Search result for

*反*

(270 entries)
(0.0364 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -反-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はんべい, hanbei] (n) การต่อต้านสหรัฐอเมริกา
[いはん, ihan] (vt) ผิดกฎ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[はんたい, hantai] (n prep) ตรงกันข้าม, ...ตรงข้าม , See also: S. 逆,
[はんえい, han'ei] (n ) (อิน'ฟลูเอินซฺ) n. อิทธิพล,อำนาจชักจูง,สิ่งชักจูง,ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว. vt. มีอิทธิพลต่อ,มีอำนาจโน้มน้าว., S. . influenceable adj. influencer n., S. control,power
物質[はんぶっしつ, hanbusshitsu] (n ) ปฏิสสาร(ฟิสิกส์) , See also: R. antimatter
粒子[はんりゅうし, hanryuushi] (n ) ปฏิยานุภาค , See also: R. antiparticle
熱核[ねつかくはんのう, netsukakuhannou] ปฏิกริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ , See also: R. thermonuclear reaction

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
らす[そらす, sorasu] Thai: แอ่น
[せいはんたい, seihantai] Thai: ตรงกันข้าม English: bipolar

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[反, fǎn, ㄈㄢˇ] reverse, opposite; contrary, anti-
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 又 held up against a cliff 厂
[叛, pàn, ㄆㄢˋ] rebel; rebellion; rebellious
Radical: Decomposition: 半 (bàn ㄅㄢˋ)  反 (fǎn ㄈㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] contrary
[坂, bǎn, ㄅㄢˇ] hillside, slope
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  反 (fǎn ㄈㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth
[扳, bān, ㄅㄢ] to drag, to pull; to twist
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  反 (fǎn ㄈㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[板, bǎn, ㄅㄢˇ] board, plank; plate, slab; unnatural, stiff
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  反 (fǎn ㄈㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wood
[版, bǎn, ㄅㄢˇ] printing block, edition; register; volume, version
Radical: Decomposition: 片 (piàn ㄆㄧㄢˋ)  反 (fǎn ㄈㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] page
[畈, fàn, ㄈㄢˋ] field; farm
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  反 (fǎn ㄈㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] field
[皈, guī, ㄍㄨㄟ] to follow, to comply with
Radical: Decomposition: 白 (bái ㄅㄞˊ)  反 (fǎn ㄈㄢˇ) 
Etymology: []
[舨, bǎn, ㄅㄢˇ] sampan, wooden boat
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  反 (fǎn ㄈㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] boat
[販, fàn, ㄈㄢˋ] merchant, peddler; to deal in, to trade
Radical: Decomposition: 貝 (bèi ㄅㄟˋ)  反 (fǎn ㄈㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] money
[贩, fàn, ㄈㄢˋ] merchant, peddler; to deal in, to trade
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  反 (fǎn ㄈㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] money
[返, fǎn, ㄈㄢˇ] to restore, to return, to revert to
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  反 (fǎn ㄈㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] To walk 辶 backwards 反; 反 also provides the pronunciation
[钣, bǎn, ㄅㄢˇ] metal plate; sheet metal
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  反 (fǎn ㄈㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] metal
[阪, bǎn, ㄅㄢˇ] hillside, slope
