ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -貧-, *貧*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[貧, pín, ㄆㄧㄣˊ] poor, needy, impoverished; lacking
Radical: Decomposition: 分 (fēn ㄈㄣ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] Money 貝 that must be split 分; 分 also provides the pronunciation,  Rank: 7,122

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贫困[pín kùn, ㄆㄧㄣˊ ㄎㄨㄣˋ, / ] impoverished; poverty, #2,963 [Add to Longdo]
扶贫[fú pín, ㄈㄨˊ ㄆㄧㄣˊ, / ] assistance to the poor, #6,594 [Add to Longdo]
[pín, ㄆㄧㄣˊ, / ] poor; inadequate; deficient; garrulous, #7,949 [Add to Longdo]
贫穷[pín qióng, ㄆㄧㄣˊ ㄑㄩㄥˊ, / ] poor; impoverished, #10,043 [Add to Longdo]
贫血[pín xuè, ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] anemia, #10,487 [Add to Longdo]
贫富[pín fù, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄨˋ, / ] poor and rich, #14,271 [Add to Longdo]
贫农[pín nóng, ㄆㄧㄣˊ ㄋㄨㄥˊ, / ] poor peasant, #16,543 [Add to Longdo]
贫乏[pín fá, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄚˊ, / ] lack; incomplete, #25,734 [Add to Longdo]
贫苦[pín kǔ, ㄆㄧㄣˊ ㄎㄨˇ, / ] poverty-stricken; poor, #27,525 [Add to Longdo]
贫瘠[pín jí, ㄆㄧㄣˊ ㄐㄧˊ, / ] barren; infertile; poor, #32,509 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
血症[ひんけつしょう, hinketsushou] โรคโลหิตจาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[びんぼう, binbou] (n vt adj) ยากจน ตัวอย่าง 私がびんぼう人です。(ฉันเป็นคนจน)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひん;びん(ik), hin ; bin (ik)] (n) poverty; becoming poor; living in poverty [Add to Longdo]
しい[まずしい, mazushii] (adj-i) poor; needy; (P) [Add to Longdo]
しい家[まずしいいえ, mazushiiie] (n) poor family [Add to Longdo]
しく暮らす[まずしくくらす, mazushikukurasu] (v5s) to live in poverty [Add to Longdo]
する[ひんする, hinsuru] (vs-s) to become poor; to be poor [Add to Longdo]
すれば鈍する[ひんすればどんする, hinsurebadonsuru] (exp) (id) Poverty dulls the wit [Add to Longdo]
栄養湖[ひんえいようこ, hin'eiyouko] (n) lake with low nutrient level; oligotrophic lake; unproductive lake [Add to Longdo]
[ひんか, hinka] (n) poor home [Add to Longdo]
[ひんかん, hinkan] (adj-na,n) destitution [Add to Longdo]
[ひんきゅう, hinkyuu] (n,vs,adj-no) great poverty [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm poor man.私は乏です。
It makes no difference to me whether you are rich or poor.あなたが金持ちでも乏でも、私にとっては同じ事です。
You should never look down on a man merely because he is poor.あなたは人を単にしいからといって見下してはならない。
Apart from you, we are all poor.あなたは別として、我々は皆しい。
People know how handy you are to have around. You're a real jack-of-all-trades but make sure you don't turn out to be master of none.いろいろできるし、みんなから重宝されるのはいいけれど、気がついたら器用乏といわれないようにな。
Pride will have a fall.おごるものは心常にし。
The rich are apt to look down upon the poor.お金持ちは乏人を見下しがちである。
Once there was a poor farmer in the village.かつて、その村に、しい農夫がいた。
Money and I are strangers; in other words, I am poor.かねと私は他人同士だ。つまり、しいのだ。
No one is so poor that he cannot afford to be neat.きちんとした身なりをしていられないほどしい人はいない。
This law will benefit the poor.この法律はしい人々のためになるであろう。
But the Nobel Committee said that poverty was a threat to world peace, and Mother Teresa worked against poverty.しかし、ノーベル賞選考委員会は、困は世界平和を脅かすものであり、マザー・テレサは困と戦っているのだと述べた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"and to persevere in the life of obedience, chastity, and poverty...[CN] 且將奉行服從、守貞與神之生活 The Nun's Story (1959)
I was raised in the ghetto, where poor people was, right?[JA] 困民が住む ゲットーで育った After Porn Ends 2 (2017)
You make it sound so cheap.[JA] 発想が困だな A New Mission (2016)
Gaby, I can see you poor, I can see you chaste.[CN] 嘉比,我可理解你能接受神 或守貞的生活 The Nun's Story (1959)
And I speak not only of those who live in hovels... and whom he remembers only when it's expedient.[CN] 我說的不僅僅是住在民窟裏的 還有那些他在需要時會想到的人 Hands Over the City (1963)
Sickness, war and all its pleasures, pestilence, famine, misery, murder, hatred, jealousy.[CN] 病痛、戰爭帶來的歡愉 瘟疫 饑餓 窮 謀殺 憎恨 妒忌 Les Visiteurs du Soir (1942)
- Took from the rich, gave to the poor. - That's it?[CN] 劫富濟 就這樣? Salvatore Giuliano (1962)
All this makes me wonder if what you really want is for those people to go on living in hovels so you can carry on your usual propaganda.[CN] 我不禁懷疑你真正想要的 是讓人們依舊住在民窟裏 以便讓你繼續宣揚你的空談 Hands Over the City (1963)
Amen."[CN] 服從、守貞與神的美德 The Nun's Story (1959)
When the poorest becomes the wealthiest, The game is over. God's promotion.[JA] 大民が 大富豪になったら終わり 神出世 Scissorhands (2016)
Most of them are victims of injustice, ignorance and poverty.[CN] 他們中絕大多數都是不公正 無知和窮的棲牲品 Salvatore Giuliano (1962)
They thought we were too poor and stupid to understand.[JA] 彼らは私たちがしくて 理解できないと思った Logan (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しい[まずしい, mazushii] -arm [Add to Longdo]
[びんぼう, binbou] -arm [Add to Longdo]
[ひんこん, hinkon] Armut, -Not [Add to Longdo]
[ひんぷ, hinpu] arm_und_reich [Add to Longdo]
[ひんじゃく, hinjaku] -arm, knapp, duerftig, unzulaenglich [Add to Longdo]
[ひんそう, hinsou] arm_aussehend, armselig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top