Search result for

trivial

(106 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trivial-, *trivial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trivial[ADJ] ไม่สำคัญ, See also: เล็กๆ น้อยๆ, เล็กน้อย
trivial[ADJ] ธรรมดา
trivial[ADJ] น่าเบื่อ, See also: ซ้ำซาก
trivial[ADJ] ไม่เอาจริงเอาจัง, See also: เล่นๆ
trivial[ADJ] เล็กๆ น้อยๆ, See also: เล็กน้อย, ปลีกย่อย, กระจ้อยร่อย
trivially[ADV] อย่างไม่สำคัญ
triviality[N] สิ่งเล็กๆน้อยๆ
triviality[N] ลักษณะเล็กๆน้อยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trivial(ทริฟ'เวียล) adj. ไม่สำคัญ,ไม่เป็นสาระ,ไม่ค่อยดี,ด่า,หยุมหยิม,เล็ก ๆ น้อย ๆ ,พื้น ๆ, See also: trivially adv. trivialness n., Syn. insignificant,petty,trifling

English-Thai: Nontri Dictionary
trivial(adj) เล็กน้อย,ไม่เป็นสาระ,น่ารำคาญ
triviality(n) สิ่งเล็กน้อย,ความเป็นสามัญ,เรื่องขี้ปะติ๋ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trivial divisorตัวหารชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
trivial matterเรื่องมโนสาเร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trivial solutionผลเฉลยชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
trivial subgroupกรุปย่อยชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
trivial subspaceปริภูมิย่อยชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
trivialize (vt ) ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นราวกับไม่ใช่เรื่องสำคัญหรือมีคุณค่าอย่างที่เป็นจริง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You don't think it's about anything trivial.นายไม่คิดว่ามันเป็นแค่บางอย่าง\ แล้วอะไรรบกวนจิตใจคุณ Lucky Thirteen (2008)
You get moved by such trivial things.เธอจะต้องชอบมันแน่ Episode #1.9 (2009)
I obsess over trivial things.ฉันครอบงำเหนือสิ่งเล็กน้อย Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Could be the way she looks at him, something she says, or even something as trivial as what she's wearing.อาจเป็นวิธีที่เธอมองเขา สิ่งที่เธอพูด หรืออาจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างเสื้อผ้าที่เธอใส่ก็ได้ Roadkill (2009)
Anything, no matter how trivial it seems, might help.เราอยากได้ข้อมูลทุกอย่าง... แม้ว่าจะน้อยแค่ไหนก็ตามก็ จะเป็นประโยชน์มาก Episode #1.7 (2009)
Leonard, it astonishes me how you continually fixate on the trivial.เลนเนิร์ด ฉันทึ่งมาก ที่นายติดใจกับเรื่องไร้สาระพรรค์นั้น The Jiminy Conjecture (2009)
- You are trivializing everything. - I don't care how many royal assholesภาพชายจำนวนมากในชุดเครื่องแบบถึงกับทำให้งงงวง The King's Speech (2010)
Don't mean to say that creating a doorway between universes is trivial.อย่าพูดว่าการสร้างประตู ระหว่างเอกภพเป็นเรื่องไร้สาระ Peter (2010)
Well, if he thinks something so trivial can upset us, he's very much mistaken.อืมถ้าคิดว่าเรื่องไร้สาระพวกนี้จะทำลายพวกเราได้ บอกเลยว่าคิดผิดแล้ว The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Dean Reuther, I'm sorry you have to disrupt your day with such trivial matters.คณบดีรูเตอร์ ฉันขอโทษด้วย ที่คุณต้องมาเสียเวลา กับเรื่องจุ๋มจิ๋มแบบนี้ The Witches of Bushwick (2010)
It's hardly trivial, Mrs. Humphrey.เรื่องใหญ่เลยแหละค่ะ คุณฮัมฟรีย์ The Witches of Bushwick (2010)
Is it all because of that trivial reason?ทั้งหมดนี้มันเป็นเหตุผลไร้สาระสิ้นดี Episode #1.14 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trivialDon't bother your parents with such a trivial thing.
trivialDon't worry about such a trivial problem.
trivialHe easily gets angry at trivial things.
trivialHe gets angry over trivial things.
trivialIn fact, this does not seem to be true at all, except in a very trivial sense.
trivialIt is a trivial matter.
trivialIt may seem trivial to you but for me it's worth paying attention to.
trivialLet's not quibble over trivial matters.
trivialMr Yoshimoto taught us many trivial matters.
trivialSuch a trivial thing is out of the question.
trivialThat is a trivial problem.
