Search result for

*化*

(282 entries)
(0.0472 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-化-, *化*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) บ้านผีสิง
[けしょう, keshou] (n) เครื่องสำอาง, เครื่องแต่งหน้า
[きょうか, kyouka] (n vt) ทำให้แข็งแรง, เพิ่มประสิทธิภาพ
[しゅうかぶつ, shuukabutsu] (n) สารประกอบโบรมีน
軽量[けいりょうか, keiryouka] (n) ทำให้เบาลง ลดน้ำหนัก ( ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรม )
製品[でんかせいひん, denkaseihin] (n) เครื่องใช้ไฟฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
平準[へいじゅんか, heijunka] (n) ทำให้กระจายเท่าๆกัน
オープン[オープンか, o^pun ka] (name) เปิด
[さんか, sanka] (n prep) การกลายเป็นออกไซด์ , See also: R. 酸
粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] (n) ห้องสุขา
炭水[たんすいかぶつ, tansuikabutsu] (n) คาร์โบไฮเดรด
[とっか, tokka] ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ
[たんかぶつ, tankabutsu] (n) สารประกอบคาร์บอน
二酸炭素[にさんかたんそ, nisankatanso] คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ คาร์บอนไดอ็อกไซด์ คาร์บอนไดอ๊อกไซ คาร์บอนไดอ็อกไซ CO2
温暖現象[おんだんかげんしょう, ondankagenshou] (n) ภาวะเรือนกระจก
不良[しょうかふりょう, shoukafuryou] dyspepsia
交流[ぶんかこうりゅう, bunkakouryuu] (n) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
無機合物[むきかごうぶつ, mukikagoubutsu] สารประกอบอนินทรีย์
地球温暖[ちきゅうおんだんか, chikyuuondanka] สภาวะโลกร้อน
温暖現象[おんだんかげんしょう, ondankagenshou] สภาวะเรือนกระจก
[げきか, gekika] (n) แย่ลง, การทำให้แย่ลง
石油学製品[sekiyu kagaku seihin] (n) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
[ぶんか, bunka] (n ) วัฒนธรรม
学工学[かがくこうがく, kagakukougaku] (n ) วิศวกรรมเคมี
遺産[bunka isan] มรดกทางวัฒนธรรม
市民民主同盟[しみんみんしゅかどうめい, shiminminshukadoumei] (n ) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (People's Alliance for Democracy , See also: S. PAD,
市民民主同盟[しみんみんしゅかどうめい, shiminminshukadoumei] (n ) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (People's Alliance for Democracy) , See also: S. PAD,
[しょうか, shouka] (vt ) ย่อย (อาหาร)
[しょうか, shouka] (vt ) ย่อย (อาหาร)
[しょうか, shouka] (vt ) ย่อย (อาหาร)
[えんか, enka] (n ) สารคลอไรด์
機能[しょうかきのう, shoukakinou] (n adv ) ระบบการย่อยอาหาร
[さんか, sanka] (n ) ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่น , See also: R. oxidation
[さんかぶつ, sankabutsu] กลุ่มของธาตุ, ออกไซด์ , See also: R. oxide
一酸炭素[いっさんかたんそ, issankatanso] (n ) คาร์บอนมอนอกไซด์ , See also: R. carbon monoxide
[せいかがく, seikagaku] (n ) ชีวเคมี , See also: R. biochemical
学調味料[かがくちょうみりょう, kagakuchoumiryou] (n phrase ) ผงชูรส

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ける[ばける, bakeru] Thai: แปลงร่าง English: to appear in disguise
ける[ばける, bakeru] Thai: เปลี่ยนรูปเป็น English: to take the form of
[おばけ, obake] Thai: ผี
学的[かがくてき, kagakuteki] Thai: ทางเคมี English: chemical (an)
する[かする, kasuru] Thai: เปลี่ยนสภาพกลายเป็น ใช้ต่อท้ายคำที่แสดงสภาพเพื่อทำให้เป็นกริยา English: to change into
[ぶんか, bunka] Thai: วัฒนธรรม English: culture
[ぶんか, bunka] Thai: อารยธรรม English: civilization

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[化, huà, ㄏㄨㄚˋ] to change, to convert, to reform; -ize
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: []
[华, huá, ㄏㄨㄚˊ] flowery; illustrious; Chinese