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  反 (fǎn ㄈㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hill
[飯, fàn, ㄈㄢˋ] meal, food; cooked rice
Radical: Decomposition: 飠 (shí ㄕˊ)  反 (fǎn ㄈㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] food
[饭, fàn, ㄈㄢˋ] meal, food; cooked rice
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  反 (fǎn ㄈㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] food

Japanese-English: EDICT Dictionary
その[そのはんめん, sonohanmen] (n) on the other hand [Add to Longdo]
して[にはんして, nihanshite] (exp) (See する・1) against; contrary to [Add to Longdo]
アキレス腱[アキレスけんはんしゃ, akiresu kenhansha] (n) Achilles tendon reflex [Add to Longdo]
アレルギー[アレルギーはんのう, arerugi-hannou] (n) allergic reaction [Add to Longdo]
アレルゲン皮膚[アレルゲンひふはんのう, arerugen hifuhannou] (n) allergen skin test [Add to Longdo]
イオン[イオンはんのう, ion hannou] (n) ionic reaction [Add to Longdo]
インド大乱;インド大叛乱[インドだいはんらん, indo daihanran] (n) (See セポイの乱) Indian Mutiny (1857-1858) [Add to Longdo]
ウィダール[ウィダールはんのう, uida-ru hannou] (n) Widal reaction (for typhoid fever) [Add to Longdo]
スピード違[スピードいはん, supi-do ihan] (n) exceeding the speed limit; speeding [Add to Longdo]
セポイの乱;セポイの叛乱[セポイのはんらん, sepoi nohanran] (n) (See インド大乱) Sepoy Mutiny (1857-1858) [Add to Longdo]
ツベルクリン[ツベルクリンはんのう, tsuberukurin hannou] (n) tuberculin test [Add to Longdo]
テルミット[テルミットはんのう, terumitto hannou] (n) thermit reaction [Add to Longdo]
ニンヒドリン[ニンヒドリンはんのう, ninhidorin hannou] (n) ninhydrin reaction [Add to Longdo]
バビンスキー[バビンスキーはんしゃ, babinsuki-hansha] (n) Babinski reflex [Add to Longdo]
フェーリング[フェーリングはんのう, fe-ringu hannou] (n) Fehling's reaction [Add to Longdo]
ポリメラーゼ連鎖応法[ポリメラーゼれんさはんのうほう, porimera-ze rensahannouhou] (n) polymerase chain reaction (PCR) [Add to Longdo]
マナー違[マナーいはん, mana-ihan] (n) breach of manners; breach of etiquette [Add to Longdo]
マントー[マントーはんのう, manto-hannou] (n) Mantoux test (for tuberculosis) [Add to Longdo]
ヨードホルム[ヨードホルムはんのう, yo-dohorumu hannou] (n) iodoform reaction [Add to Longdo]
ヨウ素デンプン応;沃素澱粉[ヨウそデンプンはんのう(ヨウ素デンプン応);ようそでんぷんはんのう(沃素澱粉応), you so denpun hannou ( you moto denpun hannou ); yousodenpunhannou ( yoku moto denp] (n) iodo-starch reaction [Add to Longdo]
ルール違[ルールいはん, ru-ru ihan] (n) against the rules [Add to Longdo]
ルミノール[ルミノールはんのう, rumino-ru hannou] (n) luminol reaction [Add to Longdo]
ワッセルマン[ワッセルマンはんのう, wasseruman hannou] (n) Wassermann reaction [Add to Longdo]
(P);違犯[いはん, ihan] (n,vs) violation (of law); transgression; infringement; breach; (P) [Add to Longdo]
者;違犯者[いはんしゃ, ihansha] (n) violator (of a law); offender [Add to Longdo]
[いはんしゃ, ihansha] (n) violating vehicles (esp. vehicles violating parking regulations) [Add to Longdo]
;一段[いったん, ittan] (n) one-tenth hectare [Add to Longdo]
一般保護違[いっぱんほごいはん, ippanhogoihan] (n) {comp} general protection fault; GPF [Add to Longdo]
一律減[いちりつげんたん, ichiritsugentan] (n) reduction in area of rice under cultivation [Add to Longdo]
溢れかえる;あふれ返る;溢れ返る;溢れる(iK)[あふれかえる, afurekaeru] (v5r) to be awash with; to teem with; to be full of [Add to Longdo]
咽頭[いんとうはんしゃ, intouhansha] (n) gag reflex [Add to Longdo]
陰性[いんせいはんのう, inseihannou] (n) negative reaction (in patient) [Add to Longdo]
