Search result for

shred

(58 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shred-, *shred*, shr, shre
English-Thai: Longdo Dictionary
shredder(n) เครื่องทำลายเอกสาร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shred[N] ชิ้นเล็กชิ้นน้อย, See also: ส่วนเล็กน้อย, Syn. fragment, piece, tatter
shred[N] เศษผ้า
shred[VI] ถูกตัดหรือฉีกเป็นชิ้นๆ
shred[VT] ตัดหรือฉีกเป็นชิ้นๆ, Syn. tear, strip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shred(ชเรด) n. เศษ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,เศษผ้า,เศษเนื้อ vt.,vi. (ถูก) ตัดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ฉีกออกเป็นเศษ,ฉีกขาด, See also: shredder n., Syn. piece,strip
paper shreddern. เครื่องฉีกกระดาษ

English-Thai: Nontri Dictionary
shred(n) เศษ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shredder เครื่องฉีกบด
เครื่องมือที่ใช้สำหรับฉีกหรือตัดวัตถุ เช่น โลหะ กระดาษ พลาสติก ฯลฯ ให้เป็นชิ้นเล็ก : ดู Pulverizer [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Labs show the brown urine was caused by shredded red cells.แล็ปบอกว่าที่ปัสสาวะสีน้ำตาล เพราะมีเซลเม็ดเลือดแดง Emancipation (2008)
You kept your nasty, shredded clothes?ทั้งเน่าทั้งขาด คุณยังเก็บไว้อยู่เหรอ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Whatever this conspiracy is that you think that I'm a part of, I guarantee you won't find a shred of material evidence connecting me to it.ผมว่า ไม่ว่าเรื่องร้ายต่าง ๆ ที่คุณคิดว่าผมเกี่ยวข้อง ตอนนี้ ผมพนันได้เลยว่า คุณจะไม่เจอหลักฐานใด ๆ มัดตัวผมแน่ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Burn it. Shred it, I don't care.เผา ฉีกเป็นชิ้น ผมไม่สน Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
They're totally shredded.ขาดวิ่นซะขนาดนี้.. The Breath (2009)
Everybody thinks I did it. There is not a shred of evidence against you.ทุกคนคิดว่าผมเป็นคนทำ\ ไม่มีหลักฐานที่บอกว่าลูกเป็นคนทำ Home Is the Place (2009)
And I let you feed the paper shredder.แล้วก็อณุญาติให้หนูใส่กระดาษเข้าไปในเครื่องย่อยกระดาษด้วย A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
We took his money, then we left him behind to get shredded by the Niners.เรารับเงิน จากนั้นก็หนีไป ทิ้งให้พวกเขา ยิงปะทะกันกับพวกไนเนอร์ Albification (2009)
I hope you rip each other to shreds.ฉันหวังว่านายคงจะแยกเเยะออกนะ Na Triobloidi (2009)
They just shredded Gorman.มันเพิ่งฉีกผิวของ กอร์แมน เป็นชิ้นๆ Water (2009)
If only this anonymous caller had a shred of proof,ถ้าเพียงแค่โทรแจ้งโดยไม่มีหลักฐานพิสูจน์ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
We'd sit around and wait for somebody to die, some grisly, macabre death, or for the entire fabric of the Universe to come shredding apart.เรากำลัง นั่งดู บางคน กำลังตาย อย่างสยดสยอง ความตายที่น่าขยะแขยง หรือสำหรับบางเส้นใย ของห้วงจักรวาล A New Day in the Old Town (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shredThe cloth was torn to shreds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวเม่า[N] pounded unripe rice, See also: shredded rice grain, Example: พี่สาวชอบทำข้าวเม่าใส่ขวดเอาไว้กินเล่น, Thai definition: ข้าวเปลือกที่ยังไม่แก่จัดเอามาคั่วแล้วตำให้แบน
หย็อง[ADJ] shredded, Example: เขาดัดแปลงอาหารจากหมูหย็องมาเป็นไก่หย็อง เพื่อนำมาเป็นของฝากให้ญาติที่นับถือศาสนาอิสลาม, Thai definition: เป็นฝอยฟู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หั่นฝอย[v. exp.] (han føi) EN: shred ; slice finely   FR: râper ; découper en lanières ; découper finement
เครื่องทำลายเอกสาร[n. exp.] (khreūang thamlāi ēkkasān) EN: shredder   FR: destructeur de documents [m] ; déchiqueteuse [f] ; déchiqueteur [m]
กระต่าย[n.] (kratāi) EN: coconut grater ; coconut shredder   FR: grattoir pour noix de coco [m]