Radical: Decomposition: 化 (huà ㄏㄨㄚˋ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictophonetic] ten
[花, huā, ㄏㄨㄚ] flower, blossom; to spend (time or money)
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  化 (huà ㄏㄨㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A flower 艹 in bloom 化; 化 also provides the pronunciation
[訛, é, ㄜˊ] to swindle, to cheat; wrong, error; falsehood
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  化 (huà ㄏㄨㄚˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[讹, é, ㄜˊ] to swindle, to cheat; wrong, error; falsehood
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  化 (huà ㄏㄨㄚˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[貨, huò, ㄏㄨㄛˋ] products, merchandise; goods, commodities
Radical: Decomposition: 化 (huà ㄏㄨㄚˋ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money
[货, huò, ㄏㄨㄛˋ] products, merchandise; goods, commodities
Radical: Decomposition: 化 (huà ㄏㄨㄚˋ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money
[靴, xuē, ㄒㄩㄝ] boots
Radical: Decomposition: 革 (gé ㄍㄜˊ)  化 (huà ㄏㄨㄚˋ) 
Etymology: [pictophonetic] leather

Japanese-English: EDICT Dictionary
2ルート[にルートか, ni ru-to ka] (n) {comp} (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2進10進コード;二進十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進10進数;二進十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進10進表示法;二進十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進10進法;二進十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
け(P);御け(P)[おばけ, obake] (n) goblin; apparition; monster; ghost; (P) [Add to Longdo]
けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story [Add to Longdo]
け屋敷;御け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) haunted house [Add to Longdo]
け暦;御け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
け話;御け話[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story [Add to Longdo]
アイコン[アイコンか, aikon ka] (n,vs) {comp} iconization; minimization [Add to Longdo]
アクティブ[アクティブか, akuteibu ka] (n) {comp} activate [Add to Longdo]
アジ[アジかなまり, aji kanamari] (n) lead azide [Add to Longdo]
アセチル[アセチルか, asechiru ka] (n,vs) acetylation [Add to Longdo]
アセチレン系炭水素[アセチレンけいたんかすいそ, asechiren keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルキン) alkyne [Add to Longdo]
アゾ合物[アゾかごうぶつ, azo kagoubutsu] (n) azo compound [Add to Longdo]
アテローム性動脈硬[アテロームせいどうみゃくこうかしょう, atero-mu seidoumyakukoukashou] (n) atherosclerosis [Add to Longdo]
アメリカ文[アメリカぶんか, amerika bunka] (n) American culture [Add to Longdo]
アルキル[アルキルか, arukiru ka] (n,vs) alkylation [Add to Longdo]
アルキル[アルキルかざい, arukiru kazai] (n) alkylating agent [Add to Longdo]
アルファ米;α[アルファかまい, arufa kamai] (n) (See 糒) cooked and dry packed rice (modern version of hoshii rice); processed quick-cooking rice [Add to Longdo]
イオン[イオンか, ion ka] (n,vs) ionization; ionisation [Add to Longdo]
イオンエネルギー[イオンかエネルギー, ion ka enerugi-] (n) energy of ionization; energy of ionisation [Add to Longdo]
イオン傾向[イオンかけいこう, ion kakeikou] (n) ionization tendency; ionisation tendency [Add to Longdo]
イスラム文[イスラムぶんか, isuramu bunka] (n) Islamic culture [Add to Longdo]
インスタンス[インスタンスか, insutansu ka] (n) {comp} instantiate [Add to Longdo]
