ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -敗-, *敗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[敗, bài, ㄅㄞˋ] failure; to decline, to fail, to suffer defeat
Radical: Decomposition: 貝 (bèi ㄅㄟˋ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] rap

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bài, ㄅㄞˋ, / ] be defeated; to defeat; loss, #2,998 [Add to Longdo]
失败[shī bài, ㄕ ㄅㄞˋ, / ] to be defeated; to fail; to lose, #2,049 [Add to Longdo]
腐败[fǔ bài, ㄈㄨˇ ㄅㄞˋ, / ] corruption; corrupt; rotten, #3,633 [Add to Longdo]
击败[jī bài, ㄐㄧ ㄅㄞˋ, / ] defeat; beat, #3,808 [Add to Longdo]
打败[dǎ bài, ㄉㄚˇ ㄅㄞˋ, / ] to defeat; to overpower; to beat; to suffer a defeat; to be defeated, #8,638 [Add to Longdo]
成败[chéng bài, ㄔㄥˊ ㄅㄞˋ, / ] success or failure, #12,712 [Add to Longdo]
惨败[cǎn bài, ㄘㄢˇ ㄅㄞˋ, / ] defeat, #15,410 [Add to Longdo]
挫败[cuò bài, ㄘㄨㄛˋ ㄅㄞˋ, / ] to thwart; to foil (sb's plans); to defeat, #18,650 [Add to Longdo]
败坏[bài huài, ㄅㄞˋ ㄏㄨㄞˋ, / ] to ruin; to corrupt; to undermine, #22,026 [Add to Longdo]
败诉[bài sù, ㄅㄞˋ ㄙㄨˋ, / ] lose a lawsuit, #22,204 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はいそ, haiso] (n) แพ้(คดีความ)
退[はいたい, haitai] (n) แพ้ตกรอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[はいしゃ, haisha] (adv) พ่ายแพ้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
れる[やぶれる, yabureru] Thai: พ่ายแพ้ English: to be defeated

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はい, hai] (n) (1) loss; defeat; (suf,ctr) (2) (ant [Add to Longdo]
れる[やぶれる, yabureru] (v1,vi) to be defeated; to be unsuccessful; (P) [Add to Longdo]
[はいいん, haiin] (n) cause of defeat; (P) [Add to Longdo]
[はいぐん, haigun] (n) defeat; lost battle [Add to Longdo]
軍の将は兵を語らず[はいぐんのしょうはへいをかたらず, haigunnoshouhaheiwokatarazu] (exp) (id) A defeated general should not talk of the battle [Add to Longdo]
血症;肺血症(iK)[はいけつしょう, haiketsushou] (n) blood poisoning [Add to Longdo]
血症性[はいけっしょうせい, haikesshousei] (n,adj-no) septic (infected with bacteria) [Add to Longdo]
[はいざん, haizan] (n,vs) defeat [Add to Longdo]
残兵[はいざんへい, haizanhei] (n) remnants of a defeated army [Add to Longdo]
[はいしゃ, haisha] (n) the defeated; vanquished; loser; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Everybody fails once or twice.1度や2度の失はだれにでもある。
Having failed four times, he didn't try anymore.4回も失したので、彼はもうそれ以上やって見なかった。
Ah, I've failed again!ああまた失した。
I had a fear that you had failed.あなたが失したのではないかと心配した。
The reason for your failure is that you did not try hard enough.あなたが失したのは努力が足りなかったからだ。
He would have failed in his business but that you helped him.あなたが助けなかったら彼は商売に失していたでしょう。
Without your advice, I would have failed in the attempt.あなたのアドバイスがなかったら、私の試みは失していたでしょう。
But for your steady support, my mission would have resulted in failure.あなたの安定的な支援がなければ、私の任務は失に終わっていたでしょう。
Without your help, I would have failed.あなたの援助がなかったら、私は失していたでしょう。
Were it not for your help, I should fail.あなたの援助がなければ、私は失するでしょう。
If it had not been for your help, I might have failed.あなたの手助けがなかったら私は失していたかもしれない。
But for your help, I would have failed.あなたの助けがなかったら、私は失しただろう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The carrier of the magic helmet who, disguised as Gunther, defeated you three times - Siegfried, my husband gave it to me![CN] 隱身披的主人裝成龔特爾王擊了你三次 這是我的丈夫齊格弗裏德送給我的 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
If we're defeated, you'll be in the hands of a butchering maniac.[CN] 我們將要對付一艘是我們兩倍的船 如果我們失了 你就會落到那幫屠夫手 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
I suspect Father was a bit of a bad hat.[CN] 我懷疑我父親做了道德壞的事 The Uninvited (1944)
Where is my chess victim?[CN] 我的手下 East of Eden (1955)
Whatever your political convictions are, but to wish defeat for one's country id treason![JA] 政治的信条が どんなものであれ 祖国の戦を願うなんて 国家反逆罪だぞ Tikhiy Don II (1958)
Just wondering if our national confidence in Gibraltar isn't misplaced.[CN] 只是在想我們國家對直布羅陀海峽 攻不可破的信心要潰 The Uninvited (1944)
Johnny, you know the setup. We'd never get away with it.[JA] ジョニー 絶対失するって Hollow Triumph (1948)
I think Napoleon has bitten off more than he can chew in the Spanish peninsula.[CN] 我想拿破侖在西班牙半島上 佔領的多到他吃不下了 威靈頓伯爵很有機會打 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Looks like, you lost the bout.[JA] 惨だったでしょう Detour (1945)
Let's say we're defeated. What then?[JA] 我国が北したとして その後はどうなるんだ? Tikhiy Don (1957)
If I fail, England fails.[CN] 如果我失了 英格蘭也就失 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
...worthless, corrupt, mean, rotten... dirty, contemptible, little, petty, gruesome, contemptible...[CN] 腐 惡劣 差勁 卑鄙 下流 可惡 低級... 你早就說過了 Adam's Rib (1949)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
れる[やぶれる, yabureru] besiegt_werden, geschlagen_werden, keinen_Erfolg_haben [Add to Longdo]
[はいぼく, haiboku] Niederlage [Add to Longdo]
[はいせん, haisen] verlorener_Krieg, Niederlage [Add to Longdo]
[はいしゃ, haisha] Verlierer, Besiegter, Unterlegener [Add to Longdo]
[はいそ, haiso] einen_Prozess_verlieren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top