Search result for

retail

(103 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retail-, *retail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retail[N] การขายปลีก
retail[ADV] ในราคาขายปลีก, See also: ซึ่งขายตรงให้กับลูกค้า
retail[VI] ขายปลีก, Syn. sell
retail[VT] ขายปลีก, Syn. sell
retail[VT] นำไปเล่าต่อ, Syn. recount
retail[ADJ] เกี่ยวกับการขายปลีก
retailer[N] ผู้ขายปลีก, See also: ผู้ขายตรง, Syn. seller, tradesman
retail to[PHRV] ขาย (สินค้า) ปลีก
retail to[PHRV] เล่าเรื่อง (ขำขันหรือน่าสนใจ) ให้ฟัง
retailing[VT] ขายโดยตรงให้ลูกค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retail(รี'เทล) n.,adj.,adv. ขายปลีก, See also: retailer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
retail(adj) เกี่ยวกับการขายปลีก
retail(n) การขายปลีก
retail(vt) ขายยะอย,ขายปลีก
retailer(n) พ่อค้าขายปลีก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retailการค้าปลีก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retailerผู้ค้าปลีก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Retail bankingการธนาคารเพื่อธุรกิจรายย่อย, การธนาคารเพื่อธุรกิจรายย่อย [เศรษฐศาสตร์]
Retail bankingธนกิจรายย่อย [เศรษฐศาสตร์]
Retail investorผู้ลงทุนรายย่อย
ผู้ลงทุนรายบุคคลที่ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง [ตลาดทุน]
Retail marketingการตลาดค้าปลีก [เศรษฐศาสตร์]
Retail priceราคาขายปลีก [เศรษฐศาสตร์]
Retail priceราคาขายปลีก [การบัญชี]
Retail tradeการขายปลีก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, you don't have any retail experience?อืมม คือคุณไม่มีประสบการณ์การขายมาก่อน ? Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
And in addition to the nationwide PR campaign we propose that all retail outlets charge a nominal fee for plastic bags.และสืบเนื่องจากโครงการ.. ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ เราขอเสนอให้ร้านค้าขายปลีกทั้งหมด.. Invictus (2009)
Retailers are down 20%.ธุรกิจค้าปลีก ยอดขายตกลง 20% Up in the Air (2009)
We buy wholesale, we assemble, we sell retail.เราซื้อปืนพวกนี้ไว้ทั้งหมด เราประกอบปืน เขาขายปลีก Albification (2009)
It originated from a retail store in Burbank, California.มันมีเหล่งกำเนิดมาจาก ร้านค้าปลีกในเบอร์แบงค์ แคลิฟอร์เนีย Chuck Versus the Predator (2009)
YOU KNOW HOW IMPORTANT THE FOURTH QUARTER IS TO RETAIL.ลูกก็รู้ว่าไตรมาสสุดท้ายมันสำคัญกับงานขายปลีกแค่ไหน Valley Girls (2009)
Check every cell phone retailer in Aoyama and Miyagi!เช็คดูตามร้านขายโทรศัพท์มือถือ ใน อาโอยาม่า กับ มิยางิ ด้วย! Episode #1.6 (2009)
When it grows up it'll be multi-use space residential, retail.แต่ถ้ามันโตขึ้น มันจะเป็นพื้นที่ใช้สอยที่หลากหลาย... ...ที่พักอาศัยแบบขายปลีก Burlesque (2010)
Tortured. Been in retail shoe sales for the last nine years.ถูกทรมาน อยู่ในร้านขายรองเท้ามาเก้าปี When in Rome (2010)
Um, I'm in retail, very high-end merchandise at a very prestigious store.ผมเป็นผู้ขายปลีก สินค้าชั้นเยี่ยมจากร้านที่มีชื่อเสียงมาก Chuck Versus First Class (2010)
Blair, it's the biggest retailer in the entire country, and my first choice to carry the new junior line.แบลร์ มันเป็นห้างขายปลีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะ และที่นั่นก็เป็นตัวเลือกแรกของแม่ที่จะวางคอลเล็คชั่นใหม่ไว้ The Empire Strikes Jack (2010)
Mr. conwell can put my line in over 5,000 retail locations.คุณคอนเวล สามารถวางขายเสื้อผ้าของแม่ ในร้านค้าย่อยกว่า 5000 สาขา The Empire Strikes Jack (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retailA retail merchant buys wholesale and sells retail.
retailThe Commerce Department reports retail sales rose seven-tenths of 1 percent last month mainly thanks to strong auto sales.
retailThe new model will retail for 30,000 yen.
retailThe retail price index is a barometer of economic activity.
retailThe small retail outlet is only a front for a much larger entity.
