ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -犬-, *犬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[犬, quǎn, ㄑㄩㄢˇ] dog
Radical: Decomposition: 大 (dà ㄉㄚˋ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictographic] A dog turned to the side,  Rank: 2,649
[状, zhuàng, ㄓㄨㄤˋ] state, condition; shape, appearance, form; certificate
Radical: Decomposition: 丬 (qiáng ㄑㄧㄤˊ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] dog,  Rank: 624
[献, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] to offer, to present; to show, to display
Radical: Decomposition: 南 (nán ㄋㄢˊ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] dog,  Rank: 1,192
[猷, yóu, ㄧㄡˊ] to plan, to plot, to scheme
Radical: Decomposition: 酋 (qiú ㄑㄧㄡˊ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] dog,  Rank: 4,934
[獒, áo, ㄠˊ] smastiff, large fierce dog
Radical: Decomposition: 敖 (áo ㄠˊ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] dog,  Rank: 6,263
[尨, máng, ㄇㄤˊ] shaggy dog; striped, variegated
Radical: Decomposition: 犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [ideographic] A hairy 彡 dog 犬
[犮, bá, ㄅㄚˊ] to pull up
Radical: Decomposition: 犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ) 
Etymology: []
[狀, zhuàng, ㄓㄨㄤˋ] state, condition; shape, appearance, form; certificate
Radical: Decomposition: 爿 (qiáng ㄑㄧㄤˊ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] dog
[狊, jú, ㄐㄩˊ]
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ) 
Etymology: []
[猋, biāo, ㄅㄧㄠ] wind, storm, gale; a dog running
Radical: Decomposition: 犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] A pack of ferocious dogs 犬; a storm

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quǎn, ㄑㄩㄢˇ, ] dog, #4,678 [Add to Longdo]
[kuáng quǎn bìng, ㄎㄨㄤˊ ㄑㄩㄢˇ ㄅㄧㄥˋ, ] rabies, #22,352 [Add to Longdo]
[jǐng quǎn, ㄐㄧㄥˇ ㄑㄩㄢˇ, ] police dog, #25,398 [Add to Longdo]
[liè quǎn, ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] hound, #43,106 [Add to Longdo]
升天[jī quǎn shēng tiān, ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, / ] lit. cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it., #76,239 [Add to Longdo]
丧家之[sàng jiā zhī quǎn, ㄙㄤˋ ㄐㄧㄚ ㄓ ㄑㄩㄢˇ, / ] lit. a homeless dog (成语 saw); fig. homeless and with nowhere to go, #76,682 [Add to Longdo]
齿[quǎn chǐ, ㄑㄩㄢˇ ㄔˇ, 齿 / ] canine tooth, #108,172 [Add to Longdo]
儒主义[quǎn rú zhǔ yì, ㄑㄩㄢˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] cynicism, #125,443 [Add to Longdo]
画虎类[huà hǔ lèi quǎn, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨˇ ㄌㄟˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] drawing a tiger like a dog (成语 saw); to make a fool of oneself by excessive ambition, #427,783 [Add to Longdo]
[dà quǎn zuò, ㄉㄚˋ ㄑㄩㄢˇ ㄗㄨㄛˋ, ] Canis Major (constellation), #449,201 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いぬ, inu] (n) สุนัข

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[けんし, kenshi] (n) เขี้ยวสุนัข

