Search result for

frill

(38 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frill-, *frill*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frill[N] จีบขอบ, See also: จีบริม, ครุย, ฝอย
frill[N] สิ่งตกแต่ง (ที่ไม่จำเป็น), See also: สิ่งที่ประดับทำให้หรูหรา, Syn. embellishment, luxury, ornament
frill[VT] ตกแต่งด้วยจีบ, See also: ประดับด้วยครุย, ใส่จีบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frill(ฟริล) n. จีบ,จีบขอบ,จีบริม,ครุย,ฝอย,แถบริม (เช่นชายเสื้อผ้าที่ทำเป็นครุย) ,การประดับขอบ,สิ่งที่เกินต้องการ,สิ่งที่รบกวน,การเป็นรอยย่น,ผู้หญิง,เด็กผู้หญิง vt. ประดับขอบบน,ใส่จีบ., See also: friller n. frilly adj. -S...
frilling(ฟริล'ลิง) n. การประดับขอบ,การใส่จีบ,ฝอยสำหรับทำครุย,ขอบหรือจีบเสื้อผ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
frill(n) พู่ห้อย,ชายครุย,ฝอย,จีบ 
frill(vt) ติดพู่ห้อย,มีครุย,จับจีบ,ประดับขอบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Hey, have you seen my white sweater, it's frilly and--เฮ้ เธอเห็น เสื้อคลุมฉันมั๊ย? แบบเป็นครุยๆและ... . Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
We'll do makeovers, initiate phony phone calls, and have spirited pillow fights in our frilly nighties!เราจะแปลงโฉมกัน โทรไปแกล้งชาวบ้าน และใส่ชุดนอนลูกไม้เอาหมอนฟาดกัน The 21-Second Excitation (2010)
No frills is fine. I'm just here for the night.ไม่มีฝอยดีแล้ว ฉันจะอยู่ที่นี่ สักคืน By the Light of the Moon (2010)
Frilly dresses and tutus are not my idea of art.กระโปรงสั้นกรุยกราย ไม่ใช่ศิลปะสำหรับผมเลย Damien Darko (2011)
Okay, say I did have a use for a frilly green scarf, an old teddy bear...ก็ได้ ตกลงฉันต้องใช้ ผ้าพันคอขอบเขียว - ตุ๊กตาหมีเก่า ๆ Within (2011)
Frills and flowers and buttons and bows ♪Frills and flowers and buttons and bows Tricks and Treats (2012)
Well, it sure isn't for the company or the frills.ก็มันไม่ได้เป็นของ บริษัท หรือ ของจีบขอบจี Beyond the Reach (2014)
- No set, no frills.- ไม่มีฉากหรืออะไรทั้งนั้น High School Musical 2 (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกร็ด[N] detail, See also: frill, bits, fragment, Example: วันนี้เรามีเกร็ด เล็กๆ น้อยๆเกี่ยวกะ เลขประจำตัว น.ศ.มาฝากเพื่อเป็นความรู้, Thai definition: ข้อปลีกย่อย, ส่วนเบ็ดเตล็ด, ส่วนย่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque   FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct

CMU English Pronouncing Dictionary
FRILL    F R IH1 L
FRILLS    F R IH1 L Z
FRILLY    F R IH1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frill    (n) (f r i1 l)
frills    (n) (f r i1 l z)
frilly    (j) (f r i1 l ii)
frilled    (j) (f r i1 l d)
frillier    (j) (f r i1 l i@ r)
frilliest    (j) (f r i1 l i i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリル[, furiru] (n) frill [Add to Longdo]
フリルドシャーク;フリルド・シャーク[, furirudosha-ku ; furirudo . sha-ku] (n) frilled shark (Chlamydoselachus anguineus) [Add to Longdo]
ラブカ科[ラブカか, rabuka ka] (n) Chlamydoselachidae (family of frilled sharks whose sole extant genus is Chlamydoselachus) [Add to Longdo]
ラブカ属[ラブカぞく, rabuka zoku] (n) Chlamydoselachus (genus containing only the frilled shark and the Southern African frilled shark in the family Chlamydoselachidae) [Add to Longdo]
ロリータファッション[, rori-tafasshon] (n) fashion style characterized by frilly dresses, knee socks and bonnets (wasei [Add to Longdo]
縁飾り[ふちかざり, fuchikazari] (n) edging; frill [Add to Longdo]
襟巻蜥蜴;襟巻き蜥蜴[えりまきとかげ;エリマキトカゲ, erimakitokage ; erimakitokage] (n) (uk) frilled lizard (Chlamydosaurus kingii); frill-necked lizard [Add to Longdo]
羅鱶[らぶか;ラブカ, rabuka ; rabuka] (n) (uk) (See フリルドシャーク) frilled shark (Chlamydoselachus anguineus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 frill \frill\ (fr[i^]l), v. i. [imp. & p. p. {frilled}
   (fr[i^]ld); p. pr. & vb. n. {frilling}.] [OF. friller, fr. L.
   frigidulus somewhat cold, dim. of frigidus cold; akin to F.
   frileux chilly.]
   1. To shake or shiver as with cold; as, the hawk frills.
    --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Photog.) To wrinkle; -- said of the gelatin film.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frill \Frill\, v. t.
   To provide or decorate with a frill or frills; to turn back.
   in crimped plaits; as, to frill a cap.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frill \Frill\, n. [See {Frill}, v. i.]. (Zool.)
   (a) A ruffing of a bird's feathers from cold.
   (b) A ruffle, consisting of a fold of membrane, of hairs, or
     of feathers, around the neck of an animal. See {Frilled
     lizard} (below).
   (c) A similar ruffle around the legs or other appendages of
     animals.
   (d) A ruffled varex or fold on certain shells.
     [1913 Webster]
 
   2. A border or edging secured at one edge and left free at
    the other, usually fluted or crimped like a very narrow
    flounce.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: Something superfluous, such as an ornament, or an
    additional function on a device or in a system not
    essential to the basic operation. -- Commonly used in the
    phrase no frills, used adjectively to indicate a fully
    functional but economical device or service; as, an
    economical no-frills airline.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frill
   n 1: (paleontology) a bony plate that curves upward behind the
      skull of many ceratopsian dinosaurs
   2: an external body part consisting of feathers or hair about
     the neck of a bird or other animal [syn: {frill}, {ruff}]
   3: a strip of pleated material used as a decoration or a trim
     [syn: {frill}, {flounce}, {ruffle}, {furbelow}]
   4: ornamental objects of no great value [syn: {folderal},
     {falderol}, {frill}, {gimcrackery}, {gimcrack}, {nonsense},
     {trumpery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top