Search result for

slice

(72 entries)
(0.1414 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slice-, *slice*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slice    [N] แผ่นตัดบางๆ, See also: แผ่นเฉือนบางๆ, Syn. slab, wedge
slice    [N] ส่วนแบ่ง, See also: ส่วน, สัดส่วน, Syn. portion, segment
slice    [VI] ตัดเป็นแผ่นบาง, See also: เฉือนเป็นแผ่นบาง, Syn. cleave, cut, segment
slice    [VT] ตัดเป็นแผ่นบาง, See also: เฉือนเป็นแผ่นบาง, Syn. cleave, cut, segment, Ant. fuse, unite
slice up    [PHRV] ตัดเป, Syn. cut up
slice off    [PHRV] ตัดออก, See also: เฉือนออก, หั่นออก, Syn. cut off, snip off
slice into    [PHRV] เฉือนออก, See also: หั่น, ตัด, Syn. cut into
slice through    [PHRV] แล่นผ่า, See also: ตัดผ่าน
slice of the cake    [IDM] การแบ่งปันบางสิ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slice of lifeเสี้ยวชีวิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sliceSandra takes a slice of bread and a cup of coffee for breakfast.
sliceSandra takes a slice of bread and a cup of coffee for breakfast.
sliceCould I have a slice of cheese cake.
sliceI'd like two slices of toast and a cup of tea.
sliceCut the pie into slices.
slice"Will you have another slice of pie?" "Yes, please."
sliceWill you have another slice of pie?
sliceWould you slice me a piece of ham, please?
slicePlease slice a loaf of bread for me.
sliceWe usually have a slice of bread and a cup of coffee.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slice(สไลซฺ) n. แผ่นบาง,แผ่นเฉือน,ชิ้นบาง ๆ ,ส่วนแบ่งบาง ๆ ,ส่วน,มีดหั่น,มีดปาด,ลูก (กอล์ฟ) แฉลบข้าง. vi.,vt. เฉือน (ตัด,หั่น,แล่) ออกเป็นแผ่นบาง ๆ ,ตีลูกกอล์ฟให้แฉลบข้าง,ตีลูกกอล์ฟให้แฉลบข้าง., See also: sliceable adj. slicer n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
slice(n) แผ่นบางๆ,ชิ้นบางๆ,แว่น,มีดปาด
slice(vt) แล่,เฉือนบางๆ,แฉลบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนมปังแผ่น    [N] slice of bread
แว่น [N] slice
แว่น [N] slice, Example: ถ้าเป็นปลาสวายก็จะตัดเป็นแว่นบางๆ ก่อนนำไปต้ม, Thai definition: ้เรียกสิ่งที่เป็นแผ่นกลมๆ บางๆ
หั่น    [V] cut, See also: slice, Example: ในการกินผลไม้บางอย่าง เราจำเป็นต้องปอกเปลือก แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนรับประทาน, Thai definition: เอาของวางลงบนที่รองรับ แล้วตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ
ปาด    [V] slice off, See also: cut, Syn. เฉือน, Example: มีใครคนหนึ่งถูกพยาบาลเอามีดผ่าตัดปาดนิ้วมือด้วยสาเหตุอะไรไม่ปรากฏ, Thai definition: เอาส่วนที่ไม่ต้องการออกโดยวิธีฝานบางๆ หรือกวาดออก
ฝาน    [V] slice, See also: cut into pieces, Example: แม่ค้าฝานกล้วยต้มเป็นชิ้นบางๆ มีมะพร้าวขูดคลุกเกลือโรยหน้าแล้วราดด้วยน้ำเชื่อมไว้ขายเด็กๆ, Thai definition: ตัด เฉือน แฉลบให้เป็นแผ่นหรือเป็นชิ้นเป็นอัน
แล่ [V] slice, See also: cut, carve, Syn. เฉือน, ปาด, ฝาน, เจียน, Example: ่ชาวบ้านช่วยกันแล่เนื้อกวางสดๆ ที่เพิ่งล่ามาได้, Thai definition: นอนมีดเฉือนให้เป็นแผ่นบางๆ
หมูแผ่น    [N] sliced sheets of dried and crispy pork, Example: เมื่อใดที่เขากลับบ้าน เขาจะซื้อหมูแผ่นมาเป็นของฝาก, Thai definition: ของกินทำด้วยเนื้อหมูแล่เป็นแผ่นบางๆ ปรุงรส ผึ่งแดดให้แห้ง แล้วปิ้งให้สุก
เถือ [V] cut, See also: slice, carve, Syn. แล่, เชือด, เฉือน, Example: เขาใช้มีดเถือพังผืดออกจากชิ้นเนื้อ, Thai definition: เชือดเฉือนลงไปอย่างแรงด้วยของมีคม
เฉือน [V] slice, See also: cut, carve, Syn. เชือด, หั่น, แล่, Example: พ่อครัวเฉือนเนื้อให้ป็นชิ้นบางๆ ด้วยความระมัดระวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse   FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser
เชือด[v.] (cheūat) EN: cut ; carve ; slash ; slice   FR: trancher ; sectionner
เฉือน[v.] (cheūoen) EN: slice ; cut ; carve ; slash   FR: couper ; trancher ; entailler
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit   FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ชิ้นขนมปัง[n. exp.] (chin khanompang) EN: slice of bread   FR: tranche de pain [f]
ชิ้นเนื้อ[n. exp.] (chin neūa) EN: slice of meat   FR: tranche de viande [f]
ชิ้นปลา[n. exp.] (chin plā) EN: slice of fish   FR: filet de poisson [m]
ฝาน [v.] (fān) EN: slice cut into pieces   

