ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chunk

CH AH1 NG K   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chunk-, *chunk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chunk[N] เนื้อหรือไม้ชิ้นหนาและสั้น
chunky[ADJ] หนาและสั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chunk(ชังคฺ) n. ก้อนหนา,ม้าที่แข็งแรง,สัตว์ที่แข็งแรง,ชายมะขามข้อเดียว,ชายอ้วนเตี้ย,ชายที่แข็งแรงล่ำสัน
chunky(ชัง'คี) adj. มะขามข้อเดียว,อ้วนเตี้ย,แข็งแรงล่ำสัน, See also: chumkily adv. ดูchunky

English-Thai: Nontri Dictionary
chunk(n) ชิ้นใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boom! A big chunk would fall off.ส่วนใหญ่ๆ ทลายลงมา  ()
Well, first of all, you'd get a nice chunk of money.อันดับแรก คุณจะได้เงินก้อนโตก้อนหนึ่ง Ordinary World (2016)
On one level, it must seem like, uh, "I'm signing away a huge chunk of my lifeในจุดหนึ่ง มันคงเหมือนกับ... Office Christmas Party (2016)
They put testicle-sized chunks in a fryer, call it commerce.ใส่ลูกกะเป๋งอันเบ้อเริ่ม ทอดในกระทะแล้วเรียกมันว่าธุรกิจ Brown Shag Carpet (2015)
Like, I coughed up this huge chunk of snow, and I took this huge breath... and I was like-ผมไอเอาก้อนหิมะออกมา แล้วสูดหายใจเฮือกใหญ่ ผมแบบว่า... Meru (2015)
And he stands to make quite a chunk of change, if it passes.และเขาดูจะได้กำไรจากงานนี้ไม่น้อย ถ้าแผนนี้ผ่าน Arkham (2014)
I'm watching the screen and huge chunks of Steve Madden are being sold, okay.และชิ้นใหญ่ของสตีฟ แมเดน มี การขายโอเค The Wolf of Wall Street (2013)
You took a chunk of my heart with you, you son of a bitch.นายควักหัวใจฉันไปด้วย ไอ้ลูกหมา Pawn (2013)
I found blue chunks in vomit at the scene.ฉันเจอก้อนสีฟ้าในอาเจียนในที่เกิดเหตุ We Are Family (2013)
It was about a codicil giving Curtis Wiley another chunk of inheritance and a seat on the foundation board.ในเอกสารแนบท้ายพินัยกรรม ยกมรดกอีกส่วน ให้เคอร์ติส วิลเลย์ และตำแหน่ง ในคณะกรรมการมูลนิธิ Red Lacquer Nail Polish (2013)
Oh, no, you did attempt to extort a rather large chunk of money in exchange for your father's diary.โอ้ ไม่ใช่นิ คุณพยายามอย่างยิ่งที่จะขู่เอาเงินจำนวนมาก เพื่อที่จะแลกกับไดอะรี่ของพ่อคุณ ไม่ใช่หรือ? Sabotage (2013)
He choked after inhaling in a chunk of his own hair, and I saved his life.เขาสำลักหลังจากหายใจเอา ก้อนขนของเขาเข้าไป ฉันช่วยชีวิตเขา เขาเลยเป็นหนี้บุญคุณฉันนับจากนั้น All or Nothing (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chunkI was hit by a huge chunk of meat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม่อต้อ[ADV] chunkily, See also: stockily, Syn. อย่างเตี้ยล่ำ, Ant. อย่างสูงโปร่ง, Example: ผมรู้ดีว่าเตี้ยม่อต้อ จึงไม่เคยใฝ่ฝันจะเป็นตำรวจ
ก้อน[N] lump, See also: chunk, Example: กลุ่มคนงานที่พากันมาประท้วงมีการปาก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Count unit: ก้อน, Thai definition: สิ่งที่แยกหรือแตกออกจากสิ่งใหญ่ ไม่กำหนดรูปแน่นอน โดยมากมีลักษณะค่อนข้างกลม
ก้อน[CLAS] piece, See also: chunk, Example: นาฬิกาปลุกเรือนนี้ใช้ถ่านไฟฉายขนาด 1.5 โวลต์ จำนวน 2 ก้อน, Count unit: ก้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit   FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ก้อน[n.] (køn) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; sum   FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHUNK    CH AH1 NG K
CHUNKS    CH AH1 NG K S
CHUNKY    CH AH1 NG K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chunk    (n) tʃˈʌŋk (ch uh1 ng k)
chunks    (n) tʃˈʌŋks (ch uh1 ng k s)
chunky    (j) tʃˈʌŋkiː (ch uh1 ng k ii)
chunkier    (j) tʃˈʌŋkɪəʳr (ch uh1 ng k i@ r)
chunkiest    (j) tʃˈʌŋkɪɪst (ch uh1 ng k i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定量分块[dìng liàng fēn kuài, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄈㄣ ㄎㄨㄞˋ, / ] chunking [Add to Longdo]
组块[zǔ kuài, ㄗㄨˇ ㄎㄨㄞˋ, / ] chunk [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Holzklotz {m}chunk of wood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざく切り[ざくぎり, zakugiri] (n,vs) (See ざくざく) cutting into chunks (esp. vegetables) [Add to Longdo]
チャンキング[, chankingu] (n,vs) {ling} chunking [Add to Longdo]
チャンク[, chanku] (n) chunk [Add to Longdo]
フォーチュンクッキー[, fo-chunkukki-] (n) fortune cookie [Add to Longdo]
空也餅[くうやもち, kuuyamochi] (n) (See 餅・もち,餡) chunky mochi made with half-polished rice, stuffed with red bean paste [Add to Longdo]
薩摩汁[さつまじる, satsumajiru] (n) miso soup with pork or chicken (originally boned chicken chunks) with daikon, carrots, great burdock or sweet potatoes; meat chowder [Add to Longdo]
雪塊[せっかい, sekkai] (n) lump of snow; snowpack; chunk of snow [Add to Longdo]
打つ切り;ぶつ切り[ぶつぎり, butsugiri] (n,vs) chunk (cooking); lump; thick slice [Add to Longdo]
乱切り[らんきり, rankiri] (n) chopping (vegetables) into chunks [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チャンク[ちゃんく, chanku] chunk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chunk \Chunk\ (ch[u^][ng]k), n. [Cf. {Chump}.]
   A short, thick piece of anything. [Colloq. U. S. & Prov.
   Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chunk
   n 1: a compact mass; "a ball of mud caught him on the shoulder"
      [syn: {ball}, {clod}, {glob}, {lump}, {clump}, {chunk}]
   2: a substantial amount; "we won a chunk of money"
   v 1: put together indiscriminately; "lump together all the
      applicants" [syn: {lump}, {chunk}]
   2: group or chunk together in a certain order or place side by
     side [syn: {collocate}, {lump}, {chunk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top