Search result for

*有*

(296 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -有-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しょゆう, shoyuu] (n) ความเป็นเจ้าของ
[ゆうこう, yuukou] (adj) มีผล,มีประโยชน์
[ゆうめい, yuumei] (adj) มีชื่อเสียง
[ゆうざい, yuuzai] (vt) มีโทษ(ผิดกฎหมาย)
限会社[ゆうげんがいしゃ, yuugengaisha] บริษัทจำกัด, See also: A. 株式会社,
難う[ありがとう, arigatou] (vt,conj) ขอบคุณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
どうも難う[どうもありがとう, doumoarigatou] (n vi vt phrase) thank you
[shoyuuken] กรรมสิทธิ์
給休暇[ゆうきゅうきゅうか, yuukyuukyuuka] (n) ลาพักร้อน
[ほゆう, hoyuu] ครอบครอง เป็นเจ้าของ
形固定資産[ゆうけいこていしさん, yuukeikoteishisan] สินทรัพย์มีตัวตน
[せんゆうけん, senyuuken] (n ) สิทธิครอบครอง , See also: R. possessory right

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
名人[ゆうめいじん, yuumeijin] Thai: ผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป English: celebrity

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[有, yǒu, ㄧㄡˇ] to have, to own, to possess; to exist
Radical: Decomposition: 月 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 8
[郁, yù, ㄩˋ] melancholy; dense growth
Radical: Decomposition: 有 (yǒu ㄧㄡˇ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] city,  Rank: 1,915
贿[贿, huì, ㄏㄨㄟˋ] to bribe; riches, wealth
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  有 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To possess 有 wealth 贝,  Rank: 2,569
[肴, yáo, ㄧㄠˊ] cooked or prepared meat
Radical: Decomposition: 乂 (yì ㄧˋ)  有 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] meat,  Rank: 3,513
[囿, yòu, ㄧㄡˋ] to limit, to constrain; pen, cell
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  有 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] enclosure,  Rank: 4,603
[宥, yòu, ㄧㄡˋ] to forgive, to pardon, to indulge
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  有 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] roof,  Rank: 4,707
[鲔, wěi, ㄨㄟˇ] little tuna; Euthynnus alletteratus
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  有 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 6,069
[侑, yòu, ㄧㄡˋ] help, assist, repay kindness
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  有 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 6,320
[铕, yǒu, ㄧㄡˇ] europium
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  有 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 6,793
[洧, wěi, ㄨㄟˇ] a river in Henan province
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  有 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 7,099
[賄, huì, ㄏㄨㄟˋ] to bribe; riches, wealth
Radical: Decomposition: 貝 (bèi ㄅㄟˋ)  有 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To possess 有 wealth 貝,  Rank: 8,572
[鮪, wěi, ㄨㄟˇ] little tuna; Euthynnus alletteratus
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  有 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 9,926
[迶, yòu, ㄧㄡˋ] to walk
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  有 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[陏, duò, ㄉㄨㄛˋ] to accompany, to follow; to listen to; to submit to
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  有 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらぬ事;らぬ事[あらぬこと, aranukoto] (exp) the unthinkable [Add to Longdo]
