Search result for

chunk

(47 entries)
(0.0088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chunk-, *chunk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chunk[N] เนื้อหรือไม้ชิ้นหนาและสั้น
chunky[ADJ] หนาและสั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chunk(ชังคฺ) n. ก้อนหนา,ม้าที่แข็งแรง,สัตว์ที่แข็งแรง,ชายมะขามข้อเดียว,ชายอ้วนเตี้ย,ชายที่แข็งแรงล่ำสัน
chunky(ชัง'คี) adj. มะขามข้อเดียว,อ้วนเตี้ย,แข็งแรงล่ำสัน, See also: chumkily adv. ดูchunky

English-Thai: Nontri Dictionary
chunk(n) ชิ้นใหญ่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I like 'em chunkyฉันชอบอะไรล่ำๆ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
She love that I'm chunky She love that I'm plumpyเธอรักที่ฉันม่อต้อ เธอรักที่ฉันจ้ำม่ำ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Yeah, well, you know... you chunky.แล้วก็ เอ่อ... ม่อต้อ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
That's how Chunk won over Sloth in The Goon/es.ก็ที่ชั้งค์ชนะสล๊อทในเดอะกูนี่ส์ไง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Cleaning up chunks/Nการทำความสะอาด Boxed In (2008)
Like giblets. Chunks. Pieces.เหมือนไส้เลย เนื้อเป็นก้อนๆ Nกระจายเป็นชิ้นๆ เต็มไปหมด Gamer (2009)
From Chunk Bass Sorry, working late. Next timeจากชัค แบส ขอโทษที ทำงานดึก ไว้โอกาสหน้า Gone with the Will (2009)
Somebody paid off a huge chunk of his debt.มีใครบางคน จ่ายเงินก้อนใหญ่ที่เขาเป็นหนี้อยู่ Albification (2009)
Like a water balloon of, chunky soup.เหมือนลูกโป่งใส่น้ำซุปแตกยังไงยังงั้น Sympathy for the Devil (2009)
I could take a nice, little chunkจะทำให้ดีเลย แค่ชิ้นเล็กๆ เอง Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
It's a chunk of useless flesh that has to come out right now.มันเป็นก้อนเนื้อไร้ประโยชน์ ที่จะออกมาในขณะนี้ Holidaze (2009)
He lost a huge chunk of flesh. I see down to his mandible.เขาเสียเนื้อไปก้อนใหญ่มาก ฉันเห็นเข้าไปถึง ขากรรไกรล่างของเขา I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chunkI was hit by a huge chunk of meat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม่อต้อ[ADV] chunkily, See also: stockily, Syn. อย่างเตี้ยล่ำ, Ant. อย่างสูงโปร่ง, Example: ผมรู้ดีว่าเตี้ยม่อต้อ จึงไม่เคยใฝ่ฝันจะเป็นตำรวจ
ก้อน[N] lump, See also: chunk, Example: กลุ่มคนงานที่พากันมาประท้วงมีการปาก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Count unit: ก้อน, Thai definition: สิ่งที่แยกหรือแตกออกจากสิ่งใหญ่ ไม่กำหนดรูปแน่นอน โดยมากมีลักษณะค่อนข้างกลม
ก้อน[CLAS] piece, See also: chunk, Example: นาฬิกาปลุกเรือนนี้ใช้ถ่านไฟฉายขนาด 1.5 โวลต์ จำนวน 2 ก้อน, Count unit: ก้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit   FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ก้อน[n.] (køn) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; sum   FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHUNK    CH AH1 NG K
CHUNKS    CH AH1 NG K S
CHUNKY    CH AH1 NG K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chunk    (n) (ch uh1 ng k)
chunks    (n) (ch uh1 ng k s)
chunky    (j) (ch uh1 ng k ii)
chunkier    (j) (ch uh1 ng k i@ r)
chunkiest    (j) (ch uh1 ng k i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Holzklotz {m}chunk of wood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざく切り[ざくぎり, zakugiri] (n,vs) (See ざくざく) cutting into chunks (esp. vegetables) [Add to Longdo]
チャンキング[, chankingu] (n,vs) {ling} chunking [Add to Longdo]
チャンク[, chanku] (n) chunk [Add to Longdo]
フォーチュンクッキー[, fo-chunkukki-] (n) fortune cookie [Add to Longdo]
空也餅[くうやもち, kuuyamochi] (n) (See 餅・もち,餡) chunky mochi made with half-polished rice, stuffed with red bean paste [Add to Longdo]
薩摩汁[さつまじる, satsumajiru] (n) miso soup with pork or chicken (originally boned chicken chunks) with daikon, carrots, great burdock or sweet potatoes; meat chowder [Add to Longdo]
雪塊[せっかい, sekkai] (n) lump of snow; snowpack; chunk of snow [Add to Longdo]
打つ切り;ぶつ切り[ぶつぎり, butsugiri] (n,vs) chunk (cooking); lump; thick slice [Add to Longdo]
乱切り[らんきり, rankiri] (n) chopping (vegetables) into chunks [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定量分块[dìng liàng fēn kuài, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄈㄣ ㄎㄨㄞˋ, / ] chunking [Add to Longdo]
组块[zǔ kuài, ㄗㄨˇ ㄎㄨㄞˋ, / ] chunk [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チャンク[ちゃんく, chanku] chunk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chunk \Chunk\ (ch[u^][ng]k), n. [Cf. {Chump}.]
   A short, thick piece of anything. [Colloq. U. S. & Prov.
   Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chunk
   n 1: a compact mass; "a ball of mud caught him on the shoulder"
      [syn: {ball}, {clod}, {glob}, {lump}, {clump}, {chunk}]
   2: a substantial amount; "we won a chunk of money"
   v 1: put together indiscriminately; "lump together all the
      applicants" [syn: {lump}, {chunk}]
   2: group or chunk together in a certain order or place side by
     side [syn: {collocate}, {lump}, {chunk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top