ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อัน

   
126 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัน-, *อัน*
Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
อันนยองฮาเซโย[อัน-นยอง-ฮา-เซ-โย] สวัสดี,สวัสดีค่ะ/ครับ,(ศัพท์คำนี้เป็นศัพท์คำเดียวที่แปลว่า สวัสดี จะไม่มีการแบ่งช่วงเวลา เช้า/กลางวัน/เย็น)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เห็น = เข้าใจ[ีือันเดอร์สะแตนด์] (vt ) understand

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัน[CLAS] piece, See also: slice, flake, part, lump, chunk, bit, portion, fragment, Syn. ชิ้น, สิ่ง, Thai definition: คำบอกลักษณะสิ่งของซึ่งโดยปรกติมีลักษณะแบนยาวหรือเป็นชิ้นเป็นแผ่น, ลักษณนามเรียกสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น
อัน[N] piece, See also: slice, flake, part, lump, chunk, bit, portion, Syn. ชิ้น, สิ่ง, Example: ปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งในการออกแบบโปรแกรม, Thai definition: ก้อนหรือแผ่นเล็กที่ตัด แล่ แบ่ง แยก หรือแตกออกจากส่วนใหญ่
อันทุ[N] chain, See also: shackle, fetter, manacles, Syn. โซ่, ตรวน, เครื่องจองจำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อันดับ[N] rank, See also: grade, level, Syn. ชั้น, Example: พระสงฆ์นั่งตามอันดับ ขณะที่สวดมนต์
อันดับ[N] level, See also: sequence, series, Syn. ลำดับ, ขั้น, ระดับ, Example: เราเริ่มงานอันดับแรกด้วยการย้ายพ่อค้าแม่ค้าจากสนามหลวงไปเข้าที่ตั้งใหม่
อันนี้[PRON] this (one), See also: this (thing), Example: ฉันว่าอันนี้อร่อยกว่าหอมเนยนมมากกว่า, Thai definition: คำใช้แทนคำนามที่อยู่ใกล้หรือชี้เฉพาะ
อันว่า[CONJ] for, Example: อันว่าความชั่วนั้นถึงจะปกปิดอย่างไร ก็ย่อมจะปรากฎออกมา, Thai definition: ใช้เป็นคำนำหน้านามที่เป็นประธาน หรือใช้ขึ้นต้นข้อความต่างๆ
อันตราย[N] danger, See also: hazard, Example: ฟ้าผ่านั้นมีอันตรายมากอาจทำให้มนุษย์ถึงแก่ความตายบ้านเรือนพังและลุกไหม้เป็นไฟได้, Thai definition: เหตุที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ
อันธการ[N] darkness, See also: dark, Syn. ความมืด, Notes: (บาลี)
อันธการ[N] ignorance, See also: stupidity, foolishness, Syn. ความเขลา, Ant. ความฉลาด, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อันน. สิ่ง, ชิ้น
อันทะลาย เช่น อันหมาก อันมะพร้าว
อันคำบอกลักษณะสิ่งของซึ่งโดยปรกติมีลักษณะแบนยาวหรือเป็นชิ้นเป็นแผ่นเป็นต้น, ลักษณนามเรียกสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น ไม้อันหนึ่ง ไม้ ๒ อัน
อันเวลากำหนดสำหรับชนไก่พักหนึ่ง ๆ.
อันส. คำใช้แทนนามหรือข้อความที่อยู่ข้างหน้า เช่น ความจริงอันปรากฏขึ้นมา.
อันว. อย่าง เช่น เป็นอันมาก เป็นอันดี, ใช้เป็นคำนำหน้านามที่เป็นประธานหรือใช้ขึ้นต้นข้อความต่าง ๆ เช่น อันอายุความนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ท่านให้มีกำหนดสิบปี. (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๔ ฉบับเก่า), ใช้ว่า อันว่า ก็มี เช่น อันว่าทรัพย์นั้น โดยนิตินัยได้แก่วัตถุมีรูปร่าง. (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๘ ฉบับเก่า).
อันดก(-ดก) น. ความตาย.
อันดร(-ดอน) น. ภายใน, ระหว่าง, มักใช้เข้าสนธิกับคำอื่น เป็นส่วนท้ายของคำสมาส เช่น พุทธ + อันดร = พุทธันดร นิร + อันดร = นิรันดร.
อันดับน. ชั้น เช่น พระสงฆ์นั่งตามอันดับ, ระเบียบ
อันดับลำดับ เช่น สอบได้ในอันดับต้น ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imputableอันจะปรับเป็นความผิดได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orderอันดับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
orderอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
confinement orderอันดับการคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pregnancy orderอันดับการตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
order of migrationอันดับการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
birth orderอันดับการเกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
order of magnitudeอันดับของขนาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
order of a differential equationอันดับของสมการเชิงอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Intrazonal soil orderอันดับดินอินทราโซนัล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hoodlumsอันธพาล [TU Subject Heading]
Sequences (Mathematics)อันดับ (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Soil Category อันดับของการจำแนกดิน [สิ่งแวดล้อม]
Hazard อันตราย, การเสี่ยงอันตราย
