ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -盟-, *盟*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[盟, méng, ㄇㄥˊ] alliance, covenant; oath; to swear
Radical: , Decomposition:   明 [míng, ㄇㄧㄥˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] offering dish, Rank: 1163

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méng, ㄇㄥˊ, ] oath; pledge; union; to ally; league, a subdivision corresponding to prefecture in Inner Mongolia, #7,528 [Add to Longdo]
[lián méng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] alliance; union; coalition, #2,483 [Add to Longdo]
[Ōu méng, ㄡ ㄇㄥˊ, / ] European Union; EU, #2,745 [Add to Longdo]
[jiā méng, ㄐㄧㄚ ㄇㄥˊ, ] to become a member of an alliance or union; to align; to join; participate, #4,618 [Add to Longdo]
[dōng méng, ㄉㄨㄥ ㄇㄥˊ, / ] ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), #8,511 [Add to Longdo]
[tóng méng, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, ] alliance, #12,161 [Add to Longdo]
[méng yǒu, ㄇㄥˊ ㄧㄡˇ, ] ally, #17,427 [Add to Longdo]
委员会[Ōu méng wěi yuán huì, ㄡ ㄇㄥˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Commission of European Union, #17,840 [Add to Longdo]
[jié méng, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄥˊ, / ] to form an alliance; to ally oneself with; allied with; aligned, #20,607 [Add to Longdo]
[méng guó, ㄇㄥˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] allies; united countries, #23,019 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
を結ぶ[めいをむすぶ, meiwomusubu] (exp,v5b) to form an alliance [Add to Longdo]
[めいしゅ, meishu] (n) leader; leading power; (P) [Add to Longdo]
[めいほう, meihou] (n) ally; allied powers [Add to Longdo]
[めいやく, meiyaku] (n,vs) oath; pledge; pact; covenant; (P) [Add to Longdo]
[めいゆう, meiyuu] (n) sworn friend; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The country kept faith with her ally.その国は同国に対する忠誠を守った。
Germany was allied with Italy in World War II.ドイツとイタリアは第二次世界大戦中、同国であった。
Germany made an alliance with Italy.ドイツはイタリアと同を結んだ。
Germany was once allied with Italy.ドイツはかつてイタリアと同国であった。
Enter into an alliance with France.フランスと同を結ぶ。
Some member countries have been lax in abiding by G-7 agreements.国中数カ国は、G7の協定に従うことにあいまいな態度を見せています。
The League of Nations did not make for peace.国際連は平和に寄与しなかった。
The allies defeated the evil empire in the fierce battle.国はその激しい戦いで悪の帝国を打ち破った。
The allies condemned the invasion as a violation of UN resolutions.諸国はその侵略行為が国連決議に違反するとして、厳しく非難した。
Japan seceded from the League of Nations in 1933.日本は国際連から1933年に脱退した。
He argued for our forming the alliance with that nation.彼は我が国がその国と同を結ぶのに賛成すべきだと論じた。
They aligned themselves with the Liberals.彼らは自由党員たちと同した。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, why be silly?[CN] 我要征求你同意,身为会人员 Gone with the Wind (1939)
$20. $20 for Miss Maybelle Merriwether.[CN] 美兰妮告诉医生,只要为了会 那就没有关系 她这样说? Gone with the Wind (1939)
"We will enter the South as civilians coming from the neutral state of Kentucky to join the southern cause."[CN] 我们将以中立的肯德基州 老百姓加入南方联 The General (1926)
England will not stand by Poland.[CN] 英国不能与波兰结 Night Train to Munich (1940)
It may help my husband more, off my finger.[CN] 女士们, 会请求你们捐出一些珠宝 Gone with the Wind (1939)
Isn't it charming how the Gascons show what they're made of? Well?[JP] 軍の作戦は 失敗のようだ War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
If I don't make it back, you're the only hope for the Alliance.[JP] 僕に万が一のことがあったら 同軍には君が唯一の希望だ Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Siegfried is no vassal. I love him as though he were my brother. We shall become blood brothers today![CN] 齊格弗裏德不是我的下臣 今天起他是我的結兄弟 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
And so I bind in faith -[CN] 現在我衷心地將貝赫拉恩以及勃艮第兩國結為同 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Eons ago, our ancestors created our great Frontier, a barrier of energy encircling the peaceful systems of the universe, and forever shutting out the scourge that lurks beyond.[JP] 何代もの昔 我らの祖先は銀河系に 巨大な防衛網を作って 宇宙同の平和を保ち 外敵の侵略を遮断した The Last Starfighter (1984)
How did Her Highness react to the idea of a European Federation?[JP] 欧州連に対する王女の意見は? Roman Holiday (1953)
We pledged blood brotherhood. How can I be party to his death?[CN] 我們是歃血為的兄弟 難道要因為他的忠誠而殺他? Die Nibelungen: Siegfried (1924)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[めい, mei] SCHWUR, BUENDNIS [Add to Longdo]
[めいしゅ, meishu] Fuehrer, fuehrende_Macht [Add to Longdo]
[めいやく, meiyaku] Geluebde, -Eid, Buendnis [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top