あらん限り;らん限り[あらんかぎり, arankagiri] (exp,adv,adj-no) all; as much as possible [Add to Longdo]
あり得ない(P);り得ない(P);得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P) [Add to Longdo]
あり得ないほど;あり得ない程;り得ない程[ありえないほど, arienaihodo] (n) (uk) unbelievable (extent) [Add to Longdo]
あり得べき;り得べき[ありうべき, ariubeki] (adj-f) (uk) possible; probable; likely [Add to Longdo]
ある限り;る限り[あるかぎり, arukagiri] (n) (1) (See 限り・1,る・1) all (there is); (exp,n-adv) (2) as long as there is [Add to Longdo]
どうも難う[どうもありがとう, doumoarigatou] (exp) Thank you; (P) [Add to Longdo]
どうも難うございます[どうもありがとうございます, doumoarigatougozaimasu] (exp) thank you very much [Add to Longdo]
みなし価証券[みなしゆうかしょうけん, minashiyuukashouken] (n) deemed securities [Add to Longdo]
インターネット接続共[インターネットせつぞくきょうゆう, inta-netto setsuzokukyouyuu] (n) {comp} Internet Connection Sharing; ICS [Add to Longdo]
ジョブ固領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] (n) {comp} job private area [Add to Longdo]
ドキュメント共[ドキュメントきょうゆう, dokyumento kyouyuu] (n) {comp} document sharing [Add to Longdo]
ファイル共[ファイルきょうゆう, fairu kyouyuu] (n) {comp} file sharing [Add to Longdo]
ファイル共サービス[ファイルきょうゆうサービス, fairu kyouyuu sa-bisu] (n) file-sharing service [Add to Longdo]
ファイル固属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] (n) {comp} fixed file attributes [Add to Longdo]
ファイル所者クラス[ファイルしょゆうしゃクラス, fairu shoyuusha kurasu] (n) {comp} file owner class [Add to Longdo]
プラットフォーム特[プラットフォームとくゆう, purattofo-mu tokuyuu] (n) {comp} platform specific [Add to Longdo]
マーク区間の効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] (n) {comp} effective status of a marked section [Add to Longdo]
威あって猛からず;威って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See 威ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
威ありて猛からず;威りて猛からず;威て猛からず[いありてたけからず, iaritetakekarazu] (exp) (See 威って猛からず・いあってたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
意味ありげ;意味りげ[いみありげ, imiarige] (adj-na) meaningful [Add to Longdo]
一朝[いっちょうゆうじ, icchouyuuji] (exp) (when) the time of need arises; should an emergency occur [Add to Longdo]
一読の価値がる;一読の価値がある[いちどくのかちがある, ichidokunokachigaaru] (exp) to be worth reading [Add to Longdo]
一年[いちねんゆうはん, ichinenyuuhan] (n) (obsc) (See 一年半) one year and a half [Add to Longdo]
[うゆう, uyuu] (n) nonexistence [Add to Longdo]
に帰す[うゆうにきす, uyuunikisu] (exp,v5s) to be burned to ashes; to come to nothing [Add to Longdo]
に帰する[うゆうにきする, uyuunikisuru] (exp,vs-s) (See 烏に帰す) to be reduced to ashes [Add to Longdo]
先生[うゆうせんせい, uyuusensei] (n) fictitious person [Add to Longdo]
栄える;栄えある[はえある, haearu] (adj-f) splendid; glorious [Add to Longdo]
艶のる声;艶のある声[つやのあるこえ, tsuyanoarukoe] (n) charming voice [Add to Longdo]
応用特情報[おうようとくゆうじょうほう, ouyoutokuyuujouhou] (n) {comp} application-specific information [Add to Longdo]
恩がある;恩が[おんがある, ongaaru] (exp,v5r-i) to be in one's debt [Add to Longdo]
音楽共[おんがくきょうゆう, ongakukyouyuu] (n) music sharing [Add to Longdo]
[けう, keu] (n) temporary existence [Add to Longdo]
価値[かちある, kachiaru] (adj-f) valuable [Add to Longdo]
花も実もる;花も実もある[はなもみもある, hanamomimoaru] (exp,v5r-i) to have both the looks and the substance; to be a compassionate and just person; to be interesting and instructive [Add to Longdo]
課金動作効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] (n) {comp} accounting regime [Add to Longdo]