เม่า[n.] (mao) EN: shredded rice grain ; green rice roasted and pound flat   
มะพร้าวทึนทึกขูดกระต่ายจีน[n. exp.] (maphrāo theuntheuk khūt kratāi jīn) EN: shredded coconut   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHRED    SH R EH1 D
SHREDS    SH R EH1 D Z
SHREDDED    SH R EH1 D AH0 D
SHREDDER    SH R EH1 D ER0
SHREDDERS    SH R EH1 D ER0 Z
SHREDDING    SH R EH1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shred    (v) (sh r e1 d)
shreds    (v) (sh r e1 d z)
shredded    (v) (sh r e1 d i d)
shredding    (v) (sh r e1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とろろ昆布[とろろこんぶ;とろろこぶ, tororokonbu ; tororokobu] (n) (1) (uk) shredded kombu; (2) Kjellmaniella gyrata (species of kelp) [Add to Longdo]
シュレッダー(P);シュレッダ[, shuredda-(P); shuredda] (n) shredder; (P) [Add to Longdo]
合掛けカレー[あいがけカレー, aigake kare-] (n) (uk) Japanese curry with an additional topping (e.g. shredded beef, hayashi-rice sauce, etc.) [Add to Longdo]
刻み[きざみ, kizami] (n) shredded tobacco; notch; nick; (P) [Add to Longdo]
刻みタバコ;刻みたばこ[きざみタバコ(刻みタバコ);きざみたばこ(刻みたばこ), kizami tabako ( kizami tabako ); kizamitabako ( kizami tabako )] (n) (See 煙管・キセル・1) shredded tobacco; pipe tobacco [Add to Longdo]
刻み煙草[きざみたばこ, kizamitabako] (n) shredded tobacco [Add to Longdo]
裁断[さいだん, saidan] (n,vs) (1) judgement; judgment; decision; (2) cutting (cloth); shredding (in a paper shredder) [Add to Longdo]
寸寸;寸々[ずたずた;ずだずだ, zutazuta ; zudazuda] (adv,adj-na) (uk) to pieces; into shreds [Add to Longdo]
千切る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (uk) to tear to pieces; to tear to shreds; to tear up; (2) (uk) to pick (e.g. fruit); to pluck; to tear off; (suf,v5r) (3) (uk) (after the -masu stem of a verb) to do ... heavily; to do ... heartily; to do ... vigorously; (P) [Add to Longdo]
断片[だんぺん, danpen] (n,adj-no) fragment; crumb; shred; bits and pieces; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土豆丝[tǔ dòu sī, ㄊㄨˇ ㄉㄡˋ ㄙ, / ] shredded potato [Add to Longdo]
生姜丝[shēng jiāng sī, ㄕㄥ ㄐㄧㄤ ㄙ, / ] shredded ginger [Add to Longdo]
碎布条[suì bù tiáo, ㄙㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] shred [Add to Longdo]
[cǎ, ㄘㄚˇ, ] shredder; grater (kitchen implement for grating vegetables); grindstone [Add to Longdo]
礤床儿[cǎ chuáng r, ㄘㄚˇ ㄔㄨㄤˊ ㄖ˙, / ] shredder; grater (kitchen implement for grating vegetables) [Add to Longdo]
肉丝[ròu sī, ㄖㄡˋ ㄙ, / ] shredded meat; shredded pork (on menus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shred \Shred\, v. t. [imp. & p. p. {Shred} or {Shredded}; p. pr.
   & vb. n. {Shredding}.] [OE. shreden, schreden, AS.
   scre['a]dian; akin to OD. schrooden, OHG. scr?tan, G.
   schroten. See {Shred}, n.]
   1. To cut or tear into small pieces, particularly narrow and
    long pieces, as of cloth or leather. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To lop; to prune; to trim. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shred \Shred\, n. [OE. shrede, schrede, AS. scre['a]de; akin to
   OD. schroode, G. schrot a piece cut off, Icel. skrjo[eth]r a
   shred, and to E. shroud. Cf. {Screed}, {Scroll}, {Scrutiny}.]
   1. A long, narrow piece cut or torn off; a strip. "Shreds of
    tanned leather." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. In general, a fragment; a piece; a particle. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shred
   n 1: a tiny or scarcely detectable amount [syn: {shred},
      {scintilla}, {whit}, {iota}, {tittle}, {smidgen},
      {smidgeon}, {smidgin}, {smidge}]
   2: a small piece of cloth or paper [syn: {rag}, {shred}, {tag},
     {tag end}, {tatter}]
   v 1: tear into shreds [syn: {shred}, {tear up}, {rip up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top