาเพื่อทำกิจกรรมที่รายการจัดขึ้น
สมทบทุน(v) join donating, See also: participate in donation, Example: คณะอาจารย์สมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุจากการไปทัศนศึกษา, Thai Definition: รวมทุนเข้าไปด้วยหรือให้ทุนเพิ่มเติมเข้าไป
กองทัพมด(n) party, Example: คราวที่เขาย้ายบ้านเพื่อนๆ ไปช่วยกันขนของเป็นกองทัพมด, Count Unit: กองทัพ, Thai Definition: หมู่คนที่ช่วยกันขนของไปทีละเล็กละน้อยเป็นกระบวน
มีส่วนร่วม(v) participate in, See also: have a part in, have a hand in, Example: ผู้นำควรสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นและตัดสินปัญหา, Thai Definition: มีส่วนในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อื่น
ส่วน(n) part, See also: fragment
ส่วนงาน(n) part
แหวก(v) part, See also: break into, Syn. แยก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารชุด[ākhānchut] (n) EN: condominium ; condo  FR: appartement en copropriété [ m ] ; condo [ m ] (Québ.)
อคติ[akhati] (n) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion  FR: partialité [ f ]
อคติ[akhati] (n) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion  FR: préjugé [ m ] ; a priori [ m ] ; partialité [ f ]
อะไหล่[alai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièce détachée [ f ] ; pièce de rechange [ f ]
อาหลั่ย[ālai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièces détachées [ fpl ] ; pièce de rechange [ f ]
อัน[an] (n) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item  FR: machin [ m ] ; truc [ m ]
อนุภาค[anuphāk] (n) EN: particle  FR: particule [ f ]
อนุภาคนาโน[anuphāk nānō] (n) EN: nanoparticles  FR: nanoparticule [ f ] ; microparticule [ f ]
อพาร์ตเมนต์ = อพาร์ตเมนท์ = อพาร์ทเมนท์ = อพาร์ทเม้นต์[aphātmēn] (n) EN: apartment  FR: appartement [ m ]
อยุติธรรม[ayuttitham] (n) EN: injustice ; partiality  FR: injustice [ f ] ; partialité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
part
parte
parte
parti
parts
party
part's
partch
parted
partee

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
part
parts
party
parted
partly
partake
partial
parties
parting
partner

WordNet (3.0)
part(n) something determined in relation to something that includes it, Syn. component, portion, constituent, component part
part(n) something less than the whole of a human artifact, Syn. portion
part(n) a portion of a natural object, Syn. piece
part(n) that which concerns a person with regard to a particular role or situation
part(n) one of the portions into which something is regarded as divided and which together constitute a whole, Syn. division, section
part(n) a line of scalp that can be seen when sections of hair are combed in opposite directions, Syn. parting
part(n) the melody carried by a particular voice or instrument in polyphonic music, Syn. voice
partake(v) have some of the qualities or attributes of something
partake(v) have, give, or receive a share of, Syn. partake in, share
partake(v) consume, Syn. touch

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Part

v. t. [ imp. & p. p. Parted; p. pr. & vb. n. Parting. ] [ F. partir, L. partire, partiri, p. p. partitus, fr. pars, gen. partis, a part. See Part, n. ] [ 1913 Webster ]

1. To divide; to separate into distinct parts; to break into two or more parts or pieces; to sever. “Thou shalt part it in pieces.” Lev. ii. 6. [ 1913 Webster ]

There, [ celestial love ] parted into rainbow hues. Keble. [ 1913 Webster ]

2. To divide into shares; to divide and distribute; to allot; to apportion; to share. [ 1913 Webster ]

To part his throne, and share his heaven with thee. Pope. [ 1913 Webster ]

They parted my raiment among them. John xix. 24. [ 1913 Webster ]

3. To separate or disunite; to cause to go apart; to remove from contact or contiguity; to sunder. [ 1913 Webster ]

The Lord do so to me, and more also, if aught but death part thee and me. Ruth i. 17. [ 1913 Webster ]

While he blessed them, he was parted from them, and carried up into heaven. Luke xxiv. 51. [ 1913 Webster ]

The narrow seas that part
The French and English. Shak. [ 1913 Webster ]

4. Hence: To hold apart; to stand between; to intervene betwixt, as combatants. [ 1913 Webster ]

The stumbling night did part our weary powers. Shak. [ 1913 Webster ]

