Search result for

fragment

(110 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fragment-, *fragment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fragment[N] ส่วนที่แตกออกมา, See also: สะเก็ด, Syn. piece, shard, shred
fragment[VI] แยกออกเป็นชิ้นๆ, See also: แตกออกเป็นชิ้นๆ
fragment[VT] ทำให้แยกออกเป็นชิ้นๆ, See also: ทำให้แตกออกเป็นชิ้นๆ
fragmentary[ADJ] ซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนเล็ก ๆ, Syn. crumbly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fragment(แฟรก'เมินทฺ) n. เศษที่แตกออก,ชิ้นที่แตกออก,ส่วนที่ยังทำไม่เสร็จ,ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์,สะเก็ด. vi. แตกตัวออก,แตกออกเป็นเศษ. vt. แยกออกเป็นชิ้น ๆ ,ทำให้แตกออกเป็นชิ้น ๆ, Syn. portion,part ###A. whole,all
fragmental(แฟรกเมน'เทิล) adj. เป็นเศษ,เป็นชิ้น,เป็นสะเก็ด,ขาด ๆ วิ่น ๆ ,ไม่ปะติดปะต่อกัน,ไม่สมบูรณ์. -fragmentally adv.
fragmentary(แฟรก'เมนทะรี) adj. ดูfragmental., See also: fragmentarily adv. fragmentariness n.
fragmentationการแยกส่วนหมายถึง อาการอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ที่ ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึก ข้อมูลลงไป แล้วมาสั่งลบภายหลัง ก็จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่ บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการ แบ่งแฟ้มใหม่นี้ให้ได้ สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน บางที แฟ้มเดียวกันจึงต้อง ถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการเก็บแยกส่วน ในโปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จะมีคำสั่ง "DE FRAG" ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา ในเรื่องนี้ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
fragment(n) เศษ,ชิ้น,เสี่ยง,ส่วน,สะเก็ด
fragmentary(adj) ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน,ไม่ครบถ้วน,กระท่อนกระแท่น,ขาดวิ่น,เป็นเสี่ยงๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fragmental rockหินเศษชิ้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fragmental textureเนื้อเศษชิ้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fragmentary defaecation; defecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fragmentary defecation; defaecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fragmentationการแตกกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fragmentationการหลุดเป็นส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fragment เศษหินกรวด
เศษหินกรวดในดินที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 2 มิลลิเมตร เช่น กรวด (pebble) ก้อนหินมนเล็ก (cobble) และก้อนหินมนใหญ่ (boulder) [สิ่งแวดล้อม]
Fragmentationลักษณะเป็นเสี่ยงๆ,การกระจายของหน่วยต่างๆ [การแพทย์]
Fragmentation Plant โรงย่อยโลหะ
โรงงานแยกชิ้นส่วนโลหะที่มีขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น, รถยนต์ ให้มีขนาดเล็ก เพื่อนำเศษเหล็กและวัสดุอื่นกลับไปใช้ใหม่ [สิ่งแวดล้อม]
Fragmentedความคิดมีลักษณะแตกแยกเป็นส่วนๆ,พูดขาดเป็นตอนๆ [การแพทย์]
Fragmentsเศษเล็กๆ,ชิ้น,ชิ้นส่วนย่อย,ชิ้นกระดูกที่หัก,ชนิดแผ่น,กระดูกต้นขาที่หัก,ส่วนย่อย,ชิ้นฝอยๆ,แตกเป็นเสี่ยงๆ [การแพทย์]
Fragments, Comminutedเศษกระดูกเล็กๆที่แตกออก [การแพทย์]
Fragments, Hangingกระดูกแตกห้อยลง [การแพทย์]
Fragments, Mainชิ้นประธาน [การแพทย์]
Fragments, Okazakiท่อนสั้นๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They exploded and left fragments.พวกเขาระเบิดและเหลือแต่เศษเล็กเศษน้อย The Itch (2008)
Bone fragments.เศษกระดูก Body of Lies (2008)
KLPD antiterror-unit investigators have arrived and are examining bomb fragments in the hope of determining if this and the other recent bombings on the continent and in the UK are connected.รวมถึงหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อร่วมกันสืบสวน ก่อนจะตัดสินใจว่า การวางะเบิดติดๆ กันในยุโรป และที่อังกฤษ Body of Lies (2008)