化学[かがくはんのう, kagakuhannou] (n) chemical reaction [Add to Longdo]
化学応式[かがくはんのうしき, kagakuhannoushiki] (n) reaction formula [Add to Longdo]
可逆[かぎゃくはんのう, kagyakuhannou] (n) reversible reaction [Add to Longdo]
可変復データ項目[かへんはんぷくデータこうもく, kahenhanpuku de-ta koumoku] (n) {comp} variable occurrence data item [Add to Longdo]
過剰[かじょうはんのう, kajouhannou] (n) overreaction [Add to Longdo]
解除[かいじょはんのう, kaijohannou] (n) abreaction [Add to Longdo]
母趾;外拇趾[がいはんぼし, gaihanboshi] (n) hallux valgus; bunion [Add to Longdo]
外襷[そとたすきぞり, sototasukizori] (n) outer reverse backwards body drop (sumo) [Add to Longdo]
拡散[かくさんはんしゃ, kakusanhansha] (n) {comp} diffuse reflection [Add to Longdo]
拡散射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] (n) {comp} diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]
[かくはんのう, kakuhannou] (n) nuclear reaction [Add to Longdo]
応炉[かくはんのうろ, kakuhannouro] (n) nuclear reactor [Add to Longdo]
核融合[かくゆうごうはんのう, kakuyuugouhannou] (n) nuclear fusion [Add to Longdo]
角膜[かくまくはんしゃ, kakumakuhansha] (n) corneal reflex [Add to Longdo]
掛け[かけぞり, kakezori] (n) hooking backwards body drop (sumo) [Add to Longdo]
株価の[かぶかのはんぱつ, kabukanohanpatsu] (n) rebound (of stock prices) [Add to Longdo]
環境光射係数[かんきょうこうはんしゃけいすう, kankyoukouhanshakeisuu] (n) {comp} ambient reflection coefficient [Add to Longdo]
眼瞼閉鎖[がんけんへいさはんしゃ, gankenheisahansha] (n) (obsc) (See 瞬目射) blink reflex [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
免疫[miǎn yì fǎn yìng, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄈㄢˇ ˋ, ] immune response [Add to Longdo]
出尔[chū ěr fǎn ěr, ㄔㄨ ㄦˇ ㄈㄢˇ ㄦˇ, / ] old: to reap the consequences of one's words (成语 saw, from Mencius); modern: to go back on one's word; to fail to keep a promise; to contradict oneself; inconsistent [Add to Longdo]
动力应堆[dòng lì fǎn yìng duī, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, / ] power reactor [Add to Longdo]
化学[huà xué fǎn yìng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄢˇ ˋ, / ] chemical reaction [Add to Longdo]
原子应堆[yuán zǐ fǎn yìng duī, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, / ] atomic reactor [Add to Longdo]
[fǎn, ㄈㄢˇ, ] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 切 phonetic system [Add to Longdo]
[fǎn zhī, ㄈㄢˇ ㄓ, ] on the other hand...; conversely... [Add to Longdo]
人道罪[fǎn rén dào zuì, ㄈㄢˇ ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ ㄗㄨㄟˋ, ] a crime against humanity [Add to Longdo]
人类[fǎn rén lèi, ㄈㄢˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, / ] inhuman [Add to Longdo]
人类罪[fǎn rén lèi zuì, ㄈㄢˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] crimes against humanity [Add to Longdo]
作用[fǎn zuò yòng, ㄈㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] opposite reaction [Add to Longdo]
[fǎn dào, ㄈㄢˇ ㄉㄠˋ, ] but on the contrary; but expectedly [Add to Longdo]
[fǎn cè, ㄈㄢˇ ㄘㄜˋ, / ] to toss and turn [Add to Longdo]
传算法[fǎn chuán suàn fǎ, ㄈㄢˇ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ, / ] back propagation algorithm [Add to Longdo]
光镜[fǎn guāng jìng, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄥˋ, / ] reflector; reflecting mirror [Add to Longdo]