5. To separate by a process of extraction, elimination, or secretion; as, to part gold from silver. [ 1913 Webster ]

The liver minds his own affair, . . .
And parts and strains the vital juices. Prior. [ 1913 Webster ]

6. To leave; to quit. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Since presently your souls must part your bodies. Shak. [ 1913 Webster ]

7. To separate (a collection of objects) into smaller collections; as, to part one's hair in the middle. [ PJC ]


To part a cable (Naut.), to break it. --
To part company, to separate, as travelers or companions.
[ 1913 Webster ]

Part

v. i. 1. To be broken or divided into parts or pieces; to break; to become separated; to go asunder; as, rope parts; his hair parts in the middle. [ 1913 Webster ]

2. To go away; to depart; to take leave; to quit each other; hence, to die; -- often with from. [ 1913 Webster ]

He wrung Bassanio's hand, and so they parted. Shak. [ 1913 Webster ]

He owned that he had parted from the duke only a few hours before. Macaulay. [ 1913 Webster ]

His precious bag, which he would by no means part from. G. Eliot. [ 1913 Webster ]

3. To perform an act of parting; to relinquish a connection of any kind; -- followed by with or from; as, to part with one's money. [ 1913 Webster ]

Celia, for thy sake, I part
With all that grew so near my heart. Waller. [ 1913 Webster ]

Powerful hands . . . will not part
Easily from possession won with arms. Milton. [ 1913 Webster ]

It was strange to him that a father should feel no tenderness at parting with an only son. A. Trollope. [ 1913 Webster ]

4. To have a part or share; to partake. [ Obs. ] “They shall part alike.” 1 Sam. xxx. 24. [ 1913 Webster ]

Part

adv. Partly; in a measure. [ R. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Part

n. [ F. part, L. pars, gen. partis; cf. parere to bring forth, produce. Cf. Parent, Depart, Parcel, Partner, Party, Portion. ] 1. One of the portions, equal or unequal, into which anything is divided, or regarded as divided; something less than a whole; a number, quantity, mass, or the like, regarded as going to make up, with others, a larger number, quantity, mass, etc., whether actually separate or not; a piece; a fragment; a fraction; a division; a member; a constituent. [ 1913 Webster ]

And kept back part of the price, . . . and brought a certain part and laid it at the apostles'feet. Acts v. 2. [ 1913 Webster ]

Our ideas of extension and number -- do they not contain a secret relation of the parts ? Locke. [ 1913 Webster ]

I am a part of all that I have met. Tennyson. [ 1913 Webster ]

2. Hence, specifically: (a) An equal constituent portion; one of several or many like quantities, numbers, etc., into which anything is divided, or of which it is composed; proportional division or ingredient. [ 1913 Webster ]

An homer is the tenth part of an ephah. Ex. xvi. 36. [ 1913 Webster ]

A thought which, quartered, hath but one part wisdom,
And ever three parts coward. Shak. [ 1913 Webster ]

(b) A constituent portion of a living or spiritual whole; a member; an organ; an essential element. [ 1913 Webster ]

All the parts were formed . . . into one harmonious body. Locke. [ 1913 Webster ]

The pulse, the glow of every part. Keble. [ 1913 Webster ]

(c) A constituent of character or capacity; quality; faculty; talent; -- usually in the plural with a collective sense. “Men of considerable parts.” Burke. “Great quickness of parts.” Macaulay. [ 1913 Webster ]

Which maintained so politic a state of evil, that they will not admit any good part to intermingle with them. Shak. [ 1913 Webster ]

(d) Quarter; region; district; -- usually in the plural. “The uttermost part of the heaven.” Neh. i. 9. [ 1913 Webster ]

All parts resound with tumults, plaints, and fears. Dryden. [ 1913 Webster ]

(e) (Math.) Such portion of any quantity, as when taken a certain number of times, will exactly make that quantity; as, 3 is a part of 12; -- the opposite of multiple. Also, a line or other element of a geometrical figure. [ 1913 Webster ]

3. That which belongs to one, or which is assumed by one, or which falls to one, in a division or apportionment; share; portion; lot; interest; concern; duty; office. [ 1913 Webster ]

We have no part in David. 2 Sam. xx. 1. [ 1913 Webster ]

Accuse not Nature! she hath done her part;
Do thou but thine. Milton. [ 1913 Webster ]