retailWe understand that the Woody Panel retails for $80.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อค้าปลีก[N] retailer, See also: shopkeeper, Syn. พ่อค้าย่อย, พ่อค้าขายปลีก, Ant. พ่อค้าส่ง, Example: สินค้าใดที่กลุ่มของเราผลิตได้เอง เราก็สามารถขายได้ราคาถูกกว่าที่พ่อค้าปลีกนำไปขาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ขายสินค้าเป็นหน่วยย่อยๆ เป็นจำนวนครั้งละไม่มาก
พ่อค้าขายปลีก[N] retailer, Syn. พ่อค้าขายย่อย, Ant. พ่อค้าขายส่ง, Example: พ่อค้าขายส่งต่างจังหวัดจะจำหน่ายผลผลิตให้แก่พ่อค้าขายปลีกเพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภคต่อไป, Count unit: คน, Thai definition: คนขายของซึ่งขายโดยตรงให้กับลูกค้า
ค้าปลีก[ADJ] retail, Ant. ค้าส่ง, Example: ร้านค้าปลีกจะใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการบันทึกรายละเอียดสินค้าคงเหลือและทำบัญชีต่างๆ, Thai definition: การขายสินค้าจำนวนน้อยโดยตรงแก่ผู้ซื้อ
ราคาขายปลีก[N] retail price, Syn. ราคาปลีก, Ant. ราคาขายส่ง, ราคาส่ง, Example: ผลการประชุมสรุปออกมาว่า ให้รัฐบาลปรับราคาขายปลีกน้ำตาลทรายขึ้นกิโลกรัมละ 2-3 บาท, Thai definition: ราคาขายย่อยหรือจำนวนน้อย
ขายปลีก[V] retail, See also: sell by retail, Syn. ขายย่อย, Ant. ขายส่ง, ขายเหมา, Example: ร้านเราไม่ได้ขายปลีกขายเหมาอย่างเดียว, Thai definition: ขายเป็นส่วนย่อย, ขายตรงแก่ผู้บริโภคใช้สอย
ขายปลีก[ADJ] retail, Ant. ขายส่ง, ขายเหมา, Example: ฉันเจ็บใจร้านค้าขายปลีกที่กำลังขึ้นราคาเนื้อหมูอีก 20 บาทต่อกิโลกรัม, Thai definition: ที่ขายเป็นส่วนย่อย, ที่ขายตรงแก่ผู้บริโภคใช้สอย
ปลีก[ADJ] be piecemeal, See also: retail, be fragmentary, Syn. ย่อย, ปลีกย่อย, Example: ถ้าขาย 26 บาทแล้วโรงงานส่งมา 13 บาทนั่นแปลว่าราคาปลีกของท่านคูณ 2 จากโรงงาน, Thai definition: ย่อยออกไปจากส่วนใหญ่
ร้านค้าปลีก[N] retail shop, See also: retail store, Syn. ร้านขายปลีก, ร้านค้าย่อย, Example: ผลวิจัยพบว่าผู้หญิงในต่างจังหวัด นิยมซื้อแชมพูตามร้านค้าปลีก, Count unit: ร้าน, Thai definition: ร้านค้าที่ขายสินค้าโดยตรงแก่ผู้บริโภค
ราคาปลีก[N] retail price, Syn. ราคาขายปลีก, Ant. ราคาส่ง, Thai definition: ราคาขายย่อยหรือขายเป็นจำนวนน้อย
ร้านค้าปลีก[N] retail shop, See also: retail store, Syn. ร้านขายปลีก, ร้านค้าย่อย, Example: ผลวิจัยพบว่าผู้หญิงในต่างจังหวัด นิยมซื้อแชมพูตามร้านค้าปลีก, Count unit: ร้าน, Thai definition: ร้านค้าที่ขายสินค้าโดยตรงแก่ผู้บริโภค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริเวณจำหน่าย[n. exp.] (børiwēn jamnāi) EN: retail area ; sales area   
การขายปลีก[n. exp.] (kān khāi plīk) EN: retailing   
การค้าปลีก[n. exp.] (kānkhā plīk) EN: retail trade   
ขายปลีก[v.] (khāiplīk) EN: retail ; sell in retail   FR: vendre au détail
ขายปลีก[adj.] (khāiplīk) EN: retail   FR: au détail
ค้าปลีก[n.] (khā plīk) EN: retail trade   
ค้าปลีก[v.] (khā plīk) EN: retail ; engage in retail trade   FR: vendre au détail ; vendre à la pièce
พ่อค้าขายปลีก[n.] (phøkhā khāiplīk) EN: retailer ; small retailer   FR: détaillant [m] ; petit détaillant [m]
พ่อค้าปลีก[n.] (phøkhā plīk) EN: retailer ; shopkeeper   FR: détaillant [m]
พ่อค้าย่อย[n. exp.] (phøkhā yǿi) EN: retailer ; small retailer   FR: détaillant [m] ; petit détaillant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RETAIL    R IY1 T EY2 L
RETAILS    R IY1 T EY2 L Z
RETAILED    R IY1 T EY2 L D
RETAILER    R IY1 T EY2 L ER0
RETAILERS    R IY1 T EY2 L ER0 Z
RETAILING    R IY1 T EY2 L IH0 NG
RETAILER'S    R IY1 T EY2 L ER0 Z
RETAILERS'    R IY1 T EY2 L ER0 Z
RETAILING'S    R IY1 T EY2 L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retail    (v) (r ii1 t ei l)
retails    (v) (r ii1 t ei l z)
retailed    (v) (r ii1 t ei l d)
retailer    (n) (r ii1 t ei l @ r)
retailers    (n) (r ii1 t ei l @ z)