[fǎn gòng, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ, ] anti-communist (often considered criminal) [Add to Longdo]
共主义[fǎn gòng zhǔ yì, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] anti-communism [Add to Longdo]
共宣传[fǎn gòng xuān chuán, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ, / ] anticommunist propaganda (as a crime) [Add to Longdo]
共宣传罪[fǎn gòng xuān chuán zuì, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] the crime of anticommunist propaganda [Add to Longdo]
其道而行之[fǎn qí dào ér xíng zhī, ㄈㄢˇ ㄑㄧˊ ㄉㄠˋ ㄦˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓ, ] to do the very opposite; to act in a diametrically opposite way [Add to Longdo]
函数[fǎn hán shù, ㄈㄢˇ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] inverse function (math.) [Add to Longdo]
[fǎn qiè, ㄈㄢˇ ㄑㄧㄝˋ, ] traditional system expressing the phonetic value of a Chinese character using two other characters, the first for the initial consonant, the second for the rhyme and tone [Add to Longdo]
[fǎn jiǎn, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄢˇ, ] with hands behind one's back; trussed [Add to Longdo]
[fǎn dòng, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] reaction; reactionary [Add to Longdo]
动分子[fǎn dòng fèn zǐ, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] reactionaries; reactionary elements [Add to Longdo]
动派[fǎn dòng pài, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄞˋ, / ] reactionaries [Add to Longdo]
[fǎn pàn, ㄈㄢˇ ㄆㄢˋ, ] rebel; revolt [Add to Longdo]
叛分子[fǎn pàn fèn zǐ, ㄈㄢˇ ㄆㄢˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] insurgent; rebel [Add to Longdo]
[fǎn xiàng, ㄈㄢˇ ㄒㄧㄤˋ, ] opposite direction; reverse [Add to Longdo]
咬一口[fǎn yǎo yī kǒu, ㄈㄢˇ ㄧㄠˇ ㄧ ㄎㄡˇ, ] to make a false counter-charge [Add to Longdo]
唇相讥[fǎn chún xiāng jī, ㄈㄢˇ ㄔㄨㄣˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ, / ] answer back sarcastically [Add to Longdo]
[fǎn wèn, ㄈㄢˇ ㄨㄣˋ, / ] ask (a question) in reply; rhetorical question [Add to Longdo]
[fǎn zuǐ, ㄈㄢˇ ㄗㄨㄟˇ, ] to answer back; to contradict; to renege; to go back on one's word [Add to Longdo]
围剿[fǎn wéi jiǎo, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] communist attack against the Guomindang's encircle and annihilate campaign [Add to Longdo]
围攻[fǎn wéi gōng, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄥ, / ] attack against siege [Add to Longdo]
[fǎn zuò, ㄈㄢˇ ㄗㄨㄛˋ, ] to sentence the accuser (and free the falsely accused defendant) [Add to Longdo]
坦克[fǎn tǎn kè, ㄈㄢˇ ㄊㄢˇ ㄎㄜˋ, ] anti-tank [Add to Longdo]
基督[fǎn Jī dū, ㄈㄢˇ ㄐㄧ ㄉㄨ, ] the anti-Christ [Add to Longdo]
垄断[fǎn lǒng duàn, ㄈㄢˇ ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] anti-trust legislation; anti-monopoly [Add to Longdo]
客为主[fǎn kè wéi zhǔ, ㄈㄢˇ ㄎㄜˋ ㄨㄟˊ ㄓㄨˇ, / ] lit. the guest acts as host (成语 saw); fig. to turn from passive to active behavior [Add to Longdo]
密码子[fǎn mì mǎ zi, ㄈㄢˇ ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ ㄗ˙, / ] anticodon [Add to Longdo]
[fǎn shè, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ, ] to reflect; reflection (from a mirror etc); reflex (i.e. automatic reaction of organism) [Add to Longdo]
