ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

part

P AA1 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -part-, *part*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
part-time(n) นอกเวลา, ไม่เต็มเวลา เช่น part-time job งานนอกเวลา ที่ไม่ใช่งานหลัก
come apart(vi) แยก, แตกออกเป็นส่วนๆ
in particular(adv) โดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Syn. especially
take part(vi) |in sth.| เข้าร่วม มีส่วนร่วม, Syn. participate
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์
ordinary partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ, See also: partnership, limited partnership
third party(n) บุคคลที่สาม, Syn. third person
apart from(prep) เว้นเสียแต่ว่า เช่น What is the best war film apart from Saving Private Ryan and Black Hawk Down?
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
part(n) ส่วน, See also: ส่วนหนึ่ง, ชิ้นส่วน, ส่วนประกอบ, Syn. piece, portion, fragment, Ant. whole, total, aggregate
part(n) อัตราส่วน, See also: ส่วนแบ่ง, Syn. ration
part(n) บทบาทในการแสดง, See also: บทบาท
part(n) บทพูด, See also: บทละคร
part(n) เสียงดนตรี, Syn. chorus, second
part(vt) แยก, See also: แบ่งแยก, แยกออก, แยกกัน, แยกทาง, Syn. divide, split, Ant. unite, join
part(adj) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่ง
party(n) งานเลี้ยง, See also: งานสังสรรค์, งานปาร์ตี้, Syn. bash, beanfeast
party(n) คณะ, See also: พวก, กลุ่ม, สมาคม, Syn. set, cluster, gang
party(n) พรรคการเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
part(พาร์ท) n. ส่วน, บริเวณ, หน้าที่ vi., vt. แบ่งแยก
part musicn. ดนตรีที่มีส่วนสำหรับการแสดงอย่างอิสระ
part of speechn. ส่วนต่าง ๆ ของคำพูดหรือข้อความ
part songn. เพลงเสียงประสาน
part-timeadj. adv. นอกเวลา
partake(พาร์เทค) v. เข้าร่วม, มีส่วน
parted(พาร์ท'ทิด) adj. แบ่งออกเป็นส่วน ๆ , ตาย, See also: partedness n.
parterren. แปลงดอกไม้, พื้นที่ที่รวมทั้งพื้นที่ปลูกสิ่งก่อสร้างเอาไว้.
parthenocarpyn. การเกิดผลโดยไม่มีการปฏิสนธิ.
parthenophobian. โรคกลัวผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
part(n) ส่วน, ฝ่าย, ข้าง, หน้าที่, บทบาท, ตอน, บริเวณ
part(vi) จากกัน, แยกทาง, พรากจากกัน, ทอดทิ้ง, แตกออก
part(vt) แบ่งเป็นส่วนๆ, แยกจากกัน, เผยอ, แตก, ปริ, แสกผม
partake(vi) ร่วมมือ, สมรู้ร่วมคิด, เข้าร่วม, มีส่วนแบ่ง
partaker(n) ผู้ร่วมมือ, ผู้สมรู้ร่วมคิด, ผู้เข้าร่วม
partial(adj) เป็นบางส่วน, ลำเอียง, อคติ, ไม่ยุติธรรม
partiality(n) ความลำเอียง, ความอคติ, ความไม่ยุติธรรม
partially(adv) เพียงบางส่วน, ไม่สมบูรณ์, ไม่ทั้งหมด
participant(n) ผู้มีส่วนร่วม, ผู้ร่วมมือ, ผู้ร่วมกระทำ
participate(vi) เข้าร่วม, ร่วมมือ, สมทบ, มีส่วนร่วม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
part ofบางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
part payment ruleกฎว่าด้วยการชำระหนี้แต่เพียงบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
part performanceการชำระหนี้แต่เพียงบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
part time agentตัวแทนไม่เต็มเวลา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
partal-การคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partedเป็นแฉก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parthenocarpic fruitผลลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parthenocarpyการเกิดผลลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parthenogenesisการเกิดโดยไม่ผสมพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parthenosporeพาร์ทิโนสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Part-time employmentการจ้างงานไม่เต็มเวลา [TU Subject Heading]
Part-time self-employmentอาชีพเสริม [TU Subject Heading]
Partialการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
partial cutoff trenchpartial cutoff trench, ร่องแกนทึบน้ำแบบบางส่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Partial Overlap System หรือ Taungya Systemการปลูกสร้างสวนป่าแบบชาวไร่ในรูปหมู่บ้าน ป่าไม้, Example: ระบบวนเกษตรประเภทหนึ่งที่มีการผสมผสานระหว่าง Simultaneous cropping system กับ Cyclical or shifting cultivation system เข้าด้วยกัน โดยมีการปลูกพืชไร่ควบกับการปลูกต้นไม้ ในระยะ 2-3 ปีแรกของรอบตัดฟันหนึ่งๆ หลังจากปีที่ 2 หรือ 3 ผ่านไปแล้วเรือนยอดของต้นไม้จะเริ่มปกคลุมพื้นที่จนทำให้ไม่สามารถปลูกพืช เกษตรควบด้วยได้ จึงปล่อยให้ต้นไม้เจริญเติบโตต่อไปเรื่อยๆ จนถึงอายุตัดฟันของต้นไม้ จึงทำการตัดต้นไม้ทั้งหมดในพื้นที่นั้นออกไปใช้ประโยชน์ จากนั้นจึงเริ่มปลูกต้นไม้ใหม่โดยปลูกควบกับพืชเกษตรเช่นเดียวกับการปฎิบัต ิในรอบตัดฟันแรก [สิ่งแวดล้อม]
partial sum (of an infinite series)ผลบวกย่อย (ของอนุกรมอนันต์), ผลบวกที่ได้จากการบวกพจน์ของอนุกรมอนันต์เข้าด้วยกันตั้งแต่พจน์แรกจนถึงพจน์ที่ n ตามลำดับ เขียนแทนผลบวกย่อยของอนุกรมอนันต์ด้วยสัญลักษณ์ Sn [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Participant observationการสังเกตการณ์แบบเข้าร่วม [TU Subject Heading]
Participation Processesกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Participatory rural appraisalการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม [TU Subject Heading]
Particleอนุภาค [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
particular(adj) นั้น ๆ (e.g. the particular place = สถานที่นั้น ๆ )
particular dayวันนั้นๆ
particulate(n) การยิงอนุภาค
partita[พาร์ติต้า] เพลงชุดประเภทสวีทประกอบด้วยเพลงสั้น ๆ หลายเพลงหรือชุดของแวริเอชั่นพาร์ติตาได้รับความนิยมในศตวรรษที่ 17 และ 18
partner country(n) เจ้าภาพร่วม
partnership(n) ความร่วมมือ
party to(adj) มีส่วน (รับรู้, เกี่ยวข้อง)...., , Syn. ้having knowledge of

