Search result for

แผ่น

(133 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แผ่น-, *แผ่น*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
toboggon (n vt ) แผ่นกระดานลื่นหิมะ เล่นแผ่นกระดานลื่นหิมะ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แผ่นกั้นวัตถุที่มีลักษณะแบนเรียบ ใช้สำหรับการกั้น ขวาง ไม่ให้มีวัตถุอื่นเข้ามาและออกไป

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
防滑垫แผ่นกันลื่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผ่น[CLAS] sheet, See also: plate, Example: ผู้ชนะจะได้เปิดแผ่นป้ายทั้งหมด 7 แผ่น, Thai definition: ลักษณนามใช้เรียกของแบนๆ อย่างกระดาษ กระดาน เช่น กระดาษแผ่นหนึ่ง
แผ่นดิน[N] reign, See also: dynasty, regime, Syn. รัชกาล, Example: คุณยายอยู่มาหลายแผ่นดินพบเห็นอะไรมามากมายเหลือเกิน, Thai definition: ช่วงเวลาหรือยุคสมัยหนึ่งๆ
แผ่นดิน[N] land, See also: ground, earth, terra firma, Syn. ผืนแผ่นดิน, พสุธา, พื้นพิภพ, ปฐพี, Example: ประเทศที่เป็นเกาะจะมีพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินอยู่น้อยมาก, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: พื้นดินของโลก
แผ่นดิน[N] land, See also: territory, country, nation, region, kingdom, Syn. ดินแดน, ประเทศ, เขตคาม, Example: คนไทยทุกคนรักและหวงแหนแผ่นดินนี้ยิ่งชีวิต, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: อาณาจักรหรือขอบเขตของแต่ละประเทศ
แผ่นภาพ[N] chart, See also: figure, drawing, Example: เครื่องอำนวยความสะดวกในการหาเสียงเลือกตั้งก็มีเครื่องขยายเสียง โปสเตอร์ แผ่นภาพ แผ่นปลิวหาเสียงเป็นต้น, Count unit: แผ่น, Thai definition: สิ่งที่วาดขึ้นหรือทำเป็นรูปในแผ่นกระดาษเพื่อแสดงเรื่องราว
แผ่นซีดี[N] CD, See also: compact disc, Syn. ซีดี, แผ่นดิสก์, Example: วิธีการเก็บรักษาแผ่นซีดีไม่ให้ชำรุดเสียหายนั้น ควรเก็บไว้ในที่ที่อุณหภูมิไม่สูงเกินไป, Count unit: แผ่น, Thai definition: จานเสียงขนาดเล็กอ่านด้วยแสงเลเซอร์
แผ่นซีดี[N] CD, See also: compact disc, Thai definition: จานเสียงขนาดเล็กอ่านด้วยแสงเลเซอร์
แผ่นตรวจ[N] test chart, See also: checking chart
แผ่นเสียง[N] gramophone record, See also: phonograph disk, Syn. จานเสียง, Example: พ่อสะสมแผ่นเสียงเก่าๆ เอาไว้เป็นร้อยๆ แผ่น ส่วนใหญ่เป็นเพลงฝรั่งทั้งนั้น, Count unit: แผ่น, Thai definition: แผ่นกลมซึ่งบันทึกเสียงหรือคำพูดไว้ในลักษณะเป็นร่องบนผิวพื้น เมื่อใส่บนหีบเสียงและให้เดินตามร่องก็จะเกิดเสียงตามที่บันทึกไว้
แผ่นดินใหญ่[N] mainland, Example: นับตั้งแต่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีอำนาจในการปกครองแผ่นดินใหญ่ จีนได้แสดงจุดยืนของตนมาตลอดว่าฮ่องกงทั้งหมดเป็นดินแดนของจีน, Count unit: ผืน, แผ่น, Thai definition: บริเวณที่เป็นเขตใหญ่ของประเทศหนึ่งๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แผ่นน. สิ่งที่มีลักษณะแบน ๆ อย่างกระดาษหรือกระดาน เช่น แผ่นกระดาษ แผ่นกระดาน, ลักษณนามใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น กระดาษแผ่นหนึ่ง กระดาน ๒ แผ่น.