อันตรายหรือแหล่งของอันตราย สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัยหรืออันตราย เป็นคำบ่งบอกด้านคุณภาพซึ่งแสดงถึงศักยภาพของปัจจัยแวดล้อมที่สามารถก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Allotropeอันยรูป, อัญรูป [การแพทย์]
Biohazardอันตรายจากการติดเชื้อโรค [การแพทย์]
Carcinoma, Undifferentiated Cellอันดิฟเฟอเรนทิเอทเซลล์คาร์ซิโนมา [การแพทย์]
Carcinoma, Undifferentiated Large Cellอันดิฟเฟอเรนทิเอทคาร์ซิโนมาชนิดเซลล์ใหญ่ [การแพทย์]
Carcinoma, Undifferentiated Small Cellอันดิฟเฟอเรนทิเอทคาร์ซิโนมาชนิดเซลล์เล็ก [การแพทย์]
Cell Injuriesอันตรายต่อเซลล์,เซลล์บาดเจ็บ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- All of 'em.- ทุกอันเลย / Mockingbird Lane (2012)
This was fun.อันนี้น่าสนุกดี 0-8-4 (2013)
She's mighty purdy.เธอจังอันยิ่งใหญ่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That he'll look mighty сute as soon as he's driedว่าเขาจะดูน่ารักอันยิ่งใหญ่ ทันทีที่เขาแห้ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Mighty comfortable.ความสะดวกสบายอัน ยิ่งใหญ่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A harmless old peddler woman!หญิงเร่ขายที่ไม่เป็นอันตราย เก่า! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I put a coin in every pudding.ฉันใส่เหรียญในพุดดิ้งทุกอัน The Great Dictator (1940)
"Mystery surrounds the disappearance of ex-Commander Schultz."อันตรายอยู่รอบตัวคุณ อดีต ผบ. ชูลท์ซ. The Great Dictator (1940)
Where's-a my sandwich? Another one!ไหนแซนวิสของผม เอามาอันนึง The Great Dictator (1940)
We're wasting precious time.เรากำลังเสียเวลาอันมีค่า Pinocchio (1940)
I'm awful sorry.ฉันขอโทษ อันยิ่งใหญ่ Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อันควรจำ[adj.] (an khūan jam) EN: memorable   
อันจะก่อให้เกิดความแตกแยก[adj.] (an ja køhaikoēt khwām taēkyaēk) EN: divisive   
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series   FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง [n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันดับ 2 = อันดับสอง[n. exp.] (andap søng) FR: deuxième position [f] ; deuxième place [f] ; deuxième rang [m]
อันดับ 3 = อันดับสาม[n. exp.] (andap sām) FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]
อันดับความสว่าง[n.] (andap khwām sawāng) EN: magnitude   FR: magnitude [f]
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[n. exp.] (andap thī neung) EN: first place   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m] ; première tête de série [f] ; tête de série n° 1 [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
IMHO(phrase slang) ย่อมาจาก In My Humble Opinion หมายถึง ในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้านั้น..., เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
dangerous(adj) อันตราย
thug(n slang) นักเลง, อันธพาล, วายร้าย, ผู้ร้าย, ฆาตกร, อาชญากร
nonranking(adj, n) ไม่ได้รับการจัดอันดับ
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:
runner-upรองอันดับหนึ่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
as a matter of fact[IDM] อันที่จริง, See also: จริงๆแล้ว, ตามความจริง, Syn. actually
blasphemous[ADJ] เกี่ยวกับการดูหมิ่นเหยียดหยาม, See also: อันหยาบคาย, Syn. profane, irreligious, Ant. religious, pious
bully[N] อันธพาล, Syn. coercer
danger[N] อันตราย, See also: ภัย, ภัยอันตราย, ภยันตราย, การเสี่ยงภัย, ความไม่ปลอดภัย, สถานการณ์อันตราย, Syn. peril, hazard, risk safety
darling[ADJ] ซึ่งเป็นที่รัก, See also: อันเป็นที่รัก, Syn. favorite, beloved, dear
detriment[N] ความเสียหาย, See also: อันตราย, Syn. harmfulness, ill, damage
fifteenth[N] ลำดับที่สิบห้า, See also: อันที่สิบห้า
fifteenth[ADJ] ลำดับที่สิบห้า, See also: อันที่สิบห้า
fifteenth[ADV] ลำดับที่สิบห้า, See also: อันที่สิบห้า
fifth[N] ลำดับที่ห้า, See also: อันที่ห้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
aegean(ไอจี' อัน) adj., n. ชื่อทะเลในเมดิเทเรเนียนอยู่ระหว่างกรีกกับตุรกี., Syn. Aegean Sea
aeon(อี' ออน. อี' อัน) n. ระยะเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด, ชั่วนิรันดร., Syn. eon
aggrieved(อะกรีฟวดฺ') adj. เสียใจ, ได้รับอันตราย, ได้รับบาดเจ็บ, ถูกรุกราน -aggrievedness n., Syn. sorrowful
algonkian(แอลกอง' คีอัน) n., adj. Proterozoic, Algonquin, Algonquian. ยุคดึกดำบรรพ์
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
aliunde(เอลีอัน' ดี) adv., adj. ไมใช่ส่วนของเอกสารนั้น, ไม่ใช่ได้มาจากเอกสารนั้น
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
ambiance(แอม' บิอันซฺ) n. ambience