射动作[fǎn shè dòng zuò, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] reflex action [Add to Longdo]
射区治疗[fǎn shè ōu zhì liáo, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ ㄡ ㄓˋ ㄌㄧㄠˊ, / ] reflexology (alternative medicine) [Add to Longdo]
射弧[fǎn shè hú, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ ㄏㄨˊ, ] reflex arc [Add to Longdo]
射星云[fǎn shè xīng yún, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] reflection nebula [Add to Longdo]
射疗法[fǎn shè liáo fǎ, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, / ] reflexology (alternative medicine) [Add to Longdo]
[fǎn duì, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] to fight against; to oppose; to be opposed to; opposition [Add to Longdo]
对派[fǎn duì pài, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄆㄞˋ, / ] opposition faction [Add to Longdo]
对票[fǎn duì piào, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ, / ] a vote against; a veto [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We have no objection to your joining us in our club.あなたが私たちのクラブに加わることになにも対はありません。
"Fast" is the opposite of "slow."「速い」は「遅い」の対。
"Besides," she says, "it doesn't cost much when you think it's the other side of the world.「それに、地球の対側だと考えればそんなに高くはないわよ」と言う。 [F]
"The weather forecast says it's cool today." "On the contrary I feel hot."「天気予報では今日は涼しいそうよ」「対に、暑い気がする」
I wouldn't object if you wanted to go with her.あなたが彼女と行きたいというなら対はしない。
I will not object to your plan.あなたの計画には対しません。
You have no right to oppose our plan.あなたには私達の計画に対する権利はない。
Not only your father but also I am against your plan.あなたのお父さんだけでなく私もあなたの計画に対です。
Your idea runs counter to our policy.あなたの意見は我々の政策にします。
Are you for or against the proposal?あなたはその提案に賛成ですか、それとも対ですか。
Your views are quite opposite to mine.あなたの見解は私とは正対です。
Accepting what you say, I'm still against the project.あなたの言うことは認めるとしても、私はそれでもその計画には対だ。
Are you for or against this?あなたはこれに賛成ですか、対ですか。
I'm against us forcing the child to go to cram school.あの子を無理に塾に通わせるのは対だね。
Do you object to smoking?あなたは喫煙に対ですか。
Do you object to my idea?あなたは私の考えに対ですか。
Are you for or against the plan he put forward at the meeting?あなたは彼が会議で提出したそのプランに賛成ですか、それとも対ですか。
Are you for or against his idea?あなたは彼の考えに賛成ですか、対ですか。
The U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.アメリカは条約違国に対する武器の輸出禁止を呼びかけています。
It'll be useless to stand against them.あの人達に抗しても無駄ですよ。
He says one thing and means another.あの人は口と腹が対だ。
I oppose it.いや、私は対です。
Every child objects to being treated like a baby.あらゆる子供は赤ちゃん扱いされることに対する。
The manners and customs of a country reflect its culture.ある国の風習、習慣はその国の文化を映している。
The dog rebelled against his master.イヌは飼い主に抗した。
The British government is against the plan.イギリス政府はその計画に対です。
That doesn't make it clear at all whether you're for it or against it.いったい賛成なのか、対なのか、曖昧模糊とした意見だねえ。
Well I must disagree.いや対せざるをえません。
The Catholic Church is opposed to divorce.カトリック教会は離婚に対している。
It is against my principles to borrow money.お金を借りる事は私の主義にする。
It is against my principles to tell a lie.うそをつくことは私の主義にする。
Your mother will probably object to your climbing the mountain.お母さんは、あなたが山登りをすることに対するんでしょう。
Catholics are against birth control.カトリック教徒は産児制限に対している。
