ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

漿

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -漿-, *漿*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
漿[漿, jiāng, ㄐㄧㄤ] pulp, starch, syrup; a thick fluid
Radical: Decomposition: 將 (jiāng ㄐㄧㄤ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāng, ㄐㄧㄤ, / 漿] broth; serum; to starch, #6,487 [Add to Longdo]
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, / 漿] starch paste, #6,487 [Add to Longdo]
血浆[xuè jiāng, ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧㄤ, / 漿] blood plasma, #8,567 [Add to Longdo]
豆浆[dòu jiāng, ㄉㄡˋ ㄐㄧㄤ, / 漿] soy milk, #10,593 [Add to Longdo]
岩浆[yán jiāng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] lava; magma, #26,119 [Add to Longdo]
纸浆[zhǐ jiāng, ㄓˇ ㄐㄧㄤ, / 漿] paper pulp, #27,789 [Add to Longdo]
糖浆[táng jiāng, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] syrup, #31,327 [Add to Longdo]
蜂王浆[fēng wáng jiāng, ㄈㄥ ㄨㄤˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] royal jelly, #47,723 [Add to Longdo]
浆果[jiāng guǒ, ㄐㄧㄤ ㄍㄨㄛˇ, / 漿] berry, #52,050 [Add to Longdo]
岩浆岩[yán jiāng yán, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ ㄧㄢˊ, / 漿] igneous rock, #92,464 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
漿を乞いて酒を得る[しょうをこいてさけをうる, shouwokoitesakewouru] (exp) (id) to get more than one requests; to beg for water and receive wine [Add to Longdo]
漿液;しょう液[しょうえき, shoueki] (n) juice; sap; blood serum [Add to Longdo]
漿[しょうか, shouka] (n,adj-no) (See 液果) moist, pulpy fruit (i.e. tomato, grape, berry) [Add to Longdo]
漿尿膜[しょうにょうまく, shounyoumaku] (n) chorioallantois [Add to Longdo]
漿[しょうまく, shoumaku] (n) (1) serous membrane; (2) chorion [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Their heads are full of Cotton, hay and rags[CN] 腦袋裝的是漿 My Fair Lady (1964)
- I'd even carry bricks and mortar.[CN] 我會去帶一個灰漿捅來? 卜有作用 Family Nest (1977)
This is an oar?[CN] 這是漿嗎? Pearls of the Deep (1965)
Another bowl of soya milk[CN] 老闆,再來碗豆漿 The Criminals (1976)
No shell casings, no skull fragments, no gray matter.[JA] 薬莢も無し 頭蓋骨の破片も脳漿も飛び散って無い You Do It to Yourself (2012)
Haemo-plasmic nanotoxin.[JA] 血漿に反応するナノ毒素だ Invisible Hand (2013)
And this here is one of them with an oar, how —[CN] 其中一只有漿,怎麼... Pearls of the Deep (1965)
Come down and eat the berries. Move it.[CN] 下來吃漿果,來吧 The Singing Ringing Tree (1957)
I will feed it with devil's weed and devil's berries for it to become more evil[CN] 我會用魔鬼的草, 魔鬼的漿果 來餵養它的 這樣,它就可以變得更邪惡 The White Bird Marked with Black (1971)
- Pick these fine berries.[CN] - 就摘這些漿果吃吧 The Singing Ringing Tree (1957)
The berries were not ripe, so I went to the seashore to live on crabs, mussels and oysters.[CN] 漿果還沒熟 所以我去了海濱,靠吃螃蟹, 河蚌和牡蠣為生 Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (1976)
- It's work like any other. I might even break some.[CN] 他們在做房子 他們也會給他們帶灰漿捅來 Family Nest (1977)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top