Let me bear
My part of danger with an equal share. Dryden. [ 1913 Webster ]

4. Hence, specifically: (a) One of the opposing parties or sides in a conflict or a controversy; a faction. [ 1913 Webster ]

For he that is not against us is on our part. Mark ix. 40. [ 1913 Webster ]

Make whole kingdoms take her brother's part. Waller. [ 1913 Webster ]

(b) A particular character in a drama or a play; an assumed personification; also, the language, actions, and influence of a character or an actor in a play; or, figuratively, in real life; as, to play the part of Macbeth. See To act a part, under Act. [ 1913 Webster ]

That part
Was aptly fitted and naturally performed. Shak. [ 1913 Webster ]

It was a brute part of him to kill so capital a calf. Shak. [ 1913 Webster ]

Honor and shame from no condition rise;
Act well your part, there all the honor lies. Pope. [ 1913 Webster ]

(c) (Mus.) One of the different melodies of a concerted composition, which heard in union compose its harmony; also, the music for each voice or instrument; as, the treble, tenor, or bass part; the violin part, etc. [ 1913 Webster ]


For my part, so far as concerns me; for my share. --
For the most part. See under Most, a. --
In good part, as well done; favorably; acceptably; in a friendly manner; as, to take an act in good part. Hooker. --
In ill part, unfavorably; with displeasure. --
In part, in some degree; partly. --
Part and parcel, an essential or constituent portion; -- a reduplicative phrase. Cf. might and main, kith and kin, etc. “She was . . . part and parcel of the race and place.” Howitt. --
Part of speech (Gram.), a sort or class of words of a particular character; thus, the noun is a part of speech denoting the name of a thing; the verb is a part of speech which asserts something of the subject of a sentence. --
Part owner (Law), one of several owners or tenants in common. See Joint tenant, under Joint. --
Part singing, singing in which two or more of the harmonic parts are taken. --
Part song, a song in two or more (commonly four) distinct vocal parts. “A part song differs from a madrigal in its exclusion of contrapuntual devices; from a glee, in its being sung by many voices, instead of by one only, to each part.” Stainer & Barrett.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Portion; section; division; fraction; fragment; piece; share; constituent. See Portion, and Section. [ 1913 Webster ]

Partable

a. See Partible. Camden. [ 1913 Webster ]

Partage

n. [ F. See Part, v. & n. ] [ 1913 Webster ]

1. Division; the act of dividing or sharing. [ Obs. ] Fuller. [ 1913 Webster ]

2. Part; portion; share. [ Obs. ] Ford. [ 1913 Webster ]

Partake

v. i. [ imp. Partook p. p. Partaken p. pr. & vb. n. Partaking. ] [ Part + take. ] [ 1913 Webster ]

1. To take a part, portion, lot, or share, in common with others; to have a share or part; to participate; to share; as, to partake of a feast with others. “Brutes partake in this faculty.” Locke. [ 1913 Webster ]

When I against myself with thee partake. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To have something of the properties, character, or office; -- usually followed by of. [ 1913 Webster ]

The attorney of the Duchy of Lancaster partakes partly of a judge, and partly of an attorney-general. Bacon. [ 1913 Webster ]

partake

v. t. 1. To partake of; to have a part or share in; to share. [ 1913 Webster ]

Let every one partake the general joy. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. To admit to a share; to cause to participate; to give a part to. [ Obs. ] Spencer. [ 1913 Webster ]

3. To distribute; to communicate. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

partaker

n. 1. One who partakes; a sharer; a participator. [ 1913 Webster ]

Partakers of their spiritual things. Rom. xv. 27. [ 1913 Webster ]

Wish me partaker in my happiness. Shark. [ 1913 Webster ]