我思う故に我あり;我思うゆえに我あり;我思う故に我在り;我思う故に我り(iK)[われおもうゆえにわれあり, wareomouyueniwareari] (exp) (See コギトエルゴスム) I think, therefore I am [Add to Longdo]
核兵器保[かくへいきほゆうりょう, kakuheikihoyuuryou] (n) nuclear arsenal [Add to Longdo]
核保[かくほゆう, kakuhoyuu] (adj-no) nuclear [Add to Longdo]
核保[かくほゆうこく, kakuhoyuukoku] (n) nuclear power; nuclear state [Add to Longdo]
核保[かくほゆうりょう, kakuhoyuuryou] (n) nuclear stockpile [Add to Longdo]
角のる;角のある[かどのある, kadonoaru] (exp) angled; angular [Add to Longdo]
隔世の感が[かくせいのかんがある, kakuseinokangaaru] (exp) to be poles apart [Add to Longdo]
学がある;学が[がくがある, gakugaaru] (exp,v5r-i) (See 学のある) to have learning; to be educated [Add to Longdo]
学のある;学の[がくのある, gakunoaru] (exp,adj-f) (See 学がある) educated; learned; schooled [Add to Longdo]
れば苦[らくあればくあり, rakuarebakuari] (exp) After pleasure comes pain [Add to Longdo]
滑稽味が[こっけいみがある, kokkeimigaaru] (exp) tinged with humor (humour) [Add to Longdo]
株式保制限[かぶしきほゆうせいげん, kabushikihoyuuseigen] (n) limitation in stock investment [Add to Longdo]
[かんゆう, kanyuu] (n) government-owned [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] to have; there is; there are; to exist; to be, #8 [Add to Longdo]
[méi yǒu, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ, / ] haven't; hasn't; doesn't exist; to not have; to not be, #46 [Add to Longdo]
[hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ, / ] furthermore; in addition; still; also, #185 [Add to Longdo]
[yǒu guān, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ, / ] to have sth to do with; to relate to; related to; to concern; concerning, #255 [Add to Longdo]
[zhǐ yǒu, ㄓˇ ㄧㄡˇ, ] only, #263 [Add to Longdo]
[suǒ yǒu, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ, ] all; to have; to possess; to own, #324 [Add to Longdo]
[jù yǒu, ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ, ] have; possess, #387 [Add to Longdo]
[yǒu xiē, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ, ] some; somewhat, #401 [Add to Longdo]
[yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, ] someone; people; anyone; there is someone there; occupied (as in restroom), #564 [Add to Longdo]
[yōng yǒu, ㄩㄥ ㄧㄡˇ, / ] to have; to possess, #649 [Add to Longdo]
[yǒu xiào, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ, ] effective; in effect; valid, #701 [Add to Longdo]
[yǒu de, ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙, ] (there are) some (who are...); some (exist), #735 [Add to Longdo]
[yǒu diǎn, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] a little, #747 [Add to Longdo]
限公司[yǒu xiàn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] limited company; corporation, #1,428 [Add to Longdo]
[yǒu suǒ, ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ, ] somewhat; to some extent, #1,470 [Add to Longdo]
[yǒu zhe, ㄧㄡˇ ㄓㄜ˙, / ] have; possess, #1,544 [Add to Longdo]
[yǒu shí, ㄧㄡˇ ㄕˊ, / ] sometimes; now and then, #2,006 [Add to Longdo]
时候[yǒu shí hou, ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] sometimes, #2,262 [Add to Longdo]
[chí yǒu, ㄔˊ ㄧㄡˇ, ] hold (e.g. passport, views etc), #2,339 [Add to Longdo]
[yǒu xiàn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ, ] limited; finite, #2,372 [Add to Longdo]
[xiàn yǒu, ㄒㄧㄢˋ ㄧㄡˇ, / ] currently existing; currently available, #2,380 [Add to Longdo]