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hear it's one of the biggest places in that part of the country, and you just can't beat it for beauty.ได้ยินมาว่ามันเป็นคฤหาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้น และไม่มีที่ไหนสวยสู้มันได้ Rebecca (1940)
"You'd look rather foolish trying to divorce me now after four days of marriage, so I'll play the part of a devoted wife, mistress of your precious Manderley."คุณต้องดูโง่เง่าเเน่ที่พยายามจะหย่ากับฉัน หลังจากเเต่งงานได้เพียง 4วัน' "ดังนั้นฉันจะเล่นตามบท เป็นภรรยาที่อุทิศตัว และเป็นนายหญิงให้แมนเดอเลย์ที่คุณรัก" Rebecca (1940)
And we know how to deal with it in our part of the world, strange as it may seem to you.เเละเรารู้ว่าจะจัดการกับคนเเบบนี้ยังไง คุณฟังเเล้วอาจจะไม่เข้าใจ Rebecca (1940)
The Commandant has his villa nearby, where his wife does her part to keep up a respectable family life, just like in any other garrison town.ส่วนผู้บังคับบัญชา มีคฤหาสน์อยู่ใกล้ๆนั่นเอง และภรรยาของพวกเค้า ก็ทำหน้าที่ดูแลครอบครัว เหมือนๆกับทุกครอบครัวตามชานเมือง Night and Fog (1956)
These new towns are part of their economy.เมืองใหม่เหล่านี้ ก็จะเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ Night and Fog (1956)
It don't prove anything. It's just part of the picture.มันไม่ได้พิสูจน์อะไร มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพ 12 Angry Men (1957)
- I don't want any part of them.- ฉันไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาใด ๆ 12 Angry Men (1957)
All of the projecting part of the hook... ... the curve and the point, was covered with sardines... ... each sardine hooked through both eyes so they made a garland of the projecting steel.และทุกส่วนที่ยื่นของเบ็ด เส้นโค้งและจุดที่ถูกปกคลุม ด้วย ปลาซาร์ดีนสด แต่ละปลา ซาร์ดีนติดยาเสพติด The Old Man and the Sea (1958)
There was no part of the hook that a fish could feel... ... that was not sweet-smelling and good-tasting.มีส่วนหนึ่งของเบ็ดไม่ได้ ว่าเป็นปลาที่ดีอาจจะรู้สึกว่า ไม่ได้ หวานกลิ่นและรสชาติดี The Old Man and the Sea (1958)
Perhaps he has been hooked before, and he remembers part of it.และเขาจำได้ว่าส่วนหนึ่งของ มัน The Old Man and the Sea (1958)
He knew quite well the pattern of what could happen... ... when he reached the inner part of the current... ... but there was nothing to be done now.เขารู้ว่าค่อนข้างดีรูปแบบของ สิ่งที่อาจ เกิดขึ้นเมื่อเขาไปถึงส่วนด้าน ใน ของปัจจุบัน แต่ก็มี The Old Man and the Sea (1958)
He was stiff and sore now... ... and his wounds and all of the strained parts of his body hurt.เขาเป็นคนที่แข็งและเจ็บใน ขณะนี้ และบาดแผลของเขาและ ทั้งหมดของ ส่วนตึงเครียดของร่างกายของ เขาเจ็บ The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partA band of robbers attacked the party.
partAccident was caused by an error on the part of the driver.
partAccording to the newspaper he participated in the plot.
partA combination of parties formed the new government.
partA crowd of people were present at a party.
partA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
partA farewell party was held in honor of Mr Jones yesterday.
partA farewell party was held in honor of Mr Smith.
partA farewell party was held in honor of Mr Tanaka.
partA farewell party was held in honor of the retiring executive.
partA fifth part of the territory.
partA fool and his money are soon parted. [ Proverb ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิตติ(n) wall, See also: partition, Syn. ฝาเรือน, กำแพง, Count Unit: ด้าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ช่วงใดช่วงหนึ่ง(n) certain session, See also: particular session, Example: ความเร็วที่วัดได้มาจากความเร็วช่วงใดช่วงหนึ่งที่รถเคลื่อนที่
ผู้ร่วมประชุม(n) attendee at a meeting, See also: participant at a meeting, Syn. ผู้เข้าร่วมประชุม, Example: ผู้ร่วมประชุมซึ่งเป็นชาวมุสลิมต่างไม่กินอาหารและดื่มน้ำในช่วงกลางวัน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอน, Count Unit: คน
ผู้ร่วมรายการ(n) participant in a show, See also: one who assembles a list, Ant. ผู้ดำเนินรายการ, Example: ผู้ร่วมรายการแต่ละท่านล้วนเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการแสดงทั้งสิ้น, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทางรายการเชิญมาเพื่อทำกิจกรรมที่รายการจัดขึ้น
สมทบทุน(v) join donating, See also: participate in donation, Example: คณะอาจารย์สมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุจากการไปทัศนศึกษา, Thai Definition: รวมทุนเข้าไปด้วยหรือให้ทุนเพิ่มเติมเข้าไป
กองทัพมด(n) party, Example: คราวที่เขาย้ายบ้านเพื่อนๆ ไปช่วยกันขนของเป็นกองทัพมด, Count Unit: กองทัพ, Thai Definition: หมู่คนที่ช่วยกันขนของไปทีละเล็กละน้อยเป็นกระบวน
มีส่วนร่วม(v) participate in, See also: have a part in, have a hand in, Example: ผู้นำควรสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นและตัดสินปัญหา, Thai Definition: มีส่วนในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อื่น
ส่วน(n) part, See also: fragment
ส่วนงาน(n) part
แหวก(v) part, See also: break into, Syn. แยก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารชุด[ākhānchut] (n) EN: condominium ; condo  FR: appartement en copropriété [ m ] ; condo [ m ] (Québ.)
อคติ[akhati] (n) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion  FR: partialité [ f ]
อคติ[akhati] (n) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion  FR: préjugé [ m ] ; a priori [ m ] ; partialité [ f ]
อะไหล่[alai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièce détachée [ f ] ; pièce de rechange [ f ]
อาหลั่ย[ālai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièces détachées [ fpl ] ; pièce de rechange [ f ]
อัน[an] (n) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item  FR: machin [ m ] ; truc [ m ]
อนุภาค[anuphāk] (n) EN: particle  FR: particule [ f ]
อนุภาคนาโน[anuphāk nānō] (n) EN: nanoparticles  FR: nanoparticule [ f ] ; microparticule [ f ]
อพาร์ตเมนต์ = อพาร์ตเมนท์ = อพาร์ทเมนท์ = อพาร์ทเม้นต์[aphātmēn] (n) EN: apartment  FR: appartement [ m ]
อยุติธรรม[ayuttitham] (n) EN: injustice ; partiality  FR: injustice [ f ] ; partialité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PART P AA1 R T
PARTY P AA1 R T IY0
PARTI P AA1 R T IY0
PARTS P AA1 R T S
PARTE P AA1 R T EY0
PARTE P AA1 R T
PARTED P AA1 R T AH0 D
PARTCH P AA1 R CH
PART'S P AA1 R T S
PARTED P AA1 R T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
part (v) pˈaːt (p aa1 t)
parts (v) pˈaːts (p aa1 t s)
party (n) pˈaːtiː (p aa1 t ii)
parted (v) pˈaːtɪd (p aa1 t i d)
partly (a) pˈaːtliː (p aa1 t l ii)
partake (v) pˈaːtˈɛɪk (p aa1 t ei1 k)
partial (j) pˈaːʃl (p aa1 sh l)
parties (n) pˈaːtɪz (p aa1 t i z)
parting (v) pˈaːtɪŋ (p aa1 t i ng)
partner (v) pˈaːtnər (p aa1 t n @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhe, ㄓㄜ˙, / ] particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending, #26 [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, ] part, #141 [Add to Longdo]
部分[bù fèn, ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ, ] part; share; section; piece, #405 [Add to Longdo]
[dǎng, ㄉㄤˇ, / ] party; association; club; society; surname Dang, #601 [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, ] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy, #870 [Add to Longdo]
党委[dǎng wěi, ㄉㄤˇ ㄨㄟˇ, / ] Party committee, #2,788 [Add to Longdo]
局部[jú bù, ㄐㄩˊ ㄅㄨˋ, ] part; local, #3,299 [Add to Longdo]
伙伴[huǒ bàn, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, ] partner (for an activity), #3,302 [Add to Longdo]
外地[wài dì, ㄨㄞˋ ㄉㄧˋ, ] parts of the country other than where one is; foreign lands, #3,546 [Add to Longdo]
一行[yī xíng, ㄧ ㄒㄧㄥˊ, ] party; delegation, #4,826 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一部[いちぶ, ichibu] TH: ส่วนหนึ่ง, ส่วนย่อย  EN: part