The female has the Cube fragment.ผู้หญิงนั้นได้เศษคิวบ์ไป Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
But the last fragment of the All-Spark was stolen.แต่เศษเสี้ยวสุดท้ายของออลสปาร์คถูกขโมยไป Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Key fragments that are missing.กุญแจที่จะไขได้ให้ไป Episode #3.1 (2009)
Memory fragments.ชิ้นส่วนความจำ Remains to Be Seen (2009)
That fragment was a little piece of bone.เป็นชิ้นส่วนที่แตกออกมาขงกระดูก If I Had a Hammer (2009)
One from the fragment and one from saliva.อันแรกจากกระดูกที่แตกออกมา และอีกอัน มาจากน้ำลาย If I Had a Hammer (2009)
Still all just fragments.ยังคงดี มีมึนๆบ้าง A New Day in the Old Town (2009)
We have skin fragments from the true murderer.เรามีสะเก็ดผิวหนังจากฆาตกรตัวจริง Episode #1.8 (2009)
We're each a fragment of total perception --เราคือ แต่ละส่วน ของการเข้าใจทั้งหมด -- The End (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fragmentAfter he bumped into the shelf, the priceless china fell and shattered into fragments.
fragmentFragment into pieces.
fragmentFragments of the mirror were scattered on the floor.
fragmentHe tried to put the fragments of a broken vase together.
fragmentIt looks like your hard disk is fragmented.
fragmentThe glass bowl broke in tiny fragments.
fragmentThe priceless china shattered into fragments.
fragmentThe vase broke into fragments.
fragmentThe vase burst into fragments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วน[N] part, See also: fragment
กระท่อนกระแท่น[ADV] brokenly, See also: fragmentary, incompletely, Syn. กระพร่องกระแพร่ง, Ant. เสมอกัน, Example: เขาพูดภาษาอังกฤษอย่างกระท่อนกระแท่น
กระท่อนกระแท่น[ADJ] fragmentary, See also: scrappy, patchy, broken, incomplete, Example: ความทรงจำที่กระท่อนกระแท่นของเขา ทำให้ไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ให้ลูกหลานฟังได้, Thai definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน, ไม่ครบถ้วน
กระจุกกระจิก[ADJ] trifling, See also: fragmentary, piecemeal, trivial, Syn. จุกจิก, เล็กๆ น้อยๆ, เบ็ดเตล็ด, Example: น้องเก็บของกระจุกกระจิกบนโต๊ะมาจัดเรียงให้เป็นระเบียบ, Thai definition: เบ็ดเตล็ดคละกัน, เล็กๆ น้อยๆ คละกัน
เสี่ยง[N] piece (of), See also: fragment, portion, part (of), Syn. ซีก, Example: ข้าศึกตีกรุงศรีอยุธยาเสียแตกเป็นเสี่ยง, Thai definition: ส่วนย่อยที่แตกจากส่วนใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit   FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ชิ้นส่วน[n.] (chinsuan) EN: component ; component part ; part ; piece ; fragment   FR: composant [m] ; pièce [f] ; élément [m]
ดุ้น[n.] (dun) EN: piece ; stick of cut wood ; fragment   FR: bout [m] ; bâton [m]
เกร็ด[n.] (kret) EN: bits ; driblets ; fragment   FR: fragment [m] ; morceau [m] ; éclat [m] ; esquille [f]
ลูกอุกกาบาต[n. exp.] (lūk ukkābāt) FR: fragment de météorite [m]
ปลีก[adj.] (plīk) EN: fragmentary ; piecemeal   
ซาก[n.] (sāk) EN: ruins ; remains   FR: débris [m] ; vestige [m] ; fragment [m] ; épave [f] ; carcasse [f] ; restes [mpl]
สะเก็ด[n.] (saket) EN: scrap ; piece ; fragment   FR: débris [m] ; fragment [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAGMENT    F R AE1 G M AH0 N T
FRAGMENTS    F R AE1 G M AH0 N T S
FRAGMENTED    F R AE1 G M AH0 N T AH0 D
FRAGMENTED    F R AE1 G M AH0 N AH0 D
FRAGMENTARY    F R AE1 G M AH0 N T EH2 R IY0
FRAGMENTING    F R AE1 G M AH0 N T IH0 NG
FRAGMENTING    F R AE1 G M AH0 N IH0 NG
FRAGMENTATION    F R AE2 G M AH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fragment    (n) (f r a1 g m @ n t)
fragment    (v) (f r a1 g m e1 n t)
fragments    (n) (f r a1 g m @ n t s)
fragments    (v) (f r a1 g m e1 n t s)