ウィンドウを最大する[ウィンドウをさいだいかする, uindou wosaidaikasuru] (exp,vs-i) {comp} (See 最大ボタン) to maximize a window's size; to maximise a window's size [Add to Longdo]
エステル[エステルか, esuteru ka] (n,vs) esterification [Add to Longdo]
エチレン系炭水素[エチレンけいたんかすいそ, echiren keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルケン) alkene; olefin; olefine [Add to Longdo]
エディアカラ石群[エディアカラかせきぐん, edeiakara kasekigun] (n) (obsc) (See エディアカラ動物群) Ediacara fossil biota [Add to Longdo]
オープン[オープンか, o-pun ka] (n) {comp} opening [Add to Longdo]
オール電[オールでんか, o-ru denka] (adj-no) all-electric (e.g. heating) [Add to Longdo]
オヤジ[オヤジか, oyaji ka] (exp) (sl) growing old [Add to Longdo]
カスタム[カスタムか, kasutamu ka] (n,vs) customization; customisation [Add to Longdo]
カテゴリー[カテゴリーか, kategori-ka] (n,vs) categorization [Add to Longdo]
カプセル[カプセルか, kapuseru ka] (n) {comp} encapsulation [Add to Longdo]
カルボニル合物[カルボニルかごうぶつ, karuboniru kagoubutsu] (n) carbonyl compound [Add to Longdo]
ガス学工業[ガスかがくこうぎょう, gasu kagakukougyou] (n) gas chemical industry [Add to Longdo]
ガラス固[ガラスこか, garasu koka] (n) vitrification [Add to Longdo]
キレート合物[キレートかごうぶつ, kire-to kagoubutsu] (n) chelate compound [Add to Longdo]
クラスタされたアプリケーション[クラスタかされたアプリケーション, kurasuta kasareta apurike-shon] (n) {comp} clustered applications [Add to Longdo]
クローン[クローンか, kuro-n ka] (n,vs) cloning [Add to Longdo]
グループ[グループか, guru-pu ka] (n) {comp} grouping [Add to Longdo]
グローバル[グローバルか, guro-baru ka] (n,vs) (See グローバリゼーション) globalization; (P) [Add to Longdo]
ケイ;珪[ケイか(ケイ);けいか(珪), kei ka ( kei ka ); keika ( kei ka )] (n,vs) silicification [Add to Longdo]
コード[コードか, ko-do ka] (n,vs) {comp} encoding; codification [Add to Longdo]
コード画像[コードかがぞう, ko-do kagazou] (n) {comp} coded image [Add to Longdo]
コード集合[コードかしゅうごう, ko-do kashuugou] (n) {comp} coded set [Add to Longdo]
コード表現[コードかひょうげん, ko-do kahyougen] (n) {comp} code element; code value; coded representation [Add to Longdo]
コード文字集合[コードかもじしゅうごう, ko-do kamojishuugou] (n) {comp} coded character set [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「文相対主義」とはどういう意味ですか。What do you mean by cultural relativism?
1年が過ぎ、彼の死体は塵とした。A year had passed by and his body turned to dust.
2番目の議論は日本の外国人労働者の帰に関するものである。The second argument deals with the naturalization of foreign workers in Japan.
あなたが食べる食物で好きでないものはよく消しない。Food you eat which you don't like will not digest well.
あなたは自分の行為を正当できますか。Can you justify your action?
あの古い家には良くおけが出るそうだ。That old house is thought to be haunted.
あの国の経済状態は日ごとに変する。That country's economic situation changes from day to day.
あの人はお粧のせいで若く見えるけど、もう40歳を越えているのよ。 [F]She looks young because of her makeup, but she is already more than forty years old.
あの店ではもう粧品は売っていない。That store no longer sells cosmetics.
アマゾンのジャングルやニューギニア島には、いわゆる原始的な文があり、ヨーロッパやアジアやアフリカにはいわゆる進歩した文がある。しかし、このいずれの文の言語も同じように進歩しており、複雑なのである。There are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.
アメリカの文はヨーロッパから移植されたものだ。The American culture had been transplanted from Europe.
アメリカ文では、雄弁は金である。In American culture, speech is golden.
ある国の風習、習慣はその国の文を反映している。The manners and customs of a country reflect its culture.