English-Thai: Nontri Dictionary
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
adventure(vi,vt) ผจญภัย,เสี่ยงภัย,ฝ่าอันตราย
apiece(adv) อันละ,แต่ละชิ้น
bane(n) สิ่งอันตราย,สารพิษ,ความหายนะ
baneful(adj) มีอันตราย,มีผลร้าย,เป็นพิษ
brave(vt) กล้าเผชิญ,ไม่เกรงกลัว,อดทน,เสี่ยงอันตราย
bully(n) คนพาล,นักเลง,อันธพาล,แมงดา
critical(adj) วิกฤติอันตราย,เกี่ยวกับการวิจารณ์
damage(n) อันตราย,ความเสียหาย,ค่าเสียหาย
damage(vt) ทำให้ได้รับอันตราย,ทำให้เสียหาย,ทำให้แตกหัก,เป็นภัย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dangerอันตราย
developmental toxicity (n ) อันตรายต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อน
dodgy (adj ) อันตราย, เสี่ยง
See also: S. dangerous, risky,
in questionอันที่ คนที่ สิ่งที่กำลังพูดถึง
interstellar (adj ) อันตรดารา, ระหว่างดวงดาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
危険[きけん, kiken] (n) อันตราย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
脅威[きょうい, kyoui] (n) อันตราย,ภัยคุกคาม (มักเจอในประโยคเกี่ยวกับ Security)
脅威[きょうい, kyoui] (n) อันตราย,ภัยคุกคาม (มักเจอในประโยคเกี่ยวกับ Security)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
最初[さいしょ, saisho] Thai: อันแรก สิ่งแรก English: first (a-no)
第一[だいいち, daiichi] Thai: อันดับหนึ่ง English: first
[ばん, ban] Thai: อันดับที่

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefahr(n) |die, pl. Gefahren| อันตราย
erstอันดับแรก, ที่หนึ่ง เช่น die erste Klasse ชั้นประถมหนึ่ง, das erste Kind ลูกคนแรก
erstenอันดับแรก, See also: erst
welcheอันไหน
unterschätzen(vt) |unterschätzte, hat unterschätzt| คาดหรือประเมินค่าต่ำไป เช่น die Gefahr unterschätzen ประเมินอันตรายต่ำไปหรือประมาทเกินไป, See also: A. überschätzen,
stehen(vi) |stand, hat gestanden, + in/auf/an + D| มีเขียนไว้, ถูกเขียนไว้ เช่น In der Zeitung steht eine interessante Nachricht. ในหนังสือพิมพ์มีข่าวที่น่าสนใจอันหนึ่ง
weil(Konj.) |กริยาอยู่ท้ายประโยค| เพราะว่า เช่น Andrea bleibt daheim, weil sie ihrer Mutter im Haushalt helfen will. อันเดรียอยู่บ้านเพราะเธออยากช่วยแม่ทำงานบ้าน, See also: Related: denn, da
deswegen(Konj.) |กริยาอยู่เป็นอันดับสอง| ดังนั้น, จึง เช่น Es ist stürmisch, deswegen bleiben wir zu Hause. ลมพายุพัดแรง ดังนั้นเราเลยอยู่บ้านกัน, See also: S. darum, daher, deshalb, A. weil, da, denn,
lebensfeindlich(adj) ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต , See also: A. lebensfreundlich
unbedenklich(adj) ไม่อันตราย, ปลอดภัย เช่น Die Substanz ist unbedenklich., See also: S. ungefährlich,

French-Thai: Longdo Dictionary
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top