I have to oppose this idea.この考えには対せざるをえない。
Ken was fined 7,000 yen for speeding.ケンはスピード違で7千円の罰金を科された。
This machine answers to human voice.この機械は人間の声に応する。
This result means, contrary to prior expectations, that the number of variants does not affect the processing speed.この結果は、当初の予測にして、変数の数が処理速度に影響を与えないということを意味しているのである。
We oppose the government on this matter.この件については、私達は政府に対だ。
This is the reason I disagree with you.こういうわけで私はあなたに対なのです。
These days he disobeys his parents.このごろ彼は親に抗する。
What was his reaction to this news?このニュースに対する彼の応はどうでしたか。
What was her reaction to the news?このニュースに対する彼女の応はどうでしたか。
Are you for or against the plan?この計画に賛成ですか、対ですか。
This weighed heavily on my mind.この事で私は問した。
There are so many anti-smoking campaigns these days maybe it really is a threat to the public order.これだけ禁煙、禁煙といわれる以上、喫煙というのは公序良俗にする行為なんだろうね。
This figure is a mirror of the decrease in imports of crude oil.この数字は原油輸入減を映している。
This promotion properly reflects the quality and diligence of your work.この昇進は、あなたの熱心で質の高い仕事ぶりを映したものでしょう。
Jane kicked at our decision.ジェーンは私たちの決定に対した。
This is quite contrary to what I want.これは私の欲しいものとまるっきり対だ。
These facts admit of no contradiction.これらの事実のはばくの余地がない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You had Nanaka and Minami killed for that?[CN] 在育幼院长大的女高中生被烧死 世人会更高兴 应会更热烈吧 Confrontation (2017)
They're one of my biggest.[CN] 你是在说 因为你客户在欺压你 所以让我出尔尔吗 Mudmare (2017)
A true genius doesn't go by the norms at first.[JA] 本物の才能とは 最初は相(あいはん)するものなんですよ Absolute (2017)
And Edgar and I decided that was not right, we just did not like that at all.[JA] 夫のエドガーと私は これは道徳にすると 強く感じた Barbecue (2017)
The Greyjoys rebelled against the throne for the right to be monarchs, but as I recall, you were soundly defeated.[JA] グレイジョイ家は正統な王家に対して逆を起こした しかし俺の記憶では あんたらは大敗した Dragonstone (2017)
It ran away.[CN] 正很闲 要不要邀小道去约会呢? Values (2017)
And she sort of kept the relationship the way we always had.[CN] 但我知道她也想表达她的对意见  ()
Maester Faull was quite the opposite... a brilliant stylist who invented half the stories he tells.[JA] メイスター・フォールは正対だった... 物語の半分を自分で創作した名文家だ Stormborn (2017)
Very loving and affectionate.[CN] 当时她的应就是很符合她的个性  ()
Don't you think the committee members need to be changed?[CN] 正不管是怎么样的作品 只要得奖就能蔚为话题 Appeal (2017)
Auf Wiedersehen.[CN] 我应过度了 Mudmare (2017)
So...[CN] 你这样违规则了吧? Affection (2017)
The stuff after that.[CN] (省一辈子吧! ) Values (2017)
- Oliver, tell me you found something. - Nothing.[CN] 假如你是想问 我知不知道这样违了我们之间的协议 Brooklyn Housing (2017)
that multiplied themselves this year, and which are occasions where I lose what I am saying.[CN] 或者过来如果我很无能的话 我的房子一定也很糟  ()
I'll mirror it real-time to your phone.[JA] 私はそれをあなたの携帯電話にリアルタイムで映させます。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Naturally! I can't imagine not having one.[CN] 在这里 我想先了解一下观众的 Disbanded (2017)
Do people become tougher if they have sex?[CN] 提问是违规则的 Choices (2017)
You just tell us what we need to know, and then we'll inject you with a reversing agent, and the pain will stop like somebody hit a switch.[JA] あなたが知る必要があることを教えてくれるだけで , 私たちはあなたに注射します 転剤を用いて , 痛みは止まる 誰かがスイッチを押すように。 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