แผ่นดินน. พื้นดินของโลก
แผ่นดินรัฐ, ประเทศ, เช่น แผ่นดินไทย
แผ่นดินรัชกาล เช่น ผลัดแผ่นดิน.
แผ่นดินกลบหน้าก. ตาย.
แผ่นดินไหวน. การสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่รู้สึกได้ ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งบนผิวโลก ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่รองรับผิวโลกอยู่ บางครั้งเกิดจากภูเขาไฟระเบิด.
แผ่นปลิวน. กระดาษที่ลงข่าวสารหรือข้อมูลโฆษณาขนาดสั้น เช่น แผ่นปลิวโฆษณาการเลือกตั้ง แผ่นปลิวขายยาสมุนไพร แผ่นปลิวโฆษณาอาหาร, ใบปลิว ก็เรียก.
แผ่นผงอน, แผ่นพก, แผ่นภพน. พื้นดิน.
แผ่นพับน. แผ่นปลิวที่ให้ข้อมูลเฉพาะเรื่องในการประชาสัมพันธ์ มักจัดข้อมูลเป็นหัวข้อและพับเป็นรูปเล่ม เช่น แผ่นพับวิธีป้องกันไข้หวัด แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ.
แผ่นเสียงน. วัสดุแผ่นกลมบางซึ่งบันทึกเสียงไว้ในลักษณะเป็นร่องบนผิวพื้น เมื่อใส่บนแผ่นหมุนของหีบเสียง วางเข็มลงในร่องแล้วให้จานหมุนไป ก็จะเกิดเสียงตามที่บันทึกไว้, จานเสียง ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plateแผ่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bladeแผ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
webแผ่น, แผ่นขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure plate; clutch pressure plateแผ่นกดคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
clutch pressure plate; pressure plateแผ่นกดคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cortical plateแผ่นกระดูกทึบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lamina, vertebralแผ่นกระดูกปกไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebral laminaแผ่นกระดูกปกไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebral laminaแผ่นกระดูกปกไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fillแผ่นกรุ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recordingsแผ่นเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Phonodiscแผ่นเสียง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Transparencyแผ่นโปร่งใส [เทคโนโลยีการศึกษา]
Leafletแผ่นปลิว
ใบปลิว หรือแผ่นปลิว (Leaflet) หมาย ถึง สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มีเนื้อหาสาระเรื่องใดเพียงเรื่องเดียวได้แก่ คำแถลง ประกาศ ชี้แจง แจ้งความ โดยข้อความเหล่านั้นมักจะเป็นการให้ข้อมูล เพื่อแจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา หรือเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็ได้ ความหมายของใบปลิวอีกลักษณะหนึ่ง คือ แผ่นกระดาษข้อความที่แจกจ่ายในลักษณะที่ปกปิด ไม่เปิดเผยเหมือนใบปลิวโฆษณาสินค้าและบริการ หรือประกาศเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นการจัดทำโดยหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานใด

ลักษณะ เด่นของใบปลิว คือ มีขนาดเล็ก หยิบถือได้สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาก ค่าใช้จ่ายในการผลิตตํ่าเมื่อเทียบกับ สิ่งพิมพ์อื่นๆหากออกแบบให้มีลักษณะการพับที่น่าสนใจ จะก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อสินค้า หรือบริการนั้นๆ

งาน พิมพ์ใบปลิวและงานพิมพ์แผ่นพับ ถ้าจะให้งานออกมาดีและมีคุณภาพมาตรฐานนั้น จะต้องเก็บรายละเอียดในทุกๆจุดและทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ การวางรูปแบบ การใช้กระดาษ การใช้สี และการพิมพ์ใบปลิวเป็นสื่อโฆษณาชนิดไดเร็คเมล์ (Direct Mail) ที่ผู้ผลิตสามารถส่งตรงถึงผู้บริโภคทางไปรษณีย์ หรือแจกจ่ายตามสถานที่ต่างๆได้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ แผ่นกระดาษ ที่ใช้พิมพ์ภาพ ข้อความ และองค์ประกอบอื่นเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ในการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การศึกษา การรณรงค์ และในกิจการเฉพาะกิจอื่นๆ รูปแบบของใบปลิวนิยมทำเป็นลักษณะที่สามารถใช้กระดาษมาตรฐานในการจัดทำ โดยอาจพิมพ์สีเดียวหรือสอดสีก็ได้ แล้วแต่ความประสงค์ของเจ้าของงาน และงบประมาณที่มีอยู่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Phonodiscแผ่นเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Transparencyแผ่นโปร่งใส [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ditidal video diskแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล, แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล หรือแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Printing plateแผ่นแม่พิมพ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Landslideแผ่นดินถล่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Subsidence (Earth movements)แผ่นดินทรุด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We need to force platelets out so her blood clots.เราตัองการแผ่นห้ามเลือด ให้เธอเกิดลิ่มเลือด Dying Changes Everything (2008)
lean on God for support and write on the wooden tablet.เมื่อพวกเธอเป็นทุกข์ ก็มาขอพรกับพระเจ้า และเขียนบนแผ่นไม้ Akai ito (2008)
Maintaining integrity and politeness and knowing one's obligationsรักษาความดี มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี และตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน Portrait of a Beauty (2008)
How is it that his subjects are so corrupt and demoralized?บรรดาข้าแผ่นดินทั้งหลาย จะหมองมัวและเสียขวัญขนาดไหน Portrait of a Beauty (2008)
I landed some commercials and the show's going great.คือว่า ช่วงนี้ฉันมีโฆษณาเยอะแยะเลย แต่ฉันก็ไม่ค่อยมีแผ่นเสียงเหลือเยอะนัก Scandal Makers (2008)
I passed them out and I also burned them the CD like you asked.แจกจ่าบไปแล้วค่ะ แล้วก็ก๊อบลงแผ่นซีดีตามที่คุณสั่งมาแล้วค่ะ Beethoven Virus (2008)
More importantly, Ru Mi. Did you see the new poster yet?มีเรื่องสำคัญกว่านะ รูมิ เธอเห็นแผ่นโปสเตอร์อันใหม่หรือยัง? Beethoven Virus (2008)
With this position, you shall now be entrusted with governing this country on my behalf.ตำแหน่งนี้ เจ้าจะได้รับความไว้วางใจ ปกครองแผ่นดินนี้ในนามของข้า The Kingdom of the Winds (2008)
And what on earth does that meager sword mean to him, to cause all this?และอะไรบนผืนแผ่นดินนี้ที่ขาดอยู่ ดาบมีความหมายต่อเขา, นี่คือเหตุผล The Kingdom of the Winds (2008)
A revelation predicted that the owner of this sword would rule the northern lands.คำทำนายบอกว่าผู้ที่่ครอบครองดาบนี้จะครอบครองแผ่นดินทางเหนือด้วยเช่นกัน The Kingdom of the Winds (2008)
Even if my body shall lie lifeless on the ground,หากข้าร่างของข้าปราศจากวิญญาณบนแผ่นดินนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
Even the most heroic heroes in China, the Furious Five, bowed in respect to this great master.แม้แต่วีรบุรุษแห่งแผ่นดินจีน ห้าผู้พิทักษ์ ยังต้องก้มหัวให้กับอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่นี้ Kung Fu Panda (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผ่น[n.] (phaen) EN: sheet ; plate ; slice   FR: feuille [f] ; plaque [f] ; plaquette [f] ; tranche [f]
แผ่น[n.] (phaen) EN: [classifier : flat objects (sheets of paper, boards; photocopies; records ...)]   FR: [classificateur : objets plats (feuilles de papier ou de carton; photocopies; disques ...)]
แผ่นกระดาน[n. exp.] (phaen kradān) EN: plank   FR: planche [f] ; planchette [f]
แผ่นกระดาษ[n. exp.] (phaen kradāt) FR: feuille de papier [f]
แผ่นซีดี[n. exp.] (phaen sīdī) EN: compact disc   FR: disque compact [m]
แผ่นดิน[n.] (phaendin) EN: land ; ground ; earth ; terra firma   FR: terre [f] ; sol [m]
แผ่นดิน[n.] (phaendin) EN: state ; territory ; country ; nation ; region ; kingdom   
แผ่นดิน[n.] (phaendin) EN: reign ; dynasty ; regime ; government   FR: règne [m]
แผ่นดินทอง [n. exp.] (phaendin thøng) FR: eldorado [m]
แผ่นดินใหญ่[n. exp.] (phaendin yai) EN: mainland   