trivialThe agitator is inclined to exaggerate trivial matters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้หมูราขี้หมาแห้ง[ADJ] trivial, See also: petty, trifling, insignificant, Example: แค่เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งแค่นี้ คุณก็คิดจะลาออกจากพรรคเลยหรือ, Thai definition: ไม่เป็นสาระ, เล็กๆ น้อยๆ ทั่วไป
จิ๊บจ๊อย[ADJ] trifling, See also: trivial, insignificant, petty, unimportant, Syn. เล็กน้อย, นิดหน่อย, Ant. ใหญ่โต, Example: น้อยคนนักที่สามารถจัดระบบให้กับงานจิ๊บจ๊อยแบบนี้ให้เข้าท่าเข้าทางได้, Notes: (ปาก)
เรื่องขี้ผง[N] trifle, See also: trivial or minor matter, trivialities, Syn. เรื่องขี้ประติ๋ว, เรื่องเล็กน้อย, เรื่องหยุมหยิม, เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องเล็ก, Ant. เรื่องใหญ่โต, เรื่องใหญ่เรื่องโต, Example: สำหรับผมนั้น เงินจำนวนแค่นี้เรื่องขี้ผง ไม่ต้องมาคิดอะไรให้หนักสมอง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องเล็กจนไม่มีความสำคัญอะไรเลย
เรื่องไร้สาระ[N] trivial matter, See also: nonsense, foolishness, Syn. เรื่องไม่สำคัญ, Ant. เรื่องมีสาระ, เรื่องสำคัญ, Example: ผมว่าคนที่เขียนเรื่องไร้สาระอย่างนี้ คงเป็นคนที่มีจินตนาการค่อนข้างกว้างไปหน่อย, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องที่ไม่สำคัญ
เรื่องเล็ก[N] trifle, See also: trivial or minor matter, trivialities, Syn. เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องกล้วยๆ, เรื่องง่ายๆ, เรื่องหมูๆ, Ant. เรื่องใหญ่, Example: เรื่องแค่นี้เรื่องเล็ก ผมจัดการเองก็ได้, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องง่าย
เรื่องเล็ก[N] trifle, See also: trivial or minor matter, trivialities, Syn. เรื่องขี้ผง, เรื่องขี้ประติ๋ว, เรื่องเล็กน้อย, Ant. เรื่องใหญ่, Example: เธอเป็นคนคิดมาก แม้จะเป็นเรื่องเล็ก เธอก็ยังกังวลอยู่เป็นเดือนๆ, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องไม่สำคัญ
เล็กน้อย[ADJ] trifling, See also: trivial, petty, unimportant, insignificant, paltry, minor, Syn. นิดหน่อย, เล็ก, Ant. สำคัญ, Example: เขาไม่น่าทำเรื่องเล็กน้อยให้เป็นเรื่องใหญ่เลย, Thai definition: ที่ไม่มีความสำคัญ
ขี้ผง[ADJ] trivial, See also: insignificant, unimportant, Syn. ขี้ปะติ๋ว, เล็ก, เล็กน้อย, Ant. สำคัญ, ใหญ่, Example: เงินจำนวนแค่นี้เป็นเรื่องขี้ผง ไม่ต้องมานั่งคิดอะไรให้หนักสมอง, Thai definition: ไม่สำคัญ, ไม่ใหญ่โต
สัพเพเหระ[ADJ] miscellaneous, See also: trivial, trifling, insignificant, Example: พวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องสัพเพเหระ ที่ไม่เห็นจะได้สาระอะไรขึ้นมาเลย, Thai definition: ที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน, ที่ไม่ใช่สิ่งสำคัญ
หยุมหยิม[ADJ] trivial, See also: trifling, picayune, Syn. จุกจิก, เล็กๆ น้อยๆ, ขี้ประติ๋ว, Ant. สำคัญ, Example: เขาไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องหยุมหยิม จึงไม่เข้าไปฟังเขาคุยกัน, Thai definition: ถือเอาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ว่าเป็นเรื่องสำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
ขี้หมู[adj.] (khī mū) EN: trivial ; petty ; trfling ; insignificant   FR: trivial ; insignifiant
ขี้ผง[adj.] (khīphong) EN: trivial; insignificant; unimportant   FR: insignifiant ; négligeable
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[adj.] (khīpratiū = khīpatiū) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight   FR: insignifiant ; sans importance
กิ่งก้อย[adj.] (kingkøi) EN: little ; small ; insignificant ; negligible ; trivial   FR: petit ; bénin ; insignifiant ; négligeable
เล็ก ๆ น้อย ๆ[adj.] (lek-lek nøi-nøi) EN: small ; little ; tiny ; slight ; trivial   FR: insignifiant ; menu
เล็กน้อย[adj.] (leknøi) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly   FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; misérable ; mesquin
ไม่สลักสำคัญ [adj.] (mai salaksamkhan) EN: trivial   FR: insignifiant ; sans importance
มโนสาเร่[n.] (manōsārē) EN: trifles ; petty offenses ; trivial matter   
มโนสาเร่[adj.] (manōsārē) EN: petty ; trivial ; trfling   FR: insignifiant ; banal ; mineur