ある種の食べ物の値段は毎週変する。The prices of certain foods vary from week to week.
ある程度は新しい環境に同しなくてはなりません。You must assimilate into new surroundings.
いかに大きな違いを2、3度の気温の変が生じさせることができるかを理解できるであろう。You can see how much difference a few degrees can make.
いくつかの種は基本の歌に対する何十、いや何百もの変形をもつ洗練されたレパートリーを次第に発展させていく。Some species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.
いったいどうやってあなたは自分の行動を正当するのですか。How can you justify your behavior?
いろんな文があって、たくさんの物語があって、可愛い女の子もいる。Many cultures, many stories, and pretty girls.
インフレは鎮静しています。Inflation is down.
エイズ調査の分野におけるすべての変を追い続けることはできない。I can't keep track of all the changes taking place in the world of AIDS research.
エメット理論が生学にも適用できるということか、最近の研究の主要な成果である。The major result from recent investigations of Emmet's theory has been that it can be applied to biochemistry as well.
おかゆは消しやすい。Rice gruel is easy to digest.
け屋敷に行くの。夜寝られなくなっちゃうよ。The haunted house? I won't be able to sleep at night.
粧するまで待ってて。Can you wait until I make up my face?
かくて、国際は日本人にとって今はやりのスローガンになっている。Thus, internationalization has become a fashionable slogan for the Japanese.
ギリシャ文について学んだ。I learned about Greek culture.
こういう一般は疑わしい。I doubt these generalizations.
こう考えると、単純な文は単純な言語を使用し、複雑な文は複雑な言語を使用するなどと信じてしまうかも知れない。This might lead us to believe that a simple culture would make use of a simple language, that a complex culture would make use of a complex language, and so on.
こってり粧した顔は異様である。A face with too much make-up looks strange.
この15年から20年の間に英国の家族生活には大きな変があった。In the last fifteen or twenty years, there have been great changes in family life in Britain.
このことから、大規模な人口移動は経済変の結果ではないという議論を導くことができる。From this we can derive the argument that major population shifts are not the result of economic change.
このことを背景知識として、ここで進論生物学の現状についての考察に移ろう。With this as background I turn now to an account of the present state of evolutionary biology.
このテキストの目的は、黒人の文への理解を深めることである。The purpose of this text is to deepen the understanding of black culture.
このような接し方の変は、他の変もそうであるが、他の国においても起こっている。Like other changes, this change in attitude has occurred in other countries, too.
この一点を除いて、文が単純だとその言語も単純だと考えるのはまったく間違っている。With this one exception, it is quite wrong to suppose that a simple culture will also have a simple language.
この学薬品は細菌の繁殖を防ぐだろう。This chemical will prevent germs from breeding.
この学薬品は紙を白くするために用いられる。This chemical agent is used to make paper white.
この粧台は場所を取りすぎる。This dresser takes up too much room.
この街は急激な変を遂げた。This town has undergone a rapid change.
この関連で、西欧イデオロギーの韓国の文への影響について考えてみよう。Let us consider in this connection the influence of Western ideologies on Korean literature.
この共同体においても変への刺激が一連の変を示していた点に注目してみよう。Note that the impetus for change has undergone a series of transformations in this community.
この国では東西の文が交じり合っている。Cultures of the East and the West are mixed in this country.
この国は年間を通して気温の変がない(安定している)。This country has an even temperature throughout the year.
この雑誌によれば、日本の経済状態は年々悪してきている。According to this magazine, the economic situation in Japan is getting worse year by year.
この増加に加えて、世界の経済構造の変があった。Along with this increase, there has been a change in the world's economic organization.
この動詞の変を言えますか。Can you conjugate this verb?
この辺の山々は変に富んでいる。The mountains in this part of the country are full of variety.
この母音変はそれぞれの単語に指定される全体のアクセントパターンと大いに関係している。This vowel change has much to do with the overall accent pattern assigned to each word.