retailing    (v) (r ii1 t ei l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Detailgeschäft {n}; Ladengeschäft {n}retail shop [Add to Longdo]
Detailhandel {m}retail business [Add to Longdo]
Detailist {m}retail dealer [Add to Longdo]
Einzelhändler {m}retail trader [Add to Longdo]
Einzelhandelsgeschäft {n}retail store; retail outlet [Add to Longdo]
Einzelhandelspreisindex {m}retail price index [Add to Longdo]
Kleinhandelspreis {m}retail price [Add to Longdo]
Ladenpreis {m}retail price [Add to Longdo]
Sortimenter {m}; Sortimentsbuchhändler {m}retail bookseller [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバクロ[, abakuro] (n) (col) (abbr) Abercrombie & Fitch (clothing retailer) [Add to Longdo]
カタログ販売[カタログはんばい, katarogu hanbai] (n) catalog retailing; catalogue retailing [Add to Longdo]
キャラバンカー[, kyarabanka-] (n) van or truck with a display, retail, etc. facility (wasei [Add to Longdo]
ノンストアリテーリング[, nonsutoarite-ringu] (n) non store retailing [Add to Longdo]
バッタモン[, battamon] (n) merchandise obtained by buying out the inventories of failed retailers instead of going through normal wholesale channels [Add to Longdo]
ヒオドシベラ[, hiodoshibera] (n) lyretail hogfish (Bodianus anthioides) [Add to Longdo]
ライアテール[, raiate-ru] (n) lyretail [Add to Longdo]
リテール[, rite-ru] (n) retail [Add to Longdo]
掛率;掛け率[かけりつ, kakeritsu] (n) ratio of wholesale price to retail price [Add to Longdo]
希望小売価格[きぼうこうりかかく, kiboukourikakaku] (n) manufacturer suggested retail price; MSRP [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分销店[fēn xiāo diàn, ㄈㄣ ㄒㄧㄠ ㄉㄧㄢˋ, / ] retail store [Add to Longdo]
门市部[mén shì bù, ㄇㄣˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ, / ] retail department; section of a retail store [Add to Longdo]
零售[líng shòu, ㄌㄧㄥˊ ㄕㄡˋ, ] retail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retail \Re"tail\ (r[=e]"t[=a]l), n. [F. retaille piece cut off,
   shred, paring, or OF. retail, from retailler. See {Retail},
   v.]
   The sale of commodities in small quantities or parcels; --
   opposed to {wholesale}; sometimes, the sale of commodities at
   second hand.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retail \Re"tail\, a.
   Done at retail; engaged in retailing commodities; as a retail
   trade; a retail grocer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retail \Re*tail"\ (r[-e]*t[=a]l"), v. t. [imp. & p. p.
   {Retailed};p. pr. & vb. n. {Retailing}.] [Cf. F. retailler to
   cut again; pref. re- re + tailler to cut. See {Retail}, n.,
   {Tailor}, and cf. {Detail}.]
   1. To sell in small quantities, as by the single yard, pound,
    gallon, etc.; to sell directly to the consumer; as, to
    retail cloth or groceries.
    [1913 Webster]
 
   2. To sell at second hand. [Obs. or R.] --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To distribute in small portions or at second hand; to tell
    again or to many (what has been told or done); to report;
    as, to retail slander. "To whom I will retail my conquest
    won." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He is wit's peddler, and retails his wares
       At wakes and wassails.        --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retail
   adv 1: at a retail price; "I'll sell it to you retail only"
       [ant: {wholesale}]
   n 1: the selling of goods to consumers; usually in small
      quantities and not for resale [ant: {wholesale}]
   v 1: be sold at the retail level; "These gems retail at
      thousands of dollars each"
   2: sell on the retail market [ant: {wholesale}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top