[gòng yǒu, ㄍㄨㄥˋ ㄧㄡˇ, ] to have altogether; in all, #2,428 [Add to Longdo]
[guó yǒu, ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˇ, / ] nationalized; public; government owned; state-owned, #2,838 [Add to Longdo]
[yǒu wàng, ㄧㄡˇ ㄨㄤˋ, ] hopeful; promising, #3,282 [Add to Longdo]
[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, ] powerful; forceful; vigorous, #3,502 [Add to Longdo]
[hán yǒu, ㄏㄢˊ ㄧㄡˇ, ] to contain; including, #3,588 [Add to Longdo]
企业[guó yǒu qǐ yè, ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˇ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] nationalized business; state-owned business, #3,866 [Add to Longdo]
[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, ] advantageous; to have advantages; favorable, #3,899 [Add to Longdo]
[yuán yǒu, ㄩㄢˊ ㄧㄡˇ, ] originally, #4,136 [Add to Longdo]
助于[yǒu zhù yú, ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄩˊ, / ] to contribute to; to promote, #4,370 [Add to Longdo]
[yǒu qù, ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ, ] interesting; fascinating; amusing, #4,432 [Add to Longdo]
[yīng yǒu, ㄧㄡˇ, / ] proper, #4,773 [Add to Longdo]
[fù yǒu, ㄈㄨˋ ㄧㄡˇ, ] rich; full of, #4,837 [Add to Longdo]
意思[yǒu yì si, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄙ˙, ] interesting; meaningful; enjoyable; fun, #4,970 [Add to Longdo]
[yǒu jī, ㄧㄡˇ ㄐㄧ, / ] organic, #5,026 [Add to Longdo]
[xiǎng yǒu, ㄒㄧㄤˇ ㄧㄡˇ, ] enjoy (rights, privileges etc), #5,423 [Add to Longdo]
[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, ] intend; intentionally; be interested (in), #5,557 [Add to Longdo]
[yǒu yòng, ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ, ] useful, #5,754 [Add to Longdo]
[jì yǒu, ㄐㄧˋ ㄧㄡˇ, ] existing, #5,840 [Add to Longdo]
能力[yǒu néng lì, ㄧㄡˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, ] able, #5,863 [Add to Longdo]
[yǒu dài, ㄧㄡˇ ㄉㄞˋ, ] not yet (done); pending, #5,973 [Add to Longdo]
[yǒu hài, ㄧㄡˇ ㄏㄞˋ, ] destructive; harmful; damaging, #6,555 [Add to Longdo]
[yǒu kòng, ㄧㄡˇ ㄎㄨㄥˋ, ] to have time (to do sth), #6,754 [Add to Longdo]
[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, ] wholesome, #6,993 [Add to Longdo]
[tè yǒu, ㄊㄜˋ ㄧㄡˇ, ] distinctive; special feature; peculiar, #7,000 [Add to Longdo]
期徒刑[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, ] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment), #7,286 [Add to Longdo]
前所未[qián suǒ wèi yǒu, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, ] unprecedented, #7,705 [Add to Longdo]
[yǒu míng, ㄧㄡˇ ㄇㄧㄥˊ, ] famous; well-known, #7,745 [Add to Longdo]
兴趣[yǒu xìng qù, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ, / ] interested; interesting, #7,779 [Add to Longdo]
[gōng yǒu zhì, ㄍㄨㄥ ㄧㄡˇ ㄓˋ, ] public ownership, #7,873 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You had better put the book back on the desk, for the owner will come back there.「その本を机の上に戻しておいた方がよい」というのは所者がそこへ戻ってくるでしょうから。
How many cruises are there each day?1日に何便りますか。
Ireland is famous for lace.アイルランドは刺繍で名である。
The man sitting over there is a famous singer.あそこに座っている人は名な歌手だよ。
If we can just make it through one more month, we'll be sitting pretty.あともう一ヶ月頑張ったら利に事が運ぶさ。
You can be sure that the money you give them will be put to good use.あなたが彼らに寄付するお金は効に使われると確信してもよい。
