ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -絲-, *絲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[絲, sī, ] silk, fine thread; wire; strings
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  糸 (mì ㄇㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] Finely-layered 糹silk 糸;  糹 also provides the pronunciation,  Rank: 6,910

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sī, , / ] silk; thread; trace, #1,646 [Add to Longdo]
粉丝[fěn sī, ㄈㄣˇ ㄙ, / ] bean vermicelli; mung bean starch noodles; Chinese vermicelli; cellophane noodles; fans (loan); enthusiast for sb or sth, #2,708 [Add to Longdo]
丝毫[sī háo, ㄙ ㄏㄠˊ, / ] the slightest amount or degree; a bit, #4,657 [Add to Longdo]
丝绸[sī chóu, ㄙ ㄔㄡˊ, / ] silk cloth; silk, #14,502 [Add to Longdo]
丝袜[sī wà, ㄙ ㄨㄚˋ, / ] stocking, #15,018 [Add to Longdo]
钢丝[gāng sī, ㄍㄤ ㄙ, / ] steel wire; tightrope, #19,330 [Add to Longdo]
螺丝[luó sī, ㄌㄨㄛˊ ㄙ, / ] screw, #21,450 [Add to Longdo]
丝绸之路[Sī chóu Zhī lù, ㄙ ㄔㄡˊ ㄓ ㄌㄨˋ, / ] the Silk Road, #21,633 [Add to Longdo]
一丝不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, / ] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place, #23,272 [Add to Longdo]
丝巾[sī jīn, ㄙ ㄐㄧㄣ, / ] headscarf; kerchief; silk neckband, #23,503 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, Edith. You take this home.[CN] 知道了,伊迪,你把這帶回家 The Uninvited (1944)
I do. Alice.[CN] 我想起來了 艾莉 Adam's Rib (1949)
- Tell them, Miss Ellis.[CN] -告訴他們,愛麗小姐 The Uninvited (1944)
If we make the slightest move to suggest there is no such agent as George Kaplan give any hint to Vandamm that he's pursuing a decoy instead of our own agent then our agent, working right under Vandamm's very nose will immediately face suspicion, exposure and assassination.[CN] 我們若稍加暗示 沒有喬治卡普蘭這位情報員... 讓范丹有一疑心他在追誘餌... 而不是我們的情報員... North by Northwest (1959)
Were you wearing a black silk, lace negligee?[CN] 你當時是穿黑色的質睡衣嗎? Adam's Rib (1949)
I'm here now, and I'm not the least rattled.[CN] 現在我在這,我毫不害怕 The Uninvited (1944)
Tess.[CN] 苔 Tess (1979)
Yes, Edith?[CN] 什麼事,伊迪? The Uninvited (1944)
What case? A girl named Doris Attinger shot her husband.[CN] 桃樂射傷她丈夫 我要替她辯護 Adam's Rib (1949)
It's only the very faintest chance, of course, but come on upstairs.[CN] 可能還有一機會,上樓去吧 The Uninvited (1944)
Agnès![CN] 阿涅... Les Visiteurs du Soir (1942)
My page Guillaume, with Agnès?[CN] 紀堯姆,天啊 他竟然和阿涅在一起? Les Visiteurs du Soir (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top