fragmented    (v) (f r a1 g m e1 n t i d)
fragmentary    (j) (f r a1 g m @ n t r ii)
fragmenting    (v) (f r a1 g m e1 n t i ng)
fragmentation    (n) (f r a2 g m e n t ei1 sh @ n)
fragmentations    (n) (f r a2 g m e n t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
细碎[xì suì, ㄒㄧˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] fragments; bits and pieces, #38,209 [Add to Longdo]
[zhǎ, ㄓㄚˇ, ] fragments, #41,122 [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, / ] fragmentary; trifling, #48,758 [Add to Longdo]
碎块[suì kuài, ㄙㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ, / ] fragment, #48,872 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] fragment; spices, #53,027 [Add to Longdo]
琐记[suǒ jì, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, / ] fragmentary recollections; miscellaneous notes, #128,576 [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] fragmentary; trifling [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] fragment; salted vegetables; spices [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bruchstück {n}; Fragment {n} | Bruchstücke {pl}; Fragmente {pl}fragment | fragments [Add to Longdo]
fragmentarisch {adv}fragmentarily [Add to Longdo]
fragmentieren | fragmentierend | fragmentiertto fragment | fragmenting | fragmented [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デフラグメンテーション[, defuragumente-shon] (n) {comp} defragmentation [Add to Longdo]
デフラグメント[, defuragumento] (n) {comp} defragment [Add to Longdo]
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] (n) {comp} file fragmentation [Add to Longdo]
ファイルフラグメンテーション[, fairufuragumente-shon] (n) {comp} file fragmentation [Add to Longdo]
フラグメンテーション[, furagumente-shon] (n) fragmentation [Add to Longdo]
フラグメント[, furagumento] (n) fragment [Add to Longdo]
一欠片;一欠けら;ひと欠けら;ひと欠片[ひとかけら, hitokakera] (n) fragment; piece [Add to Longdo]
一個(P);一箇[いっこ, ikko] (n) piece; fragment; one (object); (P) [Add to Longdo]
一端[いっぱし, ippashi] (n) (1) one end; an end; (2) part; fragment; (P) [Add to Longdo]
岡崎フラグメント[おかざきフラグメント, okazaki furagumento] (n) Okazaki fragment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] file fragmentation [Add to Longdo]
ファイルフラグメンテーション[ふぁいるふらぐめんてーしょん, fairufuragumente-shon] file fragmentation [Add to Longdo]
最適化プログラム[さいてきかプログラム, saitekika puroguramu] defragmentation program [Add to Longdo]
細分化[さいぶんか, saibunka] fragmentation [Add to Longdo]
断片化[だんぺんか, danpenka] fragmentation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
断片[だんぺん, danpen] Fragment, Bruchstueck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fragment \Frag"ment\, n. [L. fragmentum, fr. frangere to break:
   cf. F. fragment. See {Break}, v. t.]
   A part broken off; a small, detached portion; an imperfect
   part; as, a fragment of an ancient writing.
   [1913 Webster]
 
      Gather up the fragments that remain.   --John vi. 12.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fragment
   n 1: a piece broken off or cut off of something else; "a
      fragment of rock"
   2: a broken piece of a brittle artifact [syn: {shard}, {sherd},
     {fragment}]
   3: an incomplete piece; "fragments of a play"
   v 1: break or cause to break into pieces; "The plate fragmented"
      [syn: {break up}, {fragment}, {fragmentize}, {fragmentise}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 fragment /fʀagmɑ̃/ 
  bit; lump; piece

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Fragment /fragmɛnt/ 
  fragment

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 fragment /frɑɤ°mɛnt/
  fragment; lump; piece

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top