German-Thai: Longdo Dictionary
Partei(n) |die, pl. Parteien| พรรคการเมือง
Parteien(n) |pl.|, See also: die Partei
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
gespartes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินสะสม, เงินออมทรัพย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlagszahlung { f }; Teilzahlung { f }part payment [Add to Longdo]
Aktenteil { m }part of a file [Add to Longdo]
Halbtagsarbeit { f }; Halbtagsstelle { f }part time job [Add to Longdo]
Körperteil { m }part of the body [Add to Longdo]
Miteigentümer { m }part owner [Add to Longdo]
Partner { m } | Partner { pl }mate | mates [Add to Longdo]
Partei { f } [ pol. ] | Parteien { pl }party | parties [Add to Longdo]
Partei { f } [ jur. ] | die streitenden Parteien | vertragsschließende Parteien | ein Dritterparty | the parties to a dispute | contracting parties | a third party [Add to Longdo]
Partei ergreifento take sides [Add to Longdo]
Partei ergreifen fürto side with [Add to Longdo]
Parteibuch { n }membership book [Add to Longdo]
Parteienfinanzierung { f }party financing [Add to Longdo]
Parteigeist { m }; Parteigesinnung { f }party spirit [Add to Longdo]
Parteigeist { m }factiousness [Add to Longdo]
Parteilinie { f }party line [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, Syn. petit part
partir(vi) |je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent| ออกไป, ไป, เริ่มออกไป เช่น Il est parti en France à huit heures. เขาเดินทางออกไปฝรั่งเศสตอนแปดโมงแล้ว, Syn. aller, provenir
partir en avion(vi) ไปด้วยเครื่องบิน, บินไป, See also: voler, Syn. prendre l'avion, aller en avion
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
partir en voyage(vi) ท่องเที่ยว, Syn. voyager
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), Syn. envoyer