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIVIAL    T R IH1 V IY0 AH0 L
TRIVIALITY    T R IH2 V IY0 AE1 L AH0 T IY0
TRIVIALIZE    T R IH1 V IY0 AH0 L AY2 Z
TRIVIALIZE    T R IH1 V Y AH0 L AY2 Z
TRIVIALIZES    T R IH1 V Y AH0 L AY2 Z AH0 Z
TRIVIALIZES    T R IH1 V IY0 AH0 L AY2 Z AH0 Z
TRIVIALIZED    T R IH1 V Y AH0 L AY2 Z D
TRIVIALIZED    T R IH1 V IY0 AH0 L AY2 Z D
TRIVIALIZING    T R IH1 V IY0 AH0 L AY2 Z IH0 NG
TRIVIALIZING    T R IH1 V Y AH0 L AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trivial    (j) (t r i1 v i@ l)
trivially    (a) (t r i1 v i@ l ii)
triviality    (n) (t r i2 v i a1 l i t ii)
trivialize    (v) (t r i1 v i@ l ai z)
trivialized    (v) (t r i1 v i@ l ai z d)
trivializes    (v) (t r i1 v i@ l ai z i z)
trivialities    (n) (t r i2 v i a1 l i t i z)
trivializing    (v) (t r i1 v i@ l ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trivialität {f}triviality [Add to Longdo]
Trivialliteratur {f}cheap literature [Add to Longdo]
Trivialroman {m}light novel [Add to Longdo]
gewöhnlich; alltäglich; gehaltlos {adj} | gewöhnlicher; alltäglicher; gehaltloser | am gewöhnlichsten; am alltäglichsten; am gehaltlosestentrivial | more trivial | most trivial [Add to Longdo]
trivial {adj} | nicht trivialtrivial | nontrivial [Add to Longdo]
trivialisieren | trivialisierend | trivialisiert | trivialisierteto trivialize | trivializing | trivializes | trivialized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しがない[, shiganai] (adj-i) (1) poor; humble; (2) (arch) uninteresting; trivial [Add to Longdo]
ただ事;只事;徒事;あだ事;唯事[ただごと(ただ事;只事;徒事;唯事);あだごと(徒事;あだ事), tadagoto ( tada koto ; tada koto ; to koto ; tadagoto ); adagoto ( to koto ; ada ko] (n) trivial matter [Add to Longdo]
どうでもいい(P);どうだっていい[, doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
トリビアリズム[, toribiarizumu] (n) trivialism [Add to Longdo]
トリビアル[, toribiaru] (adj-na) trivial [Add to Longdo]
下らない[くだらない, kudaranai] (adj-i) (uk) good-for-nothing; stupid; trivial; worthless; (P) [Add to Longdo]
慣用名[かんようめい, kanyoumei] (n) common name; popular name; trivial name [Add to Longdo]
玩物喪志[がんぶつそうし, ganbutsusoushi] (n) forgetting one's serious objectives by becoming engrossed in trivial pursuits; being distracted by trivial objects and losing sight of one's original goal [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
区区[qū qū, ㄑㄩ ㄑㄩ, / ] trivial, #15,522 [Add to Longdo]
琐碎[suǒ suì, ㄙㄨㄛˇ ㄙㄨㄟˋ, / ] trivial matters, #21,400 [Add to Longdo]
琐细[suǒ xì, ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧˋ, / ] trivial, #106,172 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trivial \Triv"i*al\, a. [L. trivialis, properly, that is in, or
   belongs to, the crossroads or public streets; hence, that may
   be found everywhere, common, fr. trivium a place where three
   roads meet, a crossroad, the public street; tri- (see {Tri-})
   + via a way: cf. F. trivial. See {Voyage}.]
   1. Found anywhere; common. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Ordinary; commonplace; trifling; vulgar.
    [1913 Webster]
 