I think your letter is under that book.あなたの手紙はあの本の下にると思います。
What should we do with this white elephant your aunt gave us? It's way too ugly to go on the wall.あなたの叔母さんのくれた難迷惑なあのプレゼントだけど、どうしたものかしらね。みっともなくてとても壁にはかけられないし。 [F]
Your comments were always very helpful to me.あなたの批評はいつも私には益でした。
No matter how capable you are, you're not going to get a promotion.あなたは、どんなに能であっても、昇進しないだろう。
What are you interested in?あなたは何に関心がるのですか。
The promise I made then still holds.あのとき私がした約束は効だ。
That house is famous.あの家は名です。
Those two boys share the same dormitory room.あの二人の少年は寮の同じ部屋を共している。
That way of speaking is peculiar to people in this part of the country.あの話し振りはこの地域に住んでいる人々に特のものである。
One rainy morning I woke up to find myself famous.ある雨降りの朝、目が覚めてみると名になっていた。
We can conjecture that it may be advantageous for a particular bird to be known to its neighbors or its mate.ある種の鳥においては、周りの鳥たちやつがいに存在を知られていることが利であると推測することができる。
I awoke one morning to find myself famous.ある朝目がさめたら私は名になっていた。
I awoke one morning and found myself famous.ある朝目覚めたらば、私は名になっていた。
One day Byron awoke to find himself famous.ある日バイロンが目を覚ましてみたら名人になっていました。
On his tour of Italy, he visited several cities which are famous for their scenic beauty, for instance, Naples and Florence.イタリア旅行で彼はいくつか景勝の地として名な都市、例えば、ナポリやフローレンスを訪れた。
There were many cases of influenza.インフルエンザにはいろいろな症状がりました。
Our best negotiators always drive a hard bargain.うちの一番腕利きの交渉者はいつも強引に利な取り引きをする。
Our family has some distinguished ancestors.うちの先祖には名な人がいく人かいる。
Edison invented many useful things.エジソンは多くの益なものを発明した。
The aurora is a phenomenon characteristic of the Polar Regions.オーロラは極地に特の現象です。
The custom of bowing is peculiar to the islanders.お辞儀の習慣はその島の人達に特なものである。
I would be very grateful if you would help me.お手伝いいただければたいへんり難いと思います。
The guide will lead us to the famous park.ガイドさんが私たちを名な公園へと導いてくれるだろう。
Once they were very useful.かつてそれら大変用でした。
It is once believed that tomatoes were poisonous.かつてトマトは毒だと信じられていた。
The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.カラー・コーディネーションに関するケリーの論文に提出された情報は、別の理論を構築するのに用である。
Gulliver's Travels was written by a famous English writer.ガリバー旅行記は、名な英国の作家によって書かれた。
In California are the famous big trees, or "forest kings" as they are called.カリフォルニアには名な大木、つまり、いわゆる森の王者がある。
California is famous for its fruit.カリフォルニアは果物で名です。
Mr Gilmore is not so well-known as to need no introduction.ギルモアさんは、紹介する必要がないほど名ではありません。
Mr Gilmore is so well-known as to need no introduction.ギルモアさんは非常に名だから、紹介する必要がありません。
Winning the Grand Prix was a feather in the cap of the famous drivers.グランプリに勝つことは名なレーサーにとっては名誉であった。
Everyone says that Kate is a genius and will have a successful future.ケイトは天才で前途望だと、みんな言っています。
Ken shared the room with his elder brother.ケンは兄と部屋を共している。
The koala is an animal peculiar to Australia.コアラはオーストラリア特の動物である。
Coke has always been the top dog when it comes to soft drinks.コカ・コーラは清涼飲料水ではいつも最力会社だ。
Wine made here is very famous.ここで造られたぶどう酒はすごく名です。
The office is full of competent people.このオフィスには能な人がいっぱいいる。
This passport is valid for five years.このパスポートは5年間効です。
This beer contains a high proportion of alcohol.このビールはアルコールの含量が多い。
How long is this visa good for?このビザの効期限はどれくらいですか。
How long is this visa valid?このピザはどのくらい効なのですか。
This plastic garbage bag is free of hazardous chemicals.このビニール製のゴミ袋は害な科学物質を含んでいません。
