ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

贿

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -贿-, *贿*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
贿[贿, huì, ㄏㄨㄟˋ] to bribe; riches, wealth
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  有 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To possess 有 wealth 贝,  Rank: 2,569

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贿[huì lù, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄨˋ, 贿 / ] bribe, #6,639 [Add to Longdo]
贿[shòu huì, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄟˋ, 贿 / ] to accept a bribe; bribery, #8,467 [Add to Longdo]
贿[xíng huì, ㄒㄧㄥˊ ㄏㄨㄟˋ, 贿 / ] to bribe; to give bribes, #12,996 [Add to Longdo]
贿[huì, ㄏㄨㄟˋ, 贿 / ] bribe; bribery, #35,421 [Add to Longdo]
贿[nà huì, ㄋㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 贿 / ] bribery; to give or accept bribes, #147,767 [Add to Longdo]
贿无艺[tān huì wú yì, ㄊㄢ ㄏㄨㄟˋ ˊ ㄧˋ, 贿 / ] greed for bribes knows no bounds (成语 saw); unbridled corruption [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've taken a city that's been graft-ridden for 40 years and given us a chance to have the same kind of government New York has under La Guardia.[CN] 这城市已经有四十年收贿的历史 而且给我们一个机会 拥有同样的政府 在拉葛迪亚下的纽约 His Girl Friday (1940)
A lawyer, take bribes.[CN] 律师 收受贿 The Prowler (1951)
Smart of you to bribe the manager.[CN] 贿赂经理 真聪明 The Lady Vanishes (1938)
- Not until you bribe the manager to restore me to my attic.[CN] 也得等你"贿赂"经理 The Lady Vanishes (1938)
And I've got some exhibits, the boys' guns, one of Cairo's, and a $1,000 bill I was supposed to be bribed with, and this black statuette here that all the fuss was about.[CN] 我还有一些证据. 小子的枪,开罗的 想要贿赂我的1千元 The Maltese Falcon (1941)
So, I grease open the first door.[CN] 所以,我通过贿赂打开第一道门 Raw Deal (1948)
- You can't bribe me. My wife...[CN] -你不能贿赂我,我太太... His Girl Friday (1940)
Corrupting an official: five pounds.[CN] 只消记下赂贿官员五磅即可 Foreign Correspondent (1940)
Maybe I won't have to. A bribe has worked before.[CN] 或者我不必关门,以前用贿赂有效 Casablanca (1942)
Wait. Who's trying to bribe you?[CN] 等等 谁想贿赂你? His Girl Friday (1940)
Already the people are being given the story, along with grain and wine that it was the Christians and not Nero who set fire to Rome.[CN] 被食物和酒贿赂,大家都说 是基督徒烧了罗马,而非尼禄 Quo Vadis (1951)
- They started to bribe me.[CN] -他们开始贿赂我 His Girl Friday (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top