Japanese-English: EDICT Dictionary
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) Scottish National Party; SNP [Add to Longdo]
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
あんぽ柿[あんぽがき, anpogaki] (n) (See 干し柿) partially-dried Japanese persimmon [Add to Longdo]
いらっしゃる[irassharu] (v5aru, vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
おじゃる[ojaru] (v4r) (1) (arch) (hon) (See いらっしゃる) to come; to go; to be; (aux-v) (2) (See であります) (usu. after the particle 'de') forms a polite copula [Add to Longdo]
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お誕生会;御誕生会[おたんじょうかい, otanjoukai] (n) (See 誕生会) birthday party [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part [Add to Longdo]
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part [Add to Longdo]
サードパーティー[さーどぱーていー, sa-dopa-tei-] third party [Add to Longdo]
スペア部品[スペアぶひん, supea buhin] spare part [Add to Longdo]
ディスクパーティション[でいすくぱーていしょん, deisukupa-teishon] disk partition [Add to Longdo]
パーツ[ぱーつ, pa-tsu] parts (as in computer parts) [Add to Longdo]
パーティション[ぱーていしょん, pa-teishon] partition (vs), cubicle [Add to Longdo]
パーティションを切る[パーティションをきる, pa-teishon wokiru] to partition [Add to Longdo]
パーティションテーブル[ぱーていしょんてーぶる, pa-teishonte-buru] partition table [Add to Longdo]
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] partner relation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とう, tou] PARTEI [Add to Longdo]
党員[とういん, touin] Parteimitglied [Add to Longdo]
党派[とうは, touha] Partei, Fraktion [Add to Longdo]
党首[とうしゅ, toushu] Parteivorsitzender [Add to Longdo]
相手[あいて, aite] Partner, Gegner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Part \Part\ (p[aum]rt), n. [F. part, L. pars, gen. partis; cf.
   parere to bring forth, produce. Cf. {Parent}, {Depart},
   {Parcel}, {Partner}, {Party}, {Portion}.]
   1. One of the portions, equal or unequal, into which anything
    is divided, or regarded as divided; something less than a
    {whole}; a number, quantity, mass, or the like, regarded
    as going to make up, with others, a larger number,
    quantity, mass, etc., whether actually separate or not; a
    piece; a fragment; a fraction; a division; a member; a
    constituent.
    [1913 Webster]
 