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
mousepad(n) แผ่นรองเมาส์ (ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์), S. mouse pad,
plate(n) แผ่นธรณีภาค,แผ่นเปลือกโลก
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

epicenter(n name) จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
stiffener(n) แผ่นเสริมแรง, แผ่นเสริมกำลัง, ชิ้นส่วนช่วยยึด, R. stiffened, stiff

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aftershock[N] แผ่นดินไหวเล็กน้อยที่เกิดหลังจากแผ่นดินไหวรุนแรง
album[N] แผ่นเสียง, See also: จานเสียง, Syn. record, recording, LP
back[N] หลัง (ส่วนของร่างกาย), See also: แผ่นหลัง, Syn. posterior, rear, Ant. front
baseboard[N] แผ่นกระดานที่ปิดขอบด้านล่างของผนัง, Syn. skirting board
brass[N] แผ่นทองเหลืองที่จารึกนามหน้าประตู
brochure[N] แผ่นพับสำหรับโฆษณา, See also: สมุดหรือหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า มีภาพประกอบ, Syn. booklet
CD[N] แผ่นซีดี (คำย่อของ compact disc), Syn. compact disc, disk
chip[N] แผ่นไมโครชิป, See also: ไมโครชิป
chipboard[N] แผ่นกระดาน, See also: กระดานที่ทำจากการอัดไม้ที่ไม่ใช้แล้วกับเรซิน, Syn. hardboard
clapboard[N] แผ่นไม่กระดานที่ด้านหนึ่งหนากว่าอีกด้านหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
album(แอล' บัม) n. สมุดหน้าเปล่าสำหรับเก็บภาพแสตมป์หรืออื่น ๆ ,แผ่นเสียงขนาดใหญ่, ชุดแผ่นเสียง, สมุดลงนามของผู้มาเยี่ยม
aliped(แอล' ละเพดป adj. ซึ่งมีนิ้วเท้าติดกันด้วยแผ่นเยื่อแบบค้างคาว. -n. สัตว์ที่มีเป็นปีก
amarna(อะมาร์' นะ) adj. เกี่ยวกับสมัยอียิปต์โบราณที่เขียนไว้บนแผ่นรูปลิ่ม
ambrotype(แอม' โบรไทพ) n. ภาพถ่ายบนแผ่นแก้วโดยการฉาบ negative ด้วยผิวพื้นดำ
aponeurosis(แอพพะนิวโร'ซิส) n. (Pl. -ses) แผ่นกล้ามเนื้อยืดต่อที่ยึดกล้ามเนื้อกับกระดูกหรือเนื้อเยื่ออื่น. -aponeurotic adj.
aquaplane(แอค'วะเพลน) n. แผ่นกระดานโต้คลื่นที่มีเรือลาก. -vi. โต้คลื่นแผ่นกระดานที่มีเรือลาก. -aquaplaner n.
aquatone(แอค'วะโทน) n. ขบวนการพิมพ์ระบบออฟเซท (offset) จากแผ่นโลหะที่ฉาบด้วยแยลลาตีนที่ไวต่อแสง, สิ่งตีพิมพ์ด้วยระบบดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
blinder(n) แผ่นปิดตาม้า
brochure(n) แผ่นพับ,หนังสือเล่มเล็กๆ
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค
chip(n) ชิ้น,เศษ,สะเก็ดหิน,เบี้ย,แผ่นบางๆ
chip(vt) เลาะ,หั่นเป็นชิ้นๆ,เฉือนเป็นแผ่นบางๆ
continent(n) ทวีป,ผืนแผ่นดินใหญ่,ภาคพื้นทวีป
disc(n) แว่น,จาน,แผ่นเสียง,จานเสียง
disk(n) แผ่นกลม,วงจักร,จานเสียง,แผ่นเสียง
disk(n) แว่น,จาน,แผ่นเสียง,จานเสียง
ductile(adj) ทำให้โค้งได้,ดัดได้,ตีเป็นแผ่นบางได้,หลอมได้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*tortilla* (n ) แผ่นแป้งตอติญ่า
drywall[ดรายวอลล์] (n ) แผ่นฝ้าบุผนัง หรือใช้กั้น
Elastic Rail Pad (jargon ) แผ่นยืดหยุ่นรองใต้ราง
tortillaแผ่นแป้งตอติญ่า
wonton (n ) แผ่นเกี๊ยว
ป้ายรางวัลแผ่นบ้ายที่ใช้มอบรางวัลบนเวที