This building changed hands several times.このビルの所者は何度も変わっています。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And there are two things that came out of Rockford that are famous.[JA] 地元出身の 名なのが2つ After Porn Ends 2 (2017)
An operation Eric Carter is running has turned up a promising lead.[JA] エリック・カーターが運営している作業 望なリードをもたらした。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
That's what spiritual attainment is all about.[JA] これが徳の見識だ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
She has a powerful army at her back and, if this message is to be believed, three dragons.[JA] 彼女は強大な軍隊を背景にしており― この内容が正しければ― 3頭のドラゴンをする Stormborn (2017)
I was really happy about that.[CN] 你之后什么打算? Emotions (2017)
Al's the best in business.[JA] ヘイモンの顧客は 名ボクサーたちだ CounterPunch (2017)
But hold on to that thought, because this, Lorna, pardon my French, this DISGRACEFUL piece of shit is a well-known national company's patio door.[JA] でも今のことを忘れないで この恥ずべきクソは 名企業の ガラス戸なんです Salesmen Are Like Vampires (2017)
Unlike the Freys, they have ships.[JA] フレイとは違って、 艦隊をしている Dragonstone (2017)
They're called the Saviors. They own our lives.[JA] 救世主が 俺たちの命も所してる New Best Friends (2017)
Minami Shirakawa.[CN] 她即使到最后一刻 也一定没露出这种悲惨的表情 Emotions (2017)
It's open.[CN] 还是觉得那种压迫感很趣呢? Confrontation (2017)
Who's that?[CN] 谨慎地 时强硬地 驱使她们所行动 Confrontation (2017)
I don't want it to happen again.[CN] 我没理由也毫无道理 就是喜欢你 Emotions (2017)
But even so, you said you looked it up.[CN] 我没打算把这件事当成秘密 Confrontation (2017)
Fame is real.[JA] 名は本物だし 楽しいわ After Porn Ends 2 (2017)
In these past six months, I lived under the same roof with five women.[CN] 你们总一天能再见面的 Emotions (2017)
Can we discuss them later?[CN] 在开菜菜果去世之后 现在与花木先生作品相称的女主角 也只她了 Confrontation (2017)
Makes more fiscal sense selling the land to a supermarket chain.[JA] 大手スーパーに 土地を売る方が益だとね Smell the Weakness (2017)
He has the best fighters now.[JA] ヘイモンの顧客は 名ボクサーたちだ CounterPunch (2017)
It's a deal, thank you.[JA] いいですとも 難うございます Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
I never thought anyone would actually die.[CN] 我的身边应该不会再人死去了 Emotions (2017)
Or maybe they thought the stress made it interesting.[CN] 如果我爸没杀人的话 Confrontation (2017)
Ultimately, I ended up making what you are now.[CN] 你不觉得这是个很趣的游戏吗? Confrontation (2017)
I've heard the name Al Haymon, but I've never seen him. He's like the opposite of Don King.[JA] ヘイモンは名人だが ドン・キングとは対照的に CounterPunch (2017)
They're also sharing electrical activity in what resembles a growing neural network.[JA] それに神経回路のような 電気的な共も見られる Life (2017)
Shin Michima.[CN] 那些人 面对死亡的觉悟 Emotions (2017)
Your late husband's profligacy saw to that.[JA] 先の夫の浪費癖は The Queen's Justice (2017)
You should know that John never thought you were guilty.[JA] あなたは、ジョン あなたが罪だとは決して考えなかった。 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
Our guns to take. Our deal still on.[JA] 銃は私たちのもの 取引は効よ Say Yes (2017)
And she came aboard and then she and I did the ice, the infamous ice dildo scene, and that won awards, and... we were rockstars.[JA] 共演した 2人のあの名な 氷ディルドシーンで 数々受賞したわ After Porn Ends 2 (2017)
I'm gonna find the girl with or without you.[JA] 私は女の子を見つけるつもりだ あなたの無にかかわらず。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
There's a famous rabbit called Peter, like me.[JA] 自分と同じ名前の ピーターっていう名なうさぎだ Casus Belli (2017)