       And kept back part of the price, . . . and brought a
       certain part and laid it at the apostles'feet.
                          --Acts v. 2.
    [1913 Webster]
 
       Our ideas of extension and number -- do they not
       contain a secret relation of the parts ? --Locke.
    [1913 Webster]
 
       I am a part of all that I have met.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, specifically:
    (a) An equal constituent portion; one of several or many
      like quantities, numbers, etc., into which anything is
      divided, or of which it is composed; proportional
      division or ingredient.
      [1913 Webster]
 
         An homer is the tenth part of an ephah. --Ex.
                          xvi. 36.
      [1913 Webster]
 
         A thought which, quartered, hath but one part
         wisdom,
         And ever three parts coward.   --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) A constituent portion of a living or spiritual whole;
      a member; an organ; an essential element.
      [1913 Webster]
 
         All the parts were formed . . . into one
         harmonious body.         --Locke.
      [1913 Webster]
 
         The pulse, the glow of every part. --Keble.
      [1913 Webster]
    (c) A constituent of character or capacity; quality;
      faculty; talent; -- usually in the plural with a
      collective sense. "Men of considerable parts."
      --Burke. "Great quickness of parts." --Macaulay.
      [1913 Webster]
 
         Which maintained so politic a state of evil,
         that they will not admit any good part to
         intermingle with them.      --Shak.
      [1913 Webster]
    (d) Quarter; region; district; -- usually in the plural.
      "The uttermost part of the heaven." --Neh. i. 9.
      [1913 Webster]
 
         All parts resound with tumults, plaints, and
         fears.              --Dryden.
      [1913 Webster]
    (e) (Math.) Such portion of any quantity, as when taken a
      certain number of times, will exactly make that
      quantity; as, 3 is a part of 12; -- the opposite of
      {multiple}. Also, a line or other element of a
      geometrical figure.
      [1913 Webster]
 
   3. That which belongs to one, or which is assumed by one, or
    which falls to one, in a division or apportionment; share;
    portion; lot; interest; concern; duty; office.
    [1913 Webster]
 
