ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

拷贝

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -拷贝-, *拷贝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拷贝[kǎo bèi, ㄎㄠˇ ㄅㄟˋ, / ] to copy, #18,364 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They were painted by a missionary, they're copies of blocks of microscopic slides of, various types of bacteria and protozoa.[CN] 它们是一个传教士画的 它们是一组显微镜幻灯片的拷贝 各种细菌和原生动物 The Laughing Woman (1969)
Okay, got the copy is finished.[CN] 好,拷贝完成 Patlabor: The Movie (1989)
It'll be simple, dignified. You and Harry can check the copy.[CN] 我保证一定会简单、严肃 你和哈里可以检查拷贝 Network (1976)
I forgot that I made a copy at the Hachiouji factory...[CN] 我从八王子那边拷贝来的,差点忘了 Patlabor: The Movie (1989)
Make all the illegal copies you want.[CN] 随意非法拷贝 Amazon Women on the Moon (1987)
Very n¡ce, how about copies of that put up all over headquarters?[CN] 非常漂亮 给警察局拷贝一张如何? The Case of the Bloody Iris (1972)
Take me to get the copy of cassette you mentioned[CN] 你不是说有一盒录影带拷贝吗? 带我去拿 Tiger Cage (1988)
If you will let me have a report of the copy, Commander.[CN] 希望您可以给我一份它的拷贝,司令 Night Train to Munich (1940)
There will be copies available for you in English and in German.[CN] 你们都会得到声明的英文和德文拷贝 Torn Curtain (1966)
I hand you a copy of Richard Harland's new book.[CN] 我想给你一本 理查德哈兰德新书的拷贝 Leave Her to Heaven (1945)
Arrange for full distribution of the Achilles list immediately- copies to each police precinct, including the perimeter ones.[CN] 安排分发坏分子名单 给每个警务辖区一份拷贝 Conquest of the Planet of the Apes (1972)
A copy. A matrix.[CN] 一份拷贝,一个模型 Solaris (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top