ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

貿

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -貿-, *貿*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
貿[貿, mào, ㄇㄠˋ] commerce, trade
Radical: Decomposition: 卯 (mǎo ㄇㄠˇ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 8,542

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mào, ㄇㄠˋ, / 貿] commerce; trade, #5,728 [Add to Longdo]
贸易[mào yì, ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] (commercial) trade, #1,405 [Add to Longdo]
经贸[jīng mào, ㄐㄧㄥ ㄇㄠˋ, / 貿] trade, #5,121 [Add to Longdo]
外贸[wài mào, ㄨㄞˋ ㄇㄠˋ, / 貿] foreign trade, #5,556 [Add to Longdo]
商贸[shāng mào, ㄕㄤ ㄇㄠˋ, / 貿] trade and commerce, #9,100 [Add to Longdo]
国际贸易[guó jì mào yì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] international trade, #10,234 [Add to Longdo]
世贸组织[shì mào zǔ zhī, ㄕˋ ㄇㄠˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / 貿] WTO (World Trade Organization), #11,358 [Add to Longdo]
农贸市场[nóng mào shì chǎng, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄠˋ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / 貿] farmer's market, #13,377 [Add to Longdo]
世界贸易组织[shì jiè mào yì zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / 貿] WTO (World Trade Organization), #17,307 [Add to Longdo]
贸易额[mào yì é, ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄜˊ, / 貿] volume of trade (between countries), #19,172 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
貿[ぼうえき, boueki] (n,vs) trade (foreign); (P) [Add to Longdo]
貿易サービス収支[ぼうえきサービスしゅうし, boueki sa-bisu shuushi] (n) balance on goods and services [Add to Longdo]
貿易依存度[ぼうえきいぞんど, bouekiizondo] (n) degree of dependence on foreign trade [Add to Longdo]
貿易会社[ぼうえきがいしゃ, bouekigaisha] (n) trading company [Add to Longdo]
貿易外収支[ぼうえきがいしゅうし, bouekigaishuushi] (n) invisible trade balance [Add to Longdo]
貿易業[ぼうえきぎょう, bouekigyou] (n) trading business [Add to Longdo]
貿易港[ぼうえきこう, bouekikou] (n) trade port [Add to Longdo]
貿易黒字[ぼうえきくろじ, bouekikuroji] (n) trade surplus [Add to Longdo]
貿易自由化[ぼうえきじゆうか, bouekijiyuuka] (n,vs) trade liberalization; trade liberalisation [Add to Longdo]
貿易収支[ぼうえきしゅうし, bouekishuushi] (n) trade balance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The trade imbalance between two nations should be improved.2国間の貿易上のアンバランスを改善しなければならない。
That candidate stands for free trade.あの候補者は自由貿易の擁護者である。
There is no end in sight to the U.S. trade deficit with Japan.アメリカの対日貿易赤字は解決の見通しがありません。
Americans accumulated their trade deficits by living far beyond their means.アメリカ人が貿易赤字を累積したのは、限度を超えたぜいたくをしたからですよ。
Albert is engaged in foreign trade and often goes abroad.アルバートは外国貿易をしていて、しばしば外国へ行く。
I'm working for a trading firm.ある貿易会社に勤めています。
The English entered into the tea trade at that time.イギリス人はそのころ茶の貿易を始めた。
So-called trade friction could be avoided some day.いわゆる貿易摩擦はいつの日か避けることができよう。
The three organizations are the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, and the General Agreement on Tariffs and Trade.この三つの機関とは国際通貨基金、国際復興開発銀行、関税・貿易一般協定である。
The summit nations put free trade at the top of the agenda.サミット参加国は、自由貿易問題を協議事項のトップにおいています。
The company stands for free trade.その会社は自由貿易を支持している。
The country is trying hard to make up for her trade deficit.その国は貿易上の赤字の穴埋めに懸命である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's started selling the grain reserves.[JA] 穀物貿易を始めたと言ったわ Gladiator (2000)
Watch out, the whole foreign trade is UDBA.[CN] 要小心啊, 所有的外貿交易都在國安部的監控之下 Hey Babu Riba (1985)
For our spices, silks, tea.[CN] 後來貿易開始了 以我們的香料、絲綢、茶 Kundun (1997)
Colonial scrip had worked because just enough was issued to facilitate trade.[CN] 殖民券之所以能夠很好地運行 是因為適量的發行可以促進貿 The Money Masters (1996)
We bargain. We trade.[JA] 私たちは取引しかしない、貿易、でしょう? The Black Cauldron (1985)
I think you can kiss your trade franchise good-bye.[JA] 貿易特権とも おさらばだな Star Wars: The Phantom Menace (1999)
I sense an unusual amount of fear for something as trivial as this trade dispute.[JA] ただの貿易問題にしては 何か大きな恐怖を感じる Star Wars: The Phantom Menace (1999)
Centralize the world economy through a World Central Bank, a world money and ending national independence through abolition of all tariffs by treaties like GATT.[CN] 通過世界中央銀行整合世界經濟 通過像關貿總協定那樣的協定取消關稅並用一種 世界貨幣終結國家的獨立 The Money Masters (1996)
I rushed out in the middle of the street and became a bum.[CN] 我就貿然的走到大街上 成為一個遊民 The Chairman (1969)
Ann flew to Amsterdam, where she dedicated the new International Aid Building and an ocean liner. Then she went to Paris, attending many official functions to cement trade relations between her country and the Western European nations.[JA] アムステルダムへ移動し 遠洋定期船の進水式にご出席 パリでは貿易促進のため 多くの会議にご出席されました 永遠の都ローマでは 軍隊パレードの歓迎を受け 軍楽隊もご観覧 Roman Holiday (1953)
Your trade boycott of our planet has ended.[JA] 我々の惑星への貿易拒否は これで終わりです Star Wars: The Phantom Menace (1999)
- What does it regard to?[JA] (フィリップス貿易) 責任者に会いたい - 何のご用件で? D.O.A. (1949)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
貿[ぼう, bou] HANDEL, AUSTAUSCH [Add to Longdo]
貿[ぼうえき, boueki] Handel [Add to Longdo]
貿易会社[ぼうえきがいしゃ, bouekigaisha] Handelshaus [Add to Longdo]
貿易収支[ぼうえきしゅうし, bouekishuushi] Handelsbilanz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top