Once she confirmed you weren't the breach, she was relieved.[JA] あなたが違者では無い事を確認し彼女は安心した 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
He told me exactly the opposite last night.[JA] 彼は昨夜と対のことを 話しています Alt.truth (2017)
I don't know how he actually talks. I'm just making his voice up.[CN] "喂 我是支持你的 王八蛋 我没有对同性恋 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
Where's the door[CN] 正你逃不掉的 The Villainess (2017)
If the great houses support your claim against Cersei, the game is won.[JA] 豪家がサーシーにして陛下を支持すれば― 勝敗は決まります Stormborn (2017)
We already live in a society where at least that is not allowed to be said.[CN] 这些语词和术语 由于背后代表的社会运动 最后而变得很僵化 我觉得是时候改变了  ()
Her first reactions were full of humor and very favorable.[JA] すごくユーモアのある 応だった  ()
But I realized...[CN] 别担心 正你说的每三件事里 我只会听进去一件 Divide and Conquer (2017)
- You have no proof of that. - Yes, I do.[CN] 说明她违了他们的合伙人协议 Brooklyn Housing (2017)
But we can get you back to life[CN] 我见过很多晋升不成倒死翘翘的前辈 The Villainess (2017)
Even before your arrival, they plotted against her.[JA] 陛下の到着を待つまでもなく 乱が起きかねない Stormborn (2017)
- Paula, you have my word, this stays between you and me.[CN] 几个我们之前的小组病人对他的治疗应不佳 所以他们开始单独来见我 Brooklyn Housing (2017)
I'm making breaching charge.[JA] 違を起こしている 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
And then she is also worried about the theoretical question.[CN] 然后她开始表达她的对意见 "小心点  ()
I don't want to release you, Mr. Donovan, but your biometrics are clean and with no hard evidence against you...[JA] 私は解放したくない あなた ,ドノバンさん , あなたのバイオメトリクスはきれいです そしてあなたにする証拠はありません... 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
Or you can not fight for the belt and get what you said you want, which is time with your family, which, I would say, you don't get that time back."[CN] 他跟唐金正好相 CounterPunch (2017)
That's against the rules, you know.[JA] ルール違でしょ Affection (2017)
I was trying to get on and I couldn't, there were too many people.[CN] (2014年世界杯) 对改变 拒绝改变的势力 想要不计代价地维护传统  ()
Achilles' Achilles heel was his heel.[CN] 正她抓住了 Louis C.K. 2017 (2017)
All that fucked-up thrusting, we're decaying again.[JA] クソッタレのスラスターが 対方向に押したんだ Life (2017)
-That's right.[CN] 正就是很讨厌他 Values (2017)
Just that early...[CN] 但我感覺小弟弟開始有 Louis C.K. 2017 (2017)
But I'm across town at a place I always dreamed of reaching.[JA] その一方で私は街の 対側を訪れていた CounterPunch (2017)
I don't care what Esther fucking Rantzen said on That's Life, these are bona fide health supplements, not re-packaged Purple Hearts.[JA] ありえない ドラッグ対派でもないけど これは健康サプリで 詰め替えたりしてない Smell the Weakness (2017)
Because Andrew Keane was the opposite of a hero and because his mother is the most dangerous person to ever set foot in the White House.[JA] アンドリュー・キーンは 英雄とは正対で 彼の母は今までの ホワイトハウスの中で もっとも危険な人物だ Alt.truth (2017)
I'd like to know what the viewers think.[JA] この辺りで 視聴者の方々の応を 知りたいんですが Disbanded (2017)
So there's no punishment for treason and no reward for loyalty?[JA] それでは逆に対して罰はないの? 忠義に対して報奨はないの? Dragonstone (2017)
We can't have you setting a precedent that Alex's clients can run roughshod all over us.[CN] 你是在说 因为你客户在欺压你 所以让我出尔尔吗 Divide and Conquer (2017)