2. An accomplice; an associate; a partner. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Partakers wish them in the blood of the prophets. Matt. xxiii. 30. [ 1913 Webster ]

partan

n. [ Cf. Ir. & Gael. partan. ] (Zool.) An edible British crab. [ Prov. Eng. ] [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhe, ㄓㄜ˙, / ] particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending #26 [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, ] part #141 [Add to Longdo]
部分[bù fèn, ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ,  ] part; share; section; piece #405 [Add to Longdo]
[dǎng, ㄉㄤˇ, / ] party; association; club; society; surname Dang #601 [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, ] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy #870 [Add to Longdo]
党委[dǎng wěi, ㄉㄤˇ ㄨㄟˇ,   /  ] Party committee #2,788 [Add to Longdo]
局部[jú bù, ㄐㄩˊ ㄅㄨˋ,  ] part; local #3,299 [Add to Longdo]
伙伴[huǒ bàn, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ,  ] partner (for an activity) #3,302 [Add to Longdo]
外地[wài dì, ㄨㄞˋ ㄉㄧˋ,  ] parts of the country other than where one is; foreign lands #3,546 [Add to Longdo]
一行[yī xíng, ㄧ ㄒㄧㄥˊ,  ] party; delegation #4,826 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一部[いちぶ, ichibu] TH: ส่วนหนึ่ง, ส่วนย่อย  EN: part

German-Thai: Longdo Dictionary
Partei(n) |die, pl. Parteien| พรรคการเมือง
Parteien(n) |pl.|, See also: die Partei
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
gespartes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินสะสม, เงินออมทรัพย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlagszahlung { f }; Teilzahlung { f }part payment [Add to Longdo]
Aktenteil { m }part of a file [Add to Longdo]
Halbtagsarbeit { f }; Halbtagsstelle { f }part time job [Add to Longdo]
Körperteil { m }part of the body [Add to Longdo]
Miteigentümer { m }part owner [Add to Longdo]
Partner { m } | Partner { pl }mate | mates [Add to Longdo]
Partei { f } [ pol. ] | Parteien { pl }party | parties [Add to Longdo]
Partei { f } [ jur. ] | die streitenden Parteien | vertragsschließende Parteien | ein Dritterparty | the parties to a dispute | contracting parties | a third party [Add to Longdo]
Partei ergreifento take sides [Add to Longdo]
Partei ergreifen fürto side with [Add to Longdo]
Parteibuch { n }membership book [Add to Longdo]
Parteienfinanzierung { f }party financing [Add to Longdo]
Parteigeist { m }; Parteigesinnung { f }party spirit [Add to Longdo]
Parteigeist { m }factiousness [Add to Longdo]
Parteilinie { f }party line [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, Syn. petit part
partir(vi) |je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent| ออกไป, ไป, เริ่มออกไป เช่น Il est parti en France à huit heures. เขาเดินทางออกไปฝรั่งเศสตอนแปดโมงแล้ว, Syn. aller, provenir
partir en avion(vi) ไปด้วยเครื่องบิน, บินไป, See also: voler, Syn. prendre l'avion, aller en avion
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
partir en voyage(vi) ท่องเที่ยว, Syn. voyager
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), Syn. envoyer

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion #21 [Add to Longdo]
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) #25 [Add to Longdo]
として[toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) #33 [Add to Longdo]
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") #43 [Add to Longdo]
号(P);號[ごう, gou] (n, n-suf) (1) number; edition; make; model; issue; part of that group; (2) sobriquet; pen-name; (P) #74 [Add to Longdo]
[かい, kai] (n, n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) #98 [Add to Longdo]
[べ, be] (n, n-suf) (1) (higher than a 課) department (in an organization); division; bureau; (2) club; (3) part; component; element; (4) category; (ctr) (5) counter for copies of a newspaper or magazine; (P) #104 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part [Add to Longdo]
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part [Add to Longdo]
サードパーティー[さーどぱーていー, sa-dopa-tei-] third party [Add to Longdo]
スペア部品[スペアぶひん, supea buhin] spare part [Add to Longdo]
ディスクパーティション[でいすくぱーていしょん, deisukupa-teishon] disk partition [Add to Longdo]
パーツ[ぱーつ, pa-tsu] parts (as in computer parts) [Add to Longdo]
パーティション[ぱーていしょん, pa-teishon] partition (vs), cubicle [Add to Longdo]
パーティションを切る[パーティションをきる, pa-teishon wokiru] to partition [Add to Longdo]
パーティションテーブル[ぱーていしょんてーぶる, pa-teishonte-buru] partition table [Add to Longdo]
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] partner relation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とう, tou] PARTEI [Add to Longdo]
党員[とういん, touin] Parteimitglied [Add to Longdo]
党派[とうは, touha] Partei, Fraktion [Add to Longdo]
党首[とうしゅ, toushu] Parteivorsitzender [Add to Longdo]
相手[あいて, aite] Partner, Gegner [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top