CMU English Pronouncing Dictionary
SLICE    S L AY1 S
SLICED    S L AY1 S T
SLICER    S L AY1 S ER0
SLICES    S L AY1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slice    (v) (s l ai1 s)
sliced    (v) (s l ai1 s t)
slices    (v) (s l ai1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brotscheibe {f}slice (of bread) [Add to Longdo]
Brotschnitte {f} | Brotschnitten {pl}slice of bread | slices of bread [Add to Longdo]
Fleischscheibe {f} | Fleischscheiben {pl}slice of meat | slices of meat [Add to Longdo]
Scheibe {f} [electr.]; Stück {n} | Scheiben {pl} | in Scheiben schneidendslice | slices | slicing [Add to Longdo]
Butterbrot {n} | Butterbrote {pl} | Butterbrot {n} | für ein Butterbrot zu haben seinslice of bread of butter | slices of bread and butter | sandwich | to go for a song [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
がんも[, ganmo] (n) (abbr) (See 雁擬き) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables [Add to Longdo]
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P) [Add to Longdo]
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) {food} thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P) [Add to Longdo]
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between [Add to Longdo]
スライサー[, suraisa-] (n) slicer [Add to Longdo]
スライス[, suraisu] (n,vs) slice; (P) [Add to Longdo]
タイムスライス[, taimusuraisu] (n) {comp} time slice [Add to Longdo]
チャーシュー麺;叉焼麺[チャーシューメン, cha-shu-men] (n) (See チャーシュー) ramen soup topped with slices of roasted pork (chi [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切片[qiē piàn, ㄑㄧㄝ ㄆㄧㄢˋ, ] slice [Add to Longdo]
白附片[bái fù piàn, ㄅㄞˊ ㄈㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, ] sliced white aconite (used in traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タイムスライス[たいむすらいす, taimusuraisu] time slice [Add to Longdo]
断面プロット[だんめんプロット, danmen purotto] slice plot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slice \Slice\, v. t. [imp. & p. p. {Sliced}; p. pr. & vb. n.
   {Slicing}.]
   1. To cut into thin pieces, or to cut off a thin, broad piece
    from.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut into parts; to divide.
    [1913 Webster]
 
   3. To clear by means of a slice bar, as a fire or the grate
    bars of a furnace.
    [1913 Webster]
 
   4. (Golf) To hit (the ball) so that the face of the club
    draws across the face of the ball and deflects it.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slice \Slice\, n. [OE. slice, sclice, OF. esclice, from
   esclicier, esclichier, to break to pieces, of German origin;
   cf. OHG. sl[imac]zan to split, slit, tear, G. schleissen to
   slit. See {Slit}, v. t.]
   1. A thin, broad piece cut off; as, a slice of bacon; a slice
    of cheese; a slice of bread.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is thin and broad, like a slice. Specifically:
    (a) A broad, thin piece of plaster.
    (b) A salver, platter, or tray. [Obs.]
    (c) A knife with a thin, broad blade for taking up or
      serving fish; also, a spatula for spreading anything,
      as paint or ink.
    (d) A plate of iron with a handle, forming a kind of
      chisel, or a spadelike implement, variously
      proportioned, and used for various purposes, as for
      stripping the planking from a vessel's side, for
      cutting blubber from a whale, or for stirring a fire
      of coals; a slice bar; a peel; a fire shovel. [Cant]
    (e) (Shipbuilding) One of the wedges by which the cradle
      and the ship are lifted clear of the building blocks
      to prepare for launching.
    (f) (Printing) A removable sliding bottom to galley.
      [1913 Webster]
 
   {Slice bar}, a kind of fire iron resembling a poker, with a
    broad, flat end, for stirring a fire of coals, and
    clearing it and the grate bars from clinkers, ashes, etc.;
    a slice.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slice
   n 1: a share of something; "a slice of the company's revenue"
      [syn: {slice}, {piece}]
   2: a serving that has been cut from a larger portion; "a piece
     of pie"; "a slice of bread" [syn: {piece}, {slice}]
   3: a wound made by cutting; "he put a bandage over the cut"
     [syn: {cut}, {gash}, {slash}, {slice}]
   4: a golf shot that curves to the right for a right-handed
     golfer; "he took lessons to cure his slicing" [syn: {slice},
     {fade}, {slicing}]
   5: a thin flat piece cut off of some object
   6: a spatula for spreading paint or ink
   v 1: make a clean cut through; "slit her throat" [syn: {slit},
      {slice}]
   2: hit a ball and put a spin on it so that it travels in a
     different direction
   3: cut into slices; "Slice the salami, please" [syn: {slice},
     {slice up}]
   4: hit a ball so that it causes a backspin

Are you satisfied with the result?

Go to Top