       We have no part in David.       --2 Sam. xx.
                          1.
    [1913 Webster]
 
       Accuse not Nature! she hath done her part;
       Do thou but thine.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Let me bear
       My part of danger with an equal share. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, specifically:
    (a) One of the opposing parties or sides in a conflict or
      a controversy; a faction.
      [1913 Webster]
 
         For he that is not against us is on our part.
                          --Mark ix. 40.
      [1913 Webster]
 
         Make whole kingdoms take her brother's part.
                          --Waller.
      [1913 Webster]
    (b) A particular character in a drama or a play; an
      assumed personification; also, the language, actions,
      and influence of a character or an actor in a play;
      or, figuratively, in real life; as, to play the part
      of Macbeth. See {To act a part}, under {Act}.
      [1913 Webster]
 
         That part
         Was aptly fitted and naturally performed.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         It was a brute part of him to kill so capital a
         calf.               --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Honor and shame from no condition rise;
         Act well your part, there all the honor lies.
                          --Pope.
      [1913 Webster]
    (c) (Mus.) One of the different melodies of a concerted
      composition, which heard in union compose its harmony;
      also, the music for each voice or instrument; as, the
      treble, tenor, or bass part; the violin part, etc.
      [1913 Webster]
 
   {For my part}, so far as concerns me; for my share.
 
   {For the most part}. See under {Most}, a.
 
   {In good part}, as well done; favorably; acceptably; in a
    friendly manner; as, to take an act in good part.
    --Hooker.
 
   {In ill part}, unfavorably; with displeasure.
 
   {In part}, in some degree; partly.
 
   {Part and parcel}, an essential or constituent portion; -- a
    reduplicative phrase. Cf. {might and main}, {kith and
    kin}, etc. "She was . . . part and parcel of the race and
    place." --Howitt.
 
   {Part of speech} (Gram.), a sort or class of words of a
    particular character; thus, the noun is a part of speech
    denoting the name of a thing; the verb is a part of speech
    which asserts something of the subject of a sentence.
 
   {Part owner} (Law), one of several owners or tenants in
    common. See {Joint tenant}, under {Joint}.
 
   {Part singing}, singing in which two or more of the harmonic
    parts are taken.
 
   {Part song}, a song in two or more (commonly four) distinct
    vocal parts. "A part song differs from a madrigal in its
    exclusion of contrapuntual devices; from a glee, in its
    being sung by many voices, instead of by one only, to each
    part." --Stainer & Barrett.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Portion; section; division; fraction; fragment; piece;
     share; constituent. See {Portion}, and {Section}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Part \Part\ (p[aum]rt), v. t. [imp. & p. p. {Parted}; p. pr. &
   vb. n. {Parting}.] [F. partir, L. partire, partiri, p. p.
   partitus, fr. pars, gen. partis, a part. See {Part}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To divide; to separate into distinct parts; to break into
    two or more parts or pieces; to sever. "Thou shalt part it
    in pieces." --Lev. ii. 6.
    [1913 Webster]
 
       There, [celestial love] parted into rainbow hues.
                          --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. To divide into shares; to divide and distribute; to allot;
    to apportion; to share.
    [1913 Webster]
 
       To part his throne, and share his heaven with thee.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       They parted my raiment among them.  --John xix.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   3. To separate or disunite; to cause to go apart; to remove
    from contact or contiguity; to sunder.
    [1913 Webster]
 
       The Lord do so to me, and more also, if aught but
       death part thee and me.        --Ruth i. 17.
    [1913 Webster]
 
       While he blessed them, he was parted from them, and
       carried up into heaven.        --Luke xxiv.
                          51.
    [1913 Webster]
 
       The narrow seas that part
       The French and English.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence: To hold apart; to stand between; to intervene
    betwixt, as combatants.
    [1913 Webster]
 
       The stumbling night did part our weary powers.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To separate by a process of extraction, elimination, or
    secretion; as, to part gold from silver.
    [1913 Webster]
 
       The liver minds his own affair, . . .
       And parts and strains the vital juices. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   6. To leave; to quit. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Since presently your souls must part your bodies.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To separate (a collection of objects) into smaller
    collections; as, to part one's hair in the middle.
    [PJC]
 
   {To part a cable} (Naut.), to break it.
 
