ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nystagmus

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nystagmus-, *nystagmus*, nystagmu
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nystagmusอาการตากระตุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nystagmus, jerk; nystagmus, pendularอาการตากระตุกแกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nystagmus, pendular; nystagmus, jerkอาการตากระตุกแกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nystagmus; ataxia, ocular; nystaxis; talantropiaอาการตากระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- No sign of nystagmus.- ไม่มีอาการตากระตุก Frankie & Alice (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nystagmus {m}; Augenzittern {n} [med.]nystagmus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
眼球振盪[がんきゅうしんとう, gankyuushintou] (n) (See 眼振) nystagmus (rapid involuntary eye movements) [Add to Longdo]
眼振[がんしん, ganshin] (n,adj-no) (abbr) (See 眼球振盪) nystagmus (rapid involuntary eye movements) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nystagmus \Nys*tag"mus\, n. [NL., fr. Gr. ? drowsiness, fr. ? to
   nod in sleep, to slumber.] (Med.)
   A rapid involuntary oscillation of the eyeballs.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nystagmus
   n 1: involuntary movements of the eyeballs; its presence or
      absence is used to diagnose a variety of neurological and
      visual disorders

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top