ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pragmatism

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pragmatism-, *pragmatism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pragmatism(n) ปฏิบัตินิยม, See also: วิธีคิดที่อิงกับผลที่เกิดจริงมากกว่าตามทฤษฎี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pragmatismปฏิบัตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pragmatismปฏิบัตินิยม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, under a thin veneer of pragmatism and a few shockingly bad choices.เธอก็รู้ ภายใต้เรื่องหลอกลวงทั้งหลาย กับแค่ตัวเลือกแย่ๆ ที่น่าตกใจนั่น.. Never Letting Go (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิบัตินิยม(n) pragmatism, Example: กลุ่มนักปฏิบัตินิยมได้ออกโรงแย้งอิทธิพลความคิดเห็นของชาวตะวันตก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิบัติการนิยม[patibatkānniyom] (n) EN: pragmatism
ปฏิบัตินิยม[patibatniyom] (n) EN: pragmatism

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pragmatism

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pragmatism

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实用主义[shí yòng zhǔ yì, ㄕˊ ㄩㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ,     /    ] pragmatism [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Pragmatismus(n) |der, nur Sg.| ปฏิบัตินิยม, หลักการหรือปรัชญาที่ว่าผลของการปฏิบัติเป็นแกนหรือความหมายของความรู้

Japanese-English: EDICT Dictionary
プラグマティズム(P);プラグマチズム[puragumateizumu (P); puragumachizumu] (n) pragmatism; (P) [Add to Longdo]
実用主義[じつようしゅぎ, jitsuyoushugi] (n, adj-no) pragmatism [Add to Longdo]
実用本位[じつようほんい, jitsuyouhon'i] (n, adj-no) pragmatism; functionalism; practicality; being intended for practical purposes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pragmatism \Prag"ma*tism\, n.
   The quality or state of being pragmatic; in literature, the
   pragmatic, or philosophical, method.
   [1913 Webster]
 
      The narration of this apparently trifling circumstance
      belongs to the pragmatism of the history. --A. Murphy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pragmatism
   n 1: (philosophy) the doctrine that practical consequences are
      the criteria of knowledge and meaning and value
   2: the attribute of accepting the facts of life and favoring
     practicality and literal truth [syn: {realism}, {pragmatism}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top