   {To part company}, to separate, as travelers or companions.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Part \Part\, v. i.
   1. To be broken or divided into parts or pieces; to break; to
    become separated; to go asunder; as, rope parts; his hair
    parts in the middle.
    [1913 Webster]
 
   2. To go away; to depart; to take leave; to quit each other;
    hence, to die; -- often with from.
    [1913 Webster]
 
       He wrung Bassanio's hand, and so they parted.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He owned that he had parted from the duke only a few
       hours before.             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       His precious bag, which he would by no means part
       from.                 --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   3. To perform an act of parting; to relinquish a connection
    of any kind; -- followed by with or from; as, to part with
    one's money.
    [1913 Webster]
 
       Celia, for thy sake, I part
       With all that grew so near my heart. --Waller.
    [1913 Webster]
 
       Powerful hands . . . will not part
       Easily from possession won with arms. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       It was strange to him that a father should feel no
       tenderness at parting with an only son. --A.
                          Trollope.
    [1913 Webster]
 
   4. To have a part or share; to partake. [Obs.] "They shall
    part alike." --1 Sam. xxx. 24.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Part \Part\, adv.
   Partly; in a measure. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 part
   adv 1: in part; in some degree; not wholly; "I felt partly to
       blame"; "He was partially paralyzed" [syn: {partially},
       {partly}, {part}] [ant: {all}, {altogether},
       {completely}, {entirely}, {totally}, {whole}, {wholly}]
   n 1: something determined in relation to something that includes
      it; "he wanted to feel a part of something bigger than
      himself"; "I read a portion of the manuscript"; "the
      smaller component is hard to reach"; "the animal
      constituent of plankton" [syn: {part}, {portion},
      {component part}, {component}, {constituent}]
   2: something less than the whole of a human artifact; "the rear
     part of the house"; "glue the two parts together" [syn:
     {part}, {portion}]
   3: a portion of a natural object; "they analyzed the river into
     three parts"; "he needed a piece of granite" [syn: {part},
     {piece}]
   4: that which concerns a person with regard to a particular role
     or situation; "it requires vigilance on our part"; "they
     resisted every effort on his part"
   5: the extended spatial location of something; "the farming
     regions of France"; "religions in all parts of the world";
     "regions of outer space" [syn: {region}, {part}]
   6: the actions and activities assigned to or required or
     expected of a person or group; "the function of a teacher";
     "the government must do its part"; "play its role" [syn:
     {function}, {office}, {part}, {role}]
   7: an actor's portrayal of someone in a play; "she played the
     part of Desdemona" [syn: {character}, {role}, {theatrical
     role}, {part}, {persona}]
   8: assets belonging to or due to or contributed by an individual
     person or group; "he wanted his share in cash" [syn: {share},
     {portion}, {part}, {percentage}]
   9: one of the portions into which something is regarded as
     divided and which together constitute a whole; "the written
     part of the exam"; "the finance section of the company"; "the
     BBC's engineering division" [syn: {part}, {section},
     {division}]
   10: a line of scalp that can be seen when sections of hair are
     combed in opposite directions; "his part was right in the
     middle" [syn: {part}, {parting}]
   11: the melody carried by a particular voice or instrument in
     polyphonic music; "he tried to sing the tenor part" [syn:
     {part}, {voice}]
   12: the part played by a person in bringing about a result; "I
     am proud of my contribution in advancing the project"; "they
     all did their share of the work" [syn: {contribution},
     {part}, {share}]
   v 1: go one's own way; move apart; "The friends separated after
      the party" [syn: {separate}, {part}, {split}]
   2: discontinue an association or relation; go different ways;
     "The business partners broke over a tax question"; "The
     couple separated after 25 years of marriage"; "My friend and
     I split up" [syn: {separate}, {part}, {split up}, {split},
     {break}, {break up}]
   3: leave; "The family took off for Florida" [syn: {depart},
     {part}, {start}, {start out}, {set forth}, {set off}, {set
     out}, {take off}]
   4: come apart; "The two pieces that we had glued separated"
     [syn: {separate}, {divide}, {part}]
   5: force, take, or pull apart; "He separated the fighting
     children"; "Moses parted the Red Sea" [syn: {separate},
     {disunite}, {divide}, {part}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 part /paʀ/ 
  part; Parthian; share; part; piece; share; share

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 part
  1. faction; party; side
  2. part; Parthian; share

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Part /pɑrt/
  1. part; Parthian; share
  2. Parthian

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top