ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imprudent

IH2 M P R UW1 D AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imprudent-, *imprudent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imprudent(adj) ไม่รอบคอบ (คำทางการ), See also: ไม่สุขุม, Syn. ill-advised, rash, unwise, Ant. prudent, wise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imprudent(อิมพรูด'เดินทฺ) adj. ไม่รอบคอบ, เลินเล่อ, ประมาท, บุ่มบ่าม., See also: imprudence n. imprudently adv., Syn. unwise

English-Thai: Nontri Dictionary
imprudent(adj) ไม่ฉลาด, ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ไม่รอบคอบ, ไม่สุขุม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am very, very sorry. So imprudent a match on both sides!ฉันรู้สึกเสียใจมากจริงๆ เลย ช่างเป็นคู่ที่ไม่ฉลาดเลย Episode #1.5 (1995)
Imprudent as a marriage would be, we now fear worse:การแต่งงานไม่มีวันเกิดขึ้นได้ สิ่งที่เรากลัวที่สุดได้เกิดขึ้น Episode #1.5 (1995)
He saved him from an imprudent marriage.เขาช่วยเพื่อนของเขา จากการแต่งงานที่ไม่เหมาะสม Pride & Prejudice (2005)
How imprudent of you.ทำไมท่านถึงไม่รอบคอบแบบนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
That's because I thought it would be imprudent to tell you that a woman entered his room. and then a 5'11" giant left the room at 11:30.เพราะผมคิดว่ามันเป็นการไม่เหมาะสมที่จะบอกว่ามีผู้หญิงเข้าห้องเขาไป ถ้าสิ่งที่คุณซุงิฮาระพูดมันถูกล่ะก็ .. เวลา 4 ทุ่ม ผู้หญิงสูง 160cm เข้าห้องไป The After-Dinner Mysteries (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imprudentIt is very imprudent to swim in the rapids.
imprudentI was assailed by the stupid, but unshakeable, idea that if I was imprudent enough to move my hand I'd be noticed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุ่มบ่าม(adv) rashly, See also: imprudently, bunglingly, rudely, precipitously, Example: ถ้าขืนตัดสินใจบุ่มบ่ามไปตอนนี้ อาจต้องมาเสียดายทีหลังก็ได้, Thai Definition: อย่างขาดความยับยั้งไม่เกรงใจใคร
บุ่มบ่าม(adj) rush, See also: imprudent, bungling, rude, precipitous, Syn. วู่วาม, Example: เขาเป็นคนบุ่มบ่ามอยู่สักหน่อย แต่จริงๆ แล้วเขาอยากให้งานออกมาดี, Thai Definition: ที่ขาดความยับยั้งไม่เกรงใจใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าบิ่น[bābin] (adj) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious  FR: imprudent ; casse-cou
เบาความ[baokhwām] (v) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
หุนหัน[hunhan] (adj) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered  FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
ประมาท[pramāt] (x) EN: negligent ; careless ; imprudent  FR: négligent ; sans soin ; inattentif

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPRUDENT IH2 M P R UW1 D AH0 N T
IMPRUDENTLY IH2 M P R UW1 D AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imprudent (j) ˈɪmprˈuːdnt (i1 m p r uu1 d n t)
imprudently (a) ˈɪmprˈuːdntliː (i1 m p r uu1 d n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbesonnen; unüberlegt; unklug { adj } | unbesonnener | am unbesonnenstenimprudent | more imprudent | most imprudent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下手[へた, heta] (adj-na, n) (1) unskillful; poor; awkward; (2) imprudent; untactful; (P) #11,812 [Add to Longdo]
短慮軽率[たんりょけいそつ, tanryokeisotsu] (n, adj-na) impulsive and imprudent; rash and unthinking [Add to Longdo]
不心得者[ふこころえもの, fukokoroemono] (n) imprudent (misguided) fellow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imprudent \Im*pru"dent\, a. [L. imprudens; pref. im- not +
   prudens prudent: cf. F. imprudent. See {Prudent}, and cf.
   {Improvident}.]
   Not prudent; wanting in prudence or discretion; indiscreet;
   injudicious; not attentive to consequence; improper. --
   {Im*pru"dent*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
      Her majesty took a great dislike at the imprudent
      behavior of many of the ministers and readers.
                          --Strype.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Indiscreet; injudicious; incautious; ill-advised;
     unwise; heedless; careless; rash; negligent.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imprudent
   adj 1: not prudent or wise; "very imprudent of her mother to
       encourage her in such silly romantic ideas"; "would be
       imprudent for a noneconomist to talk about the details of
       economic policy"- A.M.Schlesinger [ant: {prudent}]
   2: lacking wise self-restraint; "an imprudent remark"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top