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);狗[いぬ, inu] (n) (1) dog (Canis (lupus) familiaris); (2) snoop (i.e. a detective, a spy, etc.); (n-pref) (3) counterfeit; inferior; useless; wasteful; (P) [Add to Longdo]
ころ[いぬころ, inukoro] (n) pup; puppy; whelp [Add to Longdo]
ぞり;[いぬぞり, inuzori] (n) dog sled [Add to Longdo]
と猿[いぬとさる, inutosaru] (exp) (See 猿) dogs and monkeys (esp. as an example of a bad relationship, like that between cats and dogs) [Add to Longdo]
も食わない[いぬもくわない, inumokuwanai] (exp) (id) avoided by everybody; disliked by everybody; lit [Add to Longdo]
も歩けば棒に当たる;も歩けば棒に当る;もあるけば棒に当たる[いぬもあるけばぼうにあたる, inumoarukebabouniataru] (exp) (1) (id) no matter what you attempt, tragedy may befall you; even a dog, if it walks, will bump into a pole; (2) (id) good luck may come unexpectedly [Add to Longdo]
サフラン[いぬサフラン;イヌサフラン, inu safuran ; inusafuran] (n) (uk) meadow saffron (Colchicum autumnale); autumn crocus; naked lady [Add to Longdo]
[けんえん, ken'en] (n) dogs and monkeys (esp. as an example of a bad relationship, like that between cats and dogs) [Add to Longdo]
猿の仲[けんえんのなか, ken'ennonaka] (n,adj-no) loggerheads (lit [Add to Longdo]
黄楊[いぬつげ;イヌツゲ, inutsuge ; inutsuge] (n) (uk) Japanese holly (Ilex crenata) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What do you want?" "I want a dog."「あなたは何が欲しいですか」「が欲しいです」
Both dogs are asleep.2匹のは眠っている。
"Does she have a dog?" "No, she doesn't."「彼女はを飼っていますか」「いいえ」
Twelve years is old for a dog.12歳といえばは年寄りだ。
This is my dog.あれは私のです。
I have two dogs. One is white and the other black.2匹を飼っているが、1匹は白でもう1匹は黒だ。
See the boy and his dog that are running over there.あそこを走っている少年と彼のを見なさい。
Both you and I must take care of the dog.あなたと私の両方がの世話をしなければならない。
Your dog always barks at me.あなたのはいつも私に向かってほえつく。
What has become of your dog?あなたのはどうしましたか。
Your dog is big and mine is small.あなたのは大きくて私のは小さい。
You have four dogs.あなたは4匹のを飼っています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Leastways, i would be if i had time, but i'm busy as a sheepdog.[CN] 但我忙得像头牧羊 Saratoga Trunk (1945)
"I love my dogs. I love hunting. I love killing whatever flies or leaps."[CN] 我愛我的獵 我愛打獵 我愛捕殺一切飛翔奔跑的東西 Les Visiteurs du Soir (1942)
The seal of the seven jackals.[CN] 七封印 The Mummy (1932)
Just play "I'm a seeing-eye dog" now.[CN] 现在演奏我是一只导盲 Just play "I'm a seeing -eye dog" now. I Married a Witch (1942)
Man's best friend.[JA] にバカにされた A Charlie Brown Christmas (1965)
There's such a wine - you hardly take a cork out, and it's all foaming, like a rabid dog.[JA] こういう酒があるんだぞ そいつはビンを開けたとたん 狂みたいに 泡を吹き出すんだ Tikhiy Don (1957)
You should have been a preacher, not a bloodhound.[CN] 你应该做个牧师,而不是警 Moonrise (1948)
I said, "Then I sure don't want one, for a hound'll suck eggs."[CN] 我说: 我不要猎来看门 The Yearling (1946)
- huh?[JA]  The Dark Knight (2008)
Hmm. Never heard of a terrier walking out.[CN] 從沒聽說過獵離家出走 The Uninvited (1944)
Wounded in his shoulder.[JA] 喧嘩したころみたいに 傷だらけだった Tikhiy Don (1957)
I'm no stray dog you can pick up and I like my neck without a collar.[JA] 俺を迷子の子扱いするな 自由に生きたいんだ Kansas City Confidential (1952)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いぬ, inu] -Hund [Add to Longdo]
一匹[いぬいっぴき, inuippiki] ein_Hund [Add to Longdo]
小屋[いぬごや, inugoya] Hundehuette [Add to Longdo]
[けんし, kenshi] Eckzahn [Add to Longdo]
猿の仲[けんえんのなか, ken'ennonaka] (sich_vertragen) wie_Hund_und_Katze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top