Don't you think that sounds like an interesting game?[CN] 我点在意 就调查了你 发现你父亲是个死刑犯 Confrontation (2017)
Such a stupid woman.[CN] 因为那个女人的人脉和做法还用处 Confrontation (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[CN] 能够阻止我的人 就只 Confrontation (2017)
I had been cast on a film, and there was somebody else doing a scene before me, very famous, very well known actress in the business, good friend of mine.[JA] 出演が決まって 自分の前に 誰かのシーンがあって 業界ではとても名な女優で After Porn Ends 2 (2017)
Shin Michima Book Fair has just begun![CN] 这是为了创造只我才能弄懂的道理 Emotions (2017)
At any rate, be honest with feelings... and live how you want to.[CN] 一直以来都只和书本相伴 Confrontation (2017)
After a year of Olympic trials qualifiers, the top American Olympic boxing hopefuls are here in Reno to compete to make the US team.[JA] 予選大会を勝ち抜き― 力選手たちが代表の座を 目指してリノに集結 CounterPunch (2017)
But i have a constituency, too.[JA] しかし私にも 権者がいます The Flag House (2017)
I'll find myself another plaything.[CN] -看来收视率指望了 Confrontation (2017)
I'm so happy for you.[CN] 但书是那种个什么契机 就能卖得很好的东西吗? Confrontation (2017)
"Escape and live.[CN] 拥巨额财产 不仅是黑白两道 甚至连政治人物都当成自己的道具 Emotions (2017)
I got this for you.[CN] 道间先生 你似乎并不知道 只要大把的金钱和牢靠的人脉 Confrontation (2017)
We're gonna find us a win-win.[JA] お互い益になるように Something They Need (2017)
I selected women appropriate for you, and had them come to your home.[CN] 好久都没这么兴奋了 Confrontation (2017)
I really wanted to see it for myself.[CN] 你啊 到底多贪心啊 Emotions (2017)
Well, you know, cos of the saying, "He could sell ice to the Eskimos." You're the fucking opposite, ain't ya?[JA] 能なセールスマンの例えだ お前は正反対だろ Salesmen Are Like Vampires (2017)
I became so well known so quickly.[JA] 直ぐ名になったわ After Porn Ends 2 (2017)
The mission for creators like us is not to make what we want, but to deliver what audiences want.[CN] 说到底 趣、能否畅销 全都理可循 Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョブ固領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] job private area [Add to Longdo]
ドキュメント共[ドキュメントきょうゆう, dokyumento kyouyuu] document sharing [Add to Longdo]
ファイル共[ファイルきょうゆう, fairu kyouyuu] file sharing [Add to Longdo]
ファイル固属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] fixed file attributes [Add to Longdo]
ファイル所者クラス[ファイルしょゆうしゃクラス, fairu shoyuusha kurasu] file owner class [Add to Longdo]
プラットフォーム特[プラットフォームとくゆう, purattofo-mu tokuyuu] platform specific [Add to Longdo]
マーク区間の効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section [Add to Longdo]
応用特情報[おうようとくゆうじょうほう, ouyoutokuyuujouhou] application-specific information [Add to Longdo]
課金動作効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime [Add to Longdo]
[きょうゆう, kyouyuu] share (vs), joint ownership, co-ownership [Add to Longdo]
メディア[きょうゆうメディア, kyouyuu medeia] shared (communication) medium [Add to Longdo]
メモリ[きゅうゆうメモリ, kyuuyuu memori] shared memory [Add to Longdo]
資源[きょうゆうしげん, kyouyuushigen] shared resources [Add to Longdo]
資産[きゅうゆうしさん, kyuuyuushisan] joint resource, shared resource [Add to Longdo]
[こゆう, koyuu] native [Add to Longdo]
の大小順序[こゆうのだいしょうじゅんじょ, koyuunodaishoujunjo] native collating sequence [Add to Longdo]
[こゆうしょく, koyuushoku] intrinsic colour [Add to Longdo]
色データ[こゆうしょくデータ, koyuushoku de-ta] intrinsic colour data [Add to Longdo]
選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] inherently optional token [Add to Longdo]