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ウェハー[うえはー, ueha-] (n ) แผ่นชิพหรือไมโครชิพ (ทางวิศกรรมไฟฟ้า)
Image:
レコード[れこーど, reko-do] (n) แผ่นเสียง
余震[よしん, yoshin] (n) แผ่นดินไหวขนาดเล็กกว่า ที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่แผ่นดินไหวใหญ่, See also: S. aftershock,
地震[じしん, jishin] (n) แผ่นดินไหว
鉄板[てっぱん, teppan] (n) แผ่นเหล็ก
鋼板[こうばん, kouban] (n) แผ่นเหล็กกล้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
基板[きばん, kiban] (n) แผ่นวงจรไฟฟ้า , See also: S. Printed Circuit Board (PCB),
ウェハー[うえはー, ueha] แผ่นชิพหรือไมโครชิพ (ทางวิศกรรมไฟฟ้า)

German-Thai: Longdo Dictionary
Film(n) |der, pl. Filme| ฟิล์ม แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายภาพ
Prospekt(n) |der, pl. Prospekte| เอกสารหรือหนังสือหรือแผ่นพับแสดงรายละเอียดของโครงการและความคืบหน้า, See also: S. die Broschüre,
Zaun|der, pl.Zäune| รั้ว อาจจะทำจากโลหะ หรือแผ่นไม้ใช้กั้นบอกอาณาเขตที่ดิน
Brett(n) |das, pl. Bretter| แผ่นไม้สี่เหลี่ยม
Brett(n) |das, pl. Bretter| แผ่นสี่เหลี่ยมจากไม้หรือกระดาษแข็งสำหรับไว้เล่นเกมส์
Waffel(n) |die, pl. Waffeln| ขนมเวเฟอร์(แผ่นขนมปังอบกรอบ)
Folie(n) |die, pl. Folien| แผ่นพลาสติกหรือแผ่นโลหะบางๆที่ใช้คลุมอาหาร, แผ่นใส
Diskettenlaufwerk(n) |das, pl. das Diskettenlaufwerke| หัวอ่านแผ่นดิสเก็ต
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
Festland(n) |das, pl. Festländer| แผ่นดินใหญ่, ส่วนของทวีป เช่น Wie diese Identität sich im Verhältnis zu China entwickeln wird, ist immer noch eine offene Frage, die unbeantwortet über der Meerenge zwischen Insel und Festland hängt.

French-Thai: Longdo Dictionary
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมรอง เช่น Tu me rends visite? เธอมาเยี่ยมฉันไหม, Tu m'apportes des disques? เธอนำ(เอา)แผ่นเสียงมาให้ฉันทีได้ไหม
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je te montre mes disques. ฉันโชว์(แสดง)เธอแผ่นเสียงของฉัน, Je t'offre un verre. ฉันเอาแก้วให้เธอนะ
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
feuille(n) |f| แผ่นกระดาษ, แผ่น เช่น feuille de papier à lettres แผ่นกระดาษเขียนจดหมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top