ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -琐-, *琐*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[琐, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] petty; trifling; troublesome
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 2,834

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, / ] fragmentary; trifling, #48,758 [Add to Longdo]
[fán suǒ, ㄈㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] many and complicated; mired in minor details, #16,422 [Add to Longdo]
[suǒ shì, ㄙㄨㄛˇ ㄕˋ, / ] trifle, #19,753 [Add to Longdo]
[suǒ suì, ㄙㄨㄛˇ ㄙㄨㄟˋ, / ] trivial matters, #21,400 [Add to Longdo]
[fán suǒ, ㄈㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] tedious; convoluted; fiddly; pedantic, #39,615 [Add to Longdo]
[suǒ xì, ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧˋ, / ] trivial, #106,172 [Add to Longdo]
[suǒ jì, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, / ] fragmentary recollections; miscellaneous notes, #128,576 [Add to Longdo]
罗亚斯德[Suǒ luó yà sī dé, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄧㄚˋ ㄙ ㄉㄜˊ, / ] Zoroaster, Zarathustra or Zarathushtra (c. 1200 BC), Persian prophet and founder of Zoroastrianism [Add to Longdo]
罗亚斯德教[Suǒ luó yà sī dé jiào, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄧㄚˋ ㄙ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] Zoroastrianism [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What are these trivial matters to which you refer?[CN] 你所指的这些碎之事究竟是什么? Libel (1959)
Mainly they're angry, sensitive, intensely felt and that dirtiest of all dirty words, promising.[CN] 主要是愤怒 敏感 热情 最猥的还是 前途无限 Breakfast at Tiffany's (1961)
Enough with that filthy guy![CN] 配那个猥的家伙绰绰有余! Brother (1960)
It's only for the license. There's a three-day wait for blood tests.[CN] 只是为了一张证书,血液检验的报告 要等三天及诸如此类的 All About Eve (1950)
Now I hear he's a dirty old man, too. I'm not at all surprised.[CN] 现在我又听说他是个猥老头 我一点都不吃惊 Separate Tables (1958)
You'll waste yourself on trifles.[CN] 你会在碎的事中荒废 War and Peace (1956)
Too dirty?[CN] 太猥 Breakfast at Tiffany's (1961)
Their high priest of mumbo jumbo,[CN] 这位他们神圣而繁的信仰的布道者 Inherit the Wind (1960)
But there are quite odd things, quite distrunted very trivial things.[CN] 但那些都是蛮奇怪的事 很不可信的事 都是些碎小事 Libel (1959)
Nothing is too trivial if it helps us to arrive at the truth.[CN] 如果能帮助我们理解事实真相 那这些事再碎也无妨 Libel (1959)
But now I remember those trivial things.[CN] 但现在却记起很多碎事 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
-I have little reason to, Your Highness.[CN] 只是因为一些碎的原因 殿下 The Adventures of Robin Hood (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top