文字集合[こゆうもじしゅうごう, koyuumojishuugou] native character set [Add to Longdo]
最小効ビット[さいしょうゆうこうびっと, saishouyuukoubitto] least significant bit, LSB (abbr.) [Add to Longdo]
最小効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] least significant digit, LSD (abbr.) [Add to Longdo]
最大効ビット[さいだいゆうこうびっと, saidaiyuukoubitto] most significant bit, MSB [Add to Longdo]
最大効数字[さいだいゆうこうすうじ, saidaiyuukousuuji] most significant digit, MSD [Add to Longdo]
資源共[しげんきょうゆう, shigenkyouyuu] resource sharing [Add to Longdo]
持続的な効性[じぞくてきなゆうこうせい, jizokutekinayuukousei] persistence [Add to Longdo]
[しょゆうしゃ, shoyuusha] owner [Add to Longdo]
者識別子[しょゆうしゃしきべつし, shoyuushashikibetsushi] owner identifier [Add to Longdo]
政府所[せいふしょよう, seifushoyou] gov't property, gov't owned [Add to Longdo]
[せんゆう, senyuu] occupation (vs), posession [Add to Longdo]
[せんゆう, senyuu] occupy, monopolize [Add to Longdo]
登録所者識別子[とうろくしょゆうしゃしきべつし, tourokushoyuushashikibetsushi] registered owner identifier [Add to Longdo]
動作効期間[どうさゆうこうきかん, dousayuukoukikan] regime [Add to Longdo]
文化圏固動作[ぶんかけんこゆうどうさ, bunkakenkoyuudousa] locale-specific behavior [Add to Longdo]
未使用効期間[みしようゆうこうきかん, mishiyouyuukoukikan] non-usable period [Add to Longdo]
未登録所者識別子[みとうろくしょゆうしゃしきべつし, mitourokushoyuushashikibetsushi] unregistered owner identifier [Add to Longdo]
意瞬間[ゆういしゅんかん, yuuishunkan] significant instant [Add to Longdo]
意状態[ゆういじょうたい, yuuijoutai] significant condition [Add to Longdo]
限要素法[ゆうげんようそほう, yuugenyousohou] Finite Element Method, FEM [Add to Longdo]
[ゆうこう, yuukou] legal (an), effective, valid [Add to Longdo]
効PPDU[ゆうこうPPDU, yuukou PPDU] valid PPDU [Add to Longdo]
効SPDU[ゆうこうSPDU, yuukou SPDU] valid SPDU [Add to Longdo]
効けた[ゆうこうけた, yuukouketa] significant digit [Add to Longdo]
効けた演算[ゆうこうけたえんざん, yuukouketaenzan] significant digit arithmetic [Add to Longdo]
効データ転送速度[ゆうこうデータてんそうそくど, yuukou de-ta tensousokudo] effective data transfer rate [Add to Longdo]
効域[ゆうこういき, yuukouiki] scoping unit [Add to Longdo]
効化[ゆうこうか, yuukouka] validation [Add to Longdo]
効試験事象[ゆうこうしけんじしょう, yuukoushikenjishou] valid test event [Add to Longdo]
効状態[ゆうこうじょうたい, yuukoujoutai] active state [Add to Longdo]
効数字[ゆうこうすうじ, yuukousuuji] significant digits [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きょうゆう, kyouyuu] Genuss, Besitz [Add to Longdo]
[せんゆう, senyuu] -Besitz, Besitznahme [Add to Longdo]
[がんゆう, ganyuu] enthalten [Add to Longdo]
[こゆう, koyuu] -eigen, charakteristisch [Add to Longdo]
[こくゆう, kokuyuu] staatlich, Staats- [Add to Longdo]
[しょゆう, shoyuu] Besitz, Eigentum [Add to Longdo]
[ある, aru] -sein, existieren, sich_befinden, haben [Add to Longdo]
価証券[ゆうかしょうけん, yuukashouken] Wertpapier [Add to Longdo]
[ゆうり, yuuri] vorteilhaft, guenstig [Add to Longdo]
[ゆうりょく, yuuryoku] einflussreich, maechtig [Add to Longdo]
[ゆうこう, yuukou] Gueltigkeit, Geltung, Wirkung [Add to Longdo]
[ゆうめい, yuumei] beruehmt [Add to Longdo]
[ゆうし, yuushi] freiwillig, interessiert [Add to Longdo]
[ゆうりょう, yuuryou] gebuehrenpflichtig [Add to Longdo]
[ゆうどく, yuudoku] giftig [Add to Longdo]
[ゆうえき, yuueki] nuetzlich, vorteilhaft, eintraeglich [Add to Longdo]
[ゆうざい, yuuzai] schuldig [Add to Longdo]
[とくゆう, tokuyuu] charakteristisch [Add to Longdo]
[しゆう, shiyuu] Privat- [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top