Ben said the schematics from any of the current anti-missile defense systems would do it.[JA] ベンは回路図を言った 現在のいずれかから ミサイル防衛 システムはそれを行うだろう。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
The punishment for treason is death.[JA] 逆への罰は死だ Dragonstone (2017)
But that is my mom. She first reacts with humor.[JA] 母は いつも そういう応をするの  ()

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
可変復データ項目[かへんはんぷくデータこうもく, kahenhanpuku de-ta koumoku] variable occurrence data item [Add to Longdo]
拡散[かくさんはんしゃ, kakusanhansha] diffuse reflection [Add to Longdo]
拡散射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]
環境光射係数[かんきょうこうはんしゃけいすう, kankyoukouhanshakeisuu] ambient reflection coefficient [Add to Longdo]
鏡面[きょうめんはんしゃ, kyoumenhansha] specular reflection [Add to Longdo]
鏡面射係数[きょうめんはんしゃけいすう, kyoumenhanshakeisuu] specular reflection coefficient [Add to Longdo]
鏡面射指数[きょうめんはんしゃしすう, kyoumenhanshashisuu] specular exponent [Add to Longdo]
鏡面射色[きょうめんはんしゃしょく, kyoumenhanshashoku] specular colour [Add to Longdo]
背景射率[はいけいはんしゃりつ, haikeihansharitsu] background reflectance [Add to Longdo]
白黒転モード[しろくろはんでんんモード, shirokurohandenn mo-do] reverse video mode [Add to Longdo]
射モデル[はんしゃモデル, hansha moderu] reflectance model [Add to Longdo]
射計算[はんしゃけいさん, hanshakeisan] reflectance calculation [Add to Longdo]
射公式[はんしゃこうしき, hanshakoushiki] reflectance formulae [Add to Longdo]
射特性[はんしゃとくせい, hanshatokusei] reflectance properties [Add to Longdo]
射法線[はんしゃほうせん, hanshahousen] reflectance normal [Add to Longdo]
対意見[はんたいいけん, hantaiiken] opposition view(point) [Add to Longdo]
[はんてん, hanten] inversion (vs), reversal [Add to Longdo]
転表示[はんてんひょうじ, hantenhyouji] reverse video [Add to Longdo]
[はんぷく, hanpuku] iteration (vs), repetition, recursion [Add to Longdo]
復演算[はんぷくえんざん, hanpukuenzan] iterative operation, automatic sequential operation [Add to Longdo]
符号転機能[ふごうはんてんきのう, fugouhantenkinou] sign change function [Add to Longdo]
[はんしゃ, hansha] reflection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はん, han] (Masseinheit fuer Land-Kleiderstoff) [Add to Longdo]
[はん, han] anti- [Add to Longdo]
らす[そらす, sorasu] (sich) biegen, kruemmen [Add to Longdo]
[はんらん, hanran] Rebellion, Aufstand [Add to Longdo]
[はんたい, hantai] Gegenteil, Gegensatz, Widerstand [Add to Longdo]
対側[はんたいがわ, hantaigawa] die_entgegengesetzte_Seite [Add to Longdo]
対票[はんたいひょう, hantaihyou] Gegenstimme(n) [Add to Longdo]
[はんしゃ, hansha] Reflexion, Reflex [Add to Longdo]
[はんぷく, hanpuku] Wiederholung [Add to Longdo]
[はんのう, hannou] Reaktion [Add to Longdo]
[はんこう, hankou] Widerstand, Auflehnung [Add to Longdo]
[はんげき, hangeki] Gegenangriff [Add to Longdo]
[はんにち, hannichi] antijapanisch [Add to Longdo]
[はんえい, han'ei] Reflexion [Add to Longdo]
[はんぱつ, hanpatsu] Rueckstoss, Widerstand [Add to Longdo]
[はんせい, hansei] Reflexion, Nachdenken [Add to Longdo]
[はんしょう, hanshou] Gegenbeweis [Add to Longdo]
[はんぎゃく, hangyaku] Landesverrat, Hochverrat [Add to Longdo]
[はんめん, hanmen] andere_Seite [Add to Longdo]
[はんきょう, hankyou] Echo, Resonanz [Add to Longdo]
応炉[かくはんのうろ, kakuhannouro] Atomreaktor, Kernreaktor [Add to Longdo]
[いはん, ihan] Verstoss, Uebertretung [Add to Longdo]
[りはん, rihan] Entfremdung, Abtruennigkeit, Aufstand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top