ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -貸-, *貸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[貸, dài, ㄉㄞˋ] to borrow; to lend; to pardon
Radical: Decomposition: 代 (dài ㄉㄞˋ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 9,560

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dài, ㄉㄞˋ, / ] to lend on interest; to borrow; a loan; leniency; to make excuses; to pardon; to forgive, #3,863 [Add to Longdo]
贷款[dài kuǎn, ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] a loan; to provide a loan (e.g. bank), #1,078 [Add to Longdo]
信贷[xìn dài, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄞˋ, / ] credit; borrowed money, #4,366 [Add to Longdo]
借贷[jiè dài, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄞˋ, / ] to borrow; a loan; debit and credit items on a balance sheet, #14,332 [Add to Longdo]
高利贷[gāo lì dài, ㄍㄠ ㄌㄧˋ ㄉㄞˋ, / ] loan shark, #30,201 [Add to Longdo]
责无旁贷[zé wú páng dài, ㄗㄜˊ ㄨˊ ㄆㄤˊ ㄉㄞˋ, / ] to be duty bound; to be one's unshrinkable responsibility, #34,569 [Add to Longdo]
农贷[nóng dài, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄞˋ, / ] (government) loan to agriculture, #56,014 [Add to Longdo]
严惩不贷[yán chéng bù dài, ㄧㄢˊ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] to punish strictly with no leniency (成语 saw); to punish and show no mercy; zero tolerance, #64,222 [Add to Longdo]
贷方[dài fāng, ㄉㄞˋ ㄈㄤ, / ] credit; credit side (of a balance sheet), #65,275 [Add to Longdo]
优惠贷款[yōu huì dài kuǎn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] loan on favorable terms; concessionary loan; soft loan [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
与並びに[たいよならびに, taiyonarabini] ให้ยืมต่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
借対照表[たいしゃくたいしょうひょう, taishakutaishouhyou] งบดุล

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かす, kasu] Thai: ให้ยืม English: to lend

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かし, kashi] (n) loan; lending; (P) [Add to Longdo]
して上げる;してあげる[かしてあげる, kashiteageru] (v1) to lend (e.g. money) [Add to Longdo]
しビル[かしビル, kashi biru] (n) (office) building for rent [Add to Longdo]
しボート[かしボート, kashi bo-to] (n) hire boat [Add to Longdo]
し衣装[かしいしょう, kashiishou] (n) clothing or costumes for rent [Add to Longdo]
し越し[かしこし, kashikoshi] (n) overdraft; overdraught [Add to Longdo]
し下げる;下げる[かしさげる, kashisageru] (v1,vt) to lend; to loan [Add to Longdo]
し金[かしきん, kashikin] (n) loan [Add to Longdo]
し携帯;しけいたい;かし携帯[かしけいたい;カシケイタイ, kashikeitai ; kashikeitai] (n) rental mobile phone; rental cell phone; cell phone that is rented [Add to Longdo]
し元[かしもと, kashimoto] (n) financier; gambling boss [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Can you lend me a dime?10セントしてください。
I don't mind lending you the money provided you pay it back within a month.1ヶ月以内に返してくれるなら、その金を君にしてもよい。 [M]
Can you spare a buck?1ドルしてくれないか。
The downstairs was rented to a bookseller.1階は本屋にしてあった。
I wonder if you would mind lending me your car for a couple of days?2、3日お車をおしいただけないでしょうか。
May I borrow a duplicate key for Room 360?360号室の合い鍵をしていただきませんか。
Can you lend me 500 yen?500円してくれませんか。
I'd like to borrow fifty dollars from you.50ドルして欲しいんですけど。
I will lend you any book that I have, so long as you keep it clean.あなたが汚しさえしなければ、私の持っているどんな本でもしてあげますよ。
It is kind of you to lend me the money.あなたが私にお金をしてくれるとは親切だ。
The magazine which you lent me is very interesting.あなたが私にしてくれた雑誌はとてもおもしろい。
I'll lend you the book, provided you return it next week.あなたが来週に返すならば、その本をしてあげよう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Commander, may I borrow that formidable-looking side arm of yours?[JA] 艦長、君の腰にある恐るべき武器を 一寸して頂けるかな? Forbidden Planet (1956)
- What's that anyhow?[CN] 抵押 Adam's Rib (1949)
"can take the deduction as the interest payments... "accrued during the life of the mortgage."[CN] 在款年限內不得享受減免 Adam's Rib (1949)
- I think I owe you about $10.[JA] 君に10ドル しがあるぞ Kansas City Confidential (1952)
The credits Adolphe allowed me too often were now insufficient to soothe my longing.[CN] 阿道夫給我開的信 現在都不能滿足我 Madame Bovary (1969)
- It's the mortgage. That was the day they paid off the mortgage.[CN] 那是我們付完款的日子 Adam's Rib (1949)
Did you want to become a dockworker? A street sweeper?[CN] 你以後想當抗的、掃街的嗎? Wings (1966)
You don't mind if I borrow it?[JA] ちょっとしてくれない? Roman Holiday (1953)
- OK, now lend me 30,000.[JA] - オーケー じゃ3万リラしてくれ Roman Holiday (1953)
By that time we were so excited at getting it paid off... that we just got careless.[CN] 當時我們太興奮 只想付清款 別的都不在乎了 Adam's Rib (1949)
Oh, let me give you a hand.[JA] 手をすよ Hollow Triumph (1948)
It's a good thing this army isn't made up of fatheaded slobs like you... that think this war's run by idiots.[CN] 還好這軍隊不是由像你這樣 的蠢組成的... 你以為這場戰爭是由傻瓜發起的 The Steel Helmet (1951)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しボート[かしボート, kashi bo-to] Bootsverleih (woertl. [Add to Longdo]
し出す[かしだす, kashidasu] ausleihen, verleihen [Add to Longdo]
[かす, kasu] verleihen, leihen, vermieten [Add to Longdo]
[たいよ, taiyo] verleihen, ausleihen [Add to Longdo]
[たいしゃく, taishaku] Soll_und_Haben, leihen_und_verleihen [Add to Longdo]
切り[かしきり, kashikiri] Reservierung [Add to Longdo]
[かしや, kashiya] Miethaus, Mietwohnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top