       As a scholar, meantime, he was trivial, and
       incapable of labor.          --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. Of little worth or importance; inconsiderable; trifling;
    petty; paltry; as, a trivial subject or affair.
    [1913 Webster]
 
       The trivial round, the common task.  --Keble.
    [1913 Webster]
 
   4. Of or pertaining to the trivium.
    [1913 Webster]
 
   {Trivial name} (Nat. Hist.), the specific name.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trivial \Triv"i*al\, n.
   One of the three liberal arts forming the trivium. [Obs.]
   --Skelton. Wood.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trivial
   adj 1: (informal) small and of little importance; "a fiddling
       sum of money"; "a footling gesture"; "our worries are
       lilliputian compared with those of countries that are at
       war"; "a little (or small) matter"; "a dispute over
       niggling details"; "limited to petty enterprises";
       "piffling efforts"; "giving a police officer a free meal
       may be against the law, but it seems to be a picayune
       infraction" [syn: {fiddling}, {footling}, {lilliputian},
       {little}, {niggling}, {piddling}, {piffling}, {petty},
       {picayune}, {trivial}]
   2: of little substance or significance; "a few superficial
     editorial changes"; "only trivial objections" [syn:
     {superficial}, {trivial}]
   3: concerned with trivialities; "a trivial young woman"; "a
     trivial mind"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 trivial
  adj.
 
   1. Too simple to bother detailing.
 
   2. Not worth the speaker's time.
 
   3. Complex, but solvable by methods so well known that anyone not utterly
   {cretinous} would have thought of them already.
 
   4. Any problem one has already solved (some claim that hackish trivial
   usually evaluates to ?I've seen it before?). Hackers' notions of triviality
   may be quite at variance with those of non-hackers. See {nontrivial},
   {uninteresting}.
 
   The physicist Richard Feynman, who had the hacker nature to an amazing
   degree (see his essay ?Los Alamos From Below? in Surely You're Joking, Mr.
   Feynman!), defined trivial theorem as ?one that has already been proved?.
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 trivial [trivjal]
   commonplace; course; vulgar
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 trivial
   commonplace; course; vulgar
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 trivial
   commonplace; dismal; trite
   commonplace; course; vulgar
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 trivial
   common place; dismal; trite
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top