これらのガスは地球規模の温暖をもたらし得る。These gases can lead to global warming.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一侧[yī cè huà, ㄧ ㄘㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] lateralization [Add to Longdo]
一氧二氮[yī yǎng huà èr dàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄦˋ ㄉㄢˋ, ] nitrous oxide N2O; laughing gas [Add to Longdo]
一氧[yī yǎng huà dàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄢˋ, ] nitric oxide [Add to Longdo]
一氧[yī yǎng huà tàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ, ] carbon monoxide CO [Add to Longdo]
三氟[sān fú huà péng, ㄙㄢ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄆㄥˊ, ] boron trifluoride [Add to Longdo]
三氯[sān lǜ huà lín, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧㄣˊ, ] phosphorous trichloride [Add to Longdo]
三氯[sān lǜ huà tiě, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] ferric chloride FeCl3 [Add to Longdo]
不变[bù biàn huà, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] invariably [Add to Longdo]
世界文遗产[shì jiè wén huà yí chǎn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄧˊ ㄔㄢˇ, / ] World cultural heritage [Add to Longdo]
世界文遗产地[shì jiè wén huà yí chǎn dì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄧˊ ㄔㄢˇ ㄉㄧˋ, / ] World Heritage site [Add to Longdo]
中国石[Zhōng guó shí huà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] China Petroleum and Chemical Corporation, Sinopec [Add to Longdo]
中国石油工股份有限公司[Zhōng guó shí yóu huà gōng gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄈㄣˋ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China Petroleum and Chemical Corporation, Sinopec; abbr. to 中石 [Add to Longdo]
中国石油和学工业协会[Zhōng guó shí yóu hé huà xué gōng yè xié huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Petrol and Chemical Industry Association CPCIA [Add to Longdo]
中石[Zhōng shí huà, ㄓㄨㄥ ㄕˊ ㄏㄨㄚˋ, ] China Petroleum and Chemical Corporation, Sinopec; abbr. of 中國石油工股份有限公司|中国石油工股份有限公司 [Add to Longdo]
[rǔ huà, ㄖㄨˇ ㄏㄨㄚˋ, ] to emulsify [Add to Longdo]
[rǔ huà jì, ㄖㄨˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] emulsifier [Add to Longdo]
二氧[èr yǎng huà dàn, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄢˋ, ] nitrogen dioxide [Add to Longdo]
二氧[èr yǎng huà wù, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ˋ, ] dioxide [Add to Longdo]
二氧[èr yǎng huà guī, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄟ, ] silicon dioxide (SiO2) [Add to Longdo]
二氧[èr yǎng huà liú, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧㄡˊ, ] sulfur dioxide SO2 [Add to Longdo]
二氧[èr yǎng huà tàn, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ, ] carbon dioxide [Add to Longdo]
二氧碳隔离[èr yǎng huà tàn gé lí, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ, / ] carbon sequestration; carbon dioxide sequestration [Add to Longdo]
二氧[èr yǎng huà tài, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄞˋ, / ] titanium dioxide [Add to Longdo]
二氧[èr yǎng huà yóu, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˊ, / ] brown oxidier; uranium dioxide [Add to Longdo]
二氧[èr yǎng huà měng, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄥˇ, / ] manganese(iv) oxide [Add to Longdo]
二硫[èr liú huà tàn, ㄦˋ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ, ] carbon disulfide [Add to Longdo]
五氧二钒[wǔ yǎng huà èr fán, ˇ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄦˋ ㄈㄢˊ, / ] Vanadium pentoxide V2O5; vanadic anhydride [Add to Longdo]
亚文[yà wén huà, ㄧㄚˋ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] subculture [Add to Longdo]
人格[rén gé huà, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ ㄏㄨㄚˋ, ] to personalize; anthropomorphism [Add to Longdo]
人民公社[rén mín gōng shè huà, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, ] collectivization of agriculture (disastrous policy of communist Russia around 1930 and China in the 1950s) [Add to Longdo]
[Rén huà, ㄖㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] Renhua county level city in Shaoguan 韶关, Guangdong [Add to Longdo]
[Rén huà xiàn, ㄖㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Renhua county level city in Shaoguan 韶关, Guangdong [Add to Longdo]
仰韶文[Yǎng sháo wén huà, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery) [Add to Longdo]
低俗[dī sú huà, ㄉㄧ ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, ] vulgarization [Add to Longdo]
使具体[shǐ jù tǐ huà, ㄕˇ ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, 使 / 使] embody [Add to Longdo]
使硬[shǐ yìng huà, ㄕˇ ˋ ㄏㄨㄚˋ, 使] harden [Add to Longdo]
便捷[biàn jié huà, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄚˋ, 便] to facilitate; expedite; make convenient and fast; speed up [Add to Longdo]
保安自动[bǎo ān zì dòng huà, ㄅㄠˇ ㄢ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] security automation [Add to Longdo]
个性[gè xìng huà, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to personalize; to customize (software) [Add to Longdo]
偏极[piān jí huà, ㄆㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] polarization; polarized [Add to Longdo]
[cuī huà, ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ, ] catalysis; to catalyze (a reaction) [Add to Longdo]
作用[cuī huà zuò yòng, ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] catalysis [Add to Longdo]
[cuī huà jì, ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] catalyst [Add to Longdo]
[yōu huà, ㄧㄡ ㄏㄨㄚˋ, / ] optimization; to optimize; to make superior [Add to Longdo]
作用[guāng huà zuò yòng, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] photochemical effect; photosynthesis; photolysis [Add to Longdo]
[guāng huà xué, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] photochemistry [Add to Longdo]
光天[guāng tiān huà rì, ㄍㄨㄤ ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄚˋ ㄖˋ, ] the full light of day (成语 saw); fig. peace and prosperity; in broad daylight [Add to Longdo]
[ér huà, ㄦˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] nonsyllabic final r 儿 added to a word in spoken Chinese; also called retroflex final or r-ization [Add to Longdo]
[ér huà yùn, ㄦˊ ㄏㄨㄚˋ ㄩㄣˋ, / ] retroflex final; nonsyllabic final r 儿 added to a word in spoken Chinese [Add to Longdo]
全球[quán qiú huà, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, ] globalization [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2進10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
アイコン[アイコンか, aikon ka] iconization (vs), minimization [Add to Longdo]
アクティブ[アクティブか, akuteibu ka] activate [Add to Longdo]
インスタンス[インスタンスか, insutansu ka] instantiate [Add to Longdo]
オープン[オープンか, o-pun ka] opening [Add to Longdo]
カプセル[カプセルか, kapuseru ka] encapsulation [Add to Longdo]
グループ[グループか, guru-pu ka] grouping [Add to Longdo]
コード[コードか, ko-do ka] encoding (vs), codification [Add to Longdo]
コード画像[コードかがぞう, ko-do kagazou] coded image [Add to Longdo]
コード集合[コードかしゅうごう, ko-do kashuugou] coded set [Add to Longdo]
コード表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード文字集合[コードかもじしゅうごう, ko-do kamojishuugou] coded character set [Add to Longdo]
コメント[コメントか, komento ka] to comment (vs) [Add to Longdo]
コンパイラによる最適[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization [Add to Longdo]
コンピューター[コンピューターか, konpyu-ta-ka] computerization [Add to Longdo]
コンピュータ[こんぴゅうたか, konpyuutaka] computerization [Add to Longdo]
セグメント[セグメントか, segumento ka] segmentation [Add to Longdo]
セル[セルか, seru ka] cell encapsulation, conversion into cells [Add to Longdo]
セル遅延[セルかちえん, seru kachien] (cell) encapsulation delay [Add to Longdo]
データ暗号規格[でえたあんごうかきく, deetaangoukakiku] data encryption standard (DES) [Add to Longdo]
データ実体[データじったいか, de-ta jittaika] data materialization [Add to Longdo]
データ段階[データだんかいか, de-ta dankaika] data staging [Add to Longdo]
データ抽象[データちゅうしょうか, de-ta chuushouka] data abstraction [Add to Longdo]
ディジタル[ディジタルか, deijitaru ka] digitization (vs) [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]
デジタル[デジタルか, dejitaru ka] digitization (vs) [Add to Longdo]
トークン[トークンか, to-kun ka] tokenize (vs) [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
パラメタされた実行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case [Add to Longdo]
パラメタされた実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite [Add to Longdo]
パラメタされた抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case [Add to Longdo]
パラメタされた抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite [Add to Longdo]
ファイルの断片[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] file fragmentation [Add to Longdo]
ブロック[ブロックか, burokku ka] blocking [Add to Longdo]
ブロック因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] blocking factor [Add to Longdo]
マーク最小機構[マークさいしょうかきこう, ma-ku saishoukakikou] markup minimization feature [Add to Longdo]
マルチメディア[マルチメディアか, maruchimedeia ka] multimedization [Add to Longdo]
モジュール[モジュールか, moju-ru ka] modularization (vs) [Add to Longdo]
モデル[モデルか, moderu ka] modelling (e.g. a system, etc.) (vs) [Add to Longdo]
ラスタ[らすたか, rasutaka] rasterization [Add to Longdo]
リンク暗号[リンクあんごうか, rinku angouka] link-by-link encipherment [Add to Longdo]
ローマ字[ローマじか, ro-ma jika] romanisation [Add to Longdo]
暗号[あんごうか, angouka] encipherment [Add to Longdo]
暗号技術[あんごうかぎじゅつ, angoukagijutsu] encryption technology [Add to Longdo]
暗号手法[あんごうかしゅほう, angoukashuhou] cryptography [Add to Longdo]
位相コード[いそうコードか, isou ko-do ka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一般[いっぱんか, ippanka] Verallgemeinerung [Add to Longdo]
分析[ぶんせきかがく, bunsekikagaku] analytische_Chemie [Add to Longdo]
かす[ばかす, bakasu] behexen [Add to Longdo]
ける[ばける, bakeru] sich_verwandeln [Add to Longdo]
け物[ばけもの, bakemono] Gespenst, Geist [Add to Longdo]
[かがく, kagaku] Chemie [Add to Longdo]
[けしょう, keshou] das_Schminken, Schminke [Add to Longdo]
粧品[けしょうひん, keshouhin] Toilettengegenstaende [Add to Longdo]
粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] Toilettenzimmer [Add to Longdo]
粧箱[けしょうばこ, keshoubako] Kosmetikbeutel, Kosmetikkoefferchen [Add to Longdo]
[かせん, kasen] Kunstfaser [Add to Longdo]
合理[ごうりか, gourika] Rationalisierung [Add to Longdo]
[へんか, henka] Veraenderung, Wandlung, Wechsel [Add to Longdo]
[きか, kika] sich_naturalisieren_lassen [Add to Longdo]
[きょうか, kyouka] Staerkung, Verstaerkung [Add to Longdo]
[あっか, akka] Verschlechterung [Add to Longdo]
[ぶんか, bunka] Kultur [Add to Longdo]
[ぶんかさい, bunkasai] Kulturfest (an Universitaeten) [Add to Longdo]
[ぶんかざい, bunkazai] Kulturgut, Kulturdenkmal [Add to Longdo]
[しょうか, shouka] Kristallisation [Add to Longdo]
機械[きかいか, kikaika] Mechanisierung [Add to Longdo]
[じょうか, jouka] Reinigung, Laeuterung [Add to Longdo]
[しょうか, shouka] Verdauung [Add to Longdo]
[えきか, ekika] Verfluessigung [Add to Longdo]
水素[りゅうかすいそ, ryuukasuiso] Schwefelwasserstoff [Add to Longdo]
[こうか, kouka] Erhaerten, Verhaertung [Add to Longdo]
[びか, bika] Verschoenerung [Add to Longdo]
[うすげしょう, usugeshou] leichte_Schminke [Add to Longdo]
[なんか, nanka] weich_werden, versoehnlich_werden [Add to Longdo]